WWW.INFO.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Интернет документы
 


«Техникалы жне ксіби білім беру факультеті Дрігерлерді жне фармацевтерді біліктілігін жетілдіру факультеті жне колледжді стоматология кафедрасы «БЕКІТЕМІН» ТжКББ факультетіні деканы Отыншиев М.А. ...»

ОТСТІК АЗАСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ФАРМАЦЕВТИКА АКАДЕМИЯСЫ

Техникалы жне ксіби білім беру факультеті

Дрігерлерді жне фармацевтерді біліктілігін жетілдіру факультеті жне колледжді стоматология кафедрасы

«БЕКІТЕМІН»

ТжКББ факультетіні

деканы __________

Отыншиев М.А.

«____»__________20 ж.

ЖМЫС ОУ БАДАРЛАМАСЫ

Пн:Бюгелді протез дайындау техникасы

Мамандыы - 0304000 Стоматология (0304023) «Дантист»

Курс 4

Семестр VII-VIII

Саат саны 134

Шымкент 20.

Жмыс бадарлама азахстан Республикасы Денсаулы сатау Министріні 2010 жылы 5 тамыз №604 бйрыына сйкес бекітілген типтік оу бадарламасы негізінде растырылды

Кафедра мжілісінде аралды

«_____» _________20 ж. № «_____» хаттама

Кафедра мегерушісі:

дістемелік кеес мжілісінде бекітілді

«_____» _________20 ж. № «_____» хаттама

дістемелік кеес траасы (трайымы): Джуманкулова Н.Р.

Дайындаан оытушы: Сейдуалиев С. К.

Алы сз.

Осы Типтік оу бадарлама «Тіс жа жйесіні анатомиясы, физиологиясы жне биомеханикасы», «Тіс техникалы материалтану», «Алынатын протездерді дайындау техникасы» пндерін оу нтижесінде алынан білімдерге негізделеді.

«Доалы протездер жасау дісі» пні бадарламасыны масаты – оушыларды Отанды жне Шетелдік клиникалы практикада олданылатын протездер конструкцияларыны барлы трлерімен, парадонтитті емдеуге арналан шиналы бюгельді конструкцияларды олданумен таныстыру.

2. Таырыпты жоспар.

п/п Тарауы мен таырыпты атауы Саат саны Оны ішінде

Теориялы саба Тжірибелік саба

Кіріспе 1. 1-Тарау. Доалы протезді трлері жне конструктивті ерекшеліктері. Доалы протез дайындауда тіс техникалы ндірісін йымдастыру. 10 2 8

2. 2 – Тарау. Доалы протездерді дайындауды клиника-лабо

раториялы кезедері. 44 16 28

2.1. І-ші клиникалы кезе: науасты срап, арап тексеріп, натама ою, болаша доалы протезді конструкциясын тадау, алып алу. 6 2 4

2.2. І-ші зертханалы кезе: жмысшы жне осымша кріністерді ю. Тістейтін білікті жасау. 2-ші клиникалы кезе: Орталы ара ашытыты анытау. 10 2 8

2.3. 2-ші зертханалы кезе: жмысшы кріністі параллелометриясы. 2-ші зертханалы кезе: «Нея» кламмер жйесіні 1-ші Аккер жне 2-ші Роуч трлеріні негізгі отырызушысы жне орнытырушы кламмер элементтері.. 10 2 8

2.4. 2-ші зертханалы кезе: «Нея» кламмер жйесіні негізгі трлері. 3-ші комбинирленген кламмер.2-ші зертханалы кезе: «Нея» кламмер жйесіні негізгі трлері. 4-ші кері сер етуші кламмер. 10 2 8

2.5. жау. 2-ші зертханалы кезе: «Нея» кламмер жйесіні негізгі трлері.5-ші ала сияты кламмер. 2-ші зертханалы кезе: доалы протез аасын мсіндеу. 2 2 -

2.6. 2-ші зертханалы кезе: жмысшы кріністі кшіруге дайындау. Ота тзімді крініс дайындау. 2-ші зертханалы кезе: доалы протез аасын ю жне деу. 2 2 -

2.7. 3-ші зертханалы кезе: доалы протез аасын ауыз уысында тексеру. 3-ші зертханалы кезе: жасанды тістермен базисті дайындау.

Балауызды пластмассаа ауыс

тыру. 2 2 -

2.8. 3-ші зертханалы кезе:соы деу, жылтырату. 4-ші клиникалы кезе: доалы протезді тапсыру жне оны ауыз уысында отырызу. 2 2 -

Барлыы 7 сем бойынша: 54 18 36

2.9.2-ші зертханалы кезе: «Нея» кламмер жйесіні негізгі трлері.5-ші ала сияты кламмер. 4 - 4

2.10. 2-ші зертханалы кезе: доалы протез аасын мсіндеу. 4 - 4

2.11.2-ші зертханалы кезе: жмысшы кріністі кшіруге дайындау. Ота тзімді крініс дайындау. 4 - 4

2.12. 2-ші зертханалы кезе: доалы протез аасын ю жне деу. 4 - 4

2.13.3-ші зертханалы кезе: доалы протез аасын ауыз уысында тексеру. 4 - 4

2.14. 3-ші зертханалы кезе: жасанды тістермен базисті дайындау.Балауызды пластмассаа ауыстыру. 4 - 4

2.15. 3-ші зертханалы кезе:соы деу, жылтырату. 4 - 4

2.16. 4-ші клиникалы кезе: доалы протез ді тапсыру жне оны ауыз уысында отырызу. 4 - 4

32 - 32

3 – Тарау. Доалы протез жасауды азіргі технология

лы ерекшеліктері. лып, тосынды жне телескопия-

лы жйесі. 48 12 36

3.1.1-ші клиникалы кезе: срау, арау, натама ою, болаша доалы протездерді конструкциясын тадау. Тістерді тіс сауытын жасау шін егеу жне алып алу. 8 2 6

3.2.1-ші зертханалы кезе: лып жйесімен доалы протез дайындау шін жмысшы жне осымша кріністерді ю. Аттачменді жне тосын трізді протез сауытын дайындау. 8 2 6

3.3. 2-ші клиникалы кезе: аттачменді протез тіс сауытын лшеу, алып алу. 2-ші зертханалы кезе:жмысшы кріністі жне аттачменді тіс сауытыны параллелометриясы Кріністі кшіру. 8 2 6

3.4. 2-ші зертханалы кезе: Доалы протез аасын мсіндеу, ю,деу, жылтырату. 3-ші клиникалы кезе: Доалы протез аасын ауыз уысында тексеру. 8 2 6

3.5.3-ші клиникалы кезе:Жасанды тістермен базисті дайындау. 3-ші зертханалы кезе: соы деу, жылтырату. 8 2 6

3.6. 4-ші клиникалы кезе: Доалы протезді науаса тапсыру жне оны ауыз уысында отырызу. 8 2 6

Барлыы 8 сем бойынша: 80 12 68

Пнні мазмны.

Кіріспе

Тарау 1. Доалы протезді трлері жне конструктивті ерекшеліктері.

Доалы протез дайындауда тіс техникалы ндірісін йымдастыру

Тіс атарыны ртрлі кемістігін толтыру шін доалы протез конструкциясын тадау, доалы протездерді жаымды жне жаымсыз жатары. олдануа крсеткіштер жне арама-арсы крсеткіштер. Доалы протез дайындауда олданылатын аппараттар мен ралдар.Тіс техникалы жабдытармен жмыс істеген кездегі техника ауіпсіздігін сатау ережесі.

Тжірибелік саба.

1. Доалы протезді трлері жне конструктивті ерекшеліктері.

Протез орнындаы тідер жадайына арай доалы протезді рационалды конструкциясын тадау. Доалы протезді пластиналы жне кпір трізді протездерден салыстырмалы ызмет баасы.

2.Доалы протез дайындауда тіс техникалы ндірісін йымдастыру.

Тжірибеде доалы протез дайындау шін тіс техникалы ндірісті йымдастыру

жайлы білімді игеру. Жмыс орнын ылыми трыдан дрыс йымдастыру. Ксіби зияндардан орану шараларын дрыс олдану

Тарау 2. Доалы протездерді дайындауды клиника-лабораториялы кезедері.

Таырып 2.1.

І-ші клиникалы кезе: науасты срап, арап тексеріп, натама ою, болаша доалы протезді конструкциясын тадау, алып алу.

Ортопедиялы науасты негізгі жне кмекші дістермен тексеру. Тіс аауларын Кеннеди бойынша анытау. Доалы протез конструкциясын тадау. Протез орнындаы тідер жадайына, аау лкендігіне, топографиясына жне тіреп- стап трушы аппарат жадайына арай доалы протезді рационалды конструкциясын тадау. Доалы протезді пластинкалы жне кпір трізді протездерден функционалды айырмашылыы. Доалы протезді олдануа крсеткіштер мен арсы крсеткіштер. алып алушы заттарды трлері, оларды асиеттері жне алып алу дістерін.

Таырып 2.2.

І-ші зертханалы кезе: жмысшы жне осымша кріністерді ю. Тістейтін білікті жасау. 2-ші клиникалы кезе: Орталы ара ашытыты анытау.

Доалы протез дайындауды клиника- зертханалы кезедері, жмысшы жне осымша кріністерді дайындау. Жмысшы крініске ойылатын талап, олданылатын материалдар. Тістейтін білікті жасау реті.

Орталы ара-ашыты анытау реті. Кріністерді орталы ара-ашыта фиксациялау, тістейтін біліктерде ориентирлерді белгілеу.

Таырып 2. 3.

2-ші зертханалы кезе: жмысшы кріністі параллелометриясы. 2-ші зертханалы кезе: «Нея» кламмер жйесіні 1-ші Аккер жне 2-ші Роуч трлеріні негізгі отырызушысы жне орнытырушы кламмер элементтері..

Параллелометрді рылысы. Доалы протезді дрыс орнату шін параллелометрияны маызы. Параллелометрия жргізуді дістері.Тірек тістерді зына сызыыны еркін жне орташа екеюіні Сухарев бойынша параллелометрия жргізу дісі. «Поднутрение» тсінігі.««Нея»» жйесі кламмерлеріні (Аккер, Роуч) отырызушы жне орнытырушы элементтері. р бір трдегі кламмерлерді сер ету механизмі. олдану орны. Доалы протез элементтеріні бірігу трлері,(йма аа, йылан элементтерді жыйнатап днекерленген).

Таырып 2.4.

2-ші зертханалы кезе: «Нея» кламмер жйесіні негізгі трлері. 3-ші комбинирленген кламмер.2-ші зертханалы кезе: «Нея» кламмер жйесіні негізгі трлері. 4-ші кері сер етуші кламмер

«Нея» жйесі кламмеріні 3- ші (аралас) трдегі кламмеріні сер ету механизмі. олдану орны. Доалы протез элементтеріні бірігу трлері (йма аа, йылан элементтерді жыйнатап днекерленген).

«Нея» жйесі кламмеріні 4- ші (кері сер етуші) трдегі кламмеріні сер ету механизмі. олдану орны. Доалы протез элементтеріні бірігу трлері (йма аа, йылан элементтерді жыйнатап днекерленген).

Таырып 2.5.

2-ші зертханалы кезе: «Нея» кламмер жйесіні негізгі трлері.5-ші ала сияты кламмер. 2-ші зертханалы кезе: доалы протез аасын мсіндеу.

«Нея» жйесі кламмеріні 5- ші (ала сияты) трдегі кламмеріні сер ету механизмі. Доалы протез элементтеріні бірігу турлері (йма аа, йылан элементтерді жыйнатап днекерленген).

Балауыздан доалы протезді анасын жасау кезектілігі. аа жасауда олданатын балаузды дрыс тадауды маызы. аа шекарасын анытау.

Таырып 2.6 2-ші зертханалы кезе: жмысшы кріністі кшіруге дайындау.

Ота тзімді крініс дайындау. 2-ші зертханалы кезе: доалы протез аасын ю жне деу.

Крініс дайындауда олданылатын заттар мен рал- саймандар. Жмысшы кріністі кшірмеге дайындау жне кшіру дісі. Жоары жне тменгі жата протез элементтеріні шырышты абата арай орналасу трлері. Ота тзімді кріністі жасау кезектілігі.

Ота тзімді кріністе доалы протез аасын ю кезектілігі. ю жйесін ру. ю рдісі. Доалы протез аасыны электрохимиялы, м себелегішпен жне механикалы жолмен шлифтеу жне жылтырату кезектілігі. КХС жне ымбат металлдарды орытпасынан жасалан доалы протез аасын деу ерекшеліктері. деу сапасына ойылатын талап. Электрохимиялы, механикалы жне м себелегішпен деуде олданылатын рал- саймандар жне материалдар.

Таырып 2.7.

3-ші зертханалы кезе: доалы протез аасын ауыз уысында тексеру. 3-ші зертханалы кезе: жасанды тістермен базисті дайындау.Балауызды пластмассаа ауыстыру

Дайын доалы протез анасыны сапа критериясы. Протез анасыны жмысшы крініске отырызу сапасы. Науасты ауыз уысына ааны ендіру жолдары. Науасты ауыз уысында протез аасыны орналасу сапасы. Тірек тіндерге шайнау кшін таратуда доалы протез базис лшеміні маызы. Доалы протезді базисін дайындау жне жасанды тістерді теру принципі. Жасанды тістерді трлері жне ерекшеліктері. Кюветаа гипстеу дісі мен кезедері. Жасанды тістер мен кріністі кюветаа гипстеу тсілі. Балауызды еру уаыты. Балауызды пластмассаа ауыстыру дісі. Пластмассаны полимеризациялау кезедері.

Таырып 2.8.

3-ші зертханалы кезе:соы деу, жылтырату. 4-ші клиникалы кезе: доалы протез ді тапсыру жне оны ауыз уысында отырызу.

Протезді соы деу кезедері. олданылатын рылылар, рал- саймандар жне материалдар. Соы деу жне жылтыратуды протез сапасына тигізетін сері. Дайын болан доалы протез сапасын баалау.

Тжірибелік саба.

2.1. І-ші клиникалы кезе: науасты срап, арап тексеріп, натама ою, болаша доалы протезді конструкциясын тадау, алып алу.

Стоматологиялы науасты срау, шаымдарын жне ауру тарихын жинау. Тіс жне тіс атарларыны аауына арай жадайын анытау жне баалау.Тіс атарларыны кемістігіне арай доалы протез конструкциясын тадау. Ауыз уысынан алып алу жне сапасын баалау.

2.2.. І-ші зертханалы кезе: жмысшы жне осымша кріністерді ю. Тістейтін білікті жасау. Орталы ара ашытыты анытау.

Жмысшы жне осымша кріністерді ю.Тістейтін білікті жасау. атты жне пластикалы массалармен алынан алып бойынша жмысшы жне осымша крінісдерді ю. Орталы ара-ашытыты анытау реті. Кріністерді орталы ара-ашыта фиксациялау, тістейтін біліктерде ориентирлерді белгілеу.Орталы ара-ашытыты анытау

2.3. 2-ші зертханалы кезе: жмысшы кріністі параллелометриясы. 2-ші зертханалы кезе: «Нея» кламмер жйесіні 1-ші Аккер жне 2-ші Роуч трлеріні негізгі отырызушысы жне орнытырушы кламмер элементтері..

Параллелометрді рылысы. Доалы протезді дрыс орнату шін параллелометрияны маызы. Параллелометрия жргізуді дістері.Тірек тістерді зына сызыыны еркін жне орташа екеюіні Сухарев бойынша параллелометрия жргізу дісі. «Поднутрение» тсінігі.Жмысшы кріністі параллелометриясы. Отырызушы жне орнытырушы элементтерді олдану туралы білімін тжірибеде олдану. Жмысшы кріністе тірек тістерге кламмерді сызу жне оны балауыздан мсіндеу.

2. 4.. 2-ші зертханалы кезе: «Нея» кламмер жйесіні негізгі трлері. 3-ші комбинирленген кламмер. 2-ші зертханалы кезе: «Нея» кламмер жйесіні негізгі трлері. 4-ші кері сер етуші кламмер

3- ші трдегі аралас кламмерді тіреп- стап трушы элементтерін олдану туралы білімін тжірибеде олдану. Жмысшы кріністе тірек тістерге кламмерді сызу жне оны балауыздан мсіндеу.

4- ші трдегі кері сер етуші кламмерді тіреп- стап трушы элементтерін олдану туралы білімін тжірибеде олдану. Жмысшы кріністе тірек тістерге кламмерді сызу жне оны балауыздан мсіндеу.

2.5. 2-ші зертханалы кезе: «Нея» кламмер жйесіні негізгі трлері.5-ші ала сияты кламмер.

5- ші трдегі ала сияты кламмерді тіреп- стап трушы элементтерін олдану туралы білімін тжірибеде олдану. Жмысшы кріністе тірек тістерге кламмерді сызу жне оны балауыздан мсіндеу.

2.6. 2-ші зертханалы кезе: доалы протез аасын мсіндеу.

Кріністе аа шекарасын сызып алу. Доалы протез аасын крініс стінде «Формадент» кшірмесі арылы, не болмаса олмен балауыздан мсіндеу. ааны мсіндеуді протез сапасына тигізетін сері білу.

2.7. 2-ші зертханалы кезе: жмысшы кріністі кшіруге дайындау. Ота тзімді крініс дайындау.

Жмысшы кріністі кшіруге дайындау туралы білімін тжірибеде олдану. Доа жанындаы «поднутрение» аймаын алып тастау, доа мен егерді ошаулау. Жмысшы кріністі кшіру. Ота тзімді кріністі супергипстен ю.

2.8. 2-ші зертханалы кезе: доалы протез аасын ю жне деу.

ю жйесін растыру. Доалы протез аасын ю кезедерін орындау. Доалы протез аасын механикалы, м себелегіш пен жне электрохимиялы жолмен деу дістерін олдану.

2.9. 3-ші зертханалы кезе: доалы протез аасын ауыз уысында тексеру.

Науасты ауыз уысында доалы протез аасын ы орналасуын тексеру.

2.10. 3-ші зертханалы кезе: жасанды тістермен базисті дайындау.Балауызды пластмассаа ауыстыру.

Балауыздан базіс пен тістесу білтесін дайындау. Жасанды тістерді теру дістерін олдана отырып тіс теру. Кюветаа кріністі жасанды тістермен гипстеу жне балауызды еріту. Балауыз орнына пластмассаны ауыстыру. Пластмассаны полимеризазиялау.

2.11. 3-ші зертханалы кезе:соы деу, жылтырату

Соы деу жне жылтырату тсілдерін олдану.

2.12. 4-ші клиникалы кезе: доалы протез ді тапсыру жне оны ауыз уысында отырызу.

Науаса протезді олдануды жне гигиеникалы тазалауды йрету.

3 – Тарау. Доалы протез жасауды азіргі технологиялы ерекшеліктері. лып, тосынды жне телескопиялы жйесі.

Таырып 3.1.

1-ші клиникалы кезе: срау, арау, натама ою, болаша доалы протездерді конструкциясын тадау. Тістерді тіс сауытын жасау шін егеу жне алып алу.

Стоматологиялы науасты негізгі жне осымша дістермен тексеру. Протез орнындаы тідер жадайына арай доали протезді рационалды конструкциясын тадау. Тірек тістерді тадау жне оларды егеп, алып алу. алып алушы заттармен алып алу тсілдері. Протез орнындаы тіндер жадайына, аауды лкен –кішілігіне жне тіреп –стап трушы тістерді жадайына арай доалы протездерді рационалды конструкциялары. Болаша протезді конструкциясын тадау. Тіс сауыттарын дайындау шін тістерді егеу. Жасанды тістер тсін тадау.

Тіс атарындаы аауларды жою шін доалы протезді кламмерсіз конструкцияларыны бірін тадау. Кламмерсіз доалы протез дайындау шін тістерді егеу. Трлі аауларда атты жне пластикалы затпен алып алу.

Таырып 3.2.

1-ші зертханалы кезе: лып жйесімен доалы протез дайындау шін жмысшы жне осымша кріністерді ю. Аттачменді жне тосын трізді протез сауытын дайындау.

Доалы протез дайындауды клиника- зертханалы кезедері. Жмысшы жне осымша кріністерді дайындау кезектілігі. Жмысшы крініске ойылатын талаптар жне олданатын материалдар. Аттачменді тіс сауытын дайындау кезектілігі.

Аттачменді жне тосынды тіс сауытыны сапасын тексеру. Тіс атарыны р трлі кемістігін толтыру шін доалы протез конструкциясын тадауды маызы. алып алушы заттар жне алып алу дістері.

Таырып 3.3.

2-ші клиникалы кезе: аттачменді протез тіс сауытын лшеу, алып алу. 2-ші зертханалы кезе:жмысшы кріністі жне аттачменді тіс сауытыны параллелометриясы Кріністі кшіру.

Жмысшы кріністегі аттачменді тіс сауытыны параллелометриясын жргізуді кезектілігі. Аттачмендерді трлері жне маызы. Тірек тістерді зына сіні орташа екеюін Сухарев бойынша еркін тадау. «Поднутрение» тсінігі. Ота тзімді кріністі жасау кезектілігі. Кріністі кшіру дістері. Жмысшы кріністі кшіруде олданылатын заттар.

Таырып 3.4.

2-ші зертханалы кезе: Доалы протез аасын мсіндеу, ю,деу, жылтырату. 3-ші клиникалы кезе: Доалы протез аасын ауыз уысында тексеру.

Доалы протез аасын «Формадент» кшірмесі арылы, не болмаса олмен балауыздан мсіндеу. ааны мсіндеуді протез сапасына тигізетін сері. ю жйесін растыру жне оны маызы. Доалы протез аасын ю кезектілігі. ю дістеріні салыстырма мінездемесі. Доалы протез аасыны деу кезектілігі (м себелегішпен деу, электрохимиялы деу, механикалы деу жне жылтырату). КХС жне ымбат металлдарды орытпасынан жасалан доалы протез аасын деуді ерекшеліктері. деу сапасына ойылатын талаптар. м себелегішпен деуде, электрохимиялы, механикалы деуде олданылатын рал жабдытар жне материалдар.

Дайын доалы протез анасыны сапа критериясы. Протез анасыны жмысшы кріністе орнату сапасыны критериясы. Науас ауыз уысында ааны ендіру жолдарыны сапа критериясы.

Таырып 3.5.

3-ші клиникалы кезе:Жасанды тістермен базисті дайындау. 3-ші зертханалы кезе: соы деу, жылтырату.

Тіректі тіндерге шайнау кшін таратуда доалы протез базисы лшеміні маызы. Доалы протезді базисін мсіндеу жне жасанды тістерді теру принципі. Жасанды тістерді трлері жне ерекшеліктері. Жасанды тістерді теру дістері. Балауызды пластмассаа ауыстыру кезедері. Кюветаа базисті кріністі гипстеу дістері. Балауызды еру уаыты. Пластмассаны полимеризациясы. Доалы протезді соы деу кезектілігі. олданылатын рылылар, ралдар - саймандар жне материалдар. Соы деу жне жылтыратуды протез сапасына тигізетін сері.

Таырып 3.6.

4-ші клиникалы кезе: Доалы протезді науаса тапсыру жне оны ауыз уысында отырызу.

Дайын болан доалы протез сапасын баалау. Протезді ауыз уысына орнату жолдары.

Тжірибелік саба.

3.1. 1-ші клиникалы кезе: срау, арау, натама ою, болаша доалы протездерді конструкциясын тадау. Тістерді тіс сауытын жасау шін егеу жне алып алу.

Тіс атарындаы аауларды жою шін доалы протезді кламмерсіз конструкцияларыны бірін тадау. Кламмерсіз доалы протез дайындау шін тістерді егеу. Трлі аауларда атты жне пластикалы затпен алып алу.

3.2. 1-ші зертханалы кезе: лып жйесімен доалы протез дайындау шін жмысшы жне осымша кріністерді ю. Аттачменді жне тосын трізді протез сауытын дайындау.

атты жне пластикалы алып негізінде жмысшы жне осымша крініс ю. Аттачменді тіс сауытын мсіндеу жне ю.Науасты ауыз уысында аттачменді жне тосынды тіс сауыттарын лшеу, кемшіліктерін тзеу. Доалы протезді тіс сауытымен эластикалы заттар арылы алып алу.

3.3. 2-ші клиникалы кезе: аттачменді протез тіс сауытын лшеу, алып алу. 2-ші зертханалы кезе:жмысшы кріністі жне аттачменді тіс сауытыны параллелометриясы Кріністі кшіру.

Жмысшы кріністі параллелометриясын тіс сауытымен бірге ткізу. Ота тзімді кріністі дайындау. Жмысшы кріністі кшіру.

3.4. 2-ші зертханалы кезе: Доалы протез аасын мсіндеу, ю,деу, жылтырату. 3-ші клиникалы кезе: Доалы протез аасын ауыз уысында тексеру.

Доалы протез аасын крініс стінде Формодент кшірмесі арылы,не болмаса олмен балауыздан мсіндеу.ю жйесін растыру. Доалы протез аасын ю кезедерін орындау. Доалы протез аасын деу. Науасты ауыз уысында доалы протез аасын тексеру жайлы білімдерін тжірибеде олдану.

3.5. 3-ші клиникалы кезе:Жасанды тістермен базисті дайындау. 3-ші зертханалы кезе: соы деу, жылтырату.

Балауыздан базис жасап, жасанды тістерді теру дісіні бірін олданып, жасанды тістерді теру. Кюветаа протезді гипстеу жне балауызды пластмассаа ауыстыру. Доалы протезді соы деу жне жылтырату.

3.6. 4-ші клиникалы кезе: Доалы протезді науаса тапсыру жне оны ауыз уысында отырызу.

Науаса доалы протезді олдануды жне гигиеникалы тазалауды йрету.

Оу дістемелік жабдыталуы

4.1. сынылатын дебиеттер:

Ескерту: дебиеттер тізімін жыл сайын жаартуа болады.

Негізгі:

Копейкин В.Н., Демнер Л.М. «Зубопротезная техника» Москва, «Медицина» 1985г.

Погодин В.С., Пономарев В.А. «Руководство для зубных техников» Москва, «Медицина 1983г.

Аболмасов Н.Г., Аболмасов Н.Н., Бычков В.А. «Ортопедическая стоматология» Москва, МЕДпресс-информ, 2002г.

Жулев Е.Н. «Частичные съемные протезы» НГМА «Нижний Новгород» 2000г.

Трезубов В.Н. «Ортопедическая стоматология» Санкт-Петербург, СпецЛит, 2001г.

Трезубов В.Н., Мишнев А.М. Н.Ю. Незнанова, С.Б. Фишев «Ортопедическая стоматология, технология лечебных и профилактических аппаратов» Санкт-Петербург, СпецЛит, 2003г.

Дойников А.И., Синицын В.Д. «Зуботехническое материаловедение» Москва, «Медицина», 1986г.

Трезубов В.Н., Штейнгард М.З. Мишнев А.Н. «Ортопедическая стоматология, прикладное материаловедение», Санкт-Петербург, СпецЛит, 2001г.

Рузуддинов С.Р., Исендосова Г.Ш., Жаубасова А.Ж. «Материаловедение в ортопедической стоматологии», Алматы, 2000г.

осымша.

Перзашкевич Л.М., Стрекалова И.М. «Опирающиеся зубные протезы» Москва «Медицина», 1974г.

Вульфес Х. «Современные технологии протезирования» Akademia Dental Бремен, Германия, 2006г.

Маркскорс Р. «Цельнолитые съемные протезы» Информационное агентство Newdent, Москва 2006г.

4.2. Крнекілік ралдар ОТ:

Дидактикалы жне крнекі ралдар

ааз жне электронды тасушылардаы тестілер

ааз жне электронды тасушыдаы оу-дістемелік ралдар

Диапозитивтер, оу фильмдері

Таырыпты плакаттар жинатамасы.

ТОК /ТСО/

4.3.Тест тапсырмалары ( тест тапсырмалары осымша беріледі.)Похожие работы:

«Министерство профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха ( Якутия) ГАПОУ РС(Я) "Якутский автодорожный техникум"CБОРНИК ТЕСТОВ по учебной дисциплине ОП.05 "Техническое черч...»

«Обзор изменений в законодательстве РФ за январь 2017 г. Оглавление TOC \o 1-3 \h \z \u 1.АДМИНИСТРИРОВАНИЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ и ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ PAGEREF _Toc470625654 \h 22.Последние решения арбитражных судов PAGEREF _Toc470625655 \h 53.НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ PAGEREF _Toc4...»

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТМЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ Кафедра вебтехнологий и компьютерного моделирования Аннотация к дипломной работеСОЗДАНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ СЕРВИСОВ В СОЦ. СЕТЯХ Жук Александр Сергеевич Научный руководитель:канд...»

«Приложение 1 АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА №_ объекта капитального строительства по адресу:_ _ _ г. населенный пунктКомиссия в составе: Председатель Представитель Исполнительного комитета муниципального образов...»

«Информационное письмо. В соответствии с пунктом 2 статьи 22 Федерального закона Российской Федерации от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" с 3 ноября...»

«Согласовано Утверждаю с профсоюзным комитетом Директор МБОУ "Нижнекулойская средняя МБОУ "Нижнекулойская средняя общеобразовательная школа" _ общеобразовательная школа" /Т.Н. Игнатьевская/ Председатель пр...»

«УДК 339.13: 622.272 КРАВЧЕНКО А.А., канд.тех.наук ВЕРЕТЕЛЬНАЯ Л.Н., аспирант ДУМАНСКАЯ Е.А., магистрант (ДонНТУ) Анализ себестоимости готовой угольной продукции шахт Донбасса (на примере ГП "ДУЭК") Угольная промышленность является одной из базовых отраслей экономики...»

«ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Ресурсы промышленного развития в пространственном аспекте Красноярского края Макрорайон Промышленные центры Потенциал промышленного производства Базовые производства Перспективные производства Северный макрорайон г. НорильскМеталлургический комплекс-основополага...»
 
2018 www.info.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - интернет документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.