WWW.INFO.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Интернет документы
 


«№Рзз-4822/28.10.2014г. За обявяване на класирането на участниците и определяне на изпълнители на обществена поръчка с предмет “Доставка, монтаж, пускане в ...»

Р Е Ш Е Н И Е

№Рзз-4822/28.10.2014г.

За обявяване на класирането на участниците и определяне на изпълнители на обществена поръчка с предмет “Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на оборудване във връзка с изпълнение на договор BG161PO003-1.2.04-0012-C0001 по 16 обособени позиции, по проект „Повишаване капацитета на Пловдивския университет за приложни изследвания чрез оборудване на лаборатории по биосъвместими материали и молекулярни биосензори”

На основание чл.73, ал.1 от ЗОП и отразени резултати и мотиви в Протоколи № 1/01.07.2014г, № 2/13.08.2014г, № 3/29.08.2014г и № 4/17.10.2014г на комисия, назначена със Заповед № Р33-2612 от 01.07.2014г на Ректора на ПУ „Паисий Халендарски“ за провеждане на открита процедура с предмет “Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на оборудване във връзка с изпълнение на договор BG161PO003-1.2.04-0012-C0001 по 16 обособени позиции, по проект „Повишаване капацитета на Пловдивския университет за приложни изследвания чрез оборудване на лаборатории по биосъвместими материали и молекулярни биосензори”, открита с Решение № Р33-1597/30.04.2014г и публикувано обявление в АОП.

РЕШИХ:

І. Обявявам класирането на участниците в процедурата и определените изпълнители по обособени позиции, като следва:

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1

1.„ЛАБТЕХ“ ЕООД

Мотиви: офертата на участника е единствена за тази обособена позиция. Предложеното от участника оборудване отговаря на поставените условия за технически характеристики и предложената цена е в рамките на утвърдения бюджет по проекта.

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2

1.„ТУВИ“ ЕООД

Мотиви: офертата на участника е единствена за тази обособена позиция. Предложеното от участника оборудване отговаря на поставените условия за технически характеристики и предложената цена е в рамките на утвърдения бюджет по проекта.ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5

1.„ТУВИ“ ЕООД

Мотиви: офертата на участника е единствена за тази обособена позиция. Предложеното от участника оборудване отговаря на поставените условия за технически характеристики и предложената цена е в рамките на утвърдения бюджет по проекта.ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6

1.„Медицинска техника инженеринг“ ООД

2.„Ридаком“ ЕОД

Определям за изпълнител „Медицинска техника инженеринг“ ООД.

Мотиви: офертата на участника определен за изпълнител е получила по-висока комплексна оценка при оценяването от комисията на база предварително обявените показатели за технически характеристики /Птх/ и цена „Пц/.

Посочвам за отстранен от участие по тази обособена позиция участника „АЙ ВИ ДИ БЪЛГАРИЯ“ ООД гр. София.

Мотиви: съгласно констатациите на комисията, отразени в Протокол № 2/13.08.2014г, предлаганата от този участник апаратура не отговоря на минималните изисквания. В комплекта от филтри липсва червен филтър. Така представената оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя, което е основание по чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП.ПООБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7

1.„ТУВИ“ ЕООД

Мотиви: офертата на участника е единствена за тази обособена позиция. Предложеното от участника оборудване отговаря на поставените условия за технически характеристики и предложената цена е в рамките на утвърдения бюджет по проекта.

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 10

1.„ТУВИ“ ЕООД

Мотиви: офертата на участника е единствена за тази обособена позиция. Предложеното от участника оборудване отговаря на поставените условия за технически характеристики и предложената цена е в рамките на утвърдения бюджет по проекта, актуализиран с Писмо № П-1196/03.10.2014г на Министерство на икономиката и енергетиката.

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 11

1.„ТУВИ“ ЕООД

2.„ЕЛЕКТРОНИВЕСТ“ ООД

Определям за изпълнител „ТУВИ“ ЕООД.

Мотиви: офертата на участника определен за изпълнител е получила по-висока комплексна оценка при оценяването от комисията на база предварително обявените показатели за технически характеристики /Птх/ и цена „Пц/.

Посочвам за отстранен от участие по тази обособена позиция участника „ПАСАТ ЕЛЕКТРОНИКС“ ООДМотиви: съгласно констатациите на комисията, отразени в Протокол № 2/13.08.2014г, предлаганата апаратура не отговоря на минималните изисквания. Липсва ЦМОС форма на сигнал за генератор. Честотната лента на спектрален анализатор не отговаря на изискванията. Предложена е честотна лента не по-малка от 9kHz - 3GHz, а изискването е за честотна лента не по-малка от 9kHz - 9GHz. Така представената оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя, което е основание по чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП.

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 12

1.NETZSCH Geratebau“ GmbH /НЕТЦШ- ГЕРЕТЕБАУ“ ООД

2. ЕЛТА 90 М“ ООД

Определям за изпълнител NETZSCH Geratebau“ GmbH /НЕТЦШ- ГЕРЕТЕБАУ“ ООД

Мотиви: офертата на участника определен за изпълнител е получила по-висока комплексна оценка при оценяването от комисията на база предварително обявените показатели за технически характеристики /Птх/ и цена „Пц/.

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 13

1.„АМЗ“ ООДМотиви: офертата на участника е единствена за тази обособена позиция. Предложеното от участника оборудване отговаря на поставените условия за технически характеристики и предложената цена е в рамките на утвърдения бюджет по проекта.

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 14

1.„АМЗ“ ООД2..„ТУВИ“ ЕООД

Определям за изпълнител „АМЗ“ ООД.

Мотиви: офертата на участника определен за изпълнител е получила по-висока комплексна оценка при оценяването от комисията на база предварително обявените показатели за технически характеристики /Птх/ и цена „Пц/.

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 15

1.„ЕЛТА 90 М“ ООДМотиви: офертата на участника е единствена за тази обособена позиция. Предложеното от участника оборудване отговаря на поставените условия за технически характеристики и предложената цена е в рамките на утвърдения бюджет по проекта, актуализиран с Писмо № П-1196/03.10.2014г на Министерство на икономиката и енергетиката.

I.На основание чл.39, ал.1, т.1 от ЗОП прекратявам процедурата по отношение на обособени позиции № 4, № 8 и № 9.

Мотиви: за тези обособени позиции не е подадена нито една оферта.

II.На основание чл.39, ал.1, т.3 от ЗОП прекратявам процедурата по отношение на обособена позиция № 3 и № 16.

Мотиви: за обособена позиция № 3 е подадена само една оферта от участника „ЕЛТА 90М“ ЕООД. Предложената цена от 190 00 лева без ДДС надвишава финансовия ресурс, който той може да се осигури. Така предложената цена надхвърля посочената прогнозна стойност и одобрения бюджет по проекта, актуализиран с Писмо № П-1196/03.10.2014г на Министерство на икономиката и енергетиката.

За обособена позиция № 16 е подадена само една оферта от участника „ТУВИ“ ЕООД. Предложената цена от 94 242 лева без ДДС надвишава финансовия ресурс, който той може да се осигури. Така предложената цена надхвърля посочената прогнозна стойност и одобрения бюджет по проекта, актуализиран с Писмо № П-1196/03.10.2014г на Министерство на икономиката и енергетиката.

На основание чл.39, ал.3 от ЗОП решението за прекратяване на процедурата да се изпрати в един и същи ден, в срок до три дни от вземането му, до всички участници, да се публикува в профила на купувача и да се изпрати до изпълнителния директор на агенцията.

На основание чл.39, ал.5 от ЗОП разходите на участниците, направени за закупуване на документация във връзка с обособени позиции № 3 и № 16 да им бъдат възстановени в 14-дневен срок.

IV. На основание чл.73, ал.4 от ЗОП в тридневен срок настоящото решение да се публикува в профила на купувача и в същия ден да се изпрати до всички участници в процедурата.

РЕКТОР:____/п/_______________

(проф. д-р ЗАПРЯН АНГЕЛОВ КОЗЛУДЖОВ)

Похожие работы:

«ПОЛУХИН АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ТЕХНИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (1.2. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство)АВТОРЕФЕРАТ на соискание ученой степени...»

«Установка блока БЭСТ на стенд "Минор" Снять со стенда задние и боковые кожухи.2. Отсоединить тягу привода топливной заслонки от рычага механизма считывания циклов (рис. 1) и снять его с вала. Снять с тяги наконечник-вилку со стопорной гайкой и установить его на тягу электромагнита...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Воронежский государственный архитектурно-строител...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Ставропольский строительный техникум"МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ внеаудиторнойсамостоятельной работы по дисциплине математиКА 1 КУРС (ЗФО) 270841 "Мон...»

«ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 Учет ремонта, модернизации и реконструкции основных средств Задание 1 В апреле организация производит капитальный ремонт основных средств своими специализированными ремонтными цехами. В текущем отчетном периоде...»

«Уважаемые выпускники 9 классов! Согласно письму министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 13.02.2013 г. № 24/4.3/828 "О мерах по реализации Указа Президента РФ от 21.08.2012 г. № 1199", отдел образования Администрации Егорлыкского ра...»

«Индия Форум Пн, 15 декабря 2014 12:00 утра 12:30 утра Экспонент Презентация СпикерTBA Пн, 15 декабря 2014 2:00 вечера 3:00 вечера Итальянский строительная техника СпикерКоррадо Serrentino, менеджер по связям с общественностью Пн, 15 декабря 2014 4:30 вечера 5...»

«Тема 6. Природно-ресурсный потенциал Земли как основа рационального природопользования Экономический механизм природопользования — совокупность форм и методов экономического стимулирования рационального природопользования На переходном...»

«Приложение № 4 к Конкурсной документации Договор № Г. Москва 2014 г. Открытое акционерное общество "Универсальная электронная карта" (ОАО "УЭК"), именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Вице-президента Лахтина И.М., действующего на основании Доверенности № 40/05/14...»

«ИТОГИ КОНКУРСА 2011 года *)"СТУДЕНТ ГОДА ПО ДОСТИЖЕНИЯМ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ" Факультет Кафедра ФИО Сумма баллов П О Б Е Д И Т Е Л Ь по направлению в области естественных и технических наук ФТК КСиПТМурго Андрей Игоревич, 6 к. 1790Л А У Р Е А Т Ы ИСФ ТОЭС Немова Дарья Викторо...»
 
2018 www.info.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - интернет документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.