WWW.INFO.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Интернет документы
 


«за участие в ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, при условията и по реда, регламентирани в Глава осма „а – „Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана“ от ЗОП с предмет: „., 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА ...»

Примерен образец № 1

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

за участие в ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, при условията и по реда, регламентирани в Глава осма „а" – „Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана“ от ЗОП с предмет: „……………………………………….,

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА

Настоящата оферта е подадена от

наименование на дружеството

регистр. с решение от... / на... по ф.дело №.../... г., с адрес на управление: ЕИК Ид № по ДДС банкова сметка IBAN банков код, банка и подписана от: трите имена и ЕГН

в качеството му на: длъжност

2. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ за участника

1. Адрес код, град, община, квартал, улица, бл., ап.

2. Телефон, факс 3. e-mail, интернет адрес 4. Лице за контакт 3. Кратко представяне на участника: (включително и на съдружниците в обединението, както и на подизпълнителите, ако са предвидени)

Дата:

Примерен образец № 2

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

на обществена поръчка с предмет:

„ОСИГУРЯВАНЕ НА КАФЕ-ПАУЗИ В РАМКИТЕ НА КОНФЕРЕНТНИ СЪБИТИЯ, СЕМИНАРИ, КРЪГЛИ МАСИ, СИМПОЗИУМИ И ДР.“

/изписва се името на участника/

/ЕИК/

/адрес по регистрация/

С представянето на настоящата оферта заявяваме, че ако бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, ще я изпълним добросъвестно, професионално, качествено и в срок.

Запознахме се с изискванията към участниците и към изпълнението на обществената поръчка, с изискванията за изготвяне и представяне на офертата и заявяваме, че ги приемаме.

При изпълнението на обществената поръчка не предвиждаме / предвиждаме участие на подизпълнител/и, който/които ще изпълни/ят следните видове дейности

/изписват се/

/изписват се/

Делът на участие на подизпълнителя/и е..............% от обществената поръчка.

В съответствие с изискванията на чл. 56, ал. 2 от ЗОП представяме всички необходими документи за посочения/те подизпълнител/и.

Време (в календарни дни) за заявяване на конкретна необходимост от изпълнение на поръчка за организиране на кафе-пауза:

Други условия за изпълнение на поръчката (ако има такива):

При изпълнение на предмета на обществената поръчка, ще спазваме следните нормативни актове:

Закона за храните;

Закон за Българската агенция по безопасност на храните;

Регламент 543/2004 г. за специфичните стандарти за пресните плодове и зеленчуци;

Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните;

Наредба за специфичните изисквания към млечните продукти, в сила от 27.08.2012 г., приета с ПМС № 119 от 19.07.2012 Г., обн. ДВ. бр.48 от 26 Юни 2012 г.;

Наредба за изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, желе-мармалади и подсладено пюре от кестени;

Наредба №16/28.05.2010 г., изм. бр.71 от 13.09.2011г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци издадена от МЗХ;

Наредба № 26 от 14.10.2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход;

Наредба № 5/25.05.2006г. за хигиената на храните, издадена на основание чл.17, ал.2 от Закона за храните;

Наредба № 16 за хигиенните и ветеринарно-санитарните изисквания за съхраняване и използване на особено бързоразвалящите се хранителни продукти;

Наредба за стоките, имитиращи храни;

Наредба за изискванията към бързо замразените храни;

Наредба № 2 от 23.01.2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни;

Наредба за изискванията към екстрактите от кафе и цикория;

Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели;

Наредба за изискванията към захарите, предназначени за консумация от човека;

Наредба № 23 от 17.05.2001 г. за условията и изискванията за представяне на хранителната информация при етикетирането на храните;

Наредба за специфичните изисквания към храни, предназначени за употреба при интензивно мускулно натоварване, особено при спортисти;

Санитарни правила № 0-58 за търговия с хранителни продукти

Наредба за условията, на които трябва да отговарят качествените вина, произведени в определен район, реда и начина за тяхното утвърждаване

както и всички други действащи нормативни актове в Република България, приложими към предмета на поръчката / договора.

В случай че бъдем определен за изпълнител се задължаваме за следното:

Всички хранителни продукти и напитки, които ще използваме, ще са пакетирани и етикетирани. Опаковките да са здрави с етикети на български език и да съдържат информация за вида на стоката, нейното съхранение, производителя, качеството, дата на производство и срока на годност, съгласно изискванията на Наредбата за изискванията за етикетирани и представянето на храните (ДВ,обн. бр.62 от 28.07.2000 г.).

Всяка доставка от животински произход ще бъде придружена от ветеринарно медицинско свидетелство и експертен лист. Всички останали хранителни продукти и напитки ще бъдат придружени от сертификат за произход и качество. Посочените в тази точка документи ще се представят на възложителя при поискване.

Доставките и услугите ще се извършват при спазване на всички хигиенни и санитарни изисквания.

В случай че бъдем избран за изпълнител ще доставяме хранителни продукти и напитки, които са безопасни, годни за консумация и неувреждащи здравето на хората по смисъла и в съответствие с чл. 20 от Закона за храните.

Хранителните продукти и напитки ще да отговарят на изискванията на Закона за храните, Наредба № 16/2010 г. на МЗГ за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци и на изискванията на Наредба № 5/2006 г. на МЗГ за хигиена на храните, издадена на основание чл. 17, ал. 2 от Закона за храните, както и на всички други законови и подзаконови нормативни актове, уреждащи предмета и спецификата на настоящата обществена поръчка.

При изпълнение на поръчката ще се спазват изискванията за качество на хранителните продукти, съгласно действащата в страната или еквивалентна нормативна уредба относно производството и търговията с хранителни продукти, БДС и РВМС и отрасловите нормални и ще са в срок на годност, от който да не са изтекли повече от 10 % към датата, на която се доставят.

Изпълнението на поръчката включва и отсервиране и почистване на помещението след приключване на събитието, за което е осигурена услугата по настоящата обществена поръчка.

Предлаганите хранителни продукти ще отговарят на следните изисквания:

Щ са първо качество /клас А/ и с доказан произход, придружени със сертификат за произход и качество. Коректно издаден търговски документ, който да посочва еднозначно и изчерпателно вида на доставените продукти, количество, партиден номер и ветеринарен регистрационен номер на доставчика – предприятието производител или склад на едро, издаващи търговския документ, както и регистрационния номер на транспортното средство, с което се извършва доставката;

Ще отговарят на нормативните изисквания за качество и за безопасност при употреба от крайни потребители;

Ще има възможност за приемане и изпълнение на заявки за осигуряване на хранителни продукти и напитки по предмета на поръчката в работни дни (от 09:00 до 18:00 ч), както в извънредни случаи в почивни и празнични дни;

При поискване от възложителя ще представяме:

сертификат за контрол /лабораторен анализ от акредитирана лаборатория/ на храните включени в заявката;

сертификат за качество /документ за произход/;

констативен протокол от Областна дирекция по безопасност на храните.

заверено копие на Сертификат от МЗ по чл. 5 от Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели (или еквивалент).

Доставките на съответните хранителни продукти/напитки ще обхващат всички дейности по реализиране на поръчката - товарене, разтоварване, транспортиране, подредба и др. съпътстващи дейности.

Ще извършваме услугата, предмет на настоящата обществена поръчка, в съответствие със заявените количества и при график на доставяне, определен от възложителя, в зависимост от потребностите и специфичните условия на функциониране на всеки обект, както и в съответствие с оферирания от нас срок.

Доставките ще се извършват със собствени или наети специализирани транспортни средства, отговарящи на санитарно -хигиенните изисквания за доставка на хранителни продукти (доказано с документи от ОДБХ).

Приемаме срокът на валидност на офертата да бъде 60 дни от крайния срок за получаване на офертите.

В случай че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, се задължаваме при подписването на договора да представим всички необходими документи и декларации, предвидени в чл. 101е, ал. 2 ЗОП.

Дата…………………..Подпис и печат………………………

Примерен образец № 3

ценово предложение

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „ОСИГУРЯВАНЕ НА КАФЕ-ПАУЗИ В РАМКИТЕ НА КОНФЕРЕНТНИ СЪБИТИЯ, СЕМИНАРИ, КРЪГЛИ МАСИ, СИМПОЗИУМИ И ДР.“

/изписва се името на участника/

/ЕИК/

/адрес по регистрация/

С представянето на настоящата оферта заявяваме, че ако бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, ще я изпълним добросъвестно, професионално, качествено и в срок. Предлагаме нашето ценово предложение, както следва:

Предлагана ОБЩА цена:

съответно:

/цената е сумата от единичните цени, посочени в приложената таблица/

Предлаганият процент от отстъпка от официалните цени на артикулите и услугите (от каталог / интернет сайт / магазин /складова база и др. на участника) е в размер на ……………… (моля, попълнете).

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията и изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие.

Всички посочени единични цени са в лева и са без включен ДДС. При различие между единичните цени и калкулираната обща стойност за валидни се считат представените единични цени, като общата стойност се преизчислява съобразно единичните цени.

Цените на предложените артикули включват всички разходи по опаковането, транспортирането и доставката до получателите.

Общата цена включва всички необходими разходи за пълното изпълнение на обществената поръчка.

Отговорност за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените цени носи единствено лицето, което е подало офертата.

Дата…………………..Подпис и печат………………………

Начин на ценообразуване

№ ВИД АРТИКУЛ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЯРКА ЦЕНА В ЛЕВА БЕЗ ДДС

НАПИТКИ   1 кафе еспресо с бяла / кафява захар / подсладител / мед 50 гр. 2 безкофеиново кафе еспресо с бяла / кафява захар / подсладител / мед 50 гр. 3 разтворимо гранулирано /инстантно/ кафе с бяла / кафява захар / подсладител / мед 50 гр. 4 мляко с какао с бяла / кафява захар / подсладител / мед 200 гр. 5 мляко с инстантно кафе с бяла / кафява захар / подсладител / мед 200 гр. 6 горещ шоколад с бяла / кафява захар / подсладител / мед 200 гр. 7 суха сметана 1 бр. 8 течна сметана 1 бр. 9 чай (черен, билков, плодов) с бяла / кафява захар / подсладител / мед 200 гр. 10 топло мляко с бяла / кафява захар / подсладител / мед 200 гр. 11 газиранa безалкохолнa напиткa индивидуална опаковка (стъклена бутлка) 250 мл. 12 газиранa безалкохолнa напиткa индивидуална опаковка (кен) 330 мл. 13 минерална вода индивидуална опаковка (бутилка - стъклена или пластмасова) 500 мл. 14 газирана вода индивидуална опаковка (стъклена / пластмасова бутилка) 500 мл. 15 натурален сок индивидуална опаковка (стъклена бутилка) 330 мл. СОЛЕНИ ЗАКУСКИ   16 мини клуб сандвич с топено сирене и зеленчуци с възможност за различни видове хляб - бял, черен, пълнозърнест 1 бр 17 мини сандвич /вегетариански/ с възможност за различни видове хляб - бял, черен, пълнозърнест 1 бр. 18 мини сандвичи с колбас, гарнирани с пресни зеленчуци с възможност за различни видове хляб - бял, черен, пълнозърнест 1 бр.

19 коктейлни хапки синьо сирене ементал, чедър 1 бр. 20 солени кифлички със сирене 1 бр. 21 коктейлни солети микс 100 гр. 22 солени кифлички постни да са подходящи за пост 1 бр. 23 солени бисквити с възможност за различни форми 100 гр. 24 соленки със сусам 100 гр. СЛАДКИ ЗАКУСКИ   25 тарталети с течен шоколад 1 бр. 26 тарталети с ванилов крем 1 бр. 27 мини еклерчета с шоколадов крем 1 бр. 28 мини еклерчета с ванилов крем 1 бр. 29 сладки бисквити с възможност за различни форми 100 гр. 30 мини кроасани с шоколад 1 бр. 31 мини кроасани с мармалад 1 бр. 32 банани готови за консумация 1 кг. 33 портокали готови за консумация 1 кг. 34 ябълки готови за консумация 1 кг. 35 мандарини готови за консумация 1 кг. 36 грозде готови за консумация 1 кг. ОБСЛУЖВАНЕ, ОБОРУДВАНЕ, ТРАНСПОРТ   37 маси за напитки и/или закуски с покривки / драперии 1 бр. 38 коктейлни маси тип щъркел с покривки/еластант/драперия и декорация/украса 1 бр. 39 обслужващ екип 1 човек ОБЩО Дата…………………..Подпис и печат………………………

примерен образец № 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 56, ал. 1, т.12 от ЗОП

за приемане условията на проекта на договора

Долуподписаният /-ната/

трите имена

ЕГН лична карта постоянен адрес в качеството си на Длъжност

на

наименование на участника

ЕИК със седалище адрес на управление във връзка с участието на дружеството в ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, при условията и по реда, регламентирани в Глава осма „а" – „Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана“ от ЗОП с предмет: „ОСИГУРЯВАНЕ НА КАФЕ-ПАУЗИ В РАМКИТЕ НА КОНФЕРЕНТНИ СЪБИТИЯ, СЕМИНАРИ, КРЪГЛИ МАСИ, СИМПОЗИУМИ И ДР.“

Д Е К Л А Р И Р А М:

Представляваното от мен дружество /обединение като участник в обществената поръчка приема условията на приложения към документацията за участие проект на договор. Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

г.Декларатор:

(дата на подписване)(подпис и печат)

Примерен образец № 5

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 4, ал. 7 от ЗМИП

Долуподписаният /-ната/

трите имена

ЕГН лична карта постоянен адрес в качеството си на длъжност

на

наименование на участника

ЕИК със седалище адрес на управление във връзка с участието на дружеството в ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, при условията и по реда, регламентирани в Глава осма „а" – „Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана“ от ЗОП с предмет: „……………………………………….,

ДЕКЛАРИРАМ:

Паричните средства за учредяване на гаранциите за участие и за изпълнение на договора, имат следния произход: …………………………………………….....

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

г.Декларатор:

(дата на подписване)(подпис и печат)

Примерен образец № 6

Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл.51, ал. 1, т.1 от ЗОП

Долуподписаният /-ната/

трите имена

ЕГН лична карта постоянен адрес в качеството си на длъжност

на

наименование на участника

ЕИК със седалище адрес на управление във връзка с подаване на оферта ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, възлагана при условията и по реда, регламентирани в Глава осма „а" – „Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана“ от ЗОП с предмет „ОСИГУРЯВАНЕ НА КАФЕ-ПАУЗИ В РАМКИТЕ НА КОНФЕРЕНТНИ СЪБИТИЯ, СЕМИНАРИ, КРЪГЛИ МАСИ, СИМПОЗИУМИ И ДР.“

Д Е К Л А Р И Р А М :

Представляваното от мен дружество е изпълнило следните договори, идентични или сходни с предмета на поръчката:

№ Възложител Предмет на договора Стойност на договора Период на изпълнение

1. 2. 3. Опис на препоръките за добро изпълнение, приложени към настоящата декларация:

1

2

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност, съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

г.Декларатор:

(дата на подписване)(подпис и печат)

Примерен образец № 7

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 1, т. 1 ал. 5 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/

трите имена

ЕГН лична карта постоянен адрес в качеството си на длъжност

на

наименование на участника

ЕИК със седалище адрес на управление във връзка с подаване на оферта за ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, възлагана при условията и по реда, регламентирани в Глава осма „а" – „Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана“ от ЗОП с предмет ………………………………

ДЕКЛАРИРАМ:

Не съм осъден/а с влязла в сила присъда / реабилитиран/а съм за:

невярното се зачерква

престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253 - чл. 260 от Наказателния кодекс (НК);

подкуп по чл. 301 - чл. 307 от Наказателния кодекс;

участие в организирана престъпна група по чл. 321 - чл. 321а от НК;

престъпление против собствеността по чл. 194 - чл. 217 от НК;

престъпление против стопанството по чл. 219 - чл. 252 от НК.

Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

Представляваното от мен дружество не е сключвало договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ).

Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя на обществената поръчка в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност, съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

……………………. г.Декларатор:..............……………………….

(дата на подписване)(подпис и печат)

Примерен образец № 8

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 55, ал. 5, ал. 6 и ал. 7 от ЗОП

Долуподписаният /-ната/

трите имена

ЕГН лична карта постоянен адрес в качеството си на длъжност

на

посочва се фирмата, която представлявате

ЕИК със седалище адрес на управление във връзка с участието на дружеството в процедура за възлагане на ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, при условията и по реда, регламентирани в Глава осма „а" – „Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана от ЗОП с предмет: „……………………………………….,

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Представляваното от мен дружество не участва като съдружник в обединение, създадено за участие в настоящата обществена поръчка.

2. Представляваното от мен дружество не участва като подизпълнител в офертата на друг участник в настоящата обществена поръчка.

3. Не участвам / Представляваното от мен дружество не участва като съдружник в друго обединение, създадено за участие в настоящата обществена поръчка.

4. Не съм, съотв. – представляваното от мен дружество, не е свързано лице и/или свързано предприятие по смисъла на § 1, т.23а и т. 24 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с друг участник в процедурата.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

………………………. г.Декларатор: ………………………..............

(дата на подписване)(подпис и печат)Похожие работы:

«Вопросы для проведения внеочередной проверки знаний по внесенным изменениям в Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 19.02. 2016 № 74н, устанавливающие государственные нормативные требования охраны труда при эксплуатации электроустановок На кого...»

«тЕМА 13. Планирование материально-технического обеспечения производства13.1. Задачи и содержание плана материально-технического обеспечения производства.13.2. Определение потребности в сыр...»

«Молокитина Надежда СергеевнаСТРОЕНИЕ И УСТОЙЧИВОСТЬ ДИСПЕРСИЙ ЛЬДА, СТАБИЛИЗИРОВАННЫХ ГИДРОФОБИЗИРОВАННЫМ НАНОКРЕМНЕЗЕМОМ Специальность 25.00.08 – инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведениеА В Т О Р Е Ф Е Р A T диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук Тюмень 2015 Работа выполнена...»

«7.1.1. Воспалительные процессы челюстных костей челюстно-лицевой области у детей1. Понятие об остеомиелитах челюстей. Остеомиелит – острое воспаление костного мозга с вовлечением в патологический процесс всех элементов кости. В зависимости от пути...»

«ПЕРЕЧЕНЬ СОИСКАТЕЛЕЙ премии Калининградской области "Созидание" в 2017 году № п/п ФИО Выдвигающая организация Наименование работы 1 Авторский коллектив: Христов Дмитрий Андреевич – генеральный директор Трензенок Сергей Олегович – технический директор Краснобаев Эдуард Джонович – коммерческий...»

«УДК 331.45:621.74АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ТРУДА РАБОТНИКОВ ЛИТЕЙНОГО ЦЕХА Д.В. Грабова, И.А. Игнатович Омский государственный технический университет г. Омск. Россия Цель исследования, в обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников литейного цеха в процессе их т...»

«УДК 621.789doi:10.20998/2413-4295.2016.42.08ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СКОРОСТНОГО АЗОТИРОВАНИЯ СТАЛИИДАНАЛАА ФАДИЛИ, О. В. АКИМОВ, Е. А. КОСТИККафедра литейного производства, Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт", Харьков, УКРАИНА email: eklitus@gmail. сот АННОТАЦИЯ Целью данной работы яв...»

«ДОГОВОР № участия в долевом строительстве г. Москва "_" _ 201_ г. Общество с ограниченной ответственностью "Выставочный Центр Стройэкспо" (сокращенное наименование – ООО "ВЦ Стройэкспо"), место нахождения: 115114, Российская Федерация, г. Москва, Дербеневская...»

«Приложение № 1ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ “Доставка на широколистна, иглолистна дървесна растителност, храсти, цветя, тревен чим и тревни смески, необходими за засаждане на територията на зелената система на Столична община за 2016 -2018г.по обособени позиции“.ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 Доставка...»

«ООО ЛипецкСтройПоставкаГазосиликатные блоки Hebel НЛМК, ЛЗИД, ЛСЗ;ЖБИ: плиты перекрытия, ФБС, сваи, опоры, перемычки, дорожные плиты, лотки; 335597510668000Песок речной, карьерный;Ж/б кольца, крышки, люки;Щебе...»
 
2018 www.info.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - интернет документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.