WWW.INFO.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Интернет документы
 


«Проект! НАРЕДБА за условията и реда за прокопаване на елементите на техническата инфраструктура на община Несебър ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл, 1. (1) С тази наредба се ...»

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината, Община Несебър приема предложения и становища относно представения Проект за приемане на Наредба за условията и реда за прокопаване на елементите на техническата инфраструктура на община Несебър. Предложенията могат да бъдат депозирани в Община Несебър в Центъра за административно обслужване на граждани.

Публикувано на

Проект!

НАРЕДБА

за условията и реда за прокопаване на елементите на техническата инфраструктура на община Несебър

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл, 1. (1) С тази наредба се определят реда и условията за извършване на разкопавания на улични и тротоарни настилки и вътрешноквартални пространства на територията на община Несебър.

(2)При условията на тази наредба се извършват прокопавания за изграждане на нови подземни и надземни проводи и съоръжения на техническата инфраструктура, реконструкции и ремонтите им, както и отстраняване на аварии и на дефекти по тях.

(3)С тази наредба се определя реда за упражняване на контрол над тези дейности.

ГЛАВА ВТОРА

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА РАЗКОПАВАНЕ

РАЗДЕЛ I

Издаване на разрешение за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешноквартални пространства за строежи с влязло в сила разрешение за строеж

Чл. 2. (1) Разрешението за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешноквартални пространства се издава от Директор на дирекция „Устройство на територията, инвестиционна политика инвеститорски контрол и контрол върху строителството“, при влязло в сила разрешение за строеж. При необходимост се издава и документ за насочване на строителни отпадъци и земни маси по установения в Община Несебър ред.

(2)Възложителят заплаща парична гаранция за стойността на възстановителните работи, съгласно Приложение 1 по банкова сметка на Община Несебър или представя едновременно оригинали на банкови гаранции за сумите по чл. 10, ал. 4 и ал. 5 и за сроковете, за които следва да бъде извършена дейността и изтичането на гаранционния срок.

Постъпилите средства не се олихвяват. Предоставените средства не са сделка по смисъла на ЗДДС и разходо-оправдателен документ (фактура) не се издава.

(3)Възложителят на строителството или надлежно и изрично упълномощено от него лице

подава в Информационния център на Общината заявление по образец (Приложение 2, образец 1), ведно с приложени:

1. Копие на влязло в сила Разрешение за строеж;

2.Ситуация от одобрения инвестиционен проект за обхвата на трасето;

3.Заверен график за изпълнение на СМР, подписан и подпечатан от възложител и строител -

З броя;

4.Одобрен проект за Временна организация за безопасност на движението;

5.Договор за строителство между възложителя и фирма, която да извърши строително -

монтажните работи/ когато е приложимо;

6.Договор с фирма - консултант да изпълнява строителен надзор по време на строителство/

когато е приложимо;

7.Заповед по чл, 193, ал. 4 от ЗУТ за учредяване право да се прокарат отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през общински или държавни имоти (при необходимост);

8.Удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Несебър;

9.Документ за платена такса за техническа услуга;.

(4)Длъжностно лице от отдел „Инвеститорски контрол“ при Община Несебър разглежда подаденото заявление и представените документи и ако същите отговарят на изискванията, посочени в настоящия раздел, в тридневен срок издава служебна бележка с изчислена гаранция за възстановителни работи съгласно цените по Приложение 1.

(5)След заплащане от Възложителя на определената от длъжностното лице финансова гаранция (депозит) или представена банкова гаранция, Директорът на дирекция „Устройство на територията, инвестиционна политика инвеститорски контрол и контрол върху строителството“ издава разрешение за разкопаване (Приложение 2, образец 2) в едноседмичен срок от представяне на документа за платена банкова или финансова гаранция.

(6)Ако заявлението и представените документи не отговарят на изискванията на настоящата наредба, на Възложителя се дава едноседмичен срок за отстраняване на пропуските.

(7)Одобрението или отказа следва да бъдат мотивирани.

РАЗДЕЛ II

Издаване на предписание за разкопаване при аварии

Чл. 3. (1) Разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешноквартални пространства при аварии, при които не се налага незабавно извършване на възстановителни дейности, се извършва след получаване на Предписание за условията и срока за извършване на аварийно-възстановителни работи от Директора на дирекция „Устройство на територията, инвестиционна политика инвеститорски контрол и контрол върху строителството“.

(2)При отстраняване на аварии, възложителят заплаща финансова гаранция (депозит) или

представена банкова гаранция за стойността на възстановителни работи съгласно Приложение 1 и по реда на чл. 2, ал. 2.

(3)Възложителят на строителството или надлежно и изрично упълномощено от него лице подава в Информационния център на общинската администрация заявление по образец (Приложение 2, образец 3), ведно с приложени:

1.Копие от документ, доказващ законността на изградената мрежа/съоръжение;

2.Ситуация, показваща обхвата на аварията;

3. Удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Несебър;

4. Документ за платена такса за техническа услуга.

(4)Длъжностно лице от отдел „Инвеститорски контрол“ разглежда подаденото заявление и представените документи и ако същите отговарят на изискванията, посочени в настоящия раздел, в двудневен срок издава служебна бележка с изчислена финансова гаранция за възстановителни работи съгласно цените по Приложение 1.

(5)След заплащане от Възложителя на определената от длъжностното лице парична гаранция или представени банкови гаранции, Директорът на дирекция „Устройство на територията, инвестиционна политика инвеститорски контрол и контрол върху строителството“ в тридневен срок издава Предписание за условията и срока за извършване на аварийно-възстановителни работи (Приложение 2, образец 4),

Чл. 4 (1) При аварии на техническата инфраструктура, които изискват незабавно отстраняване Възложителят може да започне възстановителни работи, като уведоми за това Директора на дирекция „Устройство на територията, инвестиционна политика инвеститорски контрол и контрол върху строителството“по реда на чл. 29, ал. 1 и ал. 5 на АПК.

(2)В работни дни възложителят подава документи по чл. З, ал. З в деня на аварията.

Предписанието за условията и срока за извършване на аварийно - възстановителните работи

се получава един ден след заплащане на изчислена от длъжностното лице финансовата гаранция.

(3)При аварии, които следва да бъдат отстранени незабавно в почивни, празнични дни и в извънработно време, аварийно - възстановителните работи се извършват след уведомяване на дежурните телефони на администрацията. Ремонтните работи следва да се извършват при спазване изискванията на чл. 74 от ЗУТ.

(4)В първия работен ден, следващ деня, в който е уведомен дежурен при Община Несебър за възникналата авария, възложителят или надлежно и изрично упълномощено от него лице подава заявление по чл. З, ал. 3.

(5)Предписанието за условията и срока за извършване на аварийно - възстановителните работи се получава в срок от един ден след заплащане на определената от длъжностното лице парична гаранция или представени банкови гаранции.

ГЛАВА ТРЕТА

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗКОПАВАНЕ НА УЛИЧНИ И ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ И ВЪТРЕШНОКВАРТАЛНИ ПРОСТРАНСТВА

Чл. 5. (1) Преди започване на разкопаването се съставя констативен протокол за състоянието на пътните и уличните платна и настилки, тротоари и зелени площи в участъка, в който ще се строи, придружен със снимков материал. Протоколът се подписва от длъжностно лице от отдел „Инвеститорски контрол“.

(2) Лицата, извършили работи по смисъла на чл. 1 от настоящата Наредба са длъжни да извършат за своя сметка необходимите възстановителни работи в срокове, определени от общинската администрация, съгласно завереният график за изпълнение на СМР.

Чл. 6. Възстановяването на улични и тротоарни настилки и вътрешноквартални пространства се извършват в съответствие с Приложение №3 от настоящата наредба.

Чл. 7. Незабавно след извършване на необходимите възстановителни работи, възложителят уведомява писмено съответната районна администрация.

Чл. 8. За констатиране качеството на възстановителните работи се съставя двустранен протокол между общинската администрация и възложителя на строежа.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА КОНТРОЛ

Чл. 9. (1) Контролът по изпълнението на Наредбата се организира от Директора на дирекция „Устройство на територията, инвестиционна политика инвеститорски контрол и контрол върху строителството“.

(2) Длъжностните лица от отдел „Инвеститорски контрол“ поддържат регистър на обектите за времето на целия гаранционен срок.

Чл. 10. (1) Завършването на възстановителните работи в указания в разрешението за разкопаване по чл. 2 или в предписанието по чл. З от Наредбата срок се установява с констативен протокол от общинската администрация, при спазване на разпоредбите на чл. 74 от ЗУТ. Огледът от длъжностното лице от отдел „Инвеститорски контрол“ се извършва до два дни от поканването му (уведомяването му за завършени възстановителни работи) от Възложителя, като резултатите от него също се обективират в съответен протокол.

(2)Констативният протокол се изготвя в тридневен срок, считано от датата, на която е извършен оглед на обекта за установяване качеството на възстановителните работи.

(3)Некачествено извършени възстановителни работи се отразяват в констативния протокол и се предписва срок за отстраняването им. Приемането на този вид работи се извършва по реда на предходната алинея.

(4) Сто процента (100%) от паричния депозит се връща след изтичане на 6 – месечния срок, който започва да тече от датата на констативния протокол за приемане на възстановителните работи.

(5) Внесеният депозит се връща по банковата сметка, по която е постъпил първоначално. Ако Възложителят има нова банкова сметка, на която желае да му бъде върнат депозита, следва изрично да уведоми общинската администрация.

(7) Депозитът не се връща при неизпълнено предписание, установено с констативен протокол.

(8)Сроковете на банковите гаранции по чл. 10, ал. 4 и ал. 5 от настоящата наредба се определят от длъжностно лице от общинската администрация, но не могат да бъдат по - малки от сроковете, изрично посочени в чл. 10, ал. 4 и ал. 5 от същата,

(9)Възложителят носи пълна имуществена отговорност за вреди, причинени при извършване на работите по смисъла на тази наредба.

(10)В случаите, когато повече от един възложител прекопават едновременно самостоятелни трасета в един линеен имот или в общо трасе полагат различни мрежи и съоръжения,гаранционните отговорности са солидарни и депозита се заплаща общо от лицата.

(11)В случаите, когато прокопаването в един и същ участък не е едновременно, а последователно и в рамките на гаранционния срок на предходното лице, всяко следващо лице поема гаранцията върху себе си в частта, прокопана от него.

Депозитът (или съответната част от него за дължината на трасето) се възстановява на предходния възложител. Сумата се превежда по сметка на общинската администрация, а последната възстановява частта на предходния Възложител.

(12)Когато има депозирана банкова гаранция, общинската администрация и предходния възложител подписват двустранен протокол, че общинската администрация няма да претендира за гарантираната сума в частта/дела на следващия възложител, който ще извършва прокопавания.Предходният възложител може да представи нова банкова гаранция с намалена стойност като му се връща първата банкова гаранция.

Чл. 11. При необходимост качеството на възстановителните работи се установява от категоризирана строителна лаборатория.

Чл.12. (1) Дружеството Ви К ЕАД се освобождава от такси за издаване на разрешителни и депозит при извършване на дейности, свързани с отстраняване на аварии, в останалите случаи важат разпоредбите на Наредбата.

(2)Изпълнителният директор на ВиК ЕАД следва да подпише декларация, с която се задължава в едномесечен период да предприема действия по възстановяване на настилките на прокопаните от дружеството публични обекти.

Чл. 13. (1) Контролът по спазването на тази наредба се упражнява от Директора на дирекция „Устройство на територията, инвестиционна политика инвеститорски контрол и контрол върху строителството“.

(2) Във връзка с изпълнение на функциите им по тази наредба, контролните органи по ал, 1

имат право:

1. на свободен достъп до строежите и съоръженията по време на извършване на строителните

и монтажни работи;

2.да изискват всички необходими за проверките документи, данни, легитимация, писмени справки и обяснения от длъжностните лица от общинската администрация, от участниците в строителството, от лицата на строежа, от специализираните контролни органи и дружества.

ГЛАВА ШЕСТА

АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 14. За нарушаване разпоредбите на Наредбата Кметът на община Несебър или упълномощено от него длъжностно лице налага глоба от 500 до 3000 лева на физическо лице, което е възложител на строителството, ако по друг нормативен акт не е предвидено по-тежко наказание, когато:

1. извършва, разпореди или допусне извършването на прекопаваме по настоящата наредба, без да уведоми за това общинската администрация и без за това да е издадено разрешение/предписание по чл. 2 и чл. З от настоящата наредба;

2.не изпълни писмено предписание или нареждане на контролен орган по тази наредба, издадено в рамките на неговата компетентност;

3.не осигури достъп, не представи необходимите документи, данни, легитимация и писмени справки на контролните органи;

4. не извърши възстановителните работи и не отстрани за своя сметка нанесените повреди на общинско имущество във връзка с осъществяваното от него прокопаване по тази наредба в срока, определен от органите на общинската администрация.

Чл. 15. За други нарушения по тази наредба, както и на решенията и предписанията, основани на нея, наказанието е глоба от 500 до 1000 лева, ако в друг нормативен акт не е предвидено по-тежко наказание.

Чл. 16. Ако нарушението по чл. 21 и по чл, 22 бъде продължено, след като е констатирано с акт или ако з срока за издаване на наказателното постановление бъде извършено друго нарушение от същото лице, наказанието е глоба от 3000 до 5000 лева, независимо от наказанието по първото нарушение.

Чл. 17. (1) Кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице налага имуществена санкция в размер от 2000 до 10 000 лева на юридическо лице или едноличен търговец, което е възложител на строителството, когато:

1.извършва, разпореди или допусне извършването на прокопаване по тази наредба, без да уведоми за това общинската администрация и без за това да е издадено разрешение/предписание по чл, 2 и чл, 3 от настоящата наредба;

2.не изпълни писмено предписание или нареждане на контролен орган по тази наредба, издадено в рамките на неговата компетентност;

3.не осигури достъп или не представи необходимите документи, данни, легитимация и писмени справки на контролните органи;

4. не извърши възстановителните работи и не отстрани за своя сметка нанесените повреди на общинско имущество във връзка с осъществявани от него СМР по тази наредба в срока,определен от органите на общинската администрация.

(2) Санкциите по ал. 1 се налагат по реда на чл. 25 и 26 от Наредбата,

Чл. 18. (1) Установяването на нарушения по тази наредба, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

(2) Актовете за установяване на нарушенията по тази наредба се съставят от упълномощени длъжностни лица от общинската администрация.

Чл. 19. Наказателните постановления се издават от кмета на общината или упълномощено от него длъжностно лице.

Преходни и заключителни разпоредби

1.Наредбата се издава на основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2, вр. чл. 22, ал. 4 и сл. от

ЗМСМА, както и на основание чл. 71, 72 и чл.74 от ЗУТ.

2.Настоящата Наредба е приета с Решение № ………..на Общински съвет -Несебър.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Определяне на стойността на финансовата гаранция

1.3а асфалтобетон ни настилки:

-за улици III и IV клас - 13блв./кв.м

-за улици V и VI клас - 94лв./кв.м

2.3а настилки от:

-бетонови плочи - 61 лв./кв.м

-объл речен камък на циментов разтвор - 79 лв./кв.м

-паваж от гранит с пясъчна фуга - 86 лв./кв.м

-твърд пясъчник - 59 лв./кв.м

-бетон-46 лв./кв.м

3. Тревни площи - 37 лв./кв.м

4.Видими бетонови бордюри:

-20/15см- 48лв./м

-35/18см- 54лв./м

Забележка : Обема на възстановителните работи се определя по приложените напречни профили и ситуационни планове от отговорните длъжностни лица.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Образец 1

ДО КМЕТА

НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

З А Я В Л Е Н И Е

за издаване на разрешение за разкопаване на улични и тротоарни настилки и

вътрешноквартални пространства (за строежи с влязло в сила разрешение за строеж)

от:

1………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ЕГН/ЕИК……………………………………………………………………………………………..

представляващ:………………………………………………………………………………..

адрес:……………………………………………………………………………………………….

телефон за контакт:…………………………………,

от

2………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ЕГН/ЕИК………………………………………………………………………………………………………………..

представляващ:

адрес:…………………………………………………………………………………………………………

телефон за контакт:………………………………………………,

Моля, на основание чл. 2, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за прекопаваме на елементите на техническата инфраструктура на Община Несебър да се издаде разрешение за разкопаване на:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

/вид на строежа, улица / вътрешноквартално пространство,/кв.м/, период от.. / до.. /

Изпълнил съм изисквания на Наредбата и в уверение на това прилагам следните документи:

Приложения:

1. Копие на влязло в сила Разрешение за строеж;

2.Ситуация от одобрения инвестиционен проект за обхвата на трасето;

3.Заверен график за изпълнение на СМР, подписан и подпечатан от възложител и строител -З броя;

4.Одобрен проект за Временна организация за безопасност на движението /при необходимост/;

5.Договор за строителство между възложителя и фирма, която да извърши строително -

монтажните работи/ когато е приложимо;

6.Договор с фирма - консултант да изпълнява строителен надзор по време на строителство/когато е приложимо;

7.Заповед по чл, 193, ал. 4 от ЗУТ за учредяване право да се прокарат отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през общински или държавни имоти (при необходимост);

8.Удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Несебър;

9.Документ за платена такса за техническа услуга;.

Забележки:

1.Разрешението за разкопаване се издава след заплащане на финансова гаранция (депозит) за стойността на възстановителните работи, изчислена по цени, посочени в Приложение 1 от Наредбата за условията и реда за прокопаване на елементите на техническата инфраструктура на Община Несебър.

С уважение: 1………………………

2………………………….

(печат на юридическото лице)

Образец 2

РАЗРЕШЕНИЕ

за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешноквартални пространства (за строежи с влязло в сила разрешение за строеж)

№................/……………………г.

По заявление с вх. №………………………………………………………………………………………………………………

от…………………………………………………………………………………………………………………………………….

представляващ…………………………………………………………………………………………………………………………

адрес:…………………………………………………………………………………………………………………………………….

за строеж:………………………………………………………………………………………………………………………………

находящ се:…………………………………………………………………………………………………………………………,

с разрешение за строеж №……………./…………..г. на Главния архитект на Община Несебър

и на основание чл. 2, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за прокопаване на елементите на техническата инфраструктура на Община Несебър,

Р А З Р Е Ш А В А М

На:……………………………………………………………………………………………………………………………………,

Да извърши………………………………………………………………………………………………………………………..……………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Строително - монтажните работи да започнат на…………..201..,. г.

Строително - монтажните работи да завършат до…………..201.... г.

Възстановителните работи да завършат до……………….201.... г.

при следните условия:

1.Да се осигури безопасно движение на пешеходци и МПС;

2.Да се спазват изискванията за безопасност на труда;

3.Преди засипване на изкопа да се уведоми Община Несебър

4.Възстановителните работи да се извършат в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за прокопаване на елементите на техническата инфраструктура.

За разкопаването на …………………….м./кв. м. Имот, публична общинска собственост е внесена гаранция/депозит/ от …………………………..лева с документ за плащане № ……………………

Сто процента (100%) от депозита се връща след изтичане на 6-месечен срок от съставяне на констативен протокол за приемане на възстановителните от длъжностното лице, упълномощено от Кмета на Община Несебър.

Разрешил:

………………………………………………………………….

Име, длъжност, печат

Получил:………………………………………………….

име, фамилия

Образец З

ДО КМЕТА

НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

З А Я В Л Е Н И Е

за издаване предписание за условията и срока за извършване на аварийно -

възстановителни работи

от: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..,

ЕГН/ЕИК………………………………………………………………………...,

представляващ:……………………………………………………………………………………………………………………….

адрес:……………………………………………………………………………………………………………………………………..

телефон за контакт:……………………………………………………………………………

Моля, на основание чл. З, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за прокопаване на елементите на техническата инфраструктура на Община Несебър, да се издаде предписание за условията и срока за извършване на аварийно - възстановителни работи за:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(описание на аварията)

Станала на:…………………………………………………………………………………….

Нахождение:………………………………………………………………………………….

За възстановяване на която ще се разкопае:

(вид на настилката, м/кв. м)

Строител:

Срок за отстраняване на аварията и завършване на възстановителните работи:

Изпълнил съм изисквания на Наредбата и в уверение на това прилагам следните документи:

Приложение:

1.Копие от документ, доказващ законността на изградената мрежа/съоръжение;

2.Ситуация от одобрения инвестиционен проект за обхвата на аварията;

3.Документ за платена такса за техническа услуга.

Забележки:

Разрешението за разкопаване се издава след заплащане на финансова гаранция (депозит) за възстановителните работи, изчислена по цени, посочени в Приложение 1 от Наредбата за условията и реда за прекопаваме на елементите на техническата инфраструктура на Община Несебър.

С уважение:

(печат на юридическото лице)

Образец 4

ПРЕДПИСАНИЕ

за условията и срока за извършване на аварийно - възстановителни работи

№............/…………………г.

По заявление с вх. №………………………………………………………………………………………………………………

от………………………………………………………………………………………………………………………………………

представляващ………………………………………………………………………………………………………………………….

адрес:………………………………………………………………………………………………………………………………………

за авария:………………………………………………………………………………………………………………………………….

станала на адрес……………………………………………………………………………………………………………………… ………..……………………………………………………………………………………………………………………………,

и на основание чл. 3, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за прокопаване на елементите на техническата инфраструктура на Община Несебър,

П Р Е Д П И С В А М:

1.Строително - монтажните работи да завършат до…………..201.... г.

2.Възстановителните работи да завършат до……………….201.... г.при следните условия:

2.1.Да се осигури безопасно движение на пешеходци и МПС;

2.2.Да се спазват изискванията за безопасност на труда;

2.3.Разкопаването да се съгласува с Община Несебър;

2.4.Възстановителните работи да се извършат в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за прокопаване на елементите на техническата инфраструктура.

За разкопаването на …………………….м./кв. м. Имот, публична общинска собственост е внесена гаранция/депозит/ от …………………………..лева с документ за плащане № ……………………

Сто процента (100%) от депозита се връща след изтичане на 6-месечен срок от съставяне на констативен протокол за приемане на възстановителните от длъжностното лице, упълномощено от Кмета на Община Несебър.

Разрешил:

………………………………………………………………….

Име, длъжност, печат

Получил:…………………………………

име, фамилия

На основание чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове Ви предоставяме следните Мотиви за приемане на Наредба за условията и реда за прокопаване на елементите на техническата инфраструктура в община Несебър, както следва:

І.Причини, които налагат приемането:

Съгласно разписаното в чл.71,чл.72 и чл.74 от ЗУТ за работите, свързани с разкопаване на улични пространства и тротоарни настилки и вътрешноквартални пространства е необходимо изрично разрешение от Общинската администрация. Отговорни за уведомяване за започване на въпросните СМР-та се явяват всички участници в строителството, а именно: възложителят, строителят и техническият надзор. Същите лица се налага да подадат заявление по образец, изготвен като приложение към настоящия проект за наредба и в описаните срокове да бъдат снабдени с необходимия документ по процедурата. Съгласно законодателството контролът е възложен на Кмета на общината или оправомощено от него лице. В тази връзка в проекта за наредба се съдържат в детайли реда и условията за провеждане на процедурата в съответствие с нормативно установеният за това ред.

ІІ. Целите, които се поставят:

Привеждане на разпоредбите на подзаконовия нормативен акт към действащата към момента законова уредба.

ІІІ.Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата уредба :

Не са необходими.

ІV.Очаквани резултати от прилагането:

Не се очакват различни от досега получаваните.

V.Анализ за съответствието с правото на европейския съюз:

Предлаганият проект за приемане на нова Наредба е подзаконов нормативен акт в съответствие със Закона за устройство на територията и на основание Закона за местното самоуправление и местната администрация. И двата са нормативни акта кореспондиращи с правото на Европейския съюз, предопределено от разпоредбите на Европейската харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

ВНОСИТЕЛ:

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Похожие работы:

«НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО КОМПЛЕКСА АТОМНОЙ ОТРАСЛИ" НОУ "УЦПР"ДИСТАНЦИОННЫЙ КУРС ПРОГРАММЫ Шифр С-6.1.(Л) повышения квалификации руководящих работников и специалистов организаций СРО НП "СОЮЗАТОМСТРОЙ" "Организация работ в строитель...»

«Отдел опеки и попечительства Окружной администрации города Якутска 4914903810000 Годовой отчет об итогах деятельности Отдела опеки и попечительства Окружной администрации города Якутска за 2016 годОтветственный: Начальник Отдела опеки и попечительства Окружной администрации города Якутска Л.Г. Танцу...»

«Министерство образования и науки Российской ФедерацииФГБОУ ВПО "Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова" Л.М. НиколаеваЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ. ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ Утверждено...»

«Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 августа 2005 г. N 6938МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙПРИКАЗ от 29 июня 2005 г. № 501ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЗА МАЛОМЕРНЫМИСУДАМИ, ПОДНАДЗОРНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ...»

«ООО "Промтара"Утверждаю: Генеральный директор ООО "Промтара" Козлов Р.В. "_"2011г. ОКП 54 5300КАРТОН ГОФРИРОВАННЫЙ ТУ 5453-001-44913316-2016 Технические условия (Введены впервые) Дата введения "_ "_ 2011г. Г. Рязань 2011г.1. Область примененияНастоящий стандарт распространяется на го...»

«Особенности структуры МДОУ Детский сад расположен в трехэтажном здании, построенном ООО "Карелстроймеханизация" в 2014 году. Здание панельного домостроения из трехслойных железобетонных панелей, изготовленных по финской технологии и зареко...»

«Приложение к Приказу от "_" 2014 №_ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОЦЕДУРЕ ИНФОРМИРОВАНИЯ РАБОТНИКАМИ РАБОТОДАТЕЛЯ О СЛУЧАЯХ СКЛОНЕНИЯ ИХ К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ НАРУШЕНИЙ И ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ТАКИХ СООБЩЕНИЙ В АВТОНОМНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВ...»
 
2018 www.info.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - интернет документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.