WWW.INFO.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Интернет документы
 


«За набавка на услуги на консултантски услуги од Организација Склучен во Скопје на помеѓу: 1. Здружение на Новинарите на Македонија, со седиште на Градски Ѕид Блок 13, Скопје, застапувано од ...»

Д О Г О В О Р

За набавка на услуги на консултантски услуги од Организација

Склучен во Скопје на __________________ помеѓу:

1. Здружение на Новинарите на Македонија, со седиште на Градски Ѕид Блок 13, Скопје, застапувано од Претседателот (во понатамошниот текст: Договорен Орган), од една страна и

2. ____________________________, со седиште на __________________________, застапувано од _________, _________________________, (во натамошниот текст Економски оператор).

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 1

Предмет на овој Договор е набавка на консултантски услуги според спецификација, за потребите на ЗНМ, врз основа на одлука за набавка донесено од страна на одговорното лице на набавувачот.

Спецификацијата планот за спроведување на услугите и временската динамика дадени во понудата на економскиот оператор се составен, нераскинлив и непроменлив дел од овој Договор и истите сообразно со Понудата претставуваат основа за спроведување на услугата, а согласно понудениот пристап, методологија, рокови и план за изработка.

Постапката за набавка е спроведена врз основа на барање за прибирање на понуди без објавување на оглас.

ЦЕНА

Член 2

Вкупната цена на консултантски услуги - предмет на овој Договор изнесува ______________________ денари. Во цената е пресметан Данокот на додадена вредност.

НАЧИН И РОК НА ПЛАЌАЊЕ

Член 3

Договорниот орган е должен да изврши плаќање на услугите во рок од 7 дена по доставување на услугите.

ОБВРСКИ НА ЕКОНОМСКИОТ ОПЕРАТОР

Член 4

Економскиот оператор е должен да го потпише овој Договор во рок од 3 дена од добивањето на потпишаниот договор од страна на Договорниот орган.

Носителот на набавката се обврзува да ја спроведе услугата во рокот определен со планот на работа и согласно условите во спецификацијата и дадената понуда.

Економскиот оператор изјавува дека е за секој месец ќе доставува краток извештај на реализирани активности во согласност со техничките побарување наведени во повикот.

Член 5

Економскиот оператор му одговара на Договорниот орган за штетата која би настанала со преземање на активност спротивна на обврските кои за него произлегуваат од чл.4 од овој Договор.

ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИОТ ОРГАН

Член 6

Договорниот орган се обврзува дека ќе ја исплати вкупната цена на консултантски услуги предмет на набавка во износ, рок и на начин определен со овој Договор и анексите.

Договорниот орган се обврзува дека ќе му обезбеди на Економскиот оператор непречен пристап и увид на целокупната документација.

РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 7

Доколку економскиот оператор нема да ја исполни својата обврска договорниот орган може да бара исполнување на обврската или раскинување на договорот. Во тој случај договорниот орган може да склучи договор со второ-рангираниот, а економскиот оператор од овој Договор е должен да ја плати разликата во цената.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 8

За правата и обврските кои не се регулирани со овој Договор, а се во врска со неговото исполнување ќе се применуваат одредбите од Законот за облигациони односи.

Член 9

Сите евентуални спорови кои би произлегле од овој Договор, Договорните страни ќе се стремат да ги решат спогодбено, а доколку во тоа не успеат надлежен за нивно решавање ќе биде стварно и месно надлежниот суд во Скопје.

Член 10

Овој договор е составен во 4 (четири) еднообразни примероци, од кои по два (2) за секоја договорна страна.

Здружение на Економски оператор

Новинарите на Македонија (ЗНМ)

___________________ __________________________Похожие работы:

«Пресс-релиз 20 мая 2017Выставка проходит под патронатом: Правительства Москвы Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы (МОСКОМАРХИТЕКТУРА)При поддержке: Союза Архитекторов России Союза Московских Архитекторов Национал...»

«Российская Федерация Ростовская область 3886200-429768000АДМИНИСТРАЦИЯПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ ул. Воровского, 48, Ростов-на-Дону, 344029 тел.252-00-14; факс 252-44-70 E-mail: adminper@rostov-gorod.ru28.12.2015_№_59-26-7950 На № от Руководителям предприяти...»

«Итоговое тестирование ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь участникам с ограниченными возможностями здоровья, детям инвалидам и инвалидам при проведении ГИА Вопросы итогового тестирования разработаны с целью определения уровня знан...»

«тЕМА 13. Планирование материально-технического обеспечения производства13.1. Задачи и содержание плана материально-технического обеспечения производства.13.2. Определение потребности в сырье и материалах, комплектующих изделиях, полуфабрикатах.13.3. Методика планирования потребности в топливе и энер...»

« Справка о материально-техническом состоянии Школа имеет техническое обеспечение, достаточное для качественного обучения водителей всех категорий:  Автодром, рассчитанный на обучение водителей категорий В. Автодром оборудо...»

«Материалы научно-практической конференции “Ресурсосбережение. Эффективность. Развитие”. – Донецк: ДонНТУ, 2016. – 373 с.УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ИНТеГРИРОВАННОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ КОМПАНИИКолобова В.В. Донецкий национальный технический университет Повышение эффективности использования энергоресурсов является важнейшей глобальн...»

«ДИСТАНЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ повышения квалификации инженерно-технических работников строительных организаций СРО НП "СОЮЗАТОМСТРОЙ" "Внедрение системы менеджмента качества при строительстве объектов использования атомной энергии. Порядок разработки программ обеспечения качества для атомных станц...»

«МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УРОКАПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ ПМ.03 Технология малярных работ Тема программы: Выполнение ремонтных малярных работ Тема урока: Сплошное шпатлевание поверхности на 2-й раз, технология выполнения...»
 
2018 www.info.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - интернет документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.