WWW.INFO.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Интернет документы
 


«ОПИС на документите, съдържащи се в офертата за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Изработка, доставка и монтаж на ...»

Образец № 1

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

ОПИС

на документите, съдържащи се в офертата

за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

„Изработка, доставка и монтаж на подвижна стелажна система за архивохранилище на дирекция „Човешки Ресурси“ в Министерство на външните работи“

Съдържание Вид на документа бр. страници, форма

(копие или оригинал)

Опис на документите, съдържащи се в офертата – Образец № 1; Представяне на участника – Образец № 2; Техническо предложение - Образец № 3; Ценово предложение - Образец № 4; Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици –Образец № 5; Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП - Образец № 6; Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП - Образец №7 Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП относно видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители – Образец № 8; Декларация за съгласие за участие на подизпълнител по чл. 101, ал. 9 във връзка с § 2, т. 34 от ДР на ЗОП – Образец № 9; Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП във връзка с § 2, т. 45 от ДР на ЗОП - Образец № 10;

Списък на услугите, които са сходни или идентични с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата – Образец № 11; Декларация за спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд Образец №12; Протокол за извършено посещение и оглед на обекта Образец № 13; Пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата обществена поръчка (оригинал или нотариално заверено копие); Заверено копие декларация (в свободен текст и посочване на пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки) за притежаване на валиден сертификат за внедрена СУК ISO9001:2008 за доставка и монтаж на подвижни стелажни системи или еквивалент; Заверено копие или декларация (в свободен текст и посочване на пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки) наличието на валиден ISO 50001:2011 или еквивалент; Заверено копие или декларира (в свободен текст и посочване на пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки) наличието на валидно ISO 14001/2009 в областта на настоящата поръчка или еквивалент; Заверено копие или декларира (в свободен текст и посочване на пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки) наличието на валиден сертификат RAL-RG-614/4 за качество или еквивалент; Заверено копие или декларира (в свободен текст и посочване на пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки) наличието на валиден сертификат GS – Сертификат за проверка за безопасност или еквивалент; Заверено копие на документ, че е производител или е официален представител, който е оторизиран от производителя на предлаганата стелажна система или заверено копие на документ/оторизация за монтаж и поддръжка на предлаганата стелажна система, с която участва; Заверено копие или декларация (в свободен текст) наличието на валиден сертификат GS – Сертификат за проверка за безопасност или еквивалент; Декларация (свободен текст) съдържаща имената и професионалната квалификация на специалистите, които ще отговарят за изпълнението на услугата; Проект на Договор Други Дата ________/ _________ / ______

Име и фамилия __________________________

Подпис на лицето и печат __________________________

Образец № 2

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК

Наименование на участника:  

ЕИК/БУЛСТАТ Седалище:

- пощенски код, населено място:  

- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:  

Адрес за кореспонденция:

- пощенски код, населено място:  

- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:  

Телефони:  

Факс:  

E-mail адрес: Лице отговорно по изпълнение на договора, с посочен адрес, тел., факс, е-mail(в случай, че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавят необходимия брой полета)

Лица, представляващи участника по учредителен акт:

(ако лицата са повече от три, се добавят необходимия брой полета)

Трите имена, ЕГН, лична карта №:, адрес  

 

 

 

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес  

 

 

 

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес  

 

 

 

Участникът се представлява заедно или поотделно от изброените лица:  

Данни за банковата сметка:

Обслужваща банка:……………………………………

IBAN

BIC

Титуляр на сметката:

Дата ________/ _________ / ______

Име и фамилия __________________________

Подпис на лицето и печат __________________________

Образец № 3

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за избор на изпълнител чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: „Изработка, доставка и монтаж на подвижна стелажна система за архивохранилище на дирекция „Човешки Ресурси“ в Министерство на външните работи“

от

(име,презиме, фамилия),

представител на ……………………………………………………………………………

(посочва се наименованието на участника)

……………………………………………………………………………………………….

(ЕИК, БУЛСТАТ)

……………………………………………………………………………………………….

(адрес на управление, телефон, факс, e-mail)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “ Изработка, доставка и монтаж на подвижна стелажна система за архивохранилище на дирекция „Човешки Ресурси“ в Министерство на външните работи”, предлагаме да изпълним обявената от Вас обществена поръчка съгласно изискванията на Техническата спецификация и документацията, и при следните условия:

1. Гаранционен срок:

Предлагаме пълна гаранция от производителя за срок от :

1.1. Гаранция за изпълнение на строителните и монтажните работи, съоръжения:

……………………………………………………………(………………………………………………………………)

Забележка: Съгласно предвидения в чл. 20, ал.4, т. 4 от Наредба №2/31.07.2003 г. не по-малко от 5 (пет) години.

2. Срок за изпълнение:

В състояние сме да изпълним поръчката, в това число да доставим и извършим монтаж на стелажната система, до /не повече от 60 календарни дни/:

3. Предлаганата от нас стелажна система, ще бъде изработена с материали от производител/и:

Забележка: посочват се производителя/ите на материалите, които ще бъдат използвани при изработката на стелажите, като в случай, че участникът в процедурата е и прозводителя на материалите, в полето се записва името на участника.

4. Предлаганата стелажна система се състои от:

……………………………………………………………………………………………………………………………..

5. Предлаганата стелажна система отговаря на следните изисквания: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Стелажите се монтират върху готов под - …………………………………………….(съгл. проведения оглед).

Съгласни сме доставката на стелажите да включва всички разходи по изработването, доставката и монтажа на място.

Технически изисквания към стелажите са:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

7. Представяме Ви чертеж с разположение на стелажното оборудване /неразделна част от техническото предложение/, който съдържа:

Забележка: По преценка на участника могат да бъдат посочени и други параметри на стелажите.

Представяме Ви каталози и брошури със снимков материал, доказващ съответствието на представените мостри с продуктите на производителя на предлаганото оборудване /неразделна част от техническото предложение/

9. Ние

10. Декларирам че:

В случай, че представлявания от мен участник бъде определен за изпълнител на обществената поръчка, се задължаваме при подписването на договора да представим всички необходими документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 ЗОП на посочените в обявата обстоятелства.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Неразделна част от настоящото техническо предложение са:

…………………………….;

…………………………….;

……………………………;

Забележка: Участникът подробно описва своето техническо предложение в съответствие с изискванията и структурата на Техническата спецификация..

Дата ________/ _________ / ______

Име и фамилия __________________________

Подпис на лицето и печат __________________________

Образец № 4

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за избор на изпълнител чрез събиране на оферти по реда на Глава двадесет и шеста, на основание чл. 187, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП за услуга с предмет: „Изработка, доставка и монтаж на подвижна стелажна система за архивохранилище на дирекция „Човешки Ресурси“ в Министерство на външните работи“

от

(име,презиме, фамилия),

представител на ……………………………………………………………………………

(изписва се наименованието на участника)

……………………………………………………………………………………………….

(ЕИК, БУЛСТАТ)

……………………………………………………………………………………………….

(адрес на управление, телефон, факс, e-mail)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с представената от мен оферта за участие, в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изработка, доставка и монтаж на подвижна стелажна система за архивохранилище на дирекция „Човешки Ресурси“ в Министерство на външните работи”, представям следното ценово предложение:

І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ФОРМИРАНЕТО Й

1. Предложената цена от нас е крайна и включва всички разходи по изработването, доставката и монтажа на място.

2. Предлаганата цена е окончателна и не подлежи на промяна за срок на договора, освен ако не е по-ниска от предложената цена.

3. Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно обявените условия в обявата и изискванията в техническата спецификация, при следните цени:

Общата стойност на поръчката е …………………………………….……………лв. (словом:……………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………… без ДДС.

Общата стойност на поръчката е …………………………………….……………лв. (словом:……………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………… с ДДС.

В случай на приемане на нашето предложение, ние сме съгласни да представим гаранция за добро изпълнение по договора в размер на 2 % (два процента) от стойността на поръчката без включен ДДС.

Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде...... дни от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

Подпис:

Дата ________/ _________ / ______

Име и фамилия __________________________

Длъжност __________________________

Забележка:

1. Предложената общата стойност на поръчката да не надхвърля сумата от 68 000 лв. (шестдесет и осем хиляди лева) без ДДС;

2. В случай, че бъде открито несъответствие при изписването на цифром и словом, при сумирането на стойностите, както и при изчисляване на ДДС в настоящото ценово предложение, ще бъдем задължени да го приведем в съответствие с общата цена на офертата.

ІІ. ДРУГИ ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

Задължаваме се, ако нашето Предложение бъде прието да започнем изпълнението на поръчката незабавно от датата на подписването от двете страни на Договор.

Декларираме, че сме запознати с изискванията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Цените се предлагат в български лева, до втория знак след десетичната запетая.При разминаване в изписаното с цифри и с думи за достоверно ще се приема изписаното с думи.

При несъответствие между сумата без и с Данък добавена стойност, за меродавна се приема сумата без начислен ДДС.

Дата ________/ _________ / ______

Име и фамилия __________________________

Подпис __________________________

Образец № 5

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

от участник / подизпълнител

Подписаният/ата

(трите имена)

в качеството си на

на

(посочва се наименованието на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

1. Представляваното от мен дружество е /не е регистрирано в юрисдикция с

/ненужното се зачертава/

преференциален данъчен режим, а именно: ………………………………………

2. Представляваното от мен дружество е / не е свързано с лица, регистрирани в

/ненужното се зачертава/

юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно: …………………………..

3. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т. ……….

от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Забележка: Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

4. Запознат съм с правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по чл. 6, ал. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, вр. §7, ал. 2 от Заключителните разпоредби на същия.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящия документ подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата ________/ _________ / ______

Име и фамилия __________________________

Подпис __________________________

В зависимост от правно-организационната форма на участниците, декларацията се представя от едно от лицата, посочени в чл. 40 от ППЗОП.

Чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на пазар, включен в списъка по Кодекса за социално осигуряване,Закона за публичното предлагане на ценни книжа или Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, и действителните собственици - физически лица, са обявени по реда на съответния специален закон;

2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация;

3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици - физически лица, са известни или се търгува на регулиран пазар в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило информация за действителните собственици - физически лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

Образец № 6

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП)

във връзка с участие в обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: „Изработка, доставка и монтаж на подвижна стелажна система за архивохранилище на дирекция „Човешки Ресурси“ в Министерство на външните работи“

Долуподписаният/-ната/

на ………………………………………………………………..........……………………....,

(посочва се наименованието на участника)

ЕИК …………………………, със седалище и адрес на управление:

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП)

1.1 Не съм осъден с влязла в сила присъда, за:

а) тероризъм по чл. 108а от Наказателния кодекс;

б) трафик на хора по чл. 159а – 159г от Наказателния кодекс;

в) престъпление против трудовите права на гражданите по чл. 172 от Наказателния кодекс;

г) престъпление против младежта по чл. 192а от Наказателния кодекс;

д) престъпления против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;

е) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

ж) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

з) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

и) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

й) престъпление против околната среда по чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс.

1.2. Осъждан съм с влязла в сила присъда, но съм реабилитиран за следното престъпление, посочено в т. 1.1:

(в случай, че лицето не е осъждано – попълва НЕ на празното място)

2.1. Не съм осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1.1, в друга държава членка или трета страна;

2.2. Осъждан съм с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1.1, в друга държава членка или трета страна, но съм реабилитиран за следното престъпление, посочено в т.1.1:

(в случай, че лицето не е осъждано – попълва НЕ на празното място)

3. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен във връзка с участието ми в обществената поръчка.

4. Съгласно чл. 46 от ППЗОП, задължавам се да уведомя възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в 3-дневен срок от настъпването им.

Известно ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за неверни данни.

Дата ________/ _________ / ______

Име и фамилия __________________________

Подпис __________________________

Забележка: Настоящата декларация се подписва от лицата по чл. 40 от ППЗОП. Представя се и от всеки член на обединение-участник, както и от подизпълнителите, в случай, че участникът ще ползва такива

Образец № 7

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП)

във връзка с участие в обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: „Изработка, доставка и монтаж на подвижна стелажна система за архивохранилище на дирекция „Човешки Ресурси“ в Министерство на външните работи“

Долуподписаният/-ната/

на ………………………………………………………………..........……………………....,

(посочва се наименованието на участника)

с ЕИК …………………………, със седалище и адрес на управление:

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

1. Представляваният от мен участник ……………………………….

Задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на Възложителя и на представлявания от мен участник или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която представлявания от мен участник е установен.

а) Няма.

б) Допуснато е разсрочване, отсрочване или обезпечение.

в) Има, установени с акт, който не е влязъл в сила.

г) Размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния оборот за последната приключена финансова година.

(Ненужното се зачертава.)

Неравнопоставеност по смисъла на чл. 44, ал. 5 от ЗОП.

а) представляваният от мен участник не е предоставял пазарни консултации и/или не е участвал в подготовката на обществената поръчка.

б) предоставянето на пазарни консултации и/или участието в подготовката на обществената поръчка на представлявания от мен участник не води до неравнопоставеност по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.

(Ненужното се зачертава.)

2. Представляваният от мен участник:

- не е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

- не е предоставил изискващата се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

Известно ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за неверни данни.

Забележка:

•Съгласно чл. 97, ал. 6, от ППЗОП, декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП се подписва от лицата, които представляват участника. Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.

* Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че:

1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3, включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени или са по акт, който не е влязъл в сила.

2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;

3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.*

•Съгласно § 2, т. 21 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки „Конфликт на интереси" е налице, когато възложителят, негови служители или наети от него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка.

•Община по седалището на възложителя е Столична община.

Дата ________/ _________ / ______

Име и фамилия __________________________

Подпис __________________________

Забележка: Декларацията се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.

Образец № 8

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 66, ал. 1 от ЗОП относно видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители

Долуподписаният/-ната/

на ………………………………………………………………..........……………………....,

(посочва се наименованието на участника)

с ЕИК …………………………, със седалище и адрес на управление:

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

1. При изпълнение на поръчката...………

(ще ползваме/няма да ползваме)

Подизпълнител Дела от поръчката, който ще им възложат % от общата стойност на поръчката

(избройте конкретните части и техния обем от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от подизпълнителя и представете доказателство за поетите от подизпълнителите задължения)

2. Подизпълнителят/ите са запознати с предмета на поръчката и е дал/са дали съгласие за участие в поръчката.

3. Приемам да нося отговорност за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители, като за свои действия, бездействия и работа.

Забележка: В случай, че в т. 1 участникът е декларирал, че няма да използва подизпълнител/и, останалите подточки не се попълват

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата ________/ _________ / ______

Име и фамилия __________________________

Подпис __________________________

Забележка: Декларацията се подава от лицата, които представляват участника.

Образец № 9

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 101, ал. 9 във връзка с § 2, т. 34 от ДР на ЗОП за съгласие за участие като подизпълнител

Долуподписаният/-ната/

на ………………………………………………………………..........……………………....,

(посочва се наименованието на подизпълнителя)

ЕИК …………………………, със седалище и адрес на управление:

ДЕКЛАРИРАМ:

1. От името на представляваното от мен дружество:

(посочете наименование, ЕИК/БУЛСТАТ)

изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на

(наименование на участника в поръчката, на който сте подизпълнител)

при изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Изработка, доставка и монтаж на подвижна стелажна система за архивохранилище на дирекция „Човешки Ресурси“ в Министерство на външните работи“

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:

(избройте конкретния дял и процент от предмета на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител)

3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 101, ал. 9 от Закона за обществените поръчки, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право да се явим като самостоятелен участник в горепосочената поръчка и да представим самостоятелна оферта.

Дата ________/ _________ / ______

Име и фамилия __________________________

Подпис __________________________

Образец № 10

ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП във връзка с § 2, т. 45 от ДР на ЗОП

Долуподписаният/-ната/

на ………………………………………………………………..........……………………....,

(посочва се наименованието на участника)

с ЕИК …………………………, със седалище и адрес на управление:

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Представляваният от мен участник не е свързано лице (по смисъла на § 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП) с друг самостоятелен участник в настоящата процедура.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата ________/ _________ / ______

Име и фамилия __________________________

Подпис __________________________

Образец № 11

СПИСЪК НА УСЛУГИТЕ, СХОДНИ ИЛИ ИДЕНТИЧНИ С ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП

Долуподписаният/ата___________________________________________________

(собствено, бащино и фамилно име)

в качеството си на ___________ на __________________ със седалище и адрес на управление гр.______________________, вписано в Търговския регистър с ЕИК __________, тел.: ___________, факс: _________ и адрес за кореспонденция: ____________________, участник в обществена поръчка с предмет: „Изработка, доставка и монтаж на подвижна стелажна система за архивохранилище на дирекция „Човешки Ресурси“ в Министерство на външните работи“

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е :

През последните три години, считано от датата на подаване на офертата, сме изпълнили следните услуги, които са сходни или идентични с предмета на поръчката,

Описание на изпълнената услуга Стойност на услугата Начална дата и срок на услугата Получател (възложител) и данни за него

(адрес, телефон, факс и т. н.) Публично достъпен регистър на който е публикувана информация за извършената услугата

Прилагам следните доказателства за извършена услуга :

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

Дата ________/ _________ / ______

Име и фамилия __________________________

Подпис __________________________

Образец 12

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният[ната] [трите имена], в качеството си на [качество на подписващия] на [точно наименование на участника], във връзка с участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с Обява по реда на чл.187 от ЗОП с предмет: “Изработка, доставка и монтаж на подвижна стелажна система за архивохранилище на дирекция „Човешки Ресурси“ в Министерство на външните работи “, съгласно одобрена от възложителя техническа спецификация

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата ________/ _________ / ______

Име и фамилия __________________________

Подпис __________________________

Забележка: Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в Република България:

-Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg-Относно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите:Информационен център на МОСВ:

работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.,1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67

Телефон: 02/ 940 6331,Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/

-Относно задълженията,свързани със закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика: София 1051, ул. Триадица №2,Телефон: 02/ 8119 443,Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg. Изпълнителна агенция „ Главна инспекция по труда”: София 1000, бул. Дондуков №3, тел.:02 8101759; 0700 17670; e-mail: secridirector@gli.government.bg

Образец 13

Протокол за извършено посещение и оглед на обекта

П Р О Т О К О Л

Днес, ………………………….. г., се състави настоящия протокол затова, че лицето ……………………………. – представител на участника ……………………. посети:

Министерство на външните работи – ЦУ, дирекция „Човешки ресурси” и извърши оглед на следните обекти

Представител на Възложителя:Представител на участника:

……………………………………………………………………

/име, фамилия и длъжност//име, фамилия и длъжност/

Образец №13.1

ЗАЯВКА ЗА ОГЛЕД

по обществената поръчка с предмет: „ Изработка, доставка и монтаж на подвижна стелажна система за архивохранилище на дирекция „Човешки Ресурси“ в Министерство на външните работи”

Долуподписаният/-__________________________________________________________

(собствено, бащино и фамилно име)

в качеството си на _______________ на ________________________ със седалище и адрес на управление гр._____________, рег. по ф.д. №_______/__________ год. по описа на ________________съд, БУЛСТАТ/ЕИК __________________, тел.: _______________, факс:________________ и адрес за кореспонденция:____________________________________________________________

Заявяваме, че желаем да извършим оглед на помещения, предмет на обществената поръчка на

По време на огледа ще присъстват следните лица:

1.

2.

3.

4.

5.

Запознат съм с условията за оглед, включени в документацията за участие и декларирам, че ще ги спазвам и ще осигуря да бъдат спазени от всички мои представители, служители и/или консултанти.

Лице за контакти, във връзка с организирането на огледа

Дата:______________ 2016 год. ДЕКЛАРАТОР:______________________

(име, фамилия)Похожие работы:

«5843270-307340008303895-30226000-137795-128905008774430-19177000 Уважаемые коллеги! 17 февраля в 8304530509079500конференц-зале ИБГ состоится роад-шоу и семинар от компании Eppendorf совместно с компанией ДиаэмНачало роад-шоу в 11:00, начало семинара в 12:00 На роад-шоу будет представлено оборудование Eppendor...»

«ТехническАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Системы видеонаблюдения1. Краткие характеристики Сопутствующих услуг: Поставка, монтаж и пуско-наладка Товара осуществляется в целях оснащения помещений системой видеонаблюдения для охраны и обеспечения безопасности офисных помещений Заказчика. Созданный комплекс технических средств...»

«ПРОЕКТ "Об утверждении Правил формирования и ведения реестра типовой проектной документации и Требований к составу и содержанию разделов типовой проектной документации"В соответствии с подпунктами "б", "в" и "д"...»

«ДОГОВОР УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ № _ г. Стерлитамак "_ 2017 г. Республика БашкортостанОбщество с ограниченной ответственностью "Девелоперская компания "КЕДР", им...»

«РАЗЪЯСНЕНИЯ положений документации об аукционе в электронной форме на право заключить государственный контракт на оказание услуг по технической поддержке лицензионного антивирусного и антиспамового программного...»

«ОДМ 218.6.019–2016ОТРАСЛЕВОЙ ДОРОЖНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ center634900 153860550333РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ И ОГРАЖДЕНИЮ МЕСТ ПРОИЗВОДСТВА ДОРОЖНЫХ РАБОТ center698400 Федеральное дорожное аге...»

«ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ БЕЛАРУСИКОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР Методические рекомендации и материалы для разработки коллективных договоров в 2016 году Минск 2016 Шестнадцатое издание методических рекомендаций и материалов для разработки коллективных договоров подготовлено специалистами главных управлений социа...»
 
2018 www.info.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - интернет документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.