WWW.INFO.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Интернет документы
 

«Министерството на външните работи, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, ...»

ОБЯВЛЕНИЕ

Министерството на външните работи, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, обявява конкурс за назначаване на държавни служители на длъжност „Младши експерт” – две щатни бройки в отдел „Политически и институционални въпроси на Европейския съюз”, дирекция „Политики и институции на Европейския съюз”.

„Младши експерт” – две щатни бройки в отдел „ Политически и институционални въпроси на Европейския съюз”, дирекция „Политики и институции на Европейския съюз”.

Описание на длъжността: Подпомага работата на началника на отдела и на директора на дирекция „Политики и институции на Европейския съюз” в разработването на становища, позиции, анализи в областта на политическите и институционални въпроси на Европейския съюз, участието на Министерството на външните работи в координационния механизъм по европейските въпроси и подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.

Размерът на основната заплата за длъжността ще бъде определен от органа по назначаване, съгласно Вътрешните правила за работна заплата, в границите от 460 лв. до 1800 лв.

Да са български граждани и да нямат друго гражданство, освен на държава – членка на Европейския съюз;

Да притежават завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” в хуманитарната, икономическата, социалната или правната професионални области;

Да владеят най-малко един чужд език;

Да притежават компютърна грамотност - Microsoft Office;

Да не страдат от хронично психическо заболяване;

Да отговарят на другите изисквания за заемане на държавна служба по чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за държавния служител.

Допълнителни умения и квалификации:

Владеене на английски език;

Три /3/ години професионален опит в области на участие на Република България в Европейския съюз;

Ориентация към резултати;

Работа в екип;

Фокус към клиента;

Комуникативна компетентност;

Професионална компетентност;

Аналитична компетентност;

Стратегическа компетентност.

Следните умения и квалификации ще се считат за предимство:

Владеене на френски език;

Познания за функционирането на институциите на Европейския съюз и процеса на вземане на решения в него, както и за механизма за координация по въпросите на Европейския съюз в Република България;

Организационни умения и опит в междуведомствената координация и международното сътрудничество;

Познаване устройството, функциите и дейността на държавната администрация.

Начин на провеждане на конкурса:

Първи етап:

Писмена разработка (аналитичен материал / позиция / опорни точки за разговори при международни форуми) на базата на материали по определена тема, които ще бъдат предоставени на кандидатите по време на писмения изпит.

Втори етап:

Интервю.

Препоръчителна литература за подготовка:

Договор за Европейския съюз, Договор за функциониране на ЕС, Договор за присъединяване на България и Румъния към ЕС, Постановление № 85 от 17 април 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз;

-Бяла книга на ЕК за бъдещето на Европа;

Бялата книга за Брекзит на правителството на ОК; писмото на премиера на Великобритания Т. Мей относно стартиране на процес по чл. 50 ДЕС и Изявление на Европейския съвет от 29 март 2017 г., Заключения на Европейския съвет от заседанието на 29 юни 2016 г. и изявление на 27-те държавни и правителствени ръководители на ЕС по Брекзит от 15 декември 2016 г.

Препоръчителни сайтове:

Съвет на Европейския съюз - http://www.consilium.europa.eu/bg/european-council/;

Европейската комисия - https://ec.europa.eu/commission/index_bg;

Европейския парламент - http://www.europarl.europa.eu/portal/bg;

Секретариат на Съвета по европейски въпроси – http://www.euaffairs.government.bg/.

Необходими документи за участие в конкурса:

Писмено заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители;

Декларация от кандидата, че е български гражданин и няма друго гражданство освен на държава-членка на Европейския съюз, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен „магистър” и допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността (документите, издадени в чужбина, следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища (Обн. - ДВ, бр. 69 от 22.08.2000 г., изм. и доп., ДВ, бр. 76 от 30.09.2016 г.);

Копия от документи, удостоверяващи владеенето на чужди езици (степента „владеене” се доказва в съответствие с Наредба № 1 от 14.10.2013 г. за кариерното развитие на дипломатическите служители и ротацията на служителите в дипломатическата служба, изд. от Министъра на външните работи, обн. ДВ., бр. 92 от 22.10.2013 г.);

Удостоверение, издадено вследствие на извършен преглед от специализирано психиатрично заведение, че кандидатът не страда от хронично психическо заболяване;

Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

Декларация и/или сертификат за притежавани компютърни умения.

Необходимите документи за участие в конкурса се подават лично или чрез пълномощник в Министерството на външните работи, гр. София, ул. „Александър Жендов” № 2, дирекция „Човешки ресурси”, стая 304, от 14.00 до 16.30 часа.

Документите се подават в 14-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса.

Мястото за поставяне на обявлението и обявяване на списъците и други съобщения във връзка с конкурса, е Пропускът за посетители на Министерството на външните работи, гр. София, ул. „Александър Жендов” № 2 и на интернет-страницата на МВнР.

Похожие работы:

«СОГЛАСОВАНО методическийтренерский совет пр. № 2 от 16.12.2013 г. Н.Н. Кузнецова "УТВЕРЖДАЮ" Директор ГУОР г. Самара Г.З. Карнаухов "_"2013 г. ПРОГРАММА СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ФГБОУ СПО "Государственное училище (техникум) олимпийского резерва г. Самара"Разработана на основе: Федерального стандарта спортивной подготовк...»

«ВЫПИСКА из реестра членов саморегулируемой организации 01 июля 2017 г. №. Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство Саморегулируемая организация Региональная ассоциация "Строители ТПП РБ" 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ленина...»

«министерство образования и науки российской федерацииНОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙАРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (СИБСТРИН) Кафедра экономики строительства и инвестицийЭКОНОМИКА ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО СТРОИ...»

«МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТОХРАНА ПРИРОДЫ. АТМОСФЕРАМЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ И РАСХОДА ГАЗОПЫЛЕВЫХ ПОТОКОВ, ОТХОДЯЩИХ ОТ СТАЦИОНАРНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ МоскваМЕЖ...»

«Наименование проекта Технико-экономическое обоснование организации и строительства завода по производству строительных материалов Руководитель проекта Гуров Максим Геннадьевич Ф.И.О. руководителя проекта ЯНАО, г. Тарко-Сале, ул. Первая Речка 9/6, 629850 Адрес пр...»

«ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ОДЕВАНИЯ, РАЗДЕВАНИЯ И ЗАХВАТА ПРЕДМЕТОВ(ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ СПОСОБНОСТИ К МЕЖЛИЧНОСТНЫМ ОТНОШЕНИЯМ И БЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) Пр...»

«Приложение 1 к протоколу Конкурсной комиссии от 2017 года № 1КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ открытого конкурса по выбору поставщиков мебели для Филиала ДБ АО "Сбербанк" в г. АктобеОбщие сведения о конкурсе: Организатор закупо...»

«Фролов Вячеслав АлександровичАДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАПРЕТОВ И ОГРАНИЧЕНИЙ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА Специальность 12.00.14 – Административное право; административный процесс Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук Люберцы – 2014 Работа выполнена на кафедре таможенного права Государственного казенного образов...»

 
2018 www.info.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - интернет документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.