WWW.INFO.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Интернет документы
 


«Тошкент тиббиёт академияси Даволаш факультети Ички касалликлар пропедевтикаси, гематология ва харбий дала терапияси, касб касалликлари, амширалик иши ...»

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СОЛИНИ САЛАШ ВАЗИРЛИГИ

Тошкент тиббиёт академияси

Даволаш факультети Ички касалликлар пропедевтикаси, гематология ва харбий дала терапияси, касб касалликлари, амширалик иши кафедраси

Ички касалликлар пропедевтикаси фани

МАЪРУЗА № 11

МАВЗУ: Гастритлар: (уткир ва сурункали), меъда ва ун икки бармок ичак яра касалликлари, сурункали энтерит ва колитлар диагностикаси. Меъда усмаси ва уни эрта аниклаш усуллари.

ТУЗУВЧИЛАР ПРОФЕССОР Ш.Я.ЗОКИРХЎЖАЕВ., ДОЦЕНТ Б.Н. НУРИТДИНОВ., ДОЦЕНТ Б.А.ТОЛИПОВ., ДОЦЕНТ И.С. САЛИХОВА., КАТТА ЎИТУВЧИ М.У. СОЛИХОВ

Тошкент – 2007

МАЪРУЗА № 11

1.МАВЗУ: Гастритлар: (уткир ва сурункали), меъда ва ун икки бармок ичак яра касалликлари, сурункали энтерит ва колитлар диагностикаси. Меъда усмаси ва уни эрта аниклаш усуллари.

2.МАЪРУЗАНИНГ МАКСАДИ: 3 курс талабалари гастритлар, яра касалликлари, меъда усмаси ва унинг эрта аниклаш усуллари, сурункали ингичка ва йугон ичак касалликлари хакида тушунчага эга булишлари ва бу касалликларни сураб-суриштириш, куздан кечириш, пальпация ва кушимча текширув усуллари оркали ташхислашни ургатиш.

3.МАЪРУЗАНИНГ ВАЗИФАСИ:

1. Гастритлар, яра касалликлари, меъда усмаси ва унинг эрта аниклаш усуллари, сурункали ингичка ва йугон ичак касалликлари этиологиясини аниклаш, асосий шикоятларини йигиш, диспептик шикоятларни келиб чикиш механизмини тушунтириш (кунгил айнаш, кусиш, кекириш, дисфагия, огрик), оч коринга ва кечасига огриклар, эрта ва кечки огрикларни яра касаллигидаги ахамиятини аниклаш, яра касаллигининг асоратлари белгиларини аниклаш, ошкозон ширасини ва рентгено-эндоскопия натижаларини тахлил килиш.

Намойиш килинади: : гастритлар, меъда ва ун икки бармок ичак яра касаллиги, меъда усмаси, сурункали энтерит ва колитлар симптомларнинг ривожланиши.

4.КУТИЛГАН НАТИЖАЛАР: Талабалар билиши керак: гастритлар, меъда ва ун икки бармок ичак яра касаллиги, меъда усмаси, сурункали энтерит ва колитлар субъектив диагностикаси: шикоятлари, анамнез йигиш, клиник объектив: куздан кечириш, пальпация, перкуссия усуллари, симптомологик, синдромологик диагностикаси.

Талабалар эгаллаши керак: гастритлар, меъда ва ун икки бармок ичак яра касаллиги, меъда усмаси, сурункали энтерит ва колитлар кечиш шаклига караб симптомлари, синдромларини ташхислаш.

5.МАЪРУЗАНИНГ МАЗМУНИ:

Гастрит ошкозон шиллик каватининг яллигланишидир.

Этиологиясида алиментар овкат омили катта ахамиятга эга. Сифатсиз овкат истеьмол килиш, хаддан ташкари иссик, аччик овкатлар ейиш, бузилган овкатларни ейиш, ичкиликка ружу куйиш, чекиш, тартибсиз овкатланиш, шошилиб овкат ейиш, овкатни етарли чайнамаслик гастрит келиб чикишига сабаб булади.

Айрим холларда гастрит катор бошка ички касалликларда иккиламчи ривожланади. Масалан, юрак етишмовчилигида

(димланиш хисобига), буйрак етишмовчилигида (уремик гастрит), юкумли касалликларда (ангина, грипп, сил), касб касалликларида

(кислоталар, ишкорлар, симоб, кургошин, фосфор ва х), таъсирловчи дорилар кабул килганда (ацитилсалицил кислота, гармонлар, калий йод, резерпин) ва б.

Шундай килиб гастритнинг келиб чикишида хам экзогин хам эндогин омиллар ахамиятга эга.

а) меъда деворида хлорид кислота ишлаб чикаришнинг бузилиши, харакат ва унинг эвакуатор вазифасининг, меъда деворида кон айланишнинг бузилиши ошкозонда узгаришларга олиб келади.





б) меъда ширасининг таркиби бузилади.

в)харакат ва эвакуатор вазифасининг бузилиши натижасида огрик, меъда ва ичак диспепсияси белгилари пайдо булишига олиб келади,

г) касаллик ривожланишида шиллик парда остида шиш, яллигланиш вужудга келади. Сурункали гастритда меъда шиллик каватининг таркиби узгаради, плазматик тукималар кучайиб, калин тукималар камаяди.

Гастритлар кечишига караб 2га булинади: сурункали ва уткир гастритларга.

Уткир гастрит одатда овкатланиш тартиби бузилганда овкатдан 3-5 соат утгач ривожланади, баьзан у шиддатли хам кечиши мумкин.

Касаллар иштаха йуклигидан, кунгил айнишидан, кекиришдан, кориннинг юкори кисмида огрик туриши, огирлик сезиш, босим, баьзан туриб коладиган огрикдан, огиз бемаьза булишидан шикоят киладилар. Бундан ташкари, харорат кутарилиши, бош огриги, бош айланиши, куз олдининг коронгулашиши кузатилади.

Уткир гастрит 2 хафтагача давом этади, кейин сурункали гастритга утади. Сурашда узок диспептик холат кузатилади.

Куздан кечирганда: умумий ахволи – коникарли ёки уртача.

Пальпацияда: огрик корин йукори кисмида. Ошкозон шираси: кислоталик пасайган, купайган, сакланган.

Ошкозон ичак рентгеноскопиясида шиллик кават дагаллашган, перистальтикаси кучайган, бурмалар атрофияга учраган.

ЭГДФС да: петихиялар, эрозиялар, конталашлар булиши мумкин. Шиллик кават яллигланган.

Сурункали гастрит уткир гастритдан сунг бошланади, сурункали захарланиш натижасида ривожланади: чекиш, ичиш, упканинг сурункали касалликлари, эндокирин касалликлар ва натижасида.

Сурашда узок вакт доимий диспептик холат аникланади. У вакти –вакти билан кучаяди ва сусаяди. Овкатланишда хар кандай бузилишдан сунг касаллик кайталаши мумкин.

Гастритда иштаха гох кутарилиб, гох сусайиб туради. Ич кетиши баркарор эмас, ич кетиши, ич котиш билан алмашиниб туради. Касаллик давомида умумий холсизлик ривожланади, мехнат кобилияти пасаяди. Умумий ахволи хар хил булиши мумкин. Баьзиларида коникарли, баьзиларида эса озиб кетиш, терининг захл булиб колиши кузатилади. Гипополивитаминоз ривожланганда огиз бурчаклари бичилади, соч вактидан олдин тукилади, тирноклар мурт булиб колади. Тил караш боглаб, сургичлари силликлишиши мумкин. Корин овкатдан сунг дам булади, юкори кисми пайпаслаганда огриши мумкин. Ошкозон шираси текширилганда унинг кислоталиги сакланган, купайган, ахилиягача камайган. Шунга караб касалликка бахо берилади.

Меъда яра касаллиги – цикл билан давом этадиган сурункали касаллик булиб, ошкозонда яра хосил булиши билан юзага чикади.

Этиологиясида яра касаллигининг сабабчилари ва унинг ривожланиш механизмни тушинтириш учун жуда куп назариялар таклиф килинган, аммо уларнинг бирортаси яра хосил булиш механизмини тулик очиб бермаган. Хозирги вактда касаллик тажавузкор «агрессив» ва «химоя» омиллари натижасида вужудга келади деб хисоблайдилар.

Касаллик насл суриши мумкин. Ирсий мойиллик белгилари 1-кон гурухларида учрайди, АБО антигеннинг булмаслиги, антитрипсин камлиги, Т-лимфоцитларнинг камайиши, В-лимфоцитларнинг купайиши хисобланади. Яра касаллиги омилларига нотугри овктланиш, хаддан ташкари аччик, иссик, совук овкатлар истеъмол килиш, яхши чайнамаслик, тиш йуклиги, чекиш, спиртли ичимликлар ичиш, оксил, витамин етишмовчилиги сабаб булади.

Касалликнинг ривожланишида аутоиммун агрессия маьлум урин тутади. Яра касаллигининг ривожланишида микроблар мухим ахамиятга эга.

Патологик анатомияси: Ошкозон еки ун икки бармокли ичакда жойлашган сурункали яра аникланади. Купинча яра битта, лекин куп булиши мумкин. Ошкозондаги яра куп холларда ошкозоннинг энг кичик эгрилигида, пилорик кисмида ёки унга якин жойда, 12-бармок ичак яраси эса купинча кенгайган кисмида жойлашади. Яранинг катталиги бир неча ммдан 5-6 смгача булади. Шакли хар хил: юмолок, тухумсимон, нотугри, шиллик кават булмачалари яра четида калинлашган булади.

КЛАССИФИКАЦИЯСИ. Яра касаллигининг умум кабул килинган классификацияси йук.касаллик жойлашиши, касалликнинг кечиши, ёшга, жинсга, яранинг асоратига караб классификация килинади.

КЛИНИК КУРИНИШИ. Яра касаллигининг мухим белгиларидан бири огрик, кусук, кон окиши хисобланади. Огрик овкат истеьмол килингандан сунг пайдо булади. Пайдо булиш вактига кура улар эрта ва кечки огрикка ажратилади. Огрик пайдо булиш вактига караб яранинг жойлашиши тугрисида фикр юритиш мумкин. Огрик юкорига ва чапга, оркада унг курак ваунг ковурга остига таркалади. Огрик доимийлиги, касалликнинг огирлиги асоратига караб хар хил булади. Овкат егандан сунг, сода ичгандан сунг, иссик куллаш ёки кусишдан сунг огрик камаяди. Кусиш купинча огрик авжига чиккан пайтда пайдо булади. Кун охирида ёки бир кун олдин ейилган овкатни кусиш ошкозон чикиш жойи торайганлигидан далолат беради. Кон кетиши очикдан – очик ёки яширин булиши мумкин.

Очикдан - очик кон окиши 20% холларда кузатилади. Куп кон кетганда кон тук кизил рангда булади ёки секин кон окканда кон HCL таьсирида узгаришга улгуради ва кофе куйкаси куринишда булади. Кон кетгандан кейин кора мойсимон ич келади.

Яширин кон кетиш эса 80% холларда кузатилади. Улар махсус кимёвий реакциялар оркали аникланади.

Касаллик зурайган вактда бемор озиб кетади. Касалликнинг зурайиши асабий, рухий, чарчаш, жисмоний мехнат, ичкилик ичиш, овкатланишнинг бузилиши билан боглик булиши мумкин.

Куришда – бемор озиб кетади. Куп терлаш, асабийлик, тери захл тортади. Мажбурий вазият. Тил тоза. Пайпаслашда – кориннинг йукори кисмида огрик, мускул таранглиги ва огрик аникланади. Кучли сезувчанлик пайдо булиши мумкин. Гипералгизия чегаралари оркада чап томонда 11 кукрак умурткаси тугрисидан, умуртка буйича 9-11 кукрак умурткалари,захарин Гед гиперэстезия чегаралари 5-11 кукрак сигментларига мос келади.

Клиник куриниши ва касалликнинг кечиши яранинг жойлашишига, жинсига, ёшига ва бошка омилларга боглик. Яранинг жойлашиши ун икки бармокнинг кенгайиш кисмида ёки ошкозоннинг чикиш кисмида булса, огрик купинча нахорга пайдо булади. Тунги ёки овкатдан 2-3 соат кейинги огриклар овкат егандан сунг, сут ёки сода ичгандан сунг босилади. Овкат егандан 1,5-3 соат утгандан сунг жигилдон кайнаш безовта килади. Нордон кекириш содир булади, иштаха сакланган ёки кучайган. Яранинг жойлашиши ошкозон танасида ёки тубида жойлашса, огрик кориннинг юкори кисмида булади. У ачишадиган, эзадиган хусусиятга эга булиб, овкат егандан 20-30 дакика утиб пайдо булади. Бунга яна кунгил айниши ва овкатдан кейин кекириш хос. Иштаха сакланган ёки пасайган. Тил караш боглаган. Аёлларда яра касаллиги анча енгил кечади, касаллик кам холларда кучаяди. Хомиладорлик вактида эса касаллик тухташи мумкин, туккандан сунг ва климактерик даврда касаллик кучаяди. Усмирларда ва ёшларда яра касаллиги одатда яра олди холатида ривожланади, кечишнинг жадаллиги билан аникланади.

Ошкозон ширасида – кислоталиг юкори, гиперсекреция. Яширин кон кетиш мусбат (Грегерсен реакцияси).

Рентгенологик текширишда: “токча” белгиси аникланади.

ЭГДФС да: яра – улчамлари билан. Чандик булиши мумкин.

Яра касаллиги сурункали касаллик, унинг кечиши 1, 2, 3, 4 боскичга ажратилади.

яра функционал бузилиш билан ифодаланади;

гастродуоденит боскичи;

яра хосил булиш боскичи;

яра хосил булгандан кейинги жараёнлар;

Яра касаллиги кон кетиш, тешилиш, ошкозон чикиш кисмининг торайиш даврларига булинади.

Ун икки бармок ичак яра касаллиги сурункали касаллик булиб, ун икки бармок ичакда яра хосил булиши билан кечади. Шикоятлари беморни: эпигастрал сохада, унгрокда огрик, овкатдан, 1,5 – 3соат уткандан кейин, оч коринга, кечаси, купрок куз бахорда; огрик асал чой, енгил овкатдан кейин бир оз камаяди.

Кунгил айниш, жигилдон кайнаши, кекириш, ич котиши, иштаха сакланган ёки ошган, озиб кетиш, жахлдорлик, уйкусизлик.

Куздан кечирганда: бемор озиб кетган.

Пальпацияда: кориннинг юкори кисмида огрик, таранглиги.

ЭГДФСда: ун икки бармок ичак пиёзчасида яра улчами билан, чандик.

Меъда усмаси: меъданинг зарарланган шиллик парда хужайраларидан ривожланади. Усманинг эрта боскичида моддалар алмашинуви бузилади. Бунда сабабсиз холсизлик, мехнат кобилиятини сусайиши, тез чарчашлик, иштаха пасайиши, гуё ошкозон тулиб кетаётгандек сезиш, коринни юкори кисмида огриклик сезиш, кунгил айниши, кусиш, апатия кузатилади. Баъзан симптомсиз кечади.

КЛИНИК КУРИНИШИ: касаликнинг бошланиши турлича, чунки купчилик касаллар анамнезида узок вактдан бери ривожланаётган касаллар булади. Усманинг эрта боскичида моддалар алмашинуви бузилади. Бу купгина касалликларга хос. Бу синдромда умумий ахволнинг узгариши, сабабсиз холсизлик сезиш, мехнат кобилиятининг сусайиши, тез чарчашлик, иштаха пасайиши, гуё ошкозон тулиб кетаётгандек сезги сезиш, кориннинг юкори кисмида огирлик сезиш, баьзан огрик, кунгил айниши, кусиш,апатия, кайфиятнинг бузилиши ва бошкалар кузатилади. Баьзан белгисиз кечиши хам мумкин. Кейинчалик касалликнинг кечига караб кунгил айниши, ошкозон торайиши натижасида эрта ёки кечки кусиш, метеоризм, озиб кетиш, харорат кутарилиши, кам конлик кузатилади. Ошкозондан кон кетиши туфайли кон кусиш кузатилиши мумкин. Пилорик кисм усмасида харакат етишмовчилиги, пилорик кисмнинг торайиши, кардиал дисфагия асоратлари кузатилади. Куринишдаги озгинлик, рухий депрессия кузатилади. Тери тропик узгаришларги учрайди, у ер рангида курук, нигохи сулгин

Коринни пайпаслаганда юкори кисмида димланиш аникланади, кейинчалик усма кулга уннайди. Касал оркага, чап, унг ёнбошга ётган холатларда ва тик турган холатларда пайпаслаш утказилади.

ЛАБОРАТОРИЯ ТЕКШИРУВИ: Бунда ошкозоннинг шира ишлаб чикариш вазифаси ахилиягача камайиши аникланади, айникса эркин HCL ишлаб чикарилиши тез камайиб борса, умумий кислоталик ва эркин HCL орасидаги фарк сезиларли б-ди, богланган HCL микдори купаяди.

Кони текшириш – гипо ёки гиперхром камконлик ривожланади, нейтрофиллар сони купаяди, тромбоцитлар формуласи кон пластинкаси купайиши хисобига силжийди, ЭЧТ тезлашади.

Ренгенологик текширувда – “туликлик” дефекти, ошкозон йулини торайиши, меъда шаклини узгариши рак бор жойда кузатилади.

ЭГДФСда – куз билан усмани жойлашииишини, шикастланишини, усиш шакли, таркалишини аниклаш мумкин. Биопсия олинади. Шубха тугулганда – лапароскопия, лапоротомия килиш мумкин.

Сурункали энтеритлар – ингичка ичак шиллик каватини яллигланиши ва дистрофик узгаришлардир.

Этиологияси: уткир энтеритни нотугри даволашда келиб чикади, алиментар узгаришлар, гижжа инвазияси, амёбиаз, лямблиоз, дисбактериоз, нерв-психоген диарея.

Куздан кечирганда: умумий ахволи уртача, метеоризм, тери окарган, тил кизарган, тил четларида Тиш урнилари бор. Пальпацияда: куричак гулдираш, киндик атрофида огрик.

Ахлат текширганда: полифекалия, ранги окиш – сарик, шилимшик билан келади. Ёг куп микдорда булади. Микроскопда текширганда: куп микдорда мускул толалари (креаторея) куринади.

Сурункали колитлар – йугон ичак шиллик каватининг дистрофик узгаришлари билан кечадиган яллигланиш булиб, бу йугон ичакни шира ажратиш, сурилиш ва бошка фаолиятини бузилишига олиб келади.

Сурункали колит ошкозон – ичак йулининг куп таркалган жойларида ошкозон – ичак йулининг шира ажралиш фаолияти пасайиши билан боглик холда ривожланади. У хар хил касал чакирувчи омилларга организмнинг карши курашиш кобилиятини сусайтиради. Купинча сурункали колит хазм аьзоларининг бошка касалликлари келиб чикишига имкон беради, экзоген захарланишлар, эндоген, эндокрин касалликлари, гинекологик касалликлар ва бошкалар.

Этиологияси: уткир инфекциялар, сурункали инфекциялар, экзоген ва эндоген захарланиш, паразит инвазиялар, неврозлар. Касаллик ривожланишига карбон сувларга ва усимлик клечаткасига бой овкатларни хаддан ташкари куп истеьмол килиш, бир хилда овкатланиш имкон беради. Пархез таомлар узок вакт кулланса хам зарарли таьсир этади. Колит оксил ва витамин етишмовчилигида узок вакт сурги дорилар ичганда, тез-тез таьсирловчи хукна килинганда, катор дори препаратларини мунтазам куллаганда ривожланади. Колитнинг ривожланишига шира ишлаб чикариш етишмовчиги, ошкозон резексияси, меьда ости бези касаллиги, жигар, йугон ичак касалликлари сабаб булади.

КЛИНИК КУРИНИШИ: Сурункали колитнинг клиник куриниши хилма хил. Уларни ичак фаолиятининг махаллий бузилиши хазм аьзоларининг фаолияти бузилиши, умумий холати бузилишига ажратиш мумкин. Махаллий бузилишлардан энг куп учрайдиган тури-ич кетишдир. Бунда ахлат суюк, тез- тез шиллик ва кон аралаш келади. Купинча кучаник кузатилади. «Ёлгон кучаник» булиши мумкин. Бу вактда ахлатда оз микдорда шилмшик ва газ ажралиши мумкин. Ич кетгандан сунг одам узини енгил сезади. Катор холларда ич котиши кузатилади, вакти – вакти билан ич кетишга алмашади. Купинча беморнинг корни дам булиб, корин огриши безовта килади. Ичакдаги газ чикиб кетиши билан огрик босилади.

Ичак бузилишлардан ташкари деярли хар доим хазм килишнинг бузилиши Билан боглик. Нохуш белгилар кузатилади:

- иштаханинг узгариб туриши

- таьм сезишнинг узгариши;

- хаво Билан кекириш;

- кайт килиш;

- огирлик сезиш;

- кориннинг юкори кисмида кучли огрик;

- кориннинг таранглашиши;

Бир вактнинг узида ингичка ичакда хам шикастланиш булганда ахвол огирлашади. Огир холларида:

- озиб кетиш;

- терининг куруклашиши;

- терининг юпкалашиши;

- тирнокларнинг мурт булиши;

- тирнокларнинг синиб кетиши;

- рангининг окариши;

- тилнинг караш боглаши;

- милкдан кон окиши;

- ангуляр стоматит кузатилади.

Патогенезида: аутоаллерген ва аллергик узгаришлар ахамиятга эга.

Беморнинг шикояти: ич келишигни бузилишига, ич келишига сохта истак (анамнез) кунига 8-10 марттагача, баъзан ич келиши билан котиши алмашиниб туради.

Ирригоскопияда – ичак фаолияти бузилганлигини курсатади, чандикли кийшайиш кузатилади.

Реторомоноскопия, колоноскопия шиллик пардада кизариш, ёрик ёки яра борлигини аниклайди.

6.УКИТУВЧИНИНГ КУРСАТМА:

Укилган маърузада ошкозон – ичак касалликларидан: гастритлар – уткир ва сурункали, энтерит ва колитлар хакида; уларнинг тарифи, этиологияси, патогенези, диагностикаси хакида батафсил тушунчага эга булдингиз. Ошкозон касалликларида асосан ошкозон диспепсияси; ичак касалликларида ичак диспепсяси урин тутади. Уларни ташхислашда ошкозон ширасини текшириш, ренгенологик ва эндоскопик текширув усуллари ката ахамиятга эга.

7.ТАРКАТМА МАТЕРИАЛ:

Илова килинади.

8.МАЪРУЗАНИНГ ЖИХОЗЛАНИШИ:

Оверхет слайдлар, жадваллар, таркатма материал, бемор.

9.ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАКИЛ ИШИ:

постхолицистэктомик синдром – 4соат.

10. НАЗОРАТ САВОЛЛАРИ:

- ошкозон – ичак касалликларига кайси касалликлар киради?

- бу касалликларга сабаб нима?

- бу касалликлар ривожланиши нимадан иборат?

- бу касалликлар клиникаси, асосий симптом, синдромлари нимадан иборат?

- бу касалликларни ташхислашда кайси текширув усулларидан фойдаланилди?

- меъда усмаси нима, уни кандай эрта аниклаш мумкин

11. КУЛЛАШГА ТАВСИЯ ЭТИЛАДИГАН АДАБИЁТЛАР:

“Пропедевтика внутренних болезней” Гребнев А.Л.,

Москва 2001.

2) “Пропедевтика внутренних болезней” Мухин Н.А.,

Моисеев В.С., Москва 2002

3) “Болезни пищевода и желудка” Ивашкин В.Т., Шептухин А.А..

Москва 2002.

4) “Основы диагностики заболеваний внутренних органов”

А.В Никитин, Б.М. Переверзев, В.А. Гусманов. 2001



Похожие работы:

«ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА "ТРАНСПОРТ СИБИРИ" 24 – 27 мая 2017 года, г. Новосибирск 24 мая среда 10:30 Сцена, холл Торжественное открытие VI Международного форума "Транспорт Сибири" и выставки транспортно-логистических услуг и спецтехники TransSibe...»

«РЕЦЕНЗИЯПЕЧИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ИЗВЕСТИ* Известь широко используется в производстве строительных материалов автоклавной обработки (силикатный кирпич, стеновые изделия из ячеистого бетона), в строительстве (сухие строительные смеси; кладочные, штукат...»

«Положение о Главном операторе аэропорта Домодедово 2015 г. Глава 1. Термины и определения. Аварийный план аэропорта Инструкция по организации и проведению аварийно-спасательных работ на аэродроме и поисково-спасательных работ в районе ответственности ООО “МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭР...»

«Руководитель курса-Тамази МелкадзеКонтактная информация (телефон и эл. Фоста-577-22-04-80. tamazimelkadze@mail.ru факультет-инженерно морской Департамент-электромеханическийУровень обучения-бакалавриятНайменование курсаэлементы и функциональные устройства автоматики (I), (II)В.Ю.ШИШМАРЕВТИПОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ С...»

«ДОГОВОР № на поставку молочной продукции "" "_"2016г. г.СолигорскОАО "Слуцкий сыродельный комбинат", именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице директора Солигорского филиала Ракчеева И.А., действующего...»

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СТБ 1175-2011РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИЯМИ АВТОСЕРВИСА Порядок проведенияАБСЛУГОЎВАННЕ ТРАНСПАРТНЫХ СРОДКАЎ АР...»

«Универзитет у Бањој Луци Филозофски факултет Модел припреме за час почетног читања и писања примјеном поступка групне обраде слова ( Иновативни модел наставног рада)Ментор:Студент: Милица Орашанин Основна школа: „ Милош Дујић“ Разред: II Наст...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" Технологический факультет...»

«ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС)EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙСТАНДАРТ ГОСТ (проект, RU, окончательнаяредакция) ВАГОНЫ ГРУЗОВЫЕ И ПАССАЖИРСКИЕ Методы испытаний на прочность и ходовые качества Настоящий...»

«Документ предоставлен КонсультантПлюсПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 4 мая 2012 г. N 225ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ КОДЕКСОВ УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ (с изм., внесенными постановлениями Правления Нацбанка от 20.08.2013 N 489, от 14.05.2014 N 323, от 08.12.2014 N 750, На...»








 
2018 www.info.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - интернет документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.