WWW.INFO.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Интернет документы
 


«Білім жне ылым министріні 201 жылы «» _ № бйрыымен бекітілгенлтты бірыай жне кешенді тестілеуді ткізу аидалары 1. Жалпы ережелер Осы ...»

ЖОБА

азастан Республикасы

Білім жне ылым министріні

201__ жылы «__» _______

№____ бйрыымен бекітілгенлтты бірыай жне кешенді тестілеуді ткізу аидалары

1. Жалпы ережелер

Осы лтты бірыай жне кешенді тестілеуді ткізу аидалары (бдан рі – аидалар) «Білім туралы» 2007 жылы 27 шілдедегі азастан Республикасы Заыны HYPERLINK "http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1005094061" \o "\«Білім туралы\» 2007 жылѓы 27 шілдедегі № 319-III Ќазаќстан Республикасыныњ Зањы (2016.22.12. берілген љзгерістер мен толыќтыруларымен)" \t "_parent" 5-бабыны 12-тармаына жнеЖоары білімні білім беру бадарламаларын іске асыратын білім беру йымдарына оуа абылдауды лгілік аидаларына (бдан рі – лгілік аидалар) сйкес зірленді жне лтты бірыай тестілеуді (бдан рі – БТ) жне кешенді тестілеуді ткізу тртібін белгілейді.

аидалар меншік нысанына жне ведомстволы баыныстылыына, типтері мен трлеріне арамастан білім беру йымдарына таратылады.

Осы аидаларда келесі тсініктер олданылады:

1) БТ – жоары оу орындарына (бдан рі – ЖОО) тсуге арналан іріктеу емтихандарыны бiр нысаны.

2) Комплексное тестирование – форма экзамена, проводимого одновременно по нескольким учебным дисциплинам с применением информационно-коммуникационных технологий;

3) Государственная комиссия – комиссия по организации и проведению ЕНТ или комплексного тестирования для лиц, поступающих в высшие учебные заведения.

4) Представитель Министерства – лицо, осуществляющее контроль за соблюдением технологии проведения ЕНТ или комплексного тестирования в ППЕНТ или в базовых вузах.

5) Руководитель группы представителей Министерства – старший группы представителей Министерства, осуществляющий контроль за соблюдением технологии проведения ЕНТ или комплексного тестирования в ППЕНТ или в базовых вузах.

6) Программист Министерства – лицо, сопровождающее программное обеспечение при проведении ЕНТ или Комплексного тестирования.

7) Технический работник Министерства - лицо, обеспечивающее бесперебойную работу технических средств (глушители, металлоискатели, система видеонаблюдения) при проведении ЕНТ или Комплексного тестирования.

8) Республиканская апелляционная комиссия – комиссия созданная уполномоченным органом для рассмотрения апелляций на период проведения тестирования в целях соблюдения единых требований и разрешения спорных вопросов при оценке тестовых заданий, защиты прав участников ЕНТ или комплексного тестирования.

9) Апелляционная комиссия - комиссия, созданная для рассмотрения заявлений лиц, не согласных с результатами ЕНТ или комплексного тестирования и (или) содержанием тестовых заданий в ППЕНТ или Базовых вузах.

10) Ответственный секретарь базового вуза – лицо, ответственное за организацию и проведение комплексного тестирования в базовом вузе.

11) Ответственный секретарь линейного вуза – лицо, ответственное за организацию приема документов на комплексное тестирование в линейном вузе.

12) Дежурный по аудитории - лицо, контролирующее процесс соблюдения правил поведения в аудитории при проведении ЕНТ или Комплексного тестирования.

БТ аымдаы жылы жоары оу орындарына тсуге тілек білдірген (бдан рі – тсуші) жалпы орта білім беруді жалпы білім беретін оу бадарламаларын аымдаы жылы мегерген білім беру йымдарыны бітірушілері, сондай-а аза жне орыс тілдерінде оытпайтын жалпы білім беретін мектептерді бітірушілері, республикалы музыкалы мектеп-интернаттарды бітірушілері шін ткізіледі.

Кешенді тестілеу ткен жылдардаы жалпы орта (орта жалпы) білім беру йымдарыны бітірушілері, техникалы жне ксіптік (бастауыш жне орта ксіптік), орта білімнен кейінгі білім беру йымдарыны бітірушілері, халыаралы оушылар алмасу желісі бойынша шетелде оыан жалпы білім беретін мектеп бітірушілері, сондай-а оу орнын шетелде бітірген адамдар шін ткізіледі (бдан рі – тсушілер).

БТ, бітіруші білім алан білім беру йымы арайтын БТ ткізу пункттерінде (бдан рі – БТП) ткізіледі. БТП тізімі білім беру саласындаы укілетті органмен бекітіледі.

Шыармашылы мамандытара, сондай-а ы орау жне арнайы органдара ведомстволы баынысты жоары оу орындарына тсушілерге арналан БТ тсушіні тадаан жоары оу орны бекітілген базалы жоары оу орнында ткізіледі.

Кешенді тестілеу тізбесін білім беру саласындаы укілетті орган бекітетін базалы жоары оу орындарында ткізіледі.

Шыармашылы мамандытара тсетін, сондай-а ы орау жне арнаулы органдара ведомстволы баынысты жоары оу орындарына тсетін адамдара кешенді тестілеу адамны тадаан жоары оу орны бекітілген базалы жоары оу орнында ткізіледі.

Тестілеуді йымдастыру жне ткізу бойынша жмыстар тестілеуді барлы атысушыларыны: азастан Республикасы Білім жне ылым министрлігі (бдан рі - Министрлік), азастан Республикасы Білім жне ылым министрлігі Жоары жне жоары оу орнынан кейінгі білім департаменті (бдан рі - ЖЖООКБД), лтты ауіпсіздік комитеті департаменті (бдан рі - КД), лтты тестілеу орталыы (бдан рі – ТО), БТП, Білім жне ылым саласындаы баылау комитеті (бдан рі - БСБК), Білім саласындаы баылау департаменттері (бдан рі - БСБД), мемлекеттік комиссия, азастан Республикасы Білім жне ылым Министрлігі кілдері (бдан рі – Министрлік кілдері), апелляциялы комиссияны траасы, Министрлік программистері мен техникалы ызметкерлері, Республикалы аппеляциялы комиссия жне БТП-тегі жне базалы ЖОО-даы аппеляциялы комиссия, облысты, Астана, Алматы алаларыны білім басармалары, ауданды (алалы) білім блімдеріні бірлесе отырып атаратын жмыстарын арастырады.

Жергілікті жерде йымдастырушылы жне апаратты-тсіндіру жмыстарын жргізу жне тртіп саталуын адаалау шін білім беру саласындаы укілетті органны шешімі бойынша жоары оу орындарына тсушілерге арналан БТ жне кешенді тестілеуді йымдастыру мен ткізу жніндегі мемлекеттік комиссиялар (бдан рі – мемлекеттік комиссия) рылады.

Мемлекеттік комиссия з жмысында «Білім туралы», «азастан Республикасындаы баланы ытары туралы», «Мемлекеттік пиялар туралы», «Сыбайлас жеморлыпен крес туралы» азастан Республикасыны Задарын жне осы аидаларды басшылыа алады.

БТ-ны йымдастыру жне ткізу жніндегі мемлекеттік комиссия рамына кімдік кілдері, жоары оу орындарыны басшылары (бдан рі – ЖОО), облысты (республикалы маызы бар алаларды) білім басармаларыны жетекшілері (бдан рі – білім басармаларыны жетекшілері), ауданды (алалы) білім блімдеріні жетекшілері, ы орау органдарыны, оамды йымдарды жне баралы апарат ралдарыны кілдері, сондай-а білім беру йымдарыны немесе білім басармаларыны білікті ызметкерлері арасынан таайындалан хатшы кіреді. Мемлекеттік комиссия мшелеріні саны 5 адамнан трады.

Білім беру йымдарында:

облысты, республикалы маызы бар алалардаы білім беру йымдарыны базасында орналасан БТП-терде мемлекеттік комиссия траасы болып ЖОО басшылары немесе білім басармаларыны жетекшілері таайындалады;

аудан орталытарыны білім беру йымдарында орналасан БТП-терде мемлекеттік комиссия траасы болып аудан (ала) кіміні орынбасары немесе ауданды (алалы) білім блімдеріні жетекшісі таайындалады.

В состав государственной комиссии по организации и проведению комплексного тестирования входят представители акиматов, руководители высших учебных заведений, представители правоохранительных органов, общественных организаций, средств массовой информации, а также секретарь, назначаемый из числа квалифицированных работников ВУЗа. Государственная комиссия состоит из 5 человек. Председателями государственной комиссии назначаются руководители вузов или лицо, заменяющее его.

Мемлекеттік комиссия рамы жоары оу орындарыны, облысты жне республикалы маызы бар алаларды білім басармаларыны сыныстары бойынша азастан Республикасы Білім жне ылым министріні бйрыымен БТ немесе кешенді тестілеу рсімін ткізгенге дейін екі ай брын бекітіледі.

Мемлекеттік комиссия:

жртшылы арасында БТ немесе кешенді тестілеу мселелері бойынша апаратты- тсіндіру жмыстарын жргізеді;

электр кзі мен телекоммуникациялы байланысты зіліссіз жмыс істеуін амтамасыз етеді;

Министрлік кілдері мен апелляциялы комиссияны жмыс істеуі шін жадай жасайды;

БТ немесе кешенді тестілеу тетін имаратты жарылыш заттарды болмауына тексеруді жзеге асырады. Осы аидаларды 1-осымшасындаы нысан бойынша Тестілеу басталана дейінгі имаратты тексеру актісі жасалып, БТП орналасан ЖОО-ны немесе ауданды (алалы) білім бліміні немесе базалы ЖОО мрімен расталады;

аудиторияларда санитарлы-гигиеналы нормаларды саталуына, тыйым салынан заттарды (апаратты жне анытамалы материалдар, электронды кітаптар, калькуляторлар, фотоаппараттар, ялы байланыс ралдарыны (пейджерлер, ялы телефондар, планшеттер, iPad, iPod, iPhone, SmartPhone), ноутбуктерді, плеерлерді, модемдерді (оны ішінде роутерлер, радио-электронды байланысты кез-келген трлеріні (Wi-Fi, Bluetooth, Dect, 3G, 4G, сымды жне сымсыз лааптар) болмауына тексеру шін БТП жетекшілерінен Министрік кілімен бірге осы аидаларды 2-осымшасындаы нысан бойынша акт жасап, аудиторияларды абылдауды жзеге асырады, акт БТП орналасан ЖОО-ны немесе ауданды (алалы) білім бліміні мрімен расталады;

медициналы ызметкерлерді жмысын амтамасыз етеді;

оамды тртіпті сатауды, тестілеуге кіргізу барысында металліздегіштерді, тестілеу кезінде ялы байланыс телефондарыны сигналдарын тншытыратын жне бейнебаылау ралдарыны олданылуын йымдастырады;

тсушілерді тестілеуге кіргізуді йымдастырады;

тестілеуге кіргізу барысында табылан тыйым салынан заттарды саталуын йымдастырады;

тестілеу кезінде ата-аналарды кту орнын дайындауды йымдастырады;

Министрлік кілімен бірлесіп мгедек тсуші, даму ммкіндіктері шектеулі, кру абілеті нашар (крмейтін, нашар кретін), есту абілеті нашар (естімейтін, нашар еститін), здігінен жріп-тру функциясы бзылан мгедектер жне инсулинге туелді ант диабетімен ауыратын балалар шін жеке аудитория блу туралы шешім абылдайды. Шешім хаттамамен рсімделеді;

Министрлік кілімен бірлесе отырып, бітірушілерді осымша отырызу туралы шешім абылдайды. осымша отырызу келесі жадайларда жргізіледі:

егер тсуші длелді себептермен (жараат алу, отбасы жадайы) рсаттамада крсетілген кні тестілеуден тпеген жадайда;

сонымен атар тест тапсыруа тініш берген кезде тест тапсыру тілін дрыс белгілемеген жадайда.

Мндай жадайда, тсуші мемлекеттік комиссия траасыны атына БТ тапсыру кнін немесе аудиториясыны тілдік статусын згерту туралы тініш береді. тінішке растайтын жаттар оса тіркеледі. осымша отырызу, БТП-те кейінгі лектер жне тестілеу тапсыру тіліне сйкес аудиторияда бос орындар болан жадайда ана іске асырылады. Бітірушіні осымша отырызу туралы шешім мемлекеттік комиссия отырысыны хаттамасымен рсімделеді. О шешім абылданан жадайда бадарламалы амтамасыз етуге згертулер енгізіледі жне тест тапсыру тіліне сйкес тсушіні осымша отырызуа болатын аудиторияны нмірін аныталады. осымша отырызу шін БТ-а келмеген тсушіні емтихан материалдары немесе арты емтихан материалдары пайдаланылады;

Министрлік кілдеріні емтихан материалдары салынан аптарды ашу рсіміне атысады;

тестілеу ткізілген кні тестілеу нтижелері делгеннен кейін осы аидаларды 3-осымшасындаы нысан бойынша рсімделген Дрыс жауаптар кодыны кпшілікті назарына ілінуін йымдастырады;

осы аидаларды 4, 5-осымшаларына сйкес нысандар бойынша рсімделген БТ орытындысыны емтихан ведомостарын (апелляция есепке алынбаан жне есепке алынан) алыптастыруа атысады;

апелляция ткізу кезеінде тсушілер мен ата-аналар шін жадай жасауды амтамасыз етеді;

осы аидаларды 6-осымшасына сйкес нысан бойынша сертификаттар мен сертификаттарды тарату тізілімін беру жмыстарын йымдастырады.

Мемлекеттік комиссияны шешімдері Мемлекеттік комиссия мшелеріні отырысында атысушыларды дауыс кпшілігі бойынша абылданады жне траа мен хатшыны олы ойылан отырыс хаттамасымен рсімделеді. Дауыстар те болан жадайда Мемлекеттік комиссия траасыны дауысы шешуші болып саналады.

БТ-ны ткізу технологиясыны саталуын баылау шін БТП-терге Министрлік кілдері жіберіледі.

Министрлік кілдері тобыны жетекшісі:

ТО-дан осы аидаларды 7-осымшасындаы нысан бойынша рсімделген Тестілеуге дейін сертификаттарды абылдау тапсыру туралы актіге сйкес алынан сертификаттарды БТП-ке жеткізеді;

БТ емтихан материалдарыны оймада бар екендігін анытау жне оларды жеткізілуі шін КД-мен байланысады;

Министрлік программисіні тестілеуді ткізуге ажетті бадарламалы амтамасыз етулерді орнатуын жне сканерді тексеруін адаалайды. Министрлік программисі есеп зірлеп, БТП орналасан ЖОО-ны немесе ауданды (алалы) білім бліміні мрімен растайды;

Министрлік программисіні тсушіні мліметтерін згерту журналы бойынша згерістерді енгізуін адаалайды, емтихан болатын кні рбір аудитория шін отырызу параын басып шыаруды йымдастырады;

КД кілінен ТО-да пломбыланан арнайы аптарды (ішінде рбір аудиторияа арналан емтихан материалдары салынан ораптар бар) осы аидаларды 8-осымшасына сйкес нысан бойынша Емтихан материалдарын ашу - беру актісімен алады;

мемлекеттік комиссия мшелері жне Министрлік кілдеріні атысуымен емтихан материалдары салынан аптарды ашады. аптарды ашар алдында пломбыларды бтіндігін жне аптардаы нмірленген пломбыларды ТО берген тізіммен салыстырады. Егер пломбы бтін болмаса немесе пломбыны нмірі сйкес келмеген жадайда, ол туралы КД кіліне жне ТО-а хабарлайды. апты ашу кезінде оан сырттай тексеру жргізіледі, ап ішкі тігістерін тексеру шін аударылады жне ТО-ны логотипі бар мрді баспа-табасы ойылан бирка тексеріледі;

Министрлік кілдерін осы аидаларды 9-осымшасына сйкес нысан бойынша аудиториялара бледі;

Министрлік кіліне рсаттама тбіртектері, аудиториялы тізім, отырызу параы салынан сйкес аудитория папкасын жне мрленіп жабылан ораптаы емтихан материалдарын осы аидаларды 10-осымшасына сйкес нысан бойынша Кезекшіні аудитория бойынша емтихан материалдарын абылдау-тапсыру туралы актісімен береді. орапта жауап паратары салынан конверт, кітапшалар, жауап паратарыны кшірмелері жне осы аидаларды 11-осымшасындаы нысана сйкес Емтихан материалдарын ашу туралы акт болады;

аудиториядан тыс жерде тестілеу технологиясыны саталуын баылауды іске асыру шін Министрлік кілдерін анытайды (медициналы ызметкерлерді блмесіне дейін, жетханаа дейін дліз бойынша алып жру);

кіргізу жне тексеру тртібіні ткізіліуін баылайды;

тестілеу процесін баылайды жне басарады;

тсушілерді дрыс отырызылуын жне тсушілерге кітапшаларды таратылуын, Министрлік кілдеріні тсушілерге емтихан материалдарымен жмыс істеу тртібін тсіндіруін жне тсушілерді жауап параындаы ызметтік секторларды толтыруын баылайды;

емтихан басталан со 20-25 минуттан кейін аудиториялардаы тсушілерді тест тапсыру тіліне сйкес наты саны туралы мліметтерді жинауды, арты кітапшаларды сейфке салынуын йымдастырады. Жауап паратары тестілеу аяталана дейін аудиториядан шыарылмайды. Тестілеу басталандыы туралы хабарлананнан кейін кешігіп келген тсушіге тестілеуге кіруге рсат берілмейді;

аудиториялар мен дліздерде тестілеу ткізу ережесі мен тртіпті саталуын баылайды;

техникалы ызметкермен бірлесіп аудиториялардаы ялы байланыс телефондарыны сигналдарын тншытыру ралдарыны жмыс жасауын баылайды;

мемлекеттік комиссия траасымен бірлесіп штаттан тыс жадайлар (тсушіде емтихана кіру рсаттамасыны немесе жеке кулігіні болмауы, тест тапсыру тіліні дрыс крсетілмеуі, белгілі бір себептерге байланысты тестілеу кнін ауыстыру, бгде тла, мдделі тлалар тарапынан тсушіге кмек крсету, тестілеуге бтен адамдарды кіруі) бойынша шешімдер абылдайды;

БТП имаратына кіргізу, тестілеуді ткізу барысында бгде тла аныталан жадайда осы аидаларды 12-осымшасына сйкес нысан бойынша Тестілеуге кіргізу жне тестілеу барысында бгде тланы аныталуы туралы акт жасалады. Тсушіні нтижелері делмейді;

тсушіден тыйым салынан заттар табылан жадайда, тсуші аудиторияда тртіп бзушылы жасаан жадайда осы аидаларды 13-осымшасына сйкес нысан бойынша Аудиторияда тыйым салынан заттарды тркіленуі жне тртіп сатау ережесін бзан тсушіні аудиториядан шыару туралы акт жасай отырып, тсушіні аудиториядан шыару туралы шешім абылдайды;

тестілеуге берілген уаыт аяталан кезде тсуші емтихан материалдарын тапсырудан бас тартан жадайда осы аидаларды 14-осымшасына сйкес нысан бойынша Тестілеуге берілген уаыт аяталан кезде тсушіні емтихан материалдарды тапсырудан бас тартуы туралы акт жасалады, тсушіні нтижелері делмейді;

тестілеу аяталаннан кейін Министрлік кілдерінен рбір аудитория бойынша емтихан материалдарын осы аидаларды 10-осымшасына сйкес нысан бойынша Кезекшіні аудитория бойынша емтихан материалдарын абылдау-тапсыру туралы актісімен абылдайды;

тестілеуді рбір кезеі аяталаннан кейін ТО-ны телекоммуникация ралдары арылы хабардар етеді;

мемлекеттік комиссиямен бірлесіп емтихан ведомостарын кпшілікті назарына ілуді йымдастырады;

апелляциялы комиссияны жмыс шін ажетті емтихан материалдарымен амтамасыз етеді;

апелляция нтижесін деректер базасына енгізуді баылайды;

сертификаттар мен сертификаттарды тарату тізілімін басып шыаруды жне БТП жетекшісіне беруді йымдастырады;

БТП жетекшісіне рбір лекті кітапшаларын осы аидаларды 15-осымшасына сйкес нысан бойынша лтты бірыай тестілеу кітапшаларын жою туралы актісін толтырып, жою шін береді жне кітапшаларын жоюа атысады;

ТО-а осы аидаларды 16-осымшасына сйкес нысан бойынша ажетті жаттарды ааз жне электронды тасымалдаышта тапсырады;

ТО-а осы аидаларды 17-осымшасына сйкес нысан бойынша атарылан жмыстар жніндегі есепті ааз жне электронды тасымалдаышта жібереді.

Министрлік кілі: 

1) апелляциялы комиссия мшелері мен медициналы ызметкерлерді бекітілген тізімін тексеруді жзеге асырады;

2) аудиторияларды емтихана дайындыын тексеруді жзеге асырады: аудитория нмірін, ондаы орындарды дрыс нмірленгендігін, оларды осы аудиторияны отырызу тізіміндегі тсуші санына сйкестігін жне тата мен борды болуын тексереді. За бзушылы аныталан жадайда Министрлік кілдеріні топ жетекшісі мен мемлекеттік комиссияны траасына хабарлайды;

3) тестілеу технологиясын орау шін техникалы ралдарды дайындыын тексереді (ялы телефондарды сигналдарын тншытырыш ралдары, бейнебаылау ралдары, металліздегіштер);

4) Министрлік кілдері тобыны жетекшісінен емтихан материалдарын алады;

5) тсушілерді аудиториялар бойынша кіргізуді жне отырызу параына сйкес дрыс отырыз жргізеді;

6) тсушілерге аудиторияда тртіп сатау ережесін тсіндіреді;

5) емтихан материалдары бар ораптарды ашуды йымдастырады;

6) аудиторияда тртіп сатау ережесі ресімін баылайды жне басарады

7) тестілеу біткеннен кейін емтихан материалдарын абылдауды жне тапсыруды жзеге асырады:

аудиторияда тртіп сатау ережесін бзан жне тестілеуге берілген уаыт аяталаннан кейін тсуші емтихан материалдарын тапсырудан бас тартан жадайда, Министрлік кілі Министрлік кілдеріні топ жетекшісіне хабарлайдыі жне онымен бірлесіп тыйым салынан заттарды анытау жне тсушіні аудиториядан шыару туралы акт толтырады жне тестілеуге берілген уаыт аяталаннан кейін тсуші емтихан материалдарын тапсырудан бас тартан жадайда, тестілеуге берілген уаыт аяталаннан кейін тсуші емтихан материалдарын уаытылы тапсырудан бас тарту фактісін анытау туралы акті толтырады, крсетілген тсушіні емтихан материалдарыны нтижелері делмейді;

9) сертификаттарды жне сертификаттарды тарату тізілімін басып шыаруды жне БТП жетекшісіне беруді йымдастыруа атысады

10) БТП жетекшісіне барлы лекті кітапшаларын жою шін тапсырады жне кітапшаларды жоюа атысады.

Тест тапсырмаларын баалау кезінде бірыай талаптарды сатау жне даулы мселелерді шешуді амтамасыз ету, тестілеу ткізу кезеінде БТ-а атысушыларды ыын орау масатында апелляцияны арау шін республикалы комиссия (бдан рі - республикалы апелляциялы комиссия) жне р БТП-те апелляциялы комиссия рылады. Республикалы аппеляциялы комиссия жне БТП-тегі аппеляциялы комиссия БТ нтижесімен жне (немесе) тест тапсырмаларыны рылымымен келіспеген тлаларды тініштерін арау шін рылады. Аппеляциялы комиссияны жмысы арнайы блмеде (кабинетте) жргізіледі.

Республикалы апелляциялы комиссияны траасы мен рамы білім беру саласындаы укілетті органны бйрыымен бекітіледі.

Республикалы апелляциялы комиссия рамы рылады:

тест тапсырмаларыны мазмны бойынша апелляцияларды арау шін - педагог ызметкерлер жне олара теестірілген негізгі орта, жалпы орта, техникалы, ксіптік, орта білімнен кейінгі жне жоары білім беру йымдарыны педагог ызметкерлері атарынан;

техникалы себептер бойынша апелляцияларды арау шін - ааз нысандарын тану жне оларды санды нысанына ауыстыруда мамандандырылан техникалы сарапшылар атарынан.

БТП-те рылатын апелляциялы комиссияны траасы білім беру саласындаы укілетті органмен Министрлік кілдері атарынан таайындалады, рамы БТ йымдастыру жне ткізу мемлекеттік комиссиясыны траасымен бекітіледі.

Апеляциялы комиссияны рамы апелляция тініштерін арастыратын негізгі орта, жалпы орта, техникалы, ксіптік, орта білімнен кейінгі жне жоары білім беру йымдарыны педагог ызметкерлері атарынан тестілеу пндері бойынша жне техникалы сарапшылардан рылады. Бір пн бойынша педагог ызметкерлерді саны - екіден кем емес.

БТП-тегі апелляциялы комиссияны траасы:

аппеляциялы процесін жргізу бойынша БТП-тегі апелляциялы комиссияны мшелерімен жиналыс ткізеді;

тестіленушілерден апелляцияа тініштерін абылдауды йымдастырады;

апелляция процесін баылайды жне басарады;

деректер базасына апелляцияны нтижесін енгізуді йымдастырады;

р лек бойынша апелляция жмысыны есебін дайындайды.

Министрлік програмисі:

сканер жне баса да рылыларды жмыс жасауын тексереді;

згерістер журналы бойынша «Талапкер» ДБ-на тзетулер енгізеді;

тестілеу нтижелерін дейді;

кнделікті БТ-ны статистикалы мліметтерін жне талап етілген апаратты телекоммуникациялы желі арылы ТО-а жібереді;

апелляциялы комиссияны жмысына атысады.

Министрлік техникалы ызметкері:

БТП-ті техникалы ралдармен амтамасыз етілуі, оларды мониторинг орытындысы бойынша параметрлері, лшемдері крсетілген мліметтерді ТО-дан алады;

БТП жетекшісінен санитарлы-эпидемиялогиялы ызметпен жргізілген ялы телефондарды сигналдарын тншытыратын ралдарды суле шыару дегейін лшеу актілерін алады;

тестілеу кезінде пайдаланылатын аудиторияларды техникалы ралдарды олдануа дайындыын тексереді;

техникалы ралдарды, сонымен атар аудиториялардаы тестілеу барысын бейнебаылау жазбасына арналан тасымалдаыштарды болуын жне оларды жарамдылыын тексереді;

тестілеуге кіргізу барысында металліздегіштерді жмыса жарамдылыын тексереді;

тсушілерді металліздегішпен тексеру сапасына баылау жргізеді. Ааулар туындаан жадайда Министрлік кілдері тобыны жетекшісін хабардар етіп, аауларды жою бойынша бірлесіп шешім абылдайды;

тестілеу барысында ялы байланыс телефондарыны сигналдарын тншытыратын ралдарды жмыса жарамдылыын осы аидаларды 18-осымшасына сйкес кемінде ш рет тексереді;

бейнебаылау жйесіні жмыса жарамдылыын баылайды. Тестілеу барысында техникалы ызметкер аудиторияларда тестілеу барысын жазылуын баылауды жзеге асырады, аудиторияда тртіп бзушылы аныталан жадайда (тыйым салынан заттарды олданылуы) Министрлік кілдері тобыны жетекшісін хабардар етеді;

р лектегі тестілеу аяталан со тестілеу барысыны жазылуын уаыт крсеткіштері бойынша айналдырып тексеру;

тестілеуді ткізу технологиясыны бзылуы аныталан жадайда, сол стті бейнежазбада тауып, бзышулы фактісіні длелі ретінде блек файл трінде сатауы тиіс. Осындай файлдар болан жадайда, олар тестілеу барысыны толы жазбаларымен бірге ТО-а тапсырылады.

2. БТ ткізу тртібі

БТ-а атысу шін тсуші БТП-ке (техникалы хатшы арылы) белгіленген лгідегі бланкіде тініш, 3x4 клеміндегі екі фотосурет, сондай-а жеке басын куландыратын жатты кшірмесін тапсырады. Жасы 16-а толмаан, жеке басын куландыратын жаты жо БТ атысушысына, мектеп директоры осы аидаларды 19-осымшасына сйкес нысан бойынша тсушіні фотосуреті бар, мектеп директорыны мрімен расталан анытама береді.

БТ-а атысу шін тініштерді абылдау 10 наурыз бен 10 мамыр аралыында БТП-терде ткізіледі.

БТ 20 маусым мен 1 шілде аралыында ткізіледі.

БТ тсушілерді алауымен мемлекеттік немесе орыс тілінде екі блім бойынша ткізіледі:

1-блім – азастан тарихы, математикалы сауаттылы, оу сауаттылыы (оу тілі);

2-блім – екі бейіндік пн.

Тест тапсырмаларыны саны: азастан тарихы бойынша – 20, математикалы сауаттылы бойынша – 20, оу сауаттылыы бойынша (оу тілі) – 20, р бейіндік пн бойынша – 30.

Бір дрыс жауабы бар тест тапсырмасын дрыс орындаан тестіленуші 1 балл алады, тапсырма ате орындалса – 0 баллмен бааланады.

Бір немесе бірнеше дрыс жауабы бар тест тапсырмасын дрыс орындаан тестіленуші 2 баллмен, 1 ате жіберілсе – 1 балл, 2 жне одан кп ате жіберілсе – 0 баллмен бааланады.

БТ бойынша е жоары балл – 140.

Шыармашылы мамандытара тсушілер тестілеуді бірінші блім - азастан тарихы, оу сауаттылыы (ЖОО-да оу тілі) пндері бойынша з алауымен мемлекеттік немесе орыс тілінде тапсырады. Шыармашылы дайындыты талап ететін мамандытара тсушілер шін БТ бойынша е жоары балл – 120.

БТ-ны бейіндік пндері крсетілген мамандытар тізбесін білім беру саласындаы укілетті орган бекітеді.

БТ-а 3 саат 50 минут блінеді.

Емтихан болатын кндері БТ ткізілетін имараттарда тестілеу кезінде пайдаланылмайтын барлы баса аудиториялар, кабинеттер, блмелер (жетхана блмелерінен баса) жне тестіленушілерді кіру, шыу есіктерінен баса барлы кіру есіктері жабылып, мрленеді. имаратты сыртында орналасан жетхана блмелеріне апаратын жол мен аумаа бтен адамдарды кіруі шектеледі.

БТП имаратына кіру есіктері бейнебаылау жйесімен амтамасыз етіледі.

Тестілеуге кіргізу кезінде ол жне рамалы металліздегіштер пайдаланылады. Металліздегіштерді олдану тестілеу ткізу кезінде кпшілік шоырланан орында оамды тртіп пен тсушілерді ауіпсіздігін амтамасыз ету жне БТП имаратына тыйым салынан заттарды алып кіруді болдырмау шін олданылады.

Тестілеуге кіргізу кезінде металліздегіштерді пайдалануы мемлекеттік комиссиямен йымдастырылады. Тексеруді жргізу рекетін баылауды Министрлік кілдері тобыны жетекшісі жзеге асырады. Тсушілерді металліздегіштермен тексеру барынша дрыс жргізілуі тиіс. Тыйым салынан зат табылан жадайда (рылыны арнаулы дыбысы) тексеруші тсушіден оны сатауа ткізуді сынады.

Тсушілер аудиторияа бір-бірден кіргізіледі. Министрлік кілі тсушіні жеке басын растайтын кулігі, рсаттама жне рсаттама тбіртегі арылы тексереді. Дліз кезекшісі тсушілерді бтен заттарыны арнайы блінген орына алдыруын адаалайды. Бітіруші отырызу параында крсетілген нмірге сйкес орына отырады жне отырызу параында з орнына отырандыын растап ол ояды.

Бітірушілерді аудиторияа жіберу БТ басталды деп хабарланан сттен бастап тотатылады. Тсушілерге аудиториядан длелді себеппен (жетханаа, медициналы блмеге) тек укілетті тланы алып жруімен тестілеуді бірінші сааты ткен со 1 саат 30 минут ішінде шыуа болады.

Жауап параы осы аидаларды 20-осымшасына сйкес келесі тртіппен толтырылады:

1-секторда тсушіні Т.А.. жазылады;

2-секторда жоары тор кздерге клденеінен тсушіні рсаттамасында крсетілген тестіленушіні жеке коды (бдан рі - ТЖК) жазылады. р санны астындаы торкздегі сандара сйкес дгелекшелер боялады;

3 жне 4-секторларда тестілеу тапсыру кезінде тсушіні отыратын орны жне кітапшасыны нсасы боялады;

5-секторда тсуші БТ тапсыратын лек пен аудитория нмірі ойылады. Лек нмірі тестілеу болатын кн бойынша аныталады;

6-сектор шыармашылы емтихан тапсыратындара арналан;

7, 8, 9-секторларда азастан тарихы, математикалы сауаттылы жне оу сауаттылыы пндері бойынша тапсырмаларды жауаптары боялады.

7,8,9-секторлардаы р тапсырма берілген бес жауап нсасынан бір дрыс жауапты тадауды талап етеді. Тадалан жауап сол пнге сйкес сектордаы дгелекшені толы бояу арылы белгіленеді;

10-секторда 1-ші бейіндік пн бойынша тапсырмаларды жауаптары боялады;

11-секторда 2-ші бейіндік пн бойынша тапсырмаларды жауаптары боялады.

10, 11-секторларда 1-20 аралыындаы тапсырмаларда берілген бес жауап нсасынан бір дрыс жауапты тадау талап етіледі. Тадалан жауап сол пнге сйкес сектордаы дгелекшені толы бояу арылы белгіленеді; 21-30 аралыындаы тапсырмалар бір немесе бірнеше дрыс жауаптарды тадауды талап етеді, жауаптар дгелекшені толы бояу арылы белгіленеді;

12-сектор боялмайды (жауап параыны нмірі крсетіледі);

«Назар аударыыз» баанына аса кіл блінеді:

жауап параы кк немесе ара тсті аламмен толтырылады;

жауап параын былауа, умаждауа, жыртуа жне корректор сйытытарын пайдалануа, сонымен атар жауап параын тестілеу аяталана дейін аудиториядан шыаруа ата трде тыйым салынады;

тсуші жауап параыны о жа тмен брышындаы «Талапкерді олы» деген 13-сектора олын ояды;

жауап параы бір данада ана беріледі, ауыстыруа жатпайды жне тсушіні тестілену нтижесін растайтын жат болып табылады.

Жауап параындаы ызметтік секторлар толтырылып боланнан кейін аудиторияда №1 отырызу орнынан бастап кітапшалар таратылады.

Кітапшалар таратылып боланнан кейін тсушілер кітапша паратарыны тгел екендігін тексереді. Егер кітапшаны паратары тгел болмаса немесе типографиялы аау болан жадайда, тсуші бірден Министрлік кілін хабардар етеді.

Тсуші кітапшадаы нса нмірін жауап параына (4-сектор) кшіріп жазады жне кітапшаны мабасын толтырады.

Жауап параыны ызметтік секторлары мен кітапшаны мабасын толы толтырыланнан кейін татаа БТ-ны басталу жне аяталу уаыты жазылады. Аудиторияларда рбір 45 минут сайын тсушілерге уаыт туралы ескертіледі. БТ аяталар кезде соы аудиторияда 5 тсуші бірге алу керек.

БТ ткізу кезінде аудиториядан рсатсыз жне укілетті тланы алып жруінсіз шыуа, сйлесуге, орын ауыстыруа, емтихан материалдарымен алмасуа, емтихан материалдарын аудиториядан шыаруа, кшіруге, шпаргалкалар, оулытар жне баса да дістемелік дебиеттерді, сондай-а тест мазмнын жне оларды дрыс жауаптар кодын ашатын мліметтер, калькулятор, фотоаппарат, ялы байланыс ралдары (пейджер, ялы телефондар, планшеттер, iPad, iPod, iPhone, SmartPhone), ноутбуктер, плейерлер, модемдер (соны ішінде мобильді роутерлер), радио-электронды байланысты (Wi-Fi, Bluetooth, Dect, 3G, 4G, сымды жне сымсыз лааптар жне басалары) кез-келген трлерін аудиторияа кіргізуге жне пайдалануа, емтихан материалдарын (жауап параы мен кітапшалар) умаждау, корректор сйытыын олдану, кітапшаны бетін жырту, жауап параында бояуа арастырылмаан секторды бояу (жауап параыны нмірі) арылы блінуіне жол беруге рсат етілмейді.

Тсуші осы аидаларды 40-тармаын бзан жадайда, Министрлік кілі осы аидаларды 13-осымшасына сйкес нысан бойынша Аудиторияда тыйым салынан затты тркіленуі жне тртіп сатау ережесін бзан тсушіні аудиториядан шыару туралы акт жасап, тсушіні аудиториядан шыару туралы шешім абылдайды.

БТ-а берілген уаыт аяталан кезде тсуші деу шін емтихан материалдарын тапсырудан бас тартан жадайда Министрлік кілі осы аидаларды 14-осымшасына сйкес нысан бойынша Тестілеуге берілген уаыт аяталан кезде тсушіні емтихан материалдарды тапсырудан бас тартуы туралы акт жасайды. Бл тсушіні емтихан материалы нтижесі делмейді.

БТ кезінде аудиторияа Министрлік кілдері, БСБД кілі мен мемлекеттік комиссия траасы Министрлік кілдері тобыны жетекшісіні алып жруімен кіруге ылы.

БТП-те БТ жне апелляциялы комиссия отырысы кезінде барлы тестілеу атысушыларына ялы телефондарды пайдалануа тыйым салынады, тек Министрлік кілдері тобыны жетекшісіне, Министрлік кілдеріне жне мемлекеттік комиссия траасына рсат етіледі.

Тестілеу нтижелерін деу БТ ткізілген БТП-те жргізіледі.

БТ нтижелері мемлекеттік комиссиямен тестілеу ткізілген кні жарияланады жне апаратты стендке ілінеді, сондай-а тестілеу нтижесімен HYPERLINK "http://www.testcenter.kz" www.testcenter.kz сайтында танысуа болады.

Дрыс жауаптар кодтары тест нтижелерін деу аяталаннан кейін апаратты стендтерге ілінеді.

Егер тсуші тестілеу нтижелерімен келіспеген жадайда тсушіні зі апелляциялы комиссия траасыны атына тініш береді. тініш берушіні зімен бірге жеке басын куландыратын жаты жне тестілеу рсаттамасы болуы керек. Тест тапсырмаларыны мазмны бойынша тініштер осы аидаларды 21-осымшасына сйкес нысан бойынша, техникалы себептер бойынша осы аидаларды 22-осымшасына сйкес нысан бойынша толтырылады. тініштерді абылдау БТ нтижелері жариялананнан кейін келесі кні саат 13.00-ге дейін абылданады жне апелляциялы комиссия тініштерді бір кн ішінде арастырады. Барлы тініштер тест тапсырмаларыны мазмны бойынша осы аидаларды 23-осымшасына сйкес нысан бойынша, техникалы себептер бойынша осы аидаларды 24-осымшасына сйкес нысан бойынша тіркеу параында жазылады.

Апелляциялы комиссия тестілеу атысушыларынан тест тапсырмаларыны мазмны жне техникалы себептер бойынша тініштерді абылдайды жне арастырады, сонымен атар Республикалы апелляциялы комиссияа тестілеу атысушысына балл осу туралы сыныс береді жне тсушіні апелляцияны орытындылары туралы хабардар етеді.

Апелляция мынадай жадайларда арастырылады:

тест тапсырмаларыны мазмны мен мтіндер бойынша:

дрыс жауап дрыс жауап кодтарымен сйкес келмесе (дрыс жауап нсасы крсетіледі);

дрыс жауабы болмаса;

берілген бес жауап нсасынан бір дрыс жауапты тандауа арналан тест тапсырмаларында бірнеше дрыс жауабы болса (дрыс жауаптарды барлы нсалары крсетіледі);

тест тапсырмалары дрыс рылмаан;

дрыс жауапты табуа ажетті тапсырма шарттарыны фрагменттеріні болмауы (мтін, сызбалар, суреттер, кестелер жне т. б.);

техникалы себептер бойынша:

р дрыс жауап кодымен сйкес келетін боялан дгелекшені сканер екі жне одан да кп дгелекше ретінде оыса;

дрыс жауап кодымен сйкес келетін боялан дгелекшені сканер бос дгелекше ретінде оыса;

аауы бар жауап параы.

Апелляциялы комиссия р тламен жеке жмыс жасайды. Егер аталан тла апелляциялы комиссияны отырысына келмеген жадайда оны апелляцияа берген тініші аралмайды. Апелляциялы комиссияны жмысын апелляциялы комиссия траасы басарады. Апелляциялы комиссия з шешімін берілген апелляцияны тініш параында белгілейді.

Апелляциялы комиссияны траасы апелляцияа берілген барлы тініштер бойынша осы аидаларды 25-осымшасына сйкес нысан бойынша тізілімді толтырады.

БТП-те апелляциялы комиссиямен анааттандырылан тініштер Республикалы апелляциялы комиссиямен арастырылу шін осы аидаларды 26-осымшасына сйкес нысан бойынша тініштер тізілімі алыптастырылады.

Тестілеуді нтижесімен келіспеу туралы тініштер бойынша шешім комиссия мшелеріні жалпы санына шаандаы дауыстарды кпшілігіне сйкес абылданады. Дауыстар те болан жадайда комиссия траасыны дауысы шешуші болып табылады. Апелляциялы комиссияны жмысы осы аидаларды 27-осымшасына сйкес нысан бойынша барлы комиссия мшелері мен комиссия траасыны олдары ойылан хаттамамен рсімделеді.

Шешім тсуші апелляцияа берілген тапсырма бойынша ана абылданады. Апелляцияа берілмеген тапсырмалар арастырылмайды. Апелляциялы комиссияны апелляция кезінде нсаны жне тадаан пнді ауыстыруа ыы жо. рбір тапсырма бойынша длелдеме (толы тсіндірме, тапсырманы адамды шешу) крсетілмей берліген барлы тест тапсырмаларын айта арау бойынша аппеляция тініші арастырылмайды. Егер тсуші дрыс жауап берген сраы бойынша апелляцияа тініш берсе, онда бл мселе бойынша апелляциялы комиссия "анааттанарлысыз" деген шешім абылдайды.

Республикалы апелляциялы комиссия мен БТП-тегі апелляциялы комиссия мшелеріне ялы телефондарды жне баса да апарат беру ралдарын олдануа тыйым салынады.

Республикалы апелляциялы комиссия тлаа балл осу туралы апелляциялы комиссия сыныстарыны негізділігін арайды жне шешім абылдайды.

Республикалы апелляциялы комиссияны шешімі комиссия мшелеріні жалпы санынына шаандаы дауыстарды кпшілігі бойынша абылданады. Дауыстар те болан жадайда трааны дауысы шешуші болып табылады.

Республикалы апелляциялы комиссияны шешімі осы аидаларды 28-осымшасына сйкес нысан бойынша хаттамамен рсімделеді, хаттамаа барлы комиссия мшелері мен траа ол ояды. Республикалы апелляциялы комиссияны шешімі соы шешім болып табылады жне айта арауа жатпайды.

3. Кешенді тестілеуді ткізу тртібі

25. Кешенді тестілеуге атысу шін оуа тсуші жоары оу орныны абылдау комиссиясына белгіленген лгідегі бланкіде тінішті, жалпы орта (орта жалпы) немесе техникалы жне ксіптік (бастауыш немесе орта ксіптік), орта білімнен кейінгі білімі туралы жатын (тлнса), тестілеуді ткізу шін аы тлегені туралы тбіртекті, 3x4 клеміндегі екі фотосуретті, сондай-а жеке басын куландыратын жатты кшірмесін тапсырады.

Жеделдетілген оу мерзімімен ысартылан білім беру бадарламалары бойынша сас мамандытара тсуші техникалы жне ксіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бадарламаларын іске асыратын білім беру йымдарыны аымдаы жылы бітірушілері білім беру йымынан мамандыты коды жне атауы крсетілген оны сас екенін растайтын анытаманы оса сынады.

26. Кешенді тестілеуге атысу шін тініштерді абылдауды 1 – 20 маусым аралыында жоары оу орындарыны абылдау комиссиялары жргізеді.

27. Кешенді тестілеу 17 – 23 шілде аралыында ткізіледі.

28. ткен жылдардаы жалпы орта білім беру йымдарыны бітірушілері, техникалы жне ксіптік, орта білімнен кейінгі білім беру йымдарыны бітірушілері шін кешенді тестілеу оуа тсушілерді алауымен мемлекеттік немесе орыс тілінде екі блім бойынша ткізіледі:

1) 1-блім – азастан тарихы, математикалы сауаттылы, оу сауаттылыы (оу тілі);

2) 2-блім – екі бейіндік пн.

Кешенді тестілеуді бейіндік пндері крсетілген мамандытар тізбесін білім беру саласындаы укілетті орган бекітеді.

Шыармашылы мамандытара тсетін жалпы орта білім беруді жалпы білім беру оу бадарламаларын мегерген, сондай-а техникалы жне ксіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бадарламаларын іске асыратын білім беру йымдарыны бітірушілері тестілеуді бір блім – азастан тарихы, оу сауаттылыы (оу тілі) бойынша з алауымен мемлекеттік немесе орыс тілінде тапсырады.

29. Жеделдетілген оу мерзімімен ысартылан білім бадарламалары бойынша сас мамандытара тсушілер шін кешенді тестілеу оуа тсушілерді алауы бойынша мемлекеттік немесе орыс тілінде екі блім бойынша ткізіледі:

1) 1-блім – жалпы бейіндік пн;

2) 2-блім – бір бейіндік пн.

Кешенді тестілеуді жалпы бейіндік жне бейіндік пндері крсетілген мамандытар тізбесін білім беру саласындаы укілетті орган бекітеді.

30. Шыармашылы мамандытара тсетіндер тестілеуді бір блім – азастан тарихы, оу сауаттылыы (оу тілі) бойынша з алауымен мемлекеттік немесе орыс тілінде тапсырады.

31. Кешенді тестілеуге 3 саат 50 минут блінеді. Жеделдетілген оу мерзімімен ысартылан білім беру бадарламасы бойынша сас мамандытара тсушілер шін кешенді тестілеуге 1 саат 40 минут беріледі.

32. Жалпы орта білім беруді жалпы білім беретін оу бадарламаларын, техникалы жне ксіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бадарламаларын мегерген білім беру йымдарыны бітірушілері шін тест тапсырмаларыны саны:

1) азастан тарихы бойынша – 20;

2) математикалы сауаттылы бойынша – 20;

3) оу сауаттылыы бойынша (оу тілі) – 20;

4) р бейіндік пн бойынша – 30 болады.

33. Жеделдетілген оу мерзімімен ысартылан білім бадарламалары бойынша сас мамандытара тсушілер шін тест тапсырмаларыны саны:

1) жалпы бейіндік пн бойынша – 20;

2) бейіндік пн бойынша – 40 болады.

34. Бір дрыс жауабы бар тапсырманы дрыс орындааны шін тестіленуші 1 балл, тапсырманы дрыс емес орындааны шін 0 бал алады.

Бір немесе бірнеше жауабы бар тапсырмаларды дрыс орындааны шін тестіленуші 2 балл, 1 ате жіберсе – 1 балл, 2 жне одан кп ате жіберсе – 0 балл алады.

35. Кешенді тестілеу бойынша е жоары балл – 140.

Шыармашылы дайындыты талап ететін мамандытара тсуші адамдар шін кешенді тестілеу бойынша е жоары балл – 120.

Жеделдетілген оу мерзімімен ысартылан білім бадарламалары бойынша сас мамандытара тсушілер шін кешенді тестілеу бойынша е жоары балл – 70.

36. Емтихан кндері кіріп шыуына арналан есіктен басасыны барлыы, тестілеу тетін имараттардаы пайдаланылмайтын аудиториялар, кабинеттер мен баса да орындар (жетханадан баса) жабылып, мрленеді. Тестілеу тетін имарат пен жетхана аралыындаы жретін жолдар мен айматарда бгде тлаларды жруіне жол берілмейді.

37. Базалы ЖОО-ны имаратына кіру шін пайдаланылатын кіріп шыуына арналан есік бейнебаылау жйесімен амтамасыз етіледі.

38. Тестілеуге кіргізу кезінде ол жне рамалы металліздегіштер пайдалынылады. Тестілеуге кіргізу кезіндегі металліздегіштерді олдану тестілеу ткізу кезінде халыты жаппай жиналу орындарында тсушілерге оамды тртіп пен ауіпсіздікті амтамасыз ету шеберінді, сонымен атар базалы ЖОО-ны имаратына тыйым салынан заттарды кіргізуіне жол бермеуін амтамасыз етеді.

39. Мемлекеттік комиссия кіргізу барысында металліздегіштерді пайдалануды йымдастырады. Тексеруді ткізу рсімін баылауды Министрлік кілдері тобыны жетекшісі жзеге асырады. Тсушіге атысты металліздегішпен тексеру сыпайы жзеге асырылады, тыйым салынан заттар аныталан жадайда (рылыны арнайы дыбысы), тексеруші тсушіге оны сатауа тапсыруа сыну ажет.

40. Тсушілер аудиторияа бір-бірден кіргізіледі. Министрлік кілі тсушіні жеке басын растайтын кулігі, рсаттама жне рсаттама тбіртегі арылы тексереді. Дліз кезекшісі тсушілерді бтен заттарыны арнайы блінген орына алдыруын адаалайды. Бітіруші отырызу параында крсетілген нмірге сйкес орына отырады жне отырызу параында з орнына отырандыын растап ол ояды.

41. Тсушілерді аудиторияа жіберу кешенді тестілеу басталды деп хабарланан сттен бастап тотатылады. Тсушілерге аудиториядан длелді себеппен (дретханаа, медициналы блмеге) тек укілетті тланы алып жруімен тестілеуді бірінші сааты ткен со 1 саат 30 минут ішінде шыуа болады. Осы уаыттан кейін тестілеу аяталана дейін аудиториядан шыуа тыйым салынады.

Жеделдетілген оу мерзіммен ысартылан білім беру бадарламалары бойынша сас мамандытара сушілерге аудиториядан длелді себеппен (дретханаа, медициналы блмеге) тек укілетті тланы алып жруімен тестілеуді бірінші сааты ткен со 20 минут ішінде шыуа болады. Осы уаыттан кейін тестілеу аяталана дейін аудиториядан шыуа тыйым салынады.

42. Жалпы орта білім беруді жалпы білім беретін оу бадарламаларын, техникалы жне ксіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бадарламаларын мегерген білім беру йымдарыны бітірушілері шін жауап параы осы аидаларды 24 осымшасына сйкес келесі тртіпте толтырылады:

1) 1-секторда аты-жні жазылады;

2) 2-секторда жоары тор кздерге клденеінен тсушіні рсаттамасында крсетілген ТЖК жазылады. р санны астындаы торкздегі сандара сйкес дгелекшелер боялады;

3) 3 жне 4-секторларда емтихан кезінде тсушіні отыратын орны жне оны кітапшасыны нсасы боялады.

4) 5-секторда тсуші емтихан тапсыратын лек пен аудитория нмірін жазады. Лек нмірі емтихан болатын кн бойынша аныталады.

5) 6-сектор шыармашылы емтихан тапсыратындара арналан;

6) 7,8,9-секторларда сйкесінше азастан Тарихы, Математикалы сауаттылы, Оу сауаттылыы пндері бойынша тапсырмаларды жауаптары боялады:

7,8,9-секторларда берілген рбір тапсырма берілген бес жауап нсасынан бір дрыс жауапты тадауды талап етеді.Тадалан жауап сол пнге сйкес сектордаы дгелекшені толы бояу арылы белгіленеді;

7) 10-секторда 1-ші бейіндік пн бойынша тапсырмаларды жауаптары боялады;

8) 11-секторда 2-ші бейіндік пн бойынша тапсырмаларды жауаптары боялады;

10,11-секторларда 1-20 дейінгі тапсырмаларда берілген бес жауап нсасынан бір дрыс жауапты тадау талап етіледі. Тадалан жауап сол пнге сйкес сектордаы дгелекшені толы бояу арылы белгіленеді; 21-30 аралыындаы тапсырмалар бір немесе бірнеше дрыс жауаптарды тадауды талап етеді, жауаптар дгелекшені толы бояу арылы белгіленеді.

9) 12-сектор боялмайды (жауап параыны нмірі крсетіледі);

10) «Назар аударыыз» баанына аса кіл блінеді

- жауап параы кк немесе ара аламмен толтырылады;

- жауап параын блдіруге, бктеуге, жыртуа жне корректор сйыын пайдалануа, тестілеу аяталана дейін аудиториядан жауап параын млдем шыаруа болмайды;11) Тсуші жауап параыны тменгі о жа брышындаы «Талапкерді олы» деген 13-сектора ол ояды. 

43. Жеделдетілген оу мерзімінде ысартылан білім беру бадарламалары бойынша сас мамандытара тсуші адамдар шін жауап параы осы аидаларды 25 осымшасына сйкес келесі тртіппен толтырылады:

1) 1-секторда аты-жні жазылады;

2) 2-секторда жоары тор кздерге клденеінен тсушіні рсаттамасында крсетілген тестіленушіні жеке коды (бдан рі – ТЖК) жазылады. р санны астындаы торкздегі сандара сйкес дгелекшелер боялады;

3) 3 жне 4-секторларда емтихан кезінде тсушіні отыратын орны жне оны кітапшасыны нсасы боялады.

4) 5-секторда шыармашылы емтихандар тапсыратын тсушілер шін арастырылан;

5) 6-секторда тсуші емтихан тапсыратын лек пен аудитория нмірін жазады. Лек нмірі емтихан болатын кн бойынша аныталады.

6) 7 секторда жалпы бейіндік пн бойынша жауаптары боялады;

7-секторда берілген р тапсырма берілген бес жауап нсасынан бір дрыс жауапты тадауды талап етеді. Тадалан жауап сол пнге сйкес сектордаы дгелекшені толы бояу арылы белгіленеді;

7) 8-секторда бейіндік пн бойынша жауаптары боялады.

бейіндік пн бойынша 1-20 дейінгі тапсырмаларда берілген бес жауап нсасынан бір дрыс жауапты тадау талап етіледі. Тадалан жауап сол пнге сйкес сектордаы дгелекшені толы бояу арылы белгіленеді; 21-30 аралыындаы тапсырмалар бір немесе бірнеше дрыс жауаптарды тадауды талап етеді, жауаптар дгелекшені толы бояу арылы белгіленеді; 31-40 дейінгі жадаятты тапсырмаларда берілген бір дрыс жауапты тадау талап етіледі. Тадалан жауап сол пнге сйкес сектордаы дгелекшені толы бояу арылы белгіленеді.

8) 9 сектор боялмайды (жауап параыны нмірі крсетіледі);

9) «Назар аударыыз» баанына аса кіл блінеді

- жауап параы кк немесе ара тсті аламмен толтырылады;

- жауап параын блдіруге, бктеуге, жыртуа жне корректор сйыын пайдалануа, тестілеу аяталана дейін аудиториядан жауап параын млдем шыаруа болмайды;

10) тсуші жауап параыны о жа тмен брышындаы «Талапкерді олы» деген 10-сектора олын ояды.

44. Жауап параы бір данада ана беріледі, ауыстыруа жатпайды жне тсушіні тестілену нтижесін растайтын жат болып табылады.

45. Жауап параындаы ызметтік секторлар толтырылып боланнан кейін аудиторияда №1 отырызу орнынан бастап кітапшалар таратылады.

46. Кітапшалар таратылып боланнан кейін тсушілер кітапша паратарыны тгел екендігін тексереді. Егер, кітапшаны паратары тгел болмаса немесе типографиялы аау болан жадайда, тсуші бірден Министрлік кілін хабардар етеді.

47. Тсуші кітапшадаы нса нмірін жауап параына (4-сектор) кшіріп жазады жне кітапшаны мабасын толтырады.

48. Жауап параыны ызметтік секторлары мен кітапшаны мабасын толы толтыраннан кейін татаа кешенді тестілеу басталу жне аяталу уаыты жазылады. Аудиторияларда рбір 45 минут сайын тсушілерге уаыт туралы ескертіледі. Кешенді тестілеу аяталар кезде соы аудиторияда 5 тсуші бірге алу керек.

49. Кешенді тестілеу ткізу кезінде аудиториядан рсатсыз жне укілетті тланы алып жруінсіз шыуа, сйлесуге, орын ауыстыруа, емтихан материалдарымен алмасуа, емтихан материалдарын аудиторияданшыаруа, кшіруге, шпаргалкалар, оулытар жне баса да дістемелік дебиеттерді, сондай-а тест мазмнын жне оларды дрыс жауаптар кодынашатын мліметтер, калькулятор, фотоаппарат, ялы байланыс ралдары (пейджер, ялы телефондар, планшеттер, iPad, iPod, iPhone, SmartPhone), ноутбуктер, плейерлер, модемдер (соны ішінде мобильді роутерлер), радио-электронды байланысты (Wi-Fi, Bluetooth, Dect, 3G, 4G, сымды жне сымсыз лааптар жне басалары) кез-келген трлерін аудиторияа кіргізуге жне пайдалануа, емтихан материалдарын (жауап параы мен кітапшалар) умаждау, корректор сйыын олдану, кітапшаны бетін жырту, жауап параында бояуа арастырылмаан секторды бояу (жауап параыны нмірі) арылы блінуіне жол беруге рсат етілмейді.

50. Тсуші осы аидаларды 49 тармаын бзан жадайда, Министрлік кілі осы аидаларды 17-осымшасына сйкес нысан бойынша тыйым салынан затты тркіленуі жне тсушіні аудиториядан шыару туралы акт жасап, тсушіні аудиториядан шыару туралы шешім абылдайды.

51.  Кешенді тестілеуге берілген уаыт аяталаннан кейін тсуші емтихан материалдарын тапсырудан бас тартан жадайда, Министрлік кілі Осы аидаралды 18 осымшасына сйкес нысан бойынша тестілеуге берілген уаыт аяталаннан кейін тсуші емтихан материалдарын уаытылы тапсырудан бас тарту фактісін анытау актісін жасайды. Крсетілген адамны емтихан материалдарыны нтижелері делмейді.

52. Кешенді тестілеу кезінде аудиторияа кіруге тек ана Министрлік кілі, БСБД кілі мен мемлекеттік комиссия траасы Министрлік кіліні бірге жруімен ылы.

53. Базалы ЖОО-да кешенді тестілеу мен апелляциялы комиссия отырыстары кезінде тестілеуге барлы атысушыларына, Министрлік кілдері тобыны жетекшісі, Министрлік кілдері мен Мемлекеттік комиссия траасынан баса атысушылара ялы телефондарды пайдалануа рсат етілмейді.

54. Кешенді тестілеу нтижелерін деу кешенді тестілеу жзеге асырылан жоары оу орнында ткізіледі.

55. Кешенді тестілеу нтижелерін мемлекеттік комиссия тестілеу ткізілген кні жариялайды жне апаратты стендтерге ілінеді, сондай-а тестілеу нтижесімен ТО-ны www.testcenter.kz. сайтынан танысуа болады.

56. Дрыс жауаптарды коды тестілеу нтижелерін деу аяталаннан кейін апаратты абыралара ілінеді.

4. Апелляция ткізу тртібі

57. Егер тсуші тестілеуді нтижесімен келіспеген жадайда апелляцияа берілетін тінішті тестілеуге атысушыны зі апелляциялы комиссия траасыны атына береді. тініш берушіні зімен бірге жеке басын куландыратын жаты, тестілеуге жіберу рсаттамасы болуы керек.

Тест тапсырмаларыны мазмны бойынша тініштер осы аидаралды 26,27-осымшаларына, техникалы себептер бойынша тініштер осы аидаралды 28,29-осымшаларына сйкес кешенді тестілеу нтижелері хабарлананнан кейін келесі кнгі саат 13.00-ге дейін абылданады жне апелляциялы комиссия оларды бір кн ішінде арайды.

Тест тапсырмаларыны мазмны бойынша барлы тініштер осы аидаралды 30-осымшасына сйкес нысан бойынша, техникалы себептер бойынша барлы тініштер осы аидаларды 31-осымшасына сйкес нысан бойынша тіркеу параында белгіленеді.

58. Апелляциялы комиссия тестілеуге атысушылардан тест тапсырмаларыны мазмны мен техникалы себептер бойынша тскен тініштерді абылдайды жне арайды, республикалы апелляциялы комиссияа адама балдар осу туралы сыныс енгізеді жне оны апелляцияны орытындысы туралы хабардар етеді.

Апелляция келесі жадайларда арастырылады:

Тест тапсырмаларыны мазмны мен мтіндері бойынша:

- дрыс жауабы дрыс жауаптар кодымен сйкес келмесе (дрыс жауабыны нсасы крсетіледі);

- дрыс жауабы болмаса;

- рбір бес жауаптан бір дрыс жауабы бар тест тапсырмаларындаы сынылан (дрыс жауаптарыны барлы нсалары крсетіледі) дрыс жауаптарында бірнеше дрыс жауабы бар болса;

- тест тапсырмасы дрыс рылмаса;

- тапсырма шартыны фрагменті (мтін, сызба, суреттер, кестелер жне т.б.) табылмаса, соны нтижесінде бір дрыс жауабын анытау ммкін болмаанда;

Техникалы жадайда:

- дрыс жауаптар кодымен сйкес келетін боялан дгелекшені сканер екі жне одан кп дгелекше ретінде оыса;

дрыс жауаптар кодымен сйкес келетін боялан дгелекшені сканер бос дгелекше ретінде оыаса

- Жауап параында аау боланда.

59. Апелляциялы комиссия р адаммен жеке тртіпте жмыс істейді. Адам апелляциялы комиссияны отырысына келмеген жадайда, оны апелляцияа берген тініші аралмайды. Апелляциялы комиссияны жмысын апелляциялы комиссияны траасы басарады. Апелляциялы комиссия з шешімін сол апелляция берген тініш параында белгілейді

60. Апелляциялы комиссияны траасымен осы аидаларды 32-осымшасына сйкес барлы берілген тініштер бойынша тізілімі толтырылады. Базалы ЖОО-ы апелляциялы комиссиямен анааттандырылан тініштер бойынша осы аидаларды 33-осымшасына сйкес тізілім жасалады.

61. Тестілеуді нтижесімен келіспеу туралы апелляция бойынша шешім комиссия мшелеріні жалпы саныны кпшілік даусымен абылданады. Дауыстар те болан жадайда комиссия траасыны дауысы шешуші болып табылады. Апелляциялы комиссияны жмысы трааны жне комиссияны барлы мшелеріні олдары осы аидаларды 34, 35 осымшаларына сйкес ойылан хаттамамен ресімделеді.

Шешім тек тестіленуші апелляцияа берген тапсырма бойынша ана абылданады. Апелляцияа берілмеген тапсырмалар арастырылмайды. Апелляция комиссиясыны апелляция кезінде нсаны жне тадаан пнді згерте алмайды. Барлы тест тапсырмаларын айта арау бойынша апелляцияа тініш рбір тапсырма бойынша длелін крсетпей (толы тсіндірме, тапсырманы толы шешімі) арауа жатпайды.

Егер тестіленуші зі дрыс жауап берген тапсырма бойынша апелляцияа тініш берсе, онда ол тапсырма бойынша апелляциялы комиссия «анааттандырылмайды» шешімін абылдайды.

62. Республикалы апелляциялы комиссиясы мен базалы ЖОО-ны апелляция комиссиясыны мшелеріне ялы телефондар мен апарат тарататын баса ралдарды пайдалануа тыйым салынады.

63. Республикалы апелляциялы комиссия апелляциялы комиссияны адама балдар осу туралы сынысыны негізділігін арайды жне шешім абылдайды.

Республикалы апелляциялы комиссияны шешімі комиссия мшелеріні жалпы саныны кпшілік даусымен абылданады. Дауыстар те болан жадайда, трааны дауысы шешуші болып табылады.

Республикалы апелляциялы комиссияны шешімі Осы аидаларды 36 осымшасына сйкес траа жне барлы комиссия мшелері ол ойан хаттамамен ресімделеді. Республикалы апелляциялы комиссияны шешімі соы шешім болып саналады жне айта арауа жатпайды.

5. орытынды

БТ нтижелері бойынша рбір тестіленушіге тестілеуден кейін ш кнтізбелік кн ішінде БТП пен мемлекеттік комиссиямен белгіленген лгідегі сертификат беріледі.

БТ нтижелері туралы сертификата (бдан рі - сертификат) тсушіні тегін, атын, кесіні атын толтыру оны жеке кулігі, паспорты немесе туу туралы кулігі бойынша жргізіледі.

Сертификатта БТ шеберінде тапсыран рбір пн бойынша балдар ойылады. Сертификат мемлекеттік комиссия траасыны, Министрлік кіліні олдарымен расталады жне БТП орналасан ЖОО-ны немесе ауданды (алалы) білім блімдеріні мрі басылады.

Таза жне блінген сертификаттар осы аидаларды 29-осымшасына сйкес нысан бойынша Тестілеуден кейін сертификаттарды беру-абылдау туралы актімен ТО-а тапсырылады.

лгілік аидаларды 64 тармаында белгіленген шектік балл жинамаан, нтижелері жойылан атысушылар жне БТ-а атыспаан тлаларды ЖОО-а аылы негізде абылдау шін лгілік аидаларды 6-тармаына сйкес айта тестілеу ткізіледі.

айта БТ нтижесі бойынша лгілік аидаларды 64-тармаында белгіленген шектік балл жинамаан тлалар лгілік аидаларды 6-тармаында арастырылан талапа сай ЖОО-а белгіленген кндізгі оу нысаны бойынша аылы негізде абылданады. Осы тлалар шін ЖОО-да бірінші академиялы оу кезеі аяталаннан кейін лгілік аидаларды 8-тармаына сйкес айта тестілеу ткізіледі.

лгілік аидаларды 6-тармаында арастырылан айта тестілеуге атысу шін тсуші жоары оу орныны абылдау комиссиясына тініш береді, орта (жалпы орта) білім (тпнса) туралы жат, тестілеуді тапсыру шін аы тлегені туралы тбіртек, 3 х 4 клеміндегі екі фотосурет, 086-У нысанындаы медициналы анытама, жеке кулік кшірмесін жне БТ сертификатын (бар болан жадайда) тапсырады.

лгілік аидаларды 8-тармаында арастырылан айта тестілеуге атысу шін тиісті тлалар жоары оу орныны абылдау комиссиясына белгіленген лгідегі бланкіде тініш жне тестілеуді тапсыру шін аы тлегені туралы тбіртекті тапсырады.

лгілік аидаларды 6-тармаында арастырылан айта тестілеуге атысу шін тініш абылдау мерзімі 1 – 8 тамыз, лгілік аидаларды 8-тармаында арастырылан айта тестілеуге тініш абылдау мерзімі 5 – 12 атар.

лгілік аидаларды 6-тармаында арастырылан айта тестілеуге атысу 19-24 тамыз аралыында жргізіледі. лгілік аидаларды 8-тармаында арастырылан айта тестілеуге атысу 20-24 атар аралыында жргізіледі.

БТ йымдастыру жне ткізу, атысушыларды р кезедегі негізгі іс-рекеттері мен функциялары лтты тестілеу орталыы директорымен бекітілген лтты бірыай тестілеуді йымдастыру жне ткізу жніндегі Нсаулыымен аныталады.Похожие работы:

«МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНАМЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖКОНСПЕКТ по физиология за студенти, специалност „Акушерка“ с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ 2014-2015 година Хомеостаза и адаптация. Регулация на физиологични функции – общи принципи и механизми на регулация. Физиология на възбудимите тъкани – мембранен и акцион...»

«Календарный план выставочно-ярмарочных мероприятий Кыргызской Республикина 2017 год. № п/п Название выставочного мероприятия Дата проведения Место проведения. Устроитель Организатор 11-я Международная выставка "Индустрия моды: изделия и оборудование 2017" с 2 по 7 марта Г.Бишкек, Дворец Спорта им. Кожомку...»

«СВОДНЫЙ ПЛАН проведения международных, республиканских научно-теоретических и научно-практических конференций Научно-образовательного консорциума высших учебных заведений и НИИ Республики Беларусь и Республики Казахстан на 2017...»

«ДОКЛАД "О реализации предпроиятиями топливно-энергетического комплекса Чувашской Республики положений Федерального закона от 21 июля 2011 г. № 256-ФЗ "О безопасности объектов т...»

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Математико-механический факультет Кафедра системного программирования Система анализа реконструктивных хирургических операций при помощи Microsoft Kinect Дипломная работа студента 545 группы Ромашкина Амира Сергеевича Научный руководитель..........»

«МДК 03.02. Технологические процессы ремонтного производства профессионального модуля ПМ.03.Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов Методические указания и контрольные задания для студентов заочного обучения по специальности 11080...»

«НОРМАТИВЫ НАГРУЗКИ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ И НАУЧНЫХ СОТРУДНИКОВ ИНСТИТУТОВ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТР СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ" МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 02октября 2012 года № 335...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых...»

«ПамяткаЗаявителю при подаче документов в Национальный реестр специалистов в области строительства Москва, 2017 Общая информация 10 апреля 2017 года Совет Ассоциации "Национальное объединение строителей" (далее – Совет) одобрил изменения в...»

«Приложение № 1 к конкурсной документации Техническое задание на оказание услуг по системному сопровождению ГИС Статистика информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) Москва, 2016СОДЕРЖАНИЕ TOC \o 1-3 \h \z \u 1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ PAGEREF _Toc466555516 \h 451...»

«Оглавление TOC \o 1-3 \h \z \u Введение PAGEREF _Toc395805612 \h 2Интерфейс системы PAGEREF _Toc395805613 \h 3Справочник Предметы закупки PAGEREF _Toc395805614 \h 4Добавление предметов закупки PAGEREF _Toc395805615 \h 5Список Поставщики PAGEREF _Toc395805616 \h 6Подтверждение регистрационной анкеты поставщика...»

«Приложение № 2 к Документации о закупке ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕВыполнение работ по разработке внутреннего корпоративного портала АО "Вертолеты России" на базе ПО "1С:Битрикс24 (Корпоративный портал)" (код – Портал) Общие сведения Наименование разрабатываемой систе...»

«Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 февраля 2003 г. N 4219МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 января 2003 г. N 4 О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙ...»

«Перечень документов АЦ "Транссиб", устанавливающих требования к профессиональной компетентности персонала по неразрушающему контролю и порядок оценки соответствия ГОСТ Р ИСО/МЭК 17024:2003 Оценка соответствия. Общие требования к органам, проводящим сертификацию персонала...»
 
2018 www.info.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - интернет документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.