WWW.INFO.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Интернет документы
 


«ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕПОЉЕ 4. децембра број 3., 31300 Пријепоље ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА- столарски радови ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА ...»

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕПОЉЕ

4. децембра број 3., 31300 Пријепоље

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА- столарски радови

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.3.2/2015

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ

ПОНУДА 11.08.

2015.г.до 12.00 часова

ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 11.08.2015. у 12.15 часова

јул 2015. године

Пријепоље

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1.3.2-2 од 26.06. 2015.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку, број 1/1.3.2 од 26.06.2015.године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности добара-столарски радови

ЈН бр. 1.3.2/2015

Конкурсна документација садржи:

Поглавље Назив поглавља

I Општи подаци о јавној набавци

II Подаци о предмету јавне набавке

III Техничка спецификација

IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова

V Упутство понуђачима како да сачине понуду

VI Образац понуде

VII Модел уговора

VIII Образац трошкова припреме понуде

IX Образац изјаве о независној понуди

Укупан број страна конкурсне документације: 43

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Назив наручиоца Економско-трговинска школа Пријепоље

Адреса наручиоца Улица 4. децембра број 3., 31300 Пријепоље

Овлашћено лице Директор Ермедин Дуран

Лице овлашћено за потписивање уговора Директор Ермедин Дуран

Лице за контакт Директор Ермедин Дуран

Телефон / мобилни телефон 033-710-418, 064-8560440

Телефакс 033-710-018

Е-mail ekon.skola1prijepolje@hotmail.comПорески идентификациони број (ПИБ) 102216097

Матични број наручиоца 07575210

Шифра делатности 8531

Назив банке УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

Број рачуна 840-761660-80

Место и датум Наручилац

_Пријепоље_, __. __. 2015.год. __________________________

(потпис и печат овлашћеног лица)

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Понуда број

Датум понуде

Назив понуђача Адреса понуђача Овлашћено лице Лице овлашћено за потписивање уговора Лице за контакт Телефон / мобилни телефон Телефакс Е-mail Порески идентификациони број (ПИБ) Матични број понуђача Шифра делатности Назив банке Број рачуна

Место и датум Понуђач

_______________, ___. ___. 2015.год. __________________________

(потпис и печат овлашћеног лица)

2. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ / УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕД. ПОНУДИ

Понуда број:

Датум понуде:

Назив понуђача-учесника у зајед. понуди Адреса понуђача-учесника заједничке понуде Овлашћено лице Лице овлашћено за потписивање уговора Лице за контакт Телефон / мобилни телефон Телефакс Е-mail Порески идентификациони број (ПИБ) Матични број понуђача-учесника у зајед. понуди Шифра делатности Назив банке Број рачуна Место и датум Понуђач

____________, __. 2015.год ______________________

(потпис и печат овлашћеног лица)

Напомена: Образац ''Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди'' попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду. У том случају образац копирати, попунити од стране сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди, при чему печат и потпис овлашћеног лица морају бити оригинал.

3. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Понуда број:

Датум понуде:

Назив подизвођача Адреса подизвођача Овлашћено лице Лице овлашћено за потписивање уговора Лице за контакт Телефон / мобилни телефон Телефакс Е-mail Порески идентификациони број (ПИБ) Матични број подизвођача Шифра делатности Назив банке Број рачуна Место и датум Подизвођач

____________, __. 2015.год ______________________

(потпис и печат овлашћеног лица)

Напомена: Образац ''Подаци о подизвођачу'' попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем. У том случају образац копирати, попунити од стране сваког понуђача који је подизвођач, при чему печат и потпис овлашћеног лица морају бити оригинал.

2.1. Позив за подношење понуда

На основу чланова 55. ст.1.тачка 2. члана 57, члана 60.ст 1.тачка 2. и члана 68. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/2012, 14/15), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, број 29/2013) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, број 1.3.2-2_ од 26.06.2015.године, Економско-трговинска школа у Пријепољу, позива понуђаче да поднесу своју понуду у писаном облику, за јавну набавку мале вредности број 1.3.2/2015 - столарски радови, у складу са конкурсном документацијом.

Позив за подношење понуда заинтересованим лицима ће бити послати путем поште, препоручено са повратницом,факсом или електронском поштом и објављен заједно са конкурсном документацијом на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке – www.ujn.gov.rsСва обавештења везана за предметну јавну набавку (обавештење о продужењу рока за подношење понуда, обавештење о изменама или допунама конкурсне документације, обавештење о додатним информацијама, појашњењима или одговорима на питања понуђача и сл.),Наручилац ће благовремено објављивати на Порталу јавних набавки (www.ujn.gov.rs).

Наручилац не сноси одговорност уколико понуђач нема сазнања о објављеним документима на Порталу за јавне набавке из претходног става.

2.2. Предмет јавне набавке

Јавна набавка мале вреднoсти су радови- столарски радови, ознака из општег речника

набавки: 44221000-8 грађевинска столарија, 44221000-5- прозори, врата и сродни артикли.

Јавна набавка није обликована по партијама

ЈНМВ 1.3.2/15 СТОЛАРСКИ РАДОВИ-Техничка спецификација јавне набавке

Пројекат: Радови грађевинска столарија - главни и технички улаз,биро за обуку

Инвеститор: ЕКОНОМСКО ТРГОВИНСКА ШКОЛА

Адреса: ПРИЈЕПОЉЕ

Телефон/факс: 033/710018

Емаил ekon.skola1prijepolje@hotmail.com

Напомена: Понуђач је у обавези да понуди цену са уградњом.

1 Позиција: ФИКСНИ ТРОДЕЛНИ СА ХОРИЗОНТАЛИМ Т 1

Дименизије (С x В): FORMTEXT 1600 x 2050

Систем профила: FORMTEXT М 9300/9400 ХЛАДНИ

Боја профила: FORMTEXT ЕЛОX 2000

Врста дрвета: Врста стакла: FORMTEXT Термопан (4+12+4) Флот

Напомена: ШТОК М 9424 ЗАОБЉЕНИ 34 ЕЛОX 2000

Цена ролетне: Цена позиције: 2 Позиција: ВРАТА ДВОКРИЛНА СА ПОДЕЛОМ РК ДЕСНА 3 улаз код семафора

Дименизије (С x В): FORMTEXT 1600 x 2100

Систем профила: FORMTEXT М 9300/9400 ХЛАДНИ

Боја профила: FORMTEXT ЕЛОX 2000

Врста дрвета: FORMTEXT

Врста стакла: FORMTEXT Термопан (4+12+4) Флот

Напомена: FORMTEXT ШТОК М 9424 ЗАОБЉЕНИ СРЕДЊИ 34 СИВА ЕЛОX 2000

КРИЛО М 9572 КРИЛО ЗАОБЉЕНО ВЕЛИКО 71.90 ЕЛОX 2000 ИСПУНА БИОПАНЕЛ 20мм ОКОВИ СТУБЛИНА ШАРКЕ 3 КОМ ПО КРИЛУ БРАВА ВАЉАК ЈЕДНОЗАТВОРИВА, ЦИЛИНДАР ОБИЧАН, АУТОМАТ ЗА ЗАТВАРАЊЕ ВРАТА

Цена ролетне: Цена позиције: 3 Позиција: Технички улаз из дворишта

Дименизије (С x В): FORMTEXT 1500 x 2200

Систем профила: FORMTEXT М 9300/9400 ХЛАДНИ

Боја профила: FORMTEXT ЕЛОX 2000

Врста дрвета: FORMTEXT

Врста стакла: FORMTEXT Термопан (4+12+4) Флот

Напомена: FORMTEXT ШТОК ЗАОБЉЕНИ СРЕДЊИ 34 ЕЛОX 2000

КРИЛО М 9572 КРИЛО ЗАОБЉЕНО- ВЕЛИКО 71.90 ЕЛОX ИСПУНА БИОПАНЕЛ 20 мм ОКОВИ,, СТУБЛИНА 3 ШАРКЕ ПО КРИЛУ БРАВА ЈЕЗИЧАК

Цена ролетне: Цена позиције: 4 Позиција: ВРАТА ДВОКРИЛН СА ПОДЕЛОМ РКдесна 3 главни улаз

Дименизије (С x В): FORMTEXT 1770 x 2250

Систем профила: FORMTEXT М 9300/9400 ХЛАДНО

Боја профила: FORMTEXT ЕЛОX 2000

Врста дрвета: FORMTEXT

Врста стакла: FORMTEXT Термопан (4+12+4) Флот

Напомена: FORMTEXT ШТОК ЗАОБЉЕН СРЕДЊИ 34 СИВА ЕЛОX 2000

КРИЛО М 9572 КРИЛО ЗАОБЉЕНО ВЕЛИКО 71.90 СИВА ЕЛОX 2000 ИСПУНА БИОПАНЕЛ 20мм ОКОВИ СТУБЛИНА ШАРКЕ 3 КОМ ПО КРИЛУ БРАВА ВАЉАК ЈЕДНОЗАТВОРИВА ЦИЛИНДАР ОБИЧАН, АУТОМАТ ЗА ЗАТВАРАЊЕ ВРАТА

Цена ролетне: Цена позиције: 5 Позиција: Улаз у кухињу

Дименизије (С x В): FORMTEXT 1380 x 2200

Систем профила: FORMTEXT М 11000 термопрекид

Боја профила: FORMTEXT ЕЛОX 2000

Врста дрвета: FORMTEXT

Врста стакла: FORMTEXT Панел 20мм

Напомена: FORMTEXT Шток м-11016 ШТОК ЗАОБЉЕНИ СРЕДЊИ 36 ЕЛОX 2000

КРИЛО М-11048 ВЕЛИКО ЗАОБЉЕНО 74 ЕЛОX ИСПУНА БИОПАНЕЛ 20 мм ОКОВИ,, СТУБЛИНА,, 3 ШАРКЕ ПО КРИЛУ БРАВА ЈЕЗИЧАК

Цена ролетне: Цена позиције: 6 Позиција: ПРОЗОР ЈЕДНОКРИЛНИ СА СВЕТЛА. ЛЕВО О/Н

Дименизије (С x В): FORMTEXT 1400 x 1000 ком 6

Систем профила: Боја профила: ПВЦ ПРОЗОР ПЕТОКОМОРНИ

Врста дрвета: FORMTEXT

Врста стакла: Термопан / 4+16+4/ флот

Напомена: FORMTEXT Окови,, вабис,,

Цена ролетне: Цена позиције: Цена укупно без ПДВ-а:

Словима:

ПДВ:

Цена укупно са ПДВ-ом:

Словима:

Напомена: Понуђач је у обавези да понуди цену са уградњом.

Процењена вредност јавне набавке мале вредности радови - столарски радови је 458.337,00 динара, без пореза на додату вредност.

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Врста и опис предмета јавне набавке саставни су део конкурсне документације.

2.3. Подношење понуде

Понуду доставити у писаном облику, у затвореној коверти.

Понуду могу поднети сви заинтересована лица који испуњавају услове наведене у конкурсној документацији и обавезне услове из члана 75. чију испуњеност понуђач потврђује писаном Изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу.

Понуда мора бити сачињена на преузетом оригиналном обрасцу конкурсне документације, јасна и недвосмислена, откуцана или читко написана неизбрисивим мастилом, оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица понуђача, са свим прилозима који представљају саставни део документације.

Понуду доставити непосредно или путем поште у затвореној коверти, на адресу наручиоца: Економско-трговинска школа Пријепоље, Улица 4. децембра бр. 3., 31300 Пријепоље.

На предњој страни коверте назначити – ''Понуда за радове - грађевинска столарија, ЈНМВ број 1.3.2/2015 - НЕ ОТВАРАТИ'', a на полеђини коверте пун назив и адресу понуђача, име и презиме овлашћеног лица за контакт.

Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште, а наручилац је дужан да по пријему понуде назначи датум и сат њеног пријема. Уколико понуђач поднесе понуду путем поште, мора да обезбеди да иста стигне наручиоцу последњег дана наведеног рока, 11.08.2015.године, до 12,00 часова.

Рок за подношење понуда је 8 (осам) календарских дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.

Уколико рок истиче у дан који је нерадан (субота или недеља) или у дан државног празника, као последњи дан сматраће се први следећи радни дан до 12 часова.

Благовременом понудом сматра се понуда, која је примљена и оверена печатом пријема у писарници, а која стигне наручиоцу у року одређеном за подношење понуда (најкасније до 11.08.2015.године, до 12,00 часова).

Неблаговременом понудом сматра се понуда која је примљена по истеку рока и сата одређених у позиву за подношење понуда. Све неблаговремено поднете понуде биће по окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене понуђачима са назнаком да су поднете неблаговремено.

Одговарајућом понудом сматра се понуда која је благовремена, исправна и за коју је утврђено да испуњава све техничке спецификације.

Прихватљивом понудом се сматра понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

Понуда и остала документација која се односи на понуду подносе се на српском језику.

Понуда са варијантама није дозвољена.

Вредности у понуди морају бити исказане у динарима, без ПДВ-а.

Отварање благовремено приспелих понуда је јавно и обавиће се дана 11.08.2015.године, са почетком у 12,15 часова у просторијама Економско-трговинске школе Пријепоље, Улица 4. децембра бр. 3., 31300 Пријепоље.

Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица, а овлашћени представници понуђача су дужни да Комисији за јавну набавку мале вредности предају овлашћења за учешће у поступку. Овлашћење треба да буде оверено и потписано од стране овлашћеног лица и да садржи датум и број.

Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена. Уколико су два или више понуђача понудили исту најнижу цену уговор ће бити додељен понуђачу који је понудио дужи рок гаранције извршених радова, а ако је понуђен исти рок, уговор ће бити додељен понуђачу који је понудио краћи рок извршења радова.

Одлука о ДОДЕЛИ УГОВОРА биће донета у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда. Наведену одлуку наручилац ће доставити свим подносиоцима понуда у року од 3 дана од дана њеног доношења.

Рок за закључење уговора је 8 дана по истеку рока за подношење захтева за заштиту права понуђача.

Додатне информације о наведеној набавци могу се добити сваког радног дана. Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште на адресу Наручиоца: Економско-трговинска школа Пријепоље,Улица 4. децембра бр.3., 31300 Пријепоље, електронске поште (email: ekon.skola1prijepolje@hotmail.com) или факсом на број 033/710-018, контакт особа је директор, Ермедин Дуран.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, а наручилац ће на коверти у којој се понуда налази обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац предаје понуђачу потврду пријема понуде.

Забрањено је давање информација о примљеним понудама, а наручилац је у обавези да понуде чува на начин да не дођу у посед неовлашћених лица.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће одбити понуду ако:

1) понуђач не испуњава обавезне услове за учешће;

2) понуђени рок важења понуде буде краћи од прописаног;

3) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину

понуде, или је није могуће упоредити са другим понудама.

Директор

Ермедин Дуран

3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА ПРИПРЕМИ ПОНУДУ

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак доделе уговора о јавној набавци мале вредности.

Право на учешће у поступку имају сви заинтересована лица који испуњавају обавезне услове за учешће прописане чланом 75. став 1. Доказе о испуњености услова из чланова 75. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/2012), понуђач потврђује писаном Изјавом, датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потписаном и овереном печатом од стране овлашћеног лица. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине(чл. 75. ст. 2. Закона).

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавции да је документује на прописани начин.

3.1. Обавезна садржина понуде

Понуда се сматра потпуном и исправном ако понуђач поднесе:

1.податке о понуђачу- попуњен, потписан и оверен образац

2.податке о подизвођачу- попуњен, потписан и оверен образац

3.податке о понуђачу који учествује у заједничкој понуди-попуњен, потписан и оверен образац

4.Општи образац понуде попуњен, потписан и оверен образац

5.Образац понуде попуњен, потписан и оверен образац

6.Изјава којом понуђач потврђује испуњеност обавезних услова предвиђених чланом 75. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова потписану и оверену;

7.Изјаву о потврди квалитета потписану и оверену

8.Модел уговора, потписан и оверен на последњој страни, који је саставни део конкурсне документације и служи понуђачима да се упознају са садржином уговора који ће се потписати са понуђачем коме буде додељен уговор о јавној набавци.

9.Образац изјаве о испуњености услова за подизвођаче-попуњен, потписан и оверен;

10.Споразум чланова групе понуђача којим група понуђача дефинише носиоца понуде-попуњен, потписан и печатом оверен;

11.Изјава о учешћу са подизвођачем-попуњена, потписана и оверена;

12.Изјава да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада заштите животне средине-потписана и оверена.

13. Изјава о независној понуди - попуњена, потписана и оверена

14. Образац трошкова припреме понуде

НАПОМЕНА: ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧИ МОГУ, АЛИ НЕ МОРАЈУ ПОПУЊАВАТИ, ПОТПИСИВАТИ, ОВЕРАВАТИ И ДОСТАВЉАТИ. ТАКОЂЕ, ИЗЈАВУ О УЧЕШЋУ ПОДИЗВОЂАЧА, СПОРАЗУМ ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА КОЈИМ ГРУПА ДЕФИНИШЕ НОСИОЦА ПОНУДЕ, ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ И УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ОБАВЕЗНО ПОПУЊАВАЈУ, ПОТПИСУЈУ, ОВЕРАВАЈУ И ДОСТАВЉАЈУ САМО ПОНУЂАЧИ КОЈИ УЧЕСТВУЈУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ, ОДНОСНО СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ.

Поред обавезних услова, понуђач је дужан да испуњава и остале захтеве прописане конкурсном документацијом.

3.2 Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена

Понуда и остала документација која се односи на понуду, морају бити састављени на српском језику.

3.3. Понуда са варијантама

У случају да понуђач достави понуду са варијантама, понуда се одбија.

3.4. Испуњеност услова у заједничкој понуди

Понуду може поднети група понуђача. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) закона. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела радова за који је неопходна испуњеност тог услова. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3) понуђачу који ће издати рачун;

4) рачуну на који ће бити извршено плаћање;

5) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Споразумом уређују се и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом. Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду. Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. Наручилац може да тражи од чланова групе понуђача да у понудама наведу имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. што се доказује достављањем попуњене, писане и оверене Изјаве о испуњености услова из конкурсне документације – за понуђача.

Испуњеност услова од стране подизвођача

Уколико понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење радова поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности радова који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 %, као и део предмета радови који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење радова поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) закона писменом изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона за део радова који ће извршити преко подизвођача.

Ако је за извршење дела јавне набавке радови чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела јавне набавке.

Поред обавезних услова, наручилац конкурсном документацијом одређује које још услове подизвођач мора да испуни и на који начин то доказује, при чему ти услови не могу бити такви да ограниче подношење понуде са подизвођачем. Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке радова, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета јавне набавке радови то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

У случају претходног става наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори ако потраживање није доспело.

3.5. Услови плаћања

Наручилац ће уговорене доспеле обавезе уплатити према уредно испостављеним фактурама, у року од 45 дана од датума пријема фактура у седиште Наручиоца.

3.6. Цена

Цена у понуди мора бити фиксна, изражена у динарима без пореза на додату вредност, са свим припадајућим трошковима.

У цену је урачуната цена предмета јавне набавке радова са уградњом предметне столарије, са свим припадајућим зависним трошковима које понуђач има у реализацији јавне набавке, према захтевима из техничке спецификације дате у конкурсној документацији.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

3.7. Квалитет

Предмет набавке мора да испуњава све техничке и функционалне карактеристике са описом датим у спецификацији, која је саставни део конкурсне документације и мора у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и важећим стандардима квалитета.

3.8.Поверљивост података

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање

3.9. Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде додатне информације или појашњења упутити на адресу: Економско-трговинска школа Пријепоље, Улица 4. децембра бр. 3., 31300 Пријепоље, електронске поште (email: ekon.skola1prijepolje@hotmail.com) или факсом на број 033/710-018, уз напомену ''Објашњења – мала набавка број 1.3.2/2015“.

Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки. Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама.

3.10. Рок и место извођења радова

Количину и динамику предметних радова одређује наручилац писменим захтевом лица овлашћених за јавну набавку, у складу са планом набавке и налогом за испоруку и уградњу столарије.

Рок испоруке и уградње је 3 ( три ) дана од дана добијања писаног налога за извођење. Позив се може уручити у писаној форми укључујући и e – mail или телефакс.

Место извођења радова, Економско-трговинска школа Пријепоље, Улица 4. децембра бр 3., 31300 Пријепоље.

3.11. Накнада штете

Уколико понуђач својом кривицом прекорачи рок извођења радова, дужан је да наручиоцу на име пенала исплати 0,2‰ за сваки дан кашњења, а највише 5% од вредности укупно изведених радова..

3.12. Додатна објашњења од понуђача

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења, која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која je неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произлази из природе поступка јавне набавке.Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

3.13. Рок важења понуде

Понуда мора да важи 30 дана од дана отварања понуда. Уколико је наведен краћи рок важења понуде, иста ће бити одбијена као неприхватљива

Наручилац може, у случају истека важења понуде, у писаном облику да затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде, не може мењати понуду.

3.14. Рок за закључење уговора

Понуђач ће бити позван да најдуже у року од 8 дана по истеку рока за подношење захтева за заштиту права понуђача, приступи закључењу уговора. Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

3.15.Трошкови транспорта

Трошкови транспорта падају на терет понуђача.

Трошкови евентуалне случајне пропасти ствари током транспорта, падају на терет понуђача.

3.16. Критеријум за оцењивање понуда

Одлука о ДОДЕЛИ УГОВОРА ће се донети применом критеријума најниже понуђене цене без ПДВ-а. Уколико су два или више понуђача понудили исту најнижу цену за исту партију уговор ће бити додељен понуђачу који је понудио дужи рок гаранције извршених радова и уграђене столарије, а ако је понуђен исти рок, уговор ће бити додељен понуђачу који је понудио краћи рок извршења радова.

3.17. Заштита права понуђача

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице које има интерес да закључи конкретан уговор о јавној набавци, у складу са одредбама чл. 148 до 159. ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу непосредно или поштом, мејлом или факсом, на адресу: Економско трговинска школа, Улица 4. децембра број 3, 31300 Пријепоље, препоручено са повратницом, а може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, уз уплату прописане таксе од 40.000 динара. Уколико се захтев за заштиту права доставља путем e-mailа: ekon.skola1prijepolje@hotmail.com или факса(фах: 033-710-018), исти се може доставити радним данима од понедељка до петка, у времену од 07 h до 15h.

О поднетом Захтеву за заштиту права Наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од пријема Захтева за заштиту права.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење Захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне набавке, ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење Захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН.

Ако је Захтев за заштиту права поднет након закључења уговора у складу са чланом 112. став 2. ЗЈН, Наручилац не може извршити уговор о јавној набавци до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим ако Републичка комисија на предлог наручиоца не одлучи другачије.

Захтев за заштиту права задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке до доношења одлуке о поднетом Захтеву за заштиту права, осим ако Републичка комисија на предлог наручиоца не одлучи другачије.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да приликом подношења захтева поступи у свему сагласно Упутству о уплати републичке административне таксе који се налази на сајту Комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/15; у даљем тексту: ЗЈН) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се: 1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши(40.000 динара);

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

НАПОМЕНА: У пољу „позив на број“ уписује се број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, али је препорука да се у овом пољу избегава употреба размака и знакова, као што су: ( ) | \ / „ « * и сл.

3.18. Одбијање понуде

Наручилац ће одбити све неприхватљиве понуде.

Наручилац доноси одлуку о додели уговора ако је прибавио најмање једну прихватљиву понуду.

Наручилац ће одбити понуду ако:

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

2) понуђени рок важења понуде буде краћи од прописаног;

3) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде, или је није могуће упоредити са другим понудама.

3.19. Обустава поступка

Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора или одлуке о закључењу оквирног споразума, односно уколико нису испуњени услови за доношење одлуке о признавању квалификације.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.

Наручилац је дужан да своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено образложи, посебно наводећи разлоге обуставе поступка и да је достави понуђачима у року од три дана од дана доношења одлуке.

Обавештење о обустави поступка јавне набавке Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки у року од 5 дана од дана коначности Одлуке о обустави поступка јавне набавке.

3.20. Исправка у подацима

Уколико дође до исправке у подацима у конкурсној документацији, исте оверити и потписати од стране овлашћеног лица.

3.21.Негативне референце-извршење обавеза по раније закљученим уго-ворима

Наручилац ЋЕ ОДБИТИ понуду уколико поседује доказ (правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; исправа о наплаћеној уговорној казни; рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором; изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача) који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.

Наручилац МОЖЕ одбити понуду ако поседује правоснажну судску одлуку или коначну одлуку другог надлежног органа, уколико се те одлуке односе на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. закона;

2) учинио повреду конкуренције;

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИПонуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, од укупне вредности уговора без ПДВ-а,са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи

3.22.Трошкови припреме понуде

Понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

3.23.Квалитет и примопредаја

Представник Наручиоца је обавезан да приликом извођења радова изврши квалитативни увид радова и то:

- за рок трајања тако што утврђује да ли је до истека рока остало више од половине декларисаног рока,

Уколико представник Наручиоца приликом квалитативног пријема радова утврди да исти нису прописаног квалитета и рока трајања, одбиће пријем и записнички констатовати недостатке у квалитету и року извршених радова.

У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и квантитету предметних радова, наручилац ће доставити писану рекламацију понуђачу одмах по пријему, а најкасније у року од 48 часова од дана састављања записника о утврђеним недостацима за видљиве мане, а за скривене мане које није могао уочити приликом примопредаје извршених радова у року од 7 (седам) дана. Наручилац није дужан да прими наведене радове. Понуђач је у обавези да најкасније у року од 7 дана од дана пријема рекламације, изврши замену неодговарајућих изведених радова. Уколико то не учини, наручилац има право на накнаду штете.

Ако се након примопредаје покаже неки недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом, представник наручиоца је дужан да о том недостатку писменим путем обавести понуђача у року од осам дана.

У случају да је понуђач знао или морао знати за недостатке, наручилац има право да се на те недостатке позове и када није извршио своју обавезу да изведене радове прегледа, да благовремено обавести понуђача о уоченом недостатку, као и кад се недостатак показао тек по протеку шест месеци од предаје извршених радова.

У тим случајевима наручилац има право да захтева од понуђача да отклони недостатак (испуњење уговора).

Ако наручилац не добије испуњење уговора у року од 5 дана од дана пријема захтева за испуњење уговора, наручилац има право да захтева снижење цене или раскине уговор, о чему писмено обавештава понуђача.

Наручилац може раскинути уговор ако је претходно оставио понуђачу накнадни примерени рок за испуњење уговора, који не може бити од дужи од пет дана од дана пријема обавештења.

Наручилац може да раскине уговор и без остављања накнадног рока ако га је понуђач обавестио да неће да испуни уговор, односно када је очигледно да понуђач неће моћи да испуни уговор ни у накнадном року.

ГРЕШКА У КВАЛИТЕТУ - РЕКЛАМАЦИЈА

Комисија Понуђача и Наручиоца ће записнички констатовати квантитативнии квалитативни пријем изведених радова. У случају записнички утврђених недостатака у квантитету и квалитету приликом испоруке изведених радова Понуђач мора исте отклонити у року од 7 дана од дана пријема Записника о рекламацији. Ако у наведеном року не може да отклони недостатке, Понуђач неисправности мора отклонити и извести радове према уговореним техничким карактеристикама.

Уколико то не учини, Наручилац има право на накнаду штете

Начин измене, допуне и опозива понуде

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Економско-трговинска школа Пријепоље, Улица 4. децембра бр.3., 31300 Пријепоље, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радови - грађевинска столарија, ЈНМВ број 1.3.2/2015 - НЕ ОТВАРАТИ' или

„Допуна понуде за јавну набавку радови - грађевинска столарија, ЈНМВ број 1.3.2/2015 - НЕ ОТВАРАТИ'' или

„Опозив понуде за јавну набавку радови - грађевинска столарија, ЈНМВ број 1.3.2/2015 - НЕ ОТВАРАТИ '' или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радови - грађевинска столарија, ЈНМВ број 1.3.2/2015 - НЕ ОТВАРАТИ ''.

На полеђини коверте или на кутији навести називи адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл, а који су везани за извршење уговора о јавној набавци

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

4. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (ОПИС)

Радови који су предмет јавне набавке мале вредности добара радови - грађевинска столарија, ЈНМВ број 1.3.2/2015. за потребе Економско-трговинскe школа Пријепоље, Улица 4. децембра број 3., 31300 Пријепоље, морају да задовоље све услове у погледу квалитета, према важећим стандардима.

Предмет јавне набавке мора да испуњава све карактеристике у складу са описом датим у техничкој спецификацији која је саставни део конкурсне документације и мора у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и важећим стандардима квалитета.

Изабрани понуђач је дужан да испоручује нове, а не ремонтоване или коришћене материјале који су предмет јавне набавке.

Материјали грађевинске столарије морају да буду оригинални и да задовоље све услове у погледу квалитета према важећим стандардима.

Испоручени материјали морају бити прописно декларисани, упаковани и обележени са ознаком произвођача. Декларација мора да садржи: назив производа, тип производа, каталошки број, назив произвођача, земљу порекла и датум производње.

У случају потребе наручилац има право да изврши контролу квалитета, односно саобразности испоручених делова са деларацијом код установе које се тиме бави (акредитоване лабораторије и сл.) применом верификоване или документоване методе.

ОПШТИ ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: Адреса: Број телефона / факса: Матични број: ПИБ: Е-mail: Банка код које се води рачун Лице за контакт и телефон На основу позива за подношење понуда у поступку за јавну набавку мале вредности радови - грађевинска столарија, ЈНМВ број 1.3.2/2015., објављеног на Порталу Управе за јавне набавке, дана _________2015.године, подносимо понуду број ____________ од ___________2015.године, која се односи:

Подносим понуду: (заокружити)

а) Самостално

б) Заједничка понуда

ц) Понуда са подизвођачем

Заједничка понуда:

Учесници у заједничкој понуди

(Навести назив и седиште свих учесника)

___________________________ ___________________________

___________________________

Понуда са подизвођачем:

Сви подизвођачи

(Навести назив и седиште свих подизвођача)

___________________________ ___________________________

___________________________

Место и датум Понуђач

_________________. ____.___. 2015. год. ______________________

(потпис и печат овлашћеног лица)

Напомена: уколико дође до исправке у подацима, исте оверити и потписати од

стране овлашћеног лица.

5. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Број понуде__________ од ____________ 2015.год.

НАЗИВ ПОНУЂАЧА Адреса: Број телефона / телефакса: Е-mail: Матични број: ПИБ Број понуде Датум ЈНМВ 1.3.2/15 СТОЛАРСКИ РАДОВИ

Пројекат: Радови грађевинска столарија - главни и технички улаз,биро за обуку

Инвеститор: ЕКОНОМСКО ТРГОВИНСКА ШКОЛА

Адреса: ПРИЈЕПОЉЕ

Телефон/факс: 033/710018

Емаил ekon.skola1prijepolje@hotmail.com

Напомена: Понуђач је у обавези да понуди цену са уградњом.

1 Позиција: ФИКСНИ ТРОДЕЛНИ СА ХОРИЗОНТАЛИМ Т 1

Дименизије (Сx В):

FORMTEXT 1600 x 2050Систем профила:

FORMTEXT М 9300/9400 ХЛАДНИ

Боја профила:

FORMTEXT ЕЛОX 2000Врста дрвета: -

Врста стакла:

FORMTEXT Термопан (4+12+4) ФлотНапомена: ШТОК М 9424 ЗАОБЉЕНИ 34 ЕЛОX 2000

Цена ролетне: Цена позиције: 2 Позиција: ВРАТА ДВОКРИЛНА СА ПОДЕЛОМ РК ДЕСНА 3 улаз код семафора

Дименизије (Сx В): FORMTEXT 1600 x 2100

Систем профила: FORMTEXT М 9300/9400 ХЛАДНИ

Боја профила: FORMTEXT ЕЛОX 2000

Врста дрвета: -

Врста стакла: FORMTEXT Термопан (4+12+4) Флот

Напомена: FORMTEXT ШТОК М 9424 ЗАОБЉЕНИ СРЕДЊИ 34 СИВА ЕЛОX 2000, КРИЛО М 9572 КРИЛО ЗАОБЉЕНО ВЕЛИКО 71.90 ЕЛОX 2000 ИСПУНА БИОПАНЕЛ 20мм ОКОВИ СТУБЛИНА ШАРКЕ 3 КОМ ПО КРИЛУ БРАВА ВАЉАК ЈЕДНОЗАТВОРИВА, ЦИЛИНДАР ОБИЧАН, АУТОМАТ ЗА ЗАТВАРАЊЕ ВРАТА

Цена ролетне: Цена позиције: 3 Позиција: Технички улаз из дворишта

Дименизије (Сx В): FORMTEXT 1500 x 2200

Систем профила: FORMTEXT М 9300/9400 ХЛАДНИ

Боја профила: FORMTEXT ЕЛОX 2000

Врста дрвета: FORMTEXT

Врста стакла: FORMTEXT Термопан (4+12+4) Флот

Напомена: FORMTEXT ШТОК ЗАОБЉЕНИ СРЕДЊИ 34 ЕЛОX 2000

КРИЛО М 9572 КРИЛО ЗАОБЉЕНО- ВЕЛИКО 71.90 ЕЛОX ИСПУНА БИОПАНЕЛ 20 мм ОКОВИ,, СТУБЛИНА 3 ШАРКЕ ПО КРИЛУ БРАВА ЈЕЗИЧАК

Цена ролетне: Цена позиције: 4 Позиција: ВРАТА ДВОКРИЛН СА ПОДЕЛОМ РКдесна 3 главни улаз

Дименизије (Сx В): FORMTEXT 1770 x 2250

Систем профила: FORMTEXT М 9300/9400 ХЛАДНО

Боја профила: FORMTEXT ЕЛОX 2000

Врста дрвета: FORMTEXT

Врста стакла: FORMTEXT Термопан (4+12+4) Флот

Напомена: FORMTEXT ШТОК ЗАОБЉЕН СРЕДЊИ 34 СИВА ЕЛОX 2000

КРИЛО М 9572 КРИЛО ЗАОБЉЕНО ВЕЛИКО 71.90 СИВА ЕЛОX 2000 ИСПУНА БИОПАНЕЛ 20мм ОКОВИ СТУБЛИНА ШАРКЕ 3 КОМ ПО КРИЛУ БРАВА ВАЉАК ЈЕДНОЗАТВОРИВА ЦИЛИНДАР ОБИЧАН, АУТОМАТ ЗА ЗАТВАРАЊЕ ВРАТА

Цена ролетне: Цена позиције: 5 Позиција: Улаз у кухињу

Дименизије (Сx В): FORMTEXT 1380 x 2200

Систем профила: FORMTEXT М 11000 термопрекид

Боја профила: FORMTEXT ЕЛОX 2000

Врста дрвета: FORMTEXT

Врста стакла: FORMTEXT Панел 20мм

Напомена: FORMTEXT Шток м-11016 ШТОК ЗАОБЉЕНИ СРЕДЊИ 36 ЕЛОX 2000

КРИЛО М-11048 ВЕЛИКО ЗАОБЉЕНО 74 ЕЛОX ИСПУНА БИОПАНЕЛ 20 мм ОКОВИ,, СТУБЛИНА,, 3 ШАРКЕ ПО КРИЛУ БРАВА ЈЕЗИЧАК

Цена ролетне: Цена позиције: 6 Позиција: ПРОЗОР ЈЕДНОКРИЛНИ СА СВЕТЛА. ЛЕВО О/Н

Дименизије (Сx В): FORMTEXT 1400 x 1000 ком 6

Систем профила: Боја профила: ПВЦ ПРОЗОР ПЕТОКОМОРНИ

Врста дрвета: FORMTEXT

Врста стакла: Термопан / 4+16+4/ флот

Напомена: FORMTEXT Окови,, вабис,,

Цена ролетне: Цена позиције: Цена укупно без ПДВ-а:

Словима:

ПДВ:

Цена укупно са ПДВ-ом:

Словима:

Напомена: Понуђач је у обавези да понуди цену са уградњом.

Посебно исказати зависне трошкове који чине укупну цену без ПДВ-а, уколико понуђач има ову врсту трошкова (попуњава понуђач као нпр. трошкови транспорта, царине, шпедиције, осигурања и сл.)

1._______________________________

2._______________________________

3._______________________________

Рок важења понуде: _____ дана (попуњава понуђач – не краћи од 30 дана) од дана отварања понуда.

Рок плаћања__________________________ не дужи од 45 дана (попуњава понуђач) од датума пријема фактуре у седиште наручиоца.

Гаранција:_______месеци од дана извршене примопредаје радова и уграђене опреме (попуњава понуђач).

Рок извршења радова:_______ дана, од дана увођења у посао (попуњава понуђач).

Упутство: Понуђач јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у образац понуде.

Уколико понуђач не попуни све тражене позиције, понуда се сматра неприхватљивом.

Место и датум Понуђач

_______________, ___. ___. 2015.год. __________________

(потпис и печат овлашћеног лица)

6. ИЗЈАВА КОЈОМ ПОНУЂАЧ ПОТВРЂУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ПРЕДВИЂЕНИХ ЧЛАНОМ 75. ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО О ДОКАЗИВАЊУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

И З Ј А В А

На основу члана 75.став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС, број 124/12), изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да као понуђач који учествује у поступку предметне набавке, испуњавамо следеће услове:

да смо регистровани код надлежног органа, односно уписани у одговарајући регистар и као доказ поседујемо и у сваком тренутку можемо доставити Извод из регистра Агенције за привредне регистре Републике Србије односно извод из регистра надлежног Привредног суда;

да ми и наш законски заступник нисмо осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нисмо осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита и кривично дело преваре и као доказ можемо доставити извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова, да ми и наш законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

да нам није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда и као доказ можемо доставити потврде привредног и прекршајног суда да нам није изречена мера забране обављања делатности, или потврдe Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да нам као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности;

да смо измирили доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када имамо седиште на њеној територији и као доказ можемо доставити уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

да имамо важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

Понуђач

Место и Датум _______________________

_____. _____. 2015.год (потпис и печат овлашћеног лица)

Одредбе члана 75. ЗЈН сходно се примењују и на физичка лица као понуђаче.

Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужанда без одлагања писмено обавести наручиоца о било којојпромени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавции да је документује на прописани начин.

7. ИЗЈАВА О ПОТВРДИ КВАЛИТЕТА

И З Ј А В А

Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да подаци о потврди квалитета у понуди за предмет: радови - грађевинска столарија, ЈНМВ број 1.3.2/2015. одговарају захтевима наручиоца и важећим стандардима квалитета.

Место и датум Понуђач

______________, _____. 2015.год. ____________________

(потпис и печат овлашћеног лица)

8.У складу са чланом 26. Закона, понуђач _____________________________________________________________,

(уписати назив и седиште понуђача-попуњава понуђач ) даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке радови - грађевинска столарија, бр.1.3.2/2015. поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум, Понуђач,

_______________,___.___.2015.год. ________________________

(потпис и печат овлашћеног лица)

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ПОДИЗВОЂАЧА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач______________________из__________________, ул. ______________, са матичним бројем_______________________, испуњава услове утврђене у конкурсној документацији за ЈНМВ радови - грађевинска столарија, ЈНМВ број 1.3.2/2015, и то (попуњава понуђач):

1. Регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2. Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела

као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања

или давања мита, кривично дело преваре;

3. Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у

време објаве позива за подношење понуде;

4. Измирио је доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике

Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

Место и датум Понуђач

__________._____.2015.год. ________________

(потпис и печат овлашћеног лица)

Напомена: Изјаву потписује понуђач уколико подноси понуду заједно са под-извођачем.

10.СПОРАЗУМ ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Број понуде:____________( попуњава понуђач)

Изјављујемо да наступамо као група понуђача у јавној набавци мале вредности радови - грађевинска столарија, Економско-трговинске школе у Пријепољу, редни број ЈНМВ број 1.3.2/2015.

Овлашћујемо члана групе _______________________________________ да у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред наручиоцем, који ће у име групе понуђача потписати уговор, који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, који ће издати рачун Наручиоцу (попуњава понуђач).

Број рачуна на који ће бити извршено плаћање______________________ банка________________(попуњава понуђач).

ПУН НАЗИВ И

СЕДИШТЕ,

АДРЕСА

ЧЛАНА ГРУПЕ ОБАВЕЗЕ СВАКОГ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА

ПОТПИС ОДГОВОРНОГ

ЛИЦА И ПЕЧАТ ЧЛАНА

ГРУПЕ

Овлашћени

члан Потпис овлашћеног лица:

м.п.

Члан групе: Потпис овлашћеног лица:

м.п.

Члан групе: Потпис овлашћеног лица:

м.п.

Место и датум_________________

Образац оверавају печатом и потписују овлашћена лица сваког члана групе понуђача

11. ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА

Овлашћујемо _________________________________, из ________________, са Л.К. бр. __________, издата од МУП ПУ ______________, запосленог на радном месту ___________________________, да присуствује отварању понуда у поступку јавне набавке радови - грађевинска столарија, Економско-трговинске школе у Пријепољу, редни број ЈНМВ број 1.3.2/2015.

Све његове изјаве дате у Записнику о отварању понуда сматрамо својим и у целости прихватамо.

Напомена: Ово Овлашћење предати Комисији за јавну набавку Наручиоца пре почетка отварања понуда. Овај обазац понуђач може доставити и на сопственом обрасцу који је урађен у форми обрасца који је наручилац дао у конкурсној документацији. Власници фирме или предузетници који присуствују отварању понуда, уместо овлашћења достављају фотокопију извода из АПР – а из кога се може видети име власника и личну карту на увид.

Место: __________________

Потпис овлашћеног лица

_________________________

М.П.

Датум: _________. 2013. г.

12.ИЗЈАВА О УЧЕШЋУ ПОДИЗВОЂАЧА

У вези јавне набавке чији је предмет радови - грађевинска столарија, Економско-трговинске школе у Пријепољу, редни број ЈНМВ број 1.3.2/2015. изјављујемо да наступамо са подизвођачем и у наставку наводимо његово учешће у вредности:

у понуди подизвођач______________________________________________________________________ (уписати назив, седиште и адресу подизвођача)

ће извршити у делу ________________ што износи _________%

(уписати проценат) УКУПНЕ вредности набавке без ПДВ-а;

Напомена: Изјаву попуњава понуђач само у случају да наступа са подизвођачем/има.

Место и датум, Понуђач

_______________,___.___.2015.год. ________________

(потпис и печат овлашћеног лица)

13.ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да поштујемо обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине

Место и датум Понуђач

___.___.2015.год. ____________________

(потпис и печат овлашћеног лица)

14.ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Трошкова припремања понуде Трошкови прибављања доказа за испуњење обавезних услова из чл. 75. ЗЈН

1 Остали трошкови припремања понуде

2 Укупан износ трошкова припремања понуде са ПДВ-ом

3 (1+2)

- Врста: ___________________________________________________

Износ: ___________________________________________________

Врста: _____________________________________________

Износ: _____________________________________________

Упутство: Понуђач јасно и недвосмислено уноси податке о стварним трошковима припреме понуде, уколико понуђач има ову врсту трошкова, односно укупан износ и структуру трошкова. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. Уколико дође до исправке у подацима, исте оверити и потписати од стране овлашћеног лица.

НАПОМЕНА:

Понуђач може, али не мора попунити, потписати, оверити и доставити

образац трошкова припреме понуде.

Место и датум Понуђач

___________________. ____. 2015.год. _______________________

(потпис и печат овлашћеног лица)

НАПОМЕНА:

Уговор ће бити закључен са понуђачем коме буде додељен, према моделу уговора, који понуђач МОРА потписати и оверити на последњој страни и доставити уз понуду, обзиром да потписивање модела уговора представља саглашавање понуђача са садржином (елементима) уговора који ће наручилац закључити са изабраним понуђачем и исказивање намере понуђача да, уколико његова понуда буде изабрана као најповољнија, заиста и закључи такав уговор, без могућности да накнадно тражи измену појединих елемената уговора о јавној набавци.

Исти (модел уговора) служи да се понуђачи упознају са садржином будућег уговора. Сви релевантни подаци за модел угoвора биће преузети из понуде изабраног понуђача.

Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке. Ово се односи и на понуђаче који учествују у заједничкој понуди и за понуђаче који подносе понуду са подизвођачима.

15. МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА - ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА

Закључен између:

Економско-трговинске школе Пријепоље, Улица 4. децембра број 3., 31300 Пријепоље, матични број 07575210, ПИБ 102216097, текући рачун 840-761660-80 Управа за трезор (у даљем тексту: Наручилац), коју заступа директор Ермедин Дуран,

и

____________________________________________________

са седиштем у ___________________________, улица _______________________________,

ПИБ: __________________, Матични број: ______________________________________

Број рачуна: ___________________________ Назив банке: __________________________,

Телефон: __________________, Телефакс: ___________________________

кога заступа _______________________________________________

(у даљем тексту: Добављач),(попуњава понуђач)

Основ уговора:

ЈН Број:.1.3.2/15...... (уписује наручилац)

Број и датум Одлуке о додели уговора:

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ЈНМВ: 1.3.2/15

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

да је Купац на основу члана 39. и члана 68. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15), и у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (''Службени гласник РС'', бр. 29/2013), спровео поступак јавне набавке мале вредности радови - грађевинска столарија, ЈНМВ број 1.3.2/2015, на основу Одлуке о покретању поступка број _1.3.2-2_ од _26.06. 2015..године, за потребе Економско-трговинске школе у Пријепољу.

да је Добављач доставио понуду бр.__________ од ____. ____.2015. год. (попуњава Добављач), која се налази у прилогу уговора и саставни је део уговора;

да понуда Добављача у потпуности одговара техничкој спецификацији из конкурсне документације, која се налази у прилогу уговора и саставни је део уговора;

да је Купац, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, на основу понуде Добављача број ______од _____ 2015.године и Одлуке о додели уговора број ________ од ____.____. 2015.године, изабрао Добављача за набавку материјала, за потребе Економско-трговинске школе у Пријепољу.

Члан 2.

Предмет овог уговора је јавна набавка мале вредности радови - грађевинска столарија, ЈНМВ број 1.3.2/2015,, у свему према понуди Добављача бр._________, од___.___.2015.године и спецификацији у конкурсној документацији, која чини саставни део уговора (попуњава Купац).

Члан 3.

Добављач се обавезује да ће квалитетно извести радове у оквиру понуде за ЈНМВ радови - грађевинска столарија, ЈНМВ број 1.3.2/2015, по цени назначеној у табели, за потребе Економско-трговинске школе у Пријепољу, и то:( попуњава Добављач ):

ЈНМВ 1.3.2/15 СТОЛАРСКИ РАДОВИ

Пројекат: Радови грађевинска столарија - главни и технички улаз,биро за обуку

Инвеститор: ЕКОНОМСКО ТРГОВИНСКА ШКОЛА

Адреса: ПРИЈЕПОЉЕ

Телефон/факс: 033/710018

Емаил ekon.skola1prijepolje@hotmail.com

Напомена: Понуђач је у обавези да понуди цену са уградњом.

1 Позиција: ФИКСНИ ТРОДЕЛНИ СА ХОРИЗОНТАЛИМ Т 1

Дименизије(СxВ): FORMTEXT 1600 x 2050

Систем профила: FORMTEXT М 9300/9400 ХЛАДНИ

Боја профила: FORMTEXT ЕЛОX 2000

Врста дрвета: Врста стакла: FORMTEXT Термопан (4+12+4) Флот

Напомена: ШТОК М 9424 ЗАОБЉЕНИ 34 ЕЛОX 2000

Цена ролетне: Цена позиције: 2 Позиција: ВРАТА ДВОКРИЛНА СА ПОДЕЛОМ РК ДЕСНА 3 улаз код семафора

Дименизије(СxВ): FORMTEXT 1600 x 2100

Систем профила: FORMTEXT М 9300/9400 ХЛАДНИ

Боја профила: FORMTEXT ЕЛОX 2000

Врста дрвета: -

Врста стакла: FORMTEXT Термопан (4+12+4) Флот

Напомена: FORMTEXT ШТОК М 9424 ЗАОБЉЕНИ СРЕДЊИ 34 СИВА ЕЛОX 2000 КРИЛО М 9572 КРИЛО ЗАОБЉЕНО ВЕЛИКО 71.90 ЕЛОX 2000 ИСПУНА БИОПАНЕЛ 20мм ОКОВИ СТУБЛИНА ШАРКЕ 3 КОМ ПО КРИЛУ БРАВА ВАЉАК ЈЕДНОЗАТВОРИВА, ЦИЛИНДАР ОБИЧАН, АУТОМАТ ЗА ЗАТВАРАЊЕ ВРАТА

Цена ролетне: Цена позиције: 3 Позиција: Технички улаз из дворишта

Дименизије(СxВ): FORMTEXT 1500 x 2200

Систем профила: FORMTEXT М 9300/9400 ХЛАДНИ

Боја профила: FORMTEXT ЕЛОX 2000

Врста дрвета: -

Врста стакла: FORMTEXT Термопан (4+12+4) Флот

Напомена: FORMTEXT ШТОК ЗАОБЉЕНИ СРЕДЊИ 34 ЕЛОX 2000 КРИЛО М 9572 КРИЛО ЗАОБЉЕНО- ВЕЛИКО 71.90 ЕЛОX ИСПУНА БИОПАНЕЛ 20 мм ОКОВИ,, СТУБЛИНА 3 ШАРКЕ ПО КРИЛУ БРАВА ЈЕЗИЧАК

Цена ролетне: Цена позиције: 4 Позиција: ВРАТА ДВОКРИЛНА СА ПОДЕЛОМ РКдесна 3 главни улаз

Дименизије(СxВ): FORMTEXT 1770 x 2250

Систем профила: FORMTEXT М 9300/9400 ХЛАДНО

Боја профила: FORMTEXT ЕЛОX 2000

Врста дрвета: FORMTEXT

Врста стакла: FORMTEXT Термопан (4+12+4) Флот

Напомена: ШТОК ЗАОБЉЕН СРЕДЊИ 34 СИВА ЕЛОX 2000

КРИЛО М 9572 КРИЛО ЗАОБЉЕНО ВЕЛИКО 71.90 СИВА ЕЛОX 2000 ИСПУНА БИОПАНЕЛ 20мм ОКОВИ СТУБЛИНА ШАРКЕ 3 КОМ ПО КРИЛУ БРАВА ВАЉАК ЈЕДНОЗАТВОРИВА ЦИЛИНДАР ОБИЧАН, АУТОМАТ ЗА ЗАТВАРАЊЕ ВРАТА

Цена ролетне: Цена позиције: 5 Позиција: Улаз у кухињу

ДименизијеСxВ): FORMTEXT 1380 x 2200

Систем профила: FORMTEXT М 11000 термопрекид

Боја профила: FORMTEXT ЕЛОX 2000

Врста дрвета: FORMTEXT

Врста стакла: FORMTEXT Панел 20мм

Напомена: Шток м-11016 ШТОК ЗАОБЉЕНИ СРЕДЊИ 36 ЕЛОX 2000

КРИЛО М-11048 ВЕЛИКО ЗАОБЉЕНО 74 ЕЛОX ИСПУНА БИОПАНЕЛ 20 мм ОКОВИ,, СТУБЛИНА,, 3 ШАРКЕ ПО КРИЛУ БРАВА ЈЕЗИЧАК

Цена ролетне: Цена позиције: 6 Позиција: ПРОЗОР ЈЕДНОКРИЛНИ СА СВЕТЛА. ЛЕВО О/Н

Дименизије(СxВ): FORMTEXT 1400 x 1000 ком 6

Систем профила: Боја профила: ПВЦ ПРОЗОР ПЕТОКОМОРНИ

Врста дрвета: FORMTEXT

Врста стакла: Термопан / 4+16+4/ флот

Напомена: FORMTEXT Окови,, вабис,,

Цена ролетне: Цена позиције: Напомена: Понуђач је у обавези да понуди цену са уградњом.

Цена укупно без ПДВ-а:

Словима:

ПДВ:

Цена укупно са ПДВ-ом:

Словима:

Члан 4.

Укупна цена из члана 3. овог уговора, утврђена је у понуди Добављача број __________ од ___.___.2015. године, у износу од ____________________динара, без ПДВ-а, словима (______________________________), односно у износу од _____________________са ПДВ-ом, словима (____________________________) (попуњава Добављач).

Члан 5.

Под уговореном ценом подразумева се цена за извршење ЈНМВ радови - грађевинска столарија са уградњом, ЈНМВ број 1.3.2/2015 са свим припадајућим зависним трошковима, Економско-трговинска школе Пријепоље, Улица 4. децембра број 3., 31300 Пријепоље.

Цена је фиксна и не може се мењати за време трајања уговора.

Члан 6.

Добављач је дужан да испоруку радова, врши према динамици и количини коју одреди Купац, у складу са налогом за испоруку, који је саставни део овог уговора.

Позив се може уручити у писаној форми укључујући и e – mail или телефакс.

Члан 7.

Укулико Добављач својом кривицом прекорачи рок из члана 6. овог уговора дужан је Купцу на име пенала да исплати 0,2 % за сваки дан кашњења, а највише 5 % од вредности укупно уговорене цене.

Члан 8.

Место извршења радова је Економско-трговинска школе Пријепоље, Улица 4. децембра број 3., 31300 Пријепоље.

Трошкови транспорта материјала падају на терет Добављача без обзира на наручену количину.

Трошкови евентуалне случајне пропасти ствари током транспорта, падају на терет Добављача.

Члан 9.

Добављач се обавезује да испоручене радове фактурише Купцу у року од 8 дана од дана извршења.

Примерак фактуре са отпремницом доставити на адресу: Економско-трговинска школе Пријепоље, Улица 4. децембра број 3., 31300 Пријепоље., и иста мора да садржи: број фактуре, број отпремнице, датум, количину и вредност изведених радова без ПДВ-а, висину ПДВ-а и вредност испоручених добара са ПДВ-ом.

Члан 10.

Купац ће уговорене доспеле обавезе платити према уредно испостављеним фактурама, а према ценама из члана 3. овог уговора, у року од 45 дана од датума пријема фактура у седиште Купца, на текући рачун Добављача ____________________, код банке _____________________ (попуњава Добављач).

Члан 11.

Плаћање обавеза које доспевају у 2015. години биће вршено до висине одобрених апропријација за ту намену, у складу са законом којим се уређује буџет за 2015. годину. Плаћање обавеза које доспевају у 2016. години биће вршено највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у 2016. години.

Члан 12.

Продавац је дужан да испоруку радова у оквиру ЈНМВ радови - грађевинска столарија, ЈНМВ број 1.3.2/2015. врши у складу са важећим стандардима квалитета који одговарају законским прописима.

Члан 13.

Комисија Добављача и Купца ће записнички констатовати квантитативни и квалитативни пријем изведених радова. У случају записнички утврђених недостатака у квантитету и квалитету приликом изввођења радова, Добављач мора исте отклонити у року од 7 дана од дана пријема Записника о рекламацији. Ако у наведеном року не може да отклони недостатке, Добављач неисправни материјал, мора заменити новим, са уговореним стандардима квалитета.

Уколико то не учини, Купац има право на накнаду штете.

Члан 14.

Добављач се обавезује Купцу да пријави сваку промену до које дође у поступку испуњења уговором преузетих обавеза и да је документује на прописан начин.

Члан 15.

Овај уговор производи правно дејство од дана потписивања овлашћених лица обе уговорне стране.

Свака уговорна страна може отказати Уговор са отказним роком од 14 (четрнаест) дана од дана достављања писменог обавештења о отказу. Уколико једна од уговорних страна не извршава обавезе, као и ако их не извршава на уговорени начин и у уговореним роковима, друга уговорна страна има право да једнострано раскине уговор због неиспуњења на начин одређен законом којим се уређују облигациони односи.

Члан 16.

На све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе закона којим се регулишу облигациони односи, као и други прописи који регулишу ову област.

Члан 17.

Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са овим уговором решавају споразумно.

За евентуалне спорове који не буду решени мирним путем, надлежан је Привредни суд у Ужицу.

Члан 18.

Измене и допуне овог уговора производе правно дејство само када се дају у писаној форми и уз обострану сагласност и потпис овлашћених лица уговорних страна, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама.

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

Уговор се закључује на одређено време, на рок од 30 дана потписивања уговора, односно до утрошка износа планираних финансијских средстава(458.337,оо динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 550.000,оо динара са обрачунатим порезом на додату вредност) и на основу и у складу са Планом набавки за 2015. годину наручиоца.

Утрошком уговорених средстава Наручиоца за предметне радове, из члана 18. став 3. овог уговора, Уговор престаје да важи, о чему Наручилац писменим путем обавештава Понуђача.

Члан 19.

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.

У _____. _____. 2015.године.

За ДОБАВЉАЧА За КУПЦА

ДИРЕКТОР Директор

Ермедин ДуранПохожие работы:

«Опросный лист на Химподготовку (ХВО) Наименование объекта: Населенный пункт: Другие данные: Укажите источник водоснабжения: артезианская скважина колодец муниципальный водопровод поверхностный источник (река, озеро, вод...»

«ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ участников вебинара финансовой дирекцией Х5 Retail Group для партнеров компании, состоявшегося 18 февраля 2016 года Как Вы оцениваете риски взлома/уничтожения данных у EDI провайдера? Оценка рис...»

«-33274011430Донецкая народная республика министерство образования и наукиОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Кафедра "Подвижной состав железных дорог" Паламарчук Н.В., Потапенко В.И., Останькович А.Д.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РЕШЕНИЮ ПРИКЛАДНЫХ...»

«О Б Щ Е С Т В О С О Г Р А Н И Ч Е Н Н О Й О Т В Е Т С В Е Н Н О С Т Ь Ю "ДомКомплектСтрой" 236029 г. Калининград, ул. ст. л-та Сибирякова 60. тел. +7 (4012) 50-74-64. ИНН/КПП: 39...»

«ЗРГИМЗдружение на рударски и геолошки инженери на Р. Македонија VI ТО СТРУЧНО СОВЕТУВАЊЕ НА ТЕМА: Технологија на подземна и површинска експлоатација на минерални суровини ПОДЕКС – ПОВЕКС ’12 Штип 22 – 23. 11. 2012 год.ФУНКЦИОНАЛНА ЗАВИСНОСТ НА ТРОШОЦИТЕ ПРИ ИЗРАБОТКА НА ХОРИЗОНТАЛНИ РУДАРСКИ ПРОСТОРИИFUNCTIO...»

«Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Арзамасский коммерческо-технический техникум" О.Л. РыпинаКОМПЛЕКТ УЧЕБНЫХ ЗАДАНИЙПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПМ.01Организация и управ...»

«2945836-422139 Приказ №21 от 7 апреля 2016 года Инструкция о мерах пожарной безопасности в гаражах МБОУ "Нижнекулойская средняя школа"1.Общие требования При содержании гаража работники обязаны...»

«ДОГОВОР № _ НА РАЗРАБОТКУ ДИЗАЙН ПРОЕКТА _ РАСПОЛОЖЕННОЙ (-ОГО) ПО АДРЕСУ: _ г. Волгоград _ 2016 г., именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и, ИП Михмель Иван Игоревич, имену...»

«Согласовано Вице-президент по нефтепереработке и нефтехимииПАО "НК "Роснефть" _А.А. Романов "_"2016 г. Утверждаю Генеральный директор ООО "РН-Туапсинский НПЗ" О.Н. Лещев "_"_2016 г.ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на разработку и внедрение системы контроля технических устройств с целью перевода технологической установки ЭЛОУ-АВТ-12 ООО "РН-Туапсин...»

«Предлагаем просмотреть фотографии некоторых объектов изделий, изготовленных ЗАО "Тюменский РМЗ" Животноводческий комплекс на 1800 голов (Исетский район, ООО "Эвика-Агро" с. Рассвет) Вид работ: изготовление и монтаж каркасов зданий (металлоконструкции)изготов...»

«МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Утверждаю Министр путей сообщения Российской Федерации Аксененко Н.Е. 27 апреля 2001 г. Приложение 1 к Постановлению расширенного заседания Коллегии Министерства путей сообщения Российской Федерации от 14.03.2001 N 3ПОЛОЖЕНИЕ О...»

«ПОЛОЖЕНИЕ о проведении Республиканского творческого проекта для подростков "Безопасный переход-2017" ГЛАВА 1ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ1. Республиканский творческий проект для подростков "Безопасный переход" (далее проект) является личным первенством среди учащихся общеобразовательных учре...»

«УДК 621.385.6: 662.613.11                                                                                      Сердюк В.Р., д.т.н., профессор,                                                                                      Сидлак А. C. аспирант                                                                                      Ви...»

«ДОГОВОРПОДРЯДА НА ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ДОМА г. Москва "_" 201  г. _, проживающий по адресу:, паспорт _ _ выдан _, именуемый в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и _ в лице, выполняющем работы и ответственное за их выполнение, качес...»

«Как снять с кадастрового учета объект капитального строительства? Каждый, кто однажды оформлял документы на недвижимость, знает, что регистрации права собственности предшествует постановка объекта на кадастровый учет, и эта процедура многим знакома не понаслышке. Но иногда возникает н...»

«Состав Ассоциации застройщиков Карагандинской области № Наименование организации Ф.И.О. руководителя Вид деятельности Контакты 1 ПК Аспап АшимовТолеген МукатаевичРемонтно-строительные работы. ПСД. 51-79-66 г. Караганда, ул.Пугачева, 35 2 ТОО Казкурылыс курастыру Кобзева Наталья Петровна Строительно-монтажные работы 41-32-15...»

«А. ФЕДОТОВТЕХНИКА ТЕАТРА КУКОЛ Рисунки художника В. В. АНДРИЕВИЧА 1953ПРЕДИСЛОВИЕ Каждое искусство имеет свою материально-техническую базу, вне которой оно не могло бы и существовать. Как развитие музыки связано с изобретение...»

«7611110-608965Приложение к постановлению Президиума СО РАН от 12.01.2017 № 1 020000Приложение к постановлению Президиума СО РАН от 12.01.2017 № 1ПЕРЕЧЕНЬ международных, всероссийских и региональных научных и научно-технических совещаний, конференций, симпозиумов, съездов, семинаров и школ в области естестве...»

«ТЕЗИСЫ выступления Министра финансов Российской Федерации А.Г. Силуанова на расширенной коллегии Федерального казначейства г. Москва 14.03.2017 Добрый день, уважаемые коллеги! На прошлой коллегии мною перед Федеральным казначейством был поставлен ряд задач. На результатах их исполнения, а также задачах на 2017 год я хотел бы остановиться. Каз...»

«БУЙРУК № 488 от 1.07.2009г.ПРИКАЗ О мерах по профилактики заболеваемости вирусными гепатитами в Кыргызской Республике Руководство по профилактике вирусных гепатитов с энтеральным (А и Е) и парентеральным (В, С и D) механизмом передачи...»

«ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014 2020СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-5-004 „ПРЕРАБОТКА НА ПРОДУКТИТЕ ОТ РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРИ” ПО ПМДР 2014 – 2020 Г. № Рег. № на проектното...»

«Название предмета: геометрия Класс: 9 УМК (название учебника, автор, год издания): Геометрия 7-9 классы, Атанасян Л.С. и др, 2013. Уровень обучения: базовый Тема урока: движения Общее количество часов, отведе...»

«СОВЕТ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО КАЧЕСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ СурГПУ План работы Совета обучающихся по качеству образования (2015-2016 уч.г.) Месяц Название Содержание и предполагаемые результаты Ответственная структура Сентябрь Проведение установочного семинара для чле...»

«Перечень работ по техническому обслуживанию антенно-мачтовых сооружений в период эксплуатации Вид работ Наименование и состав работ 1 Ревизия и осмотр антенной опоры:Контроль состояния частей АМС видимых с земли: Элементы металлоконструкции опор и оттяжек мачт (наличие искривлений в элементах поясов и решетки, наличие вибрации в оттяжк...»
 
2018 www.info.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - интернет документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.