WWW.INFO.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Интернет документы
 


«Д О К У М Е Н Т А Ц И Я ЗА за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет: „Доставка чрез ...»

Утвърдил:

д-р Димитър Германов: Заличено на основание чл.2, ал.2 ЗЗЛД(Кмет на Община Приморско)

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА

за възлагане на обществена поръчка

чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет:

„Доставка чрез покупка на нов лек автомобил за нуждите на общинска администрация Приморско“

2016г.

Гр.Приморско,

Област Бургас

СЪДЪРЖАНИЕ

І. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ

1.Предназначение на документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура.

2. Предмет на обществената поръчка

II.ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

III. ИЗСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1.Лично състояние на участниците

2.Критерии за подбор на участниците

3. Изисквания към участници обединения

4.Използване капацитета на трети лица и на подизпълнител

IV.КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1.Гаранции. Условия и размер

2.Условия съгласно чл. 109 от ЗОП

3.Условия съгласно чл. 58 ЗОП

VI. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

1.Място и срок за получаване на документация за участие

2.Конфиденциалност 3.Подаване на оферта на хартиен носител

3.1.Описание на офертата

3.2.Приемане на оферти

3.3.Отваряне на офертите

VII.УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА

1.Офертата трябва да съдържа

2.Доказателства за техническите възможности и/или квалификация

VIII. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

1.Опис на представените документи

2.Приложение - Административни сведения- Образец №1

3.Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП, за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП- Образец № 2

4.Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП, за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП- Образец № 3

*4.Копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, съгласно чл. 37, ал. 4 ППЗОП - при участник - обединение, което не е юридическо лице /когато е приложимо/

5.Техническо предложение за изпълнение на поръчката –Образец №4

*12.Документ за упълномощаване, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „а“ от ППЗОП /когато е приложимо/

13.Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „в“ от ППЗОП - образец №5;

14.Декларация за срока на валидност на офертата по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „г“ ППЗОП - образец №6;

15.Декларация за липса на свързаност с друг участник - образец №7;

16.Декларация за конфиденциалност - образец №8;

17.Декларация за гаранционни срокове за неупотребяван лек автомобил –Образец № 9;

18.Декларация за посочване ползването на подизпълнители съгласно чл.66 от ЗОП –Образец №10;

19.Декларация за посочване ползването на подизпълнители съгласно чл.66 от ЗОП –Образец №10-а;

20.Ценово предложение –Образец № 11;

21.Проект на Договора Образец №12;

X. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Настоящата процедура се провежда на основание чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП. Възложителят предоставя безвъзмездно пълен достъп до цялата документация за участие в процедурата в профил на купувача на сайта на Община Приморско, на следния интернет-адрес: http://www.primorsko.bg/index.php/bg/Обществени-поръчкиІ. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ

1.Предназначение на документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ на настоящата обществена поръчка е Кметът на Община Приморско – д-р Димитър Германов.

Адрес на Възложителя: гр.Приморско, ул.Трети март №56, тел. 0550/33000, факс 0550 /3 23 73 e-mail: obschtina_primorsko@mail.bg Интернет адрес:   www.primorsko.bg Адрес на „Профил на купувача”: http://www.primorsko.bg/index.php/bg/Обществени-поръчки

Лице за контакт:Бояна Тeрекиева, тел.: 055033679

Настоящата документация съдържа информация, която дава възможност на потенциалните изпълнители да се запознаят с предмета на поръчката и условията за нейното изпълнение, условията за участие, изисквания към кандидатите и процедурата по провеждането й.

2. Предмет на обществената поръчка:

2.1. Предмет на настоящата поръчка е доставката чрез покупка на нов, неупотребяван лек автомобил за нуждите на общинска администрация Приморско. Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за доставка на нов, неупотребяван лек автомобил за нуждите на общинска администрация Приморско и следгаранционното му обслужване за срока на договора.

Пълното и детайлно описание на моторното превозно средство – лек автомобил и специфични изисквания към изпълнението са подробно посочени в Техническата спецификация, приложена към документацията за участие в процедурата.

2.3.Място и срок за изпълнение на обществената поръчка

Място на изпълнение на обществената поръчка /място на доставка/ – гр.Приморско, Административната сграда на Община Приморско. Срок за изпълнение на доставката на превозното средство - до 90 календарни дни, считано от влизане в сила на договора за изпълнение на обществената поръчка.

2.4.Правно основание за възлагане на поръчката.

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП.

Провеждането на горепосочената процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане на настоящата обществена поръчка, респективно прозрачността при разходването на финансовите средства, целта на закона, като се защити обществения интерес и едновременно с това - да се насърчи конкуренцията, като се създадат равни условия и прозрачност при възлагането на поръчката.

За нерегламентираните в настоящите указания условия по провеждането и възлагането на поръчката, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП) и приложимите подзаконови, национални и международни нормативни актове съобразно предмета на поръчката.

2.5. Прогнозна стойност на обществената поръчка.

Финансовият ресурс на възложителя за настоящата процедура е в размер общо на 70 000 лв. ( седемдесет хиляди лева) без включен ДДС, което е 84 000 лв. (осемдесет и четири хиляди лева) с вкл.ДДС

Всеки участник в процедурата следва да се съобрази с посочения разполагаем финансов ресурс на Възложителя за доставката чрез покупка на неупотребяван лек автомобил - предмет на възлагане в настоящата обществена поръчка.

Стойността на поръчката се определя в лева без ДДС и се предлага от участника в ценовото му предложение. Предложената от участника цена за превозното средство следва да е посочена със и без ДДС. Предложената цена трябва да е крайна и да включва всички разходи, които участникът ще направи за доставяне на транспортното средство до Община Приморско. В предложената крайна цена на автомобила следва да се включват: стойност на автомобила с цялостното оборудване, съгласно Техническата спецификация, всички разходи по доставката му до мястото на изпълнение на поръчката, гаранционното обслужване за договорения период, както и всички разходи на Изпълнителя, направени във връзка с изпълнението на поръчката - данъци, такси, мита, транспортни разходи и др.

Единичната цена, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да заплати, е оферираната единична /крайна / цена от ценовото предложение, по образец.

В случай, че участник оферира по-висока стойност от прогнозната, той ще бъде предложен за отстраняване от процедурата, на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ ЗОП, тъй като не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

В случай, че участник предложи цена (стойност) за изпълнение, която надвишава горепосочения финансов ресурс, Възложителят ще приеме, че офертата не отговаря на поставеното условие и участникът ще бъде отстранен от процедурата.

Срок за валидност на офертата –до 30.11.2016г.

2.6.Възможност за представяне на варианти в офертите Не се допуска представяне на варианти на техническа и/или ценова оферта.

II.ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Оферираният автомобил трябва да е нов, нерециклиран и неупотребяван, произведен не по-рано от 6 месеца преди датата на обявяване на поръчката.

Технически изисквания към автомобила:

ДЪЛЖИНА: 4700-4900 мм

ШИРИНА: 1800-1850 мм

ВИСОЧИНА: 1740-1790 мм

СОБСТВЕНО ТЕГЛО: 1600 – 1800 кг

ДВИГАТЕЛ: 4-цилиндров

ГОРИВО: дизел

ОБЕМ: мин: 1960 куб. см

Конски сили: мин: 230 к.с.

ТРАНСМИСИЯ: авт. ск. кутия 7 степенна

Задвижване: 4Х4

РАЗХОД НА ГОРИВО Л/100 КМ:- комбиниран разход – максимално: 5,6

БРОЙ МЕСТА: 5

БРОЙ ВРАТИ: 4

ЦВЯТ ЕКСТЕРИОР: ЧЕРЕН металик

Еконорма: Евро 6 плюс

ОБОРУДВАНЕ:

Тризонална климатична инсталация "Climatronic" с допълнителни бутони за регулиране на температурата в задната част на автомобила.

Навигационна система (В цената на навигационната система да бъде включена безплатна актуализация на навигационните данни за първите три години)

Отопляеми предни и странични задни седалки

LED фарове за къси и дълги светлини с осветление в завой, с вкл. LED дневни светлини

Система за измиване на фаровете

Фарове за мъгла

Активно отопление на предното стъкло

Алармена система с обемен датчик.

Алуминиеви джанти 18J18 със секретни болтове и самозаздравителни гуми 235/45 R18

Страничните огледала с електрическа настройка и подгряване и с вкл. функция за електрическо прибиране и автоматично затъмняване на външното огледало от страната на водача

Шумоизолираща стъкла

Затъмнени задни стъкла

Отопляеми дюзи на предното стъкло

Алармена инсталация

Интериор: кожен салон

СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ:

Система за Проактивна защита на пътниците, която се грижи за по-голяма защита в извънредни ситуации.

Система за самопаркиране: разпознава както напречни, така и надлъжни паркоместаПреден и заден парктроник и камера при движение на заден ход.

Система за автоматичен контрол на дистанцията с вкл. скоростоограничител, автоматично напасващ скоростта към тази на предходно движещия се автомобил

Асистираща система при движение в задръстване

Асистираща система за смяна на лентата на движение

Система за разпознаване на пътните знаци

Датчик за контрол на налягането в гумите

Система за разпознаване на умората

Асистент при потегляне по наклон- предотвратява нежеланото потегляне назад на автомобила и осигурява комфортна управляемост при потегляне

Система за автоматично аварийно спиране при градски условия

Електронна ръчна спирачка

ESP/ABS/EBV/ASR/EDS/MSR/BA/ Асистент

Бордова литература на български език

Предни въздушни възглавници

Въздушни възглавници тип "Завесни"

Въздушни възглавници за коленете на водача

Странични въздушни възглавници за задните външни седалки

Дистанционно отключване на капака на багажника

Предупредителен сигнал при непоставени колани

Участникът да разполага със сервиз, оторизиран от производителя или от лицето, което извършва сглобяването на предлаганото МПС, за гаранционна поддръжка и сервизно обслужване на предлагания автомобил, находящ се на територията на Област Бургас.

Участникът в процедурата следва да има на разположение поне една мобилна група от технически лица за осъществяване на техническото обслужване и ремонт при възникнали неизправности по време на гаранционния срок.

Участникът да предлага безплатна пътна помощ в случай на авария до най-близкия оторизиран сервиз.

Участникът в процедурата следва да има валидни сертификати по стандарт ISO 9001:2008 /или ISO 9001:2015/ или еквивалентни мерки за осигуряване на качество за дейност по продажби или дистрибуция и продажба на резервни части за гаранционния сервиз относно предлагания автомобил.

Срок за изпълнение на доставката: до 90 календарни дни

Оферираният автомобил трябва да е нов, неупотребяван и произведен не по-рано от 6 месеца предидатата на обявяване на поръчката.

Минимален срок за гаранционна поддръжка и сервизно обслужване - съгласно предложението на участника / по образец №9/, но не по-малко от 4 години или 120 000км. с комплексно покритие (събитието, което настъпи първо).

Други изисквания

Оферираният автомобил трябва да отговаря напълно на изискванията на възложителя. За целта е необходимо участникът да представи оригинални каталози, проспекти, брошури, декларации за съответствие, сертификати или друга документация с цел сравняване на характеристиките на автомобила с изискванията на възложителя. В случай на представяне на цветни или черно-бели разпечатки, те трябва задължително да бъдат заверени с мокър печат на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, а не на участника в процедурата. На всяко печатно издание с лепящи показатели или индекси, излизащи извън страниците, следва да бъдат отбелязани само тези, на които се съдържа информация за оферирания автомобил, съответстваща на работните характеристики и функционалните изисквания на възложителя. На самия индекс следва да се отбележи номерът на изискването, което се съдържа на страницата. На самата страница, следва да бъде отбелязано чрез оцветяване, подчертаване или друг разбираем за възложителя начин характеристиката на автомобила, за която се отнася номерът на самия лепящ показател или индекс. Не се допуска представянето на каталози на електронен носител.

Непредставянето на документи по тази точка, доказващи съответствието на оферирания автомобил с изискванията на възложителя, посочени в Техническата спецификация е основание за отстраняване на участника от процедурата на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ ЗОП, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Автомобилът следва да бъде доставен с извършена пред продажбена подготовка, с всички необходими за експлоатацията им течности и материали,с необходимите за регистрацията документи, гаранционна и сервизна книжка, както и инструкция за експлоатация на български език, окомплектован с обезопасителен триъгълник, аптечка, пажарогасител, светлоотразителна жилетка.

РАЗДЕЛ III. ИЗСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

При възлагането на обществената поръчка чрез събиране на оферти с обява може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, които имат право да извършват доставки на стоки, предмет на поръчката, при спазване на изискванията на ЗОП и ППЗОП и изискванията на Възложителя, посочени в документацията на поръчката.

1.Лично състояние на участниците:

1.1. На основание чл. 54 ЗОП, възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, когато:

1.1.1.е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл.108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл.321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;

1.1.2.е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1.1.1, в друга държава членка или трета страна;

1.1.3.има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила, освен когато се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси и/или размерът на неплатените дължими данъци или социално-осигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година;

1.1.4.е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 ЗОП;

1.1.5.е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

1.1.6. е налице конфликт на интереси по см. на §2, т.21 от ДР на ЗОП, който не може да бъде отстранен.

На основание чл. 97, ал.6 от ППЗОП основанията по т. 1.1.1., 1.1.2 и 1.1.6 се отнасят за лицата, които представляват участника, когато участника се представлява от повече от едно лице обстоятелствата по т. 1.1.3., 1.1.4. и 1.1.5. се декларират от лицето, което може самостоятелно да го представлява.

За удостоверяване на липсата на основания за отстраняване участниците следва да попълнят Образец №2 и Образец №3

1.2.Други основания за отстраняване от участие

Не се допуска едно и също физическо или юридическо лице да участва едновременно в повече от едно обединение, което е участник в обществената поръчка.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.

Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в обществената поръчка.

Всеки участник в обществената поръчка посочва в офертата си, дали при изпълнението ще използва подизпълнители, дела от поръчката, който ще им възложи, както и представя доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

Възложителят отстранява от участие всеки участник, по отношение на който са налице основанията за отстраняване, предвидени в чл. 54, ал. 1 т. 1-5 и 7 от ЗОП за него или за посочените от участника подизпълнители.

Участникът трябва да е оторизиран представител на предлаганата марка превозно средство.

Възложителят не разглежда офертата на участник, която не отговаря на предварително обявените условия и изисквания на Възложителя, посочени в обявата за обществена поръчка и настоящите указания.

Забележка: Съгласно §2, т.45 ДР на ЗОП "Свързани лица " са:

-лицата, едното от които контролира другото лице или неговодъщерно дружество;

-лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;

-лицата, които съвместно контролират трето лице;

-съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително.

"Контрол " е налице, когато едно лице:

-притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице,над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице; или

-може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или

-може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността

2.Критерии за подбор на участниците

2.1.Критерии за подбор, които се отнасят за годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност на участниците

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхната годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.

2.2. Критерии за подбор, които се отнасят за икономическото и финансовото състояние на участниците

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.

2.3. Критерии за подбор, които се отнасят до техническите и професионалните способности на участници

2.3.1.Участникът следва да има опит в изпълнението на дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция, за която подава оферта.

Възложителят поставя изискване участникът да е изпълнил минимум една дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на процедурата, за която участва, изпълнена през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

Обстоятелствата по тази точка се доказват чрез:

Списък-декларация на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите. / в свободен текст/;

Представеното доказателство следва да удостоверяват изпълнението на декларираните дейности по доставка и се представя при подаване на офертата.

Под „дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката следва да се разбира дейност по изпълнение на доставка на нови, неупотребявани моторни превозни средства.

2.3.2.Участникът следва да е производител или да извършва сглобяването на предлаганото от него МПС. В случай, че не е производител, участникът трябва да е оторизиран представител на производителя на предлаганата марка превозно средство или официален вносител.

Обстоятелствата по тази точка се доказват чрез:

Участникът следва да представи Декларация за произхода на автомобила /в свободен текст/, в това число други подходящи доказателства, удостоверяващи, че участникът е производител или че извършва сглобяването на предлаганото от него МПС, или че е официален вносител или представител на фирмата производител на съответната марка за България. Доказателствата се представят при подаване на офертата.

-В случай, че участникът не е производител или не извършва сглобяването, същият следва да представи документ - оторизационно писмо, пълномощно или друго доказателство от производителя или от лицето, извършващо сглобяването, от който да е видно, че участникът има право да извършва продажба и обслужване на МПС от вида, който предлага в настоящата поръчка. Доказателствата се представят при подаване на офертата.

2.3.3. За обезпечаване на гаранционна поддръжка и сервизно обслужване на автомобила, е необходимо участникът да има на разположение сервиз, оторизиран от производителя за гаранционна поддръжка и сервизно обслужване на предлагания автомобил, находящ се на територията на Област Бургас и поне една мобилна група от технически лица за осъществяване на техническото обслужване и ремонт при възникнали неизправности по време на гаранционния срок. За срока на гаранционното обслужване, участникът трябва да предлага безплатна пътна помощ в случай на авария до най-близкия оторизиран сервиз.

Минималното изискване, поставено от възложителя, е участникът да има на разположение поне една сервизна база, оторизирана от производителя за гаранционна поддръжка на предлагания автомобил с поне една мобилна група от лица с необходимата квалификация, отговарящи за гаранционното обслужване на автомобила.

На основание чл. 67, ал. 5, във връзка с чл. 64, ал. 1, т. 3, т.4 и чл. 63, ал. 1, т. 2 ЗОП, минималното изискване се доказва с Декларация за удостоверяване наличието сервизната база /свободен текст/, придружена от документи, удостоверяващи собствеността на базата, съответно, че същата ще е на разположение на участника за срока на гаранционното обслужване в случаите, когато базата не е собственост на участника и Декларация- Списък на техническите лица /свободен текст/ с посочване на професионален опит на всяко лице и телефон за връзка.

2.3.4.Участникът в процедурата следва да има валидни сертификати по стандарт ISO 9001:2008 /или ISO 9001:2015/ или еквивалентни мерки за осигуряване на качество за дейност по продажби или дистрибуция и продажба на резервни части за гаранционния сервиз относно предлагания автомобил или еквивалентен- в предметния обхват на процедурата. Минималното изискване се доказва със заверено копие на валидни сертификат ISO 9001:2008 /или ISO 9001:2015/ или еквивалентни.

2.3.5.Предлагания автомобил трябва да отговаря минимум на стандарт Евро 6 или еквивалентен издаден от производителя на автомобила.

Доказва се с заверено копие на документ от производителя на предлагания автомобил.

За всяко посочване на конкретен стандарт, спецификация, техническо одобрение или друга техническа референция, се допуска същият "или еквивалент". Там, където има посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, се допуска същият "или еквивалент".

Сертификатите следва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Забележки: В случай на участие на обединение/консорциум, приложение намира разпоредбата на чл. 59, ал. 6 от ЗОП.

Изпълнението на поръчката включва доставка и гаранционна поддръжка и обслужване на автомобил. Всеки участник следва да представи технически спецификации с характеристиките, които покриват минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация към настоящата процедура.

В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва подизпълнители, посочените критерии за подбор се прилагат за подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, които те ще изпълняват. В случай, че участниците ползват подизпълнители в офертата следва да се представи доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва капацитета на трети лица, последните трябва да отговарят на критериите за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет. В случай, че участникът ще ползва капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи в офертата документи за поетите от третите лица задължения.

Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност, при условията на чл. 65, ал. 1-5 и ал. 7 от ЗОП.

Внимание:

На основание чл.67, ал.5 от ЗОП възложителят може да изисква по всяко време от участниците да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информация, свързана с липсата на основания за отстраняване и съответствието на участника с поставените критерии за подбор, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

3.Изисквания към участници обединения

В случай, че Участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, съгласно чл. 59, ал. 6 ЗОП.

Възложителят не поставя изисквания относно правната форма под която обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката.

Когато участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, се представя учредителния акт, споразумение и/или друг приложим документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

- правата и задълженията на участниците в обединението;

- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;

-уговаряне на солидарна отговорност между участниците в обединението.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да бъде определен и посочен партньор, който да представлява обединението за целите на настоящата обществена поръчка.

В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка, се посочва БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.

В случай, че обединението не е регистрирано по БУЛСТАТ, при възлагане изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на договора за възлагане на поръчката.

4.Използване капацитета на трети лица и на подизпълнител

4.1. По отношение на критериите, свързани с професионалната компетентност, участниците могат да се позовават на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на Възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за който е необходим този капацитет.На основание чл. 65, ал. 1 ЗОП участникът може да се позовава на капацитета на трети лица по отношение на критериите, свързани с техническите способности и професионална компетентност. Съгласно чл. 65, ал 4 ЗОП третите лица трябва да отговарят на посочените критерии за подбор, за доказването, на които участникът се позовава на техния капацитет, както и за тях трябва да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Съответствието с критериите за подбор се доказва с представяне на отделен Образец № 2 за третото лице. В случай, че участникът ще използва капацитета на трети лица, той трябва да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения;

4.2. Всеки участник в процедурата може да посочи в офертата си подизпълнители, ако възнамерява да ползва такива и дела от поръчката, който ще им възложи. При ползване на подизпълнители участникът следва да съобрази § 2, т. 34 от ДР на ЗОП, а именно, че „Подизпълнител” е лице, което е дало съгласие да изпълни определен дял от предмета на обществената поръчка. Независимо от възможността за използване на подизпълнители, отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на Изпълнителя. На основание чл. 66, ал. 1 ЗОП участникът може да използва подизпълнител/и, като следва да удостовери това в офертата си, както и дела от поръчката, който ще му/им възложи. В този случай той трябва да представи доказателство за поетите от подизпълнителя/ите задължения. Съгласно чл. 66, ал. 2 ЗОП подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. Съответствието с критериите за подбор се доказва с представяне на отделен Образец №2, Образец № 11 и Образец №11-а за подизпълнителя/ите.

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела на поръчката, който ще изпълняват.

За посочените в офертата подизпълнители не следва да са налице основания за отстраняване от процедурата. В случай, че подизпълнител не отговаря на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела на поръчката, който ще изпълняват и са налице основания за отстраняване от процедурата, Възложителят изисква от участника неговата замяна. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнението на договора за обществена поръчка е допустимо по изключение при спазване на изискванията на чл. 66, ал. 11 и ал. 12 от ЗОП.

Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнителя, може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. Разплащанията се осъществяват въз основа на искане от подизпълнителя до Възложителя, отправено чрез Изпълнителя, който е длъжен да го представи на Възложителя в 15 — дневен срок от неговото получаване. Към искането Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва или не отправеното от подизпълнителя искане за директни плащания или част от тях като недължими. Когато искането за плащане е оспорено, Възложителят има право да откаже плащане на подизпълнителя до момента на отстраняване на причината за отказа

IV.КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта.

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия „най - ниска цена”.

Възложителят не разглежда техническите предложения на участниците, за които е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.

Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

Всяко предложение, допуснато до оценка, отговарящо на изискванията на ЗОП и поставените от възложителя условия, ще се класира въз основа на посочения критерий, като на първо място се класира участникът, предложил най-ниска цена. Останалите оферти заемат места в класирането по низходящ ред.

V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1.Гаранции. Условия и размер.

Възложителят изисква от определения изпълнител да представи гаранция, която да обезпечава изпълнението на договора. Гаранциите за изпълнение, съгласно чл. 111 от ЗОП е определена в размер на 5% от стойността на договора за съответната обособена позиция.

На основание чл.111, ал.7 от ЗОП участникът, определен за изпълнител, избира сам формата за гаранцията за изпълнение.

а) Гаранцията във форма на парична сума може да се внесе по банков път по сметка на Община Приморско:

БАНКА Райфайзенбанк, Клон Приморско,

IBAN BG40RZBB91558420027704

BIC RZBBBGSF

код за вид плащане 447000

б) Банковата гаранция – оригинал, издаден от българска или чуждестранна банка със срок на валидност, надвишаващ срока за изпълнение на договора с не по-малко от 30 /тридесет/ дни.

в) Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

При представяне на гаранцията за изпълнение, в платежното нареждане, в банковата гаранция или застраховката изрично се посочва договора и обособената позиция, за които се представя гаранцията.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществената поръчка.

Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договора от участника, определен за изпълнител на поръчката. Избраният участник сам определя вида на гаранцията, която ще представи. Възложителят освобождава гаранциите за изпълнение при условията на договора, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

2. Съгласно чл. 109 от ЗОП, възложителят определя за изпълнител на поръчката участник, за когото са изпълнени следните условия:

2.1.не са налице основанията за отстраняване от процедурата, освен в случаите по чл.54 от ЗОП ;

1.2.отговаря на критериите за подбор.

3.Съгласно чл. 58 ЗОП, за доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за изпълнител, представя:

3.1.за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП - свидетелство/а за съдимост;

3.2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП - удостоверение от общината по седалището на възложителя и седалището на участника;

РАЗДЕЛ VI. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

1.Място и срок за получаване на документация за участие

1.1.Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес: http://www.primorsko.bg/ в раздел "Профил на купувача".

Всички разяснения по документация ще бъдат публикувани на същият интернет адрес.

Изтеглянето на документацията от посочения интернет адрес е безплатно.

1.2. Условия и ред за получаване на разяснения по документацията за участие.

Всеки участник може да поиска писмено от Възложителя разяснения по документацията за участие. Писмени искания за разяснения по същество относно документация за участие и/или реда за провеждане на процедурата могат да бъдат подавани от лицата всеки работен ден между 08:30 ч. и 17,00 ч., в деловодството на Община Приморско или на obschtina_primorsko@mail.bg най-късно до 3 дни преди изтичането на срока за получаване на офертите. Възложителят или упълномощено от него длъжностно лице предоставя исканите разяснения най-късно на следващия работен ден от постъпване на искането. Разяснението се публикува на профила на купувача на Община Приморско http://www.primorsko.bg/index.php/bg/Обществени-поръчки и се прилага към документацията за участие.

2.Конфиденциалност

Съгласно чл. 102, ал. 1 ЗОП участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Когато участниците са се позовали на конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от възложителя.

Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка, т.е. по отношение на предлаганата от тях цена за изпълнение на поръчката и да изискват от възложителя да не я разкрива.

3.Подаване на оферта на хартиен носител

Съгласно чл. 47, ал. 1 ППЗОП документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника, или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса на възложителя: гр.Приморско, п.к.8180, Община Приморско, ул. „Трети март“ №56

Офертата трябва да отговаря на изискванията на възложителя и ЗОП, посочени в обявата и да съответства на чл.39, ал.3 от ППЗОП.

3.1.Описание на офертата

Съгласно чл. 47, ал. 2 ППЗОП документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

3.1.1.наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

3.1.2.адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;

3.1.3.наименованието на поръчката, за която се участва.

3.2.Приемане на оферти

Оферти се приемат всеки работен ден от 8:00 часа до 17:00 часа, до датата, посочена в обявата като краен срок за получаване на офертите, в деловодството в административната сграда на Община Приморско, ул."Трети март" № 56, гр.Приморско, Област Бургас.

Съгласно чл. 48, ал. 2 ППЗОП, при получаване на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ.

Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.

3.3.Отваряне на офертите

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Преди отваряне на офертите упълномощените лица представят на комисията нотариално заверено пълномощно от законния/те представител/и на участника (в оригинал) с посочване на изричните действия, които лицето има право да извършва. Копие от пълномощното остава към досието на обществената поръчка.

Комисията, назначена от възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, се състои от нечетен брой членове и започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти и подаване на декларациите по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

След получаване на списъка с участниците, членовете на комисията представят декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП

Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите предложения. При извършване на тези действия могат да присъстват представители на участниците.

Действията на комисията се протоколират, като протоколът се представя на възложителя за утвърждаване.

VII.УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА

1.Офертата трябва да съдържа: документи относно данни за участника, техническо предложение, ценово предложение и срок на валидност на офертата:

1.Опис на представените документи, подписан от участника;

2.Попълнено Приложение - Административни сведения Образец №1

3.Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП, за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП- Образец № 2 и № 3;

*4.Копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, съгласно чл. 37, ал. 4 ППЗОП - при участник - обединение, което не е юридическо лице;

5.Техническо предложение за изпълнение на поръчката -трябва да включва попълнен Образец №4 и следните приложения към него:

Ако участник не представи Техническо предложение за изпълнение на поръчката в едно с всички описани приложения или представеното от него предложение за изпълнение и/или приложенията към него не съответства на изискванията на Възложителя, посочени в техническата спецификация и Обявата, той ще бъде отстранен от участие в процедурата.

В случай, че участникът бъде определен за Изпълнител на обществената поръчка, Техническото предложение за изпълнение на поръчката става неразделна част от договора.

Техническо предложение за изпълнение на поръчката по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б“ ППЗОП- Образец № 4, заедно с приложени “Доказателства за техническите възможности и/или квалификация“ / изброени в т.2/;

*6.Документ за упълномощаване, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „а“ ППЗОП-когато е приложимо

7.Декларация за приемане на условията в проекта на договор -Образец № 5;

8.Декларация за срока на валидност на офертата по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „г“ ППЗОП - Образец №6;

9. Декларация за липса на свързаност с друг участник - Образец №7;

10.Декларация за конфиденциалност - Образец №8;

11.Декларация за гаранционни срокове за неупотребяван лек автомобил, предвидени за изпълнението на обекта- Образец № 9;

12.Декларации за посочване ползването на подизпълнители съгласно чл. 66 от ЗОП- Образец №10 и Образец № 10-а ;

13.Ценово предложение - Образец №11.

Предложената цена в „Ценово предложение“ задължително включва всички разходи за изпълнение на поръчката.

Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

14.Каталози, брошури, снимки – когато е приложимо;

В случай на представяне на копия на документи, те трябва да бъдат заверени с гриф „Вярно с оригинала“, подписани и подпечатани.

2.Доказателства за техническите възможности и/или квалификация, включващи:

2.1. Списък на доставките, сходни с предмета на поръчката, изпълнено през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата.

Приложение – Списък доставки. Доказателството за извършена доставка се представя под формата на списък. в който е посочена информация за стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на доставките, сходни с предмета на процедурата. Приложение –Списък доставки се представя от участника в свободен текст при входирането на офертата.

Забележка:

За доставки, еднакви или сходни с предмета на поръчката, се представят / посочват, когато е приложимо публичните регистри, в които се съдържа информация за извършените доставки, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на доставката.

* Под „дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на процедурата“ следва да се разбира: дейност по изпълнение на доставка на нови, неупотребявани моторни превозни средства.

2.2. Декларация за произхода на автомобила /свободен текст / в това число други подходящи доказателства, удостоверяващи, че участникът е производител или че извършва сглобяването на предлаганото от него МПС, или че е официален вносител или представител на фирмата производител на съответната марка за България.

Забележка: В случай, че участникът не е производител или не извършва сглобяването, същият следва да представи документ - оторизационно писмо, пълномощно или друго доказателство от производителя или от лицето, извършващо сглобяването, от който да е видно, че участникът има право да извършва продажба и обслужване на МПС от вида, който предлага в настоящата поръчка.

2.3. Декларация-Списък на техническите лица /свободен текст/ с посочване на професионален опит на всяко лице и телефон за връзка за доказване наличието на поне 1бр. мобилна група от лица, за обезпечаването на гаранционното обслужване на автомобила.

2.4. Декларация за сервизната база /свободен текст / за удостоверяване наличието на същата, че ще е на разположение на участника за срока на гаранционното обслужване предложен от участника.

* Минималното изискване, поставено от възложителя, е участникът да има на разположение сервизна база оторизирана от производителя за гаранционна поддръжка на предлагания автомобил с поне 1 (една) мобилна група от лица с необходимата квалификация, отговарящи за гаранционното обслужване на автомобила.

2.5. Участникът в процедурата следва да има валиден сертификат по стандарт ISO 9001:2008 /или ISO 9001:2015/ или еквивалентни мерки за осигуряване на качество, в чиито обхват е дейност по продажби или дистрибуция и продажба на резервни части за гаранционния сервиз относно предлагания автомобил или еквивалентен. Минималното изискване се доказва със заверено копие на валидни сертификати ISO 9001:2008 или еквивалентни.

2.6. Предлагания автомобил трябва да отговаря минимум на стандарт Евро 6 или еквивалентен издаден от производителя на автомобила. Доказва се с заверено копие на документ от производителя на предлагания автомобил.

* Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности, с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. За целта трети лица могат да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.

Забележки:

1.Подреждането на документите задължително трябва да следва последователността на изброяването им в приложения в офертата опис на представените документи.

2.В случай на участие на обединение/ консорциум, приложение намира разпоредбата на чл. 59, ал. 6 от ЗОП.

3.Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в офертата, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

4.Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

5.Участникът представя:

-Доказателства за поетите от подизпълнителите задължения, ако такива са посочени и е приложимо;

-Доказателства за разположение на капацитета на трети лица, ако е приложимо;

-Документ, удостоверяващ че е производител или официален вносител/представител на производителя, чиито автомобили предлага (заверено копие на сертификат, оторизационно писмо, пълномощно или друг документ).

6. Офертата се изготвя и подава на български език. Участникът представя само една оферта и няма право да представя варианти на офертата.

7.Участниците могат да посочат в офертите си информация, която смятат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка. Когато е приложимо, попълват Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 ЗОП по Образец №8.

8.До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в обществената поръчка може да промени, допълни или да оттегли подадената от него оферта. След крайния срок за подаване на офертите участниците не могат да ги оттеглят или да ги променят.

9. Всички разходи за подготовка на офертата са за сметка на участника.

10.Когато за някой от посочените документи е определено, че може да се представи като „заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, който е надлежно подписан от представляващия участника, има гриф: “Вярно с оригинала” и печат, ако е приложимо.

11.Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно упълномощено/и лице/а, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия участника (с изключение на изискуемите документи, които обективират лично изявление на конкретно лице/а - представляващ/и участника и не могат да се подпишат и представят от пълномощник).

12. Офертите следва да са със срок на валидност, съгласно посоченото в обявата. Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на предложенията си до момента на сключване на договора за обществената поръчка.

VIII. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

Всички страници от офертата на участника следва да са номерирани, като номерацията започва от първия документ и завършва с ценовото предложение. Всички представени в офертата документи трябва да са вписани в „Опис на документите, съдържащи се в офертата“.

IV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. При различие между информацията, посочена в обявлението и в документацията за обществената поръчка, за достоверна се счита информацията, публикувана в обявлението.

2. По въпроси, свързани с провеждането на процедурата и подготовката на офертите на участниците, които не са разгледани в документацията, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки.

Опис на представените документи

съдържащи се в офертата на

„Доставка чрез покупка на нов лек автомобил за нуждите на общинска администрация Приморско“

Описание на документа Оригинал/

копие Страници

от... до.....

1. Опис на представените документи оригинал 2. Приложение - Административни сведения Образец №1

оригинал 3. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП, за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП- Образец№ 2 оригинал 4. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП, за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП от ЗОП- Образец № 3 оригинал *4. Копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, съгласно чл. 37, ал. 4 ППЗОП - при участник - обединение, което не е юридическо лице /когато е приложимо/ копие 5. Техническо предложение за изпълнение на поръчката –Образец №4 оригинал 6. Списък на извършените доставки – свободен текст оригинал 7. Декларация за произхода на автомобила - свободен текст Копие/оригинал 8. Декларация-Списък на техническите лица –свободен текст оригинал 9. Декларация за сервизната база/и /свободен текст/с приложени към нея доказателства, че ще е на разположение на участника за срока на гаранционното обслужване предложен от участника. оригинал 10. Валиден сертификат ISO 9001:2008/ /или ISO 9001:2015/ или еквивалентни оригинал 11. Доказателства, че автомобила отговаря на стандарт Евро 6 или екввалентен издаден от производителя на автомобила. оригинал *12. Документ за упълномощаване, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „а“ от ППЗОП /когато е приложимо/ копие 13. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „в“ от ППЗОП - образец №5; оригинал 14. Декларация за срока на валидност на офертата по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „г“ ППЗОП - образец №6; оригинал 15. Декларация за липса на свързаност с друг участник - образец №7; оригинал 16. Декларация за конфиденциалност - образец №8 оригинал 17. Декларация за гаранционни срокове за неупотребяван лек автомобил –Образец № 9 оригинал 18. Декларация за посочване ползването на подизпълнители, съгласно чл.66 от ЗОП –Образец №10 оригинал 19. Декларация от подизпълнители, съгласно чл.66 от ЗОП –Образец №10-а оригинал 20. Ценово предложение –Образец № 11; оригинал 21. Каталози, брошури... 22. Други

ДатаИме и фамилия Подпис на лицето (и печат)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

*Документите и данните в офертата се подписват само от лицето/та, което/които представлява/т участника, посочено в съдебната регистрация и удостоверението за актуално състояние и/или упълномощени за това лица.

Образец №1

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИК

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка чрез покупка на нов лек автомобил за нуждите на общинска администрация Приморско“

1. Наименование на участника:

2. Фирмени данни на участника: ЕИК

БУЛСТАТ

Идентификационен № по ДДС …………………..

3. Адрес: …

телефон:

факс:

електронен адрес:

Забележка: В случай че участникът е обединение, информацията по т. 1-3 се попълва за всеки участник в обединението4. Лица, представляващи участника по учредителен акт:

ЕГН……………................…, лична карта №

Участникът се представлява заедно или поотделно от следните лица:

5. Обслужваща банка на участника:

IBAN

 УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН

„Доставка чрез покупка на нов лек автомобил за нуждите на общинска администрация Приморско“, като подаваме оферта при условията, обявени в документацията за участие и приети от нас.  2. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че същата ни бъде възложена Дата:

Образец № 2

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП)

от участник в обществена поръчка с предмет:

„Доставка чрез покупка на нов лек автомобил за нуждите на общинска администрация Приморско“

Долуподписаният /-ната/

с ЕГН, притежаващ лична карта №, издадена на

от МВР, гр., адрес:,

представляващв качеството си на

със седалище и адрес на управление: _______________________________, тел./факс:, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК №_________,

ИН по ЗДДС №

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс.

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна.

3. С влязла в сила присъда имам постановено осъждане за престъпление съгласно т.1 или т.2 от настоящата декларация, но съм реабилитиран.

4. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

г. Декларатор:

Забележка: Декларацията се подава от лицата по чл. 40 от ППЗОП.

Образец № 3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП)

от участник в обществена поръчка с предмет:

„Доставка чрез покупка на нов лек автомобил за нуждите на общинска администрация Приморско“

Долуподписаният /-ната/

с ЕГН, притежаващ лична карта №, издадена на

от МВР, гр., адрес:,

представляващв качеството си на

със седалище и адрес на управление:, тел./факс:, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК №____, ИН по ЗДДС №

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

1. Представляваният от мен участник (отбелязва се само едно обстоятелство, което се отнася за конкретния участник):

1.1. Няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; 1.2. Има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, но за същите е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията;

1.3. Има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, но задължението е по акт, който не е влязъл в сила.

Забележка: Участникът поставя отметка върху знака, за да отбележи вярното твърдение.

2. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП

3. Участникът, който представлявам не е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване на условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация, когато е приложимо).

4. Участникът, който представлявам е предоставил изискващата се информация, свързана с удостоверяване условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация, когато е приложимо)

Декларирам, че посочената информация е вярна и съм наясно с последствията при представяне на неверни данни.

г. Декларатор:

Забележка: Декларацията се подава от лицето/лицата, което/които може/могат самостоятелно да го представлява/т Участника, съгласно чл. 40 от ППЗОП.

Образец №4

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б“ от ППЗОП за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя

Долуподписаният/та…………………………………………………………………с

ЕГН …………………л.к № ………………., издадена на…………..от………………., в качеството ми на………… ……….. (посочва се съответното качество на представляващия), представляващ …………………………

…………..…………………………………………………………………………………………

Предлагаме срок за изпълнение на доставката

За срока на гаранционното обслужване, ще предоставяме безплатна пътна помощ в случай на авария до най-близкия ни оторизиран сервиз.

Запознати сме с изискванията на възложителя и приемаме условията, посочени в документацията за участие в поръчката и ще изпълним доставката в съответствие с техническата спецификация.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.

Дата……………… Подписи печат…………………………

Име и фамилия………………………………

Забележка: Към предложението си участникът следва да представи оригинални каталози, проспекти, брошури, декларации за съответствие, сертификати или друга документация с цел сравняване на характеристиките на автомобила с изискванията на възложителя.

* Документите и данните в офертата се подписват само от лицето/та, което/които представлява/т участника и/или упълномощени за това лица

Образец № 5

Декларация

за съгласие с клаузите на приложения проект на договор,

по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „в“ от ППЗОП

Долуподписаният/ната ………………………………………………………….... с

лична карта № …………, издадена на……. от………… ЕГН…………………………..., в

качеството ми на…………………….(посочва се съответното качество на лицето по чл. 40, ал. 2 от ППЗОП), представляващ ……………………… (посочва се юридическо лице,едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма, участник в обединение), участник в процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка на нов лек автомобил за нуждите на общинска администрация Приморско“

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Съм съгласен с клаузите на приложения проект на договор за изпълнение на настоящата обществена поръчка.

Дата………………………..

Подпис и печат……………………………

Име и фамилия…………………………….

* Документите и данните в офертата се подписват само от лицето/та. което/които представлява/т участника и/ши упълномощени за това лица.

Образец № 6

ДЕКЛАРАЦИЯ

за срока на валидност на офертата по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „г“ от ППЗОП

Долуподписаният/ната ………………………………… с лична карта №……………, издадена на……… от ……………, с ЕГН………..….,в качеството ми на ………………(посочвасе съответното качество на лицето), представляващ………………………………. (посочвасе юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма, участник в обединение), участник в процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка на нов лек автомобил за нуждите на общинска администрация Приморско“

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Предлаганият срок на валидност на офертата на представлявания от мен участник в процедурата е до 30.11.2016г.

Съгласни сме да удължим срока на валидност на предложението си до момента на сключване на договора за обществената поръчка, в случай, че възложителят изиска това.

Дата……………………….

Подпис и печат……………………….

Име и фамилия………………………

* Документите и данните в офертата се подписват само от лицето/та, което/които представлява/т участника и/или упълномощени за това лица

Образец №7

ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса на свързаност с друг участник

по чл. 107, т. 4 от ЗОП, във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП

Долуподписаният/ната..………………………

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 2, т. 45 от допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата процедура.

Задължавам се, при промяна на горепосочените обстоятелства, писмено да уведомя възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявената обществена поръчки.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.

Дата……………………….

Подпис и печат……………………….

Име и фамилия………………………

* Документите и данните в офертата се подписват само от лицето/та, което/които представлява/т участника и/или упълномощени за това лица.

Образец № 8

ДЕКЛАРАЦИЯ

за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП

Долуподписаният/ната ………………………………………………с лична карта №……………, издадена на……… от ……………, с ЕГН……………., в качеството ми на ………………(посочвасе съответното качество на лицето), представляващ………………………………. (посочвасе юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма, участник в обединение), участник в процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка на нов лек автомобил за нуждите на общинска администрация Приморско“

ДЕКЛАРИРАМ:

1.Информацията, съдържаща се …………………………………………………………. (посочват се конкретна част/части от техническото предложение)

от техническото ни предложение, да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа технически и/или търговски тайни (вярното се подчертава).

2.Не бихме желали информацията по т. 1 да бъде разкривана от възложителя, освен в предвидените от закона случаи.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.

Дата……………………….

Подпис и печат……………………….

Име и фамилия………………………

Забележка: Съгласно чл. 102. ал. 1 от ЗОП участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка, съгласно чл. 102, ал. 2 от ЗОП

Образец №9

Д Е К Л А Р А Ц И Я

ОТНОСНО ГАРАНЦИОНИТЕ СРОКОВЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Доставка чрез покупка на нов лек автомобил за нуждите на общинска администрация Приморско“

Долуподписаният/ата

л.к. №

адрес:

ДЕКЛАРИРАМ:

В случай, че ми бъде възложена обществената поръчка с горепосочения предмет „Доставка чрез покупка на нов лек автомобил за нуждите на общинска администрация Приморско“, срокът за гаранционна поддръжка и сервизно обслужване на доставения автомобил е, както следва: ………………… (с думи …………………………..) години или

Дата:

(подпис и печат)

Образец № 10

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ УЧАСТНИКА

Долуподписаният/та

данни по документ за самоличност:

ДЕКЛАРИРАМ:

1. При изпълнението на обществена поръчката с предмет: „Доставка чрез покупка на нов лек автомобил за нуждите на общинска администрация Приморско“ НЯМА ДА ПОЛЗВАМ / ЩЕ ПОЛЗВАМ (ненужното се зачертава) подизпълнител/и.

2. Подизпълнителите, които ще ползвам са следните:

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ №1

дял от поръчката, който ще му възложи участника................, като работата му ще обхваща следните дейности:

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ №2

дял от поръчката, който ще му възложи участника................ като работата му ще обхваща следните дейности:

3. Посочените в т.1 подизпълнители, които ще ползвам отговарят на съответните критерии съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват и за тях не са налице основания за отстраняване от процедурата.

4. Няма да заменям посочения/те в т. 2 подизпълнител/и или включвам подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка, освен когато:

4.1. възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията по т.3.

4.2. възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

- за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

- новият подизпълнител отговаря на изискванията и условията на възложителя, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

При замяна или включване на подизпълнител ще представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по чл.66, ал. 11 от ЗОП.

5. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата ми подизпълнител ще изпратя копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 от ЗОП.

6. Ще отговарям за действията, бездействията и работата на посочения/те подизпълнител/и като за свои действия, бездействия и работа.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Дата:

(подпис и печат)

Образец №10а

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ

Долуподписаният/та

данни по документ за самоличност:

(наименование на подизпълнителя), ЕИК................., адрес на управление:

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Съгласието на представляваното от мен лице – търговско дружество, едноличен търговец, юридическо лице с нестопанска цел  (вярното се подчертава) да участва като подизпълнител на

2. Няма да превъзлагам една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

3. Приемам, в съответствие с разпоредбата на чл.75, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки, определеният изпълнител да сключи договор за подизпълнение с представлявания от мен подизпълнител, посочен в офертата за изпълнение на обществената поръчка.

4. Запознат съм, че съгласно чл. 101, ал.9 от Закона за обществените поръчки давайки съгласието си за участие като подизпълнител в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка и предвид участието ми като подизпълнител, не мога да представя самостоятелна оферта за изпълнение на поръчката.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Дата:

(подпис и печат)

Образец № 11

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Долуподписаният/ната ……………………………………………………... с

лична карта №……………, издадена на……… от ……………, с ЕГН……………., в

качеството ми на ………………(посочвасе съответното качество на лицето), представляващ………………………………. (посочвасе юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма, участник в обединение), участник в процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка на нов лек автомобил за нуждите на общинска администрация Приморско“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на горепосочената поръчка, Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:

………………………(с думи

Предложената от нас цена на автомобила е крайна и включва: стойност на автомобила с цялостното оборудване, съгласно Техническата спецификация, всички разходи по доставката му до мястото на изпълнение на поръчката, гаранционното обслужване за посочения от нас гаранционен срок, както и всички разходи на Изпълнителя, направени във връзка с изпълнението на поръчката - данъци, такси, мита, транспортни разходи и др.

Дата……………………….

Подпис и печат……………………….

Име и фамилия………………………

Документите и данните в офертата се подписват само от лицето/та, което/коитомогат самостоятелно да представлява/т участника, съгласно чл. 40 от ППЗОП, и/или упълномощени за това лица.

Образец № 12

Проект !

Д О Г О В О Р

№............../................. 2016 г.

за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка чрез покупка на нов лек автомобил за нуждите на общинска администрация Приморско“

Днес.................. 2016 г., на основание чл.258 и сл. от Закона за задълженията и договорите; чл.112, ал.1, във връзка с чл.74, ал.1 от Закона за обществените поръчки, чл.44, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

ОБЩИНА ПРИМОРСКО, БУЛСТАТ:102164063, със седалище и адрес на управление: гр.Приморско, ул. „Трети март" № 56, Представлявана от д-р Димитър Германов – Кмет, и Дукена Коемджиева – главен счетоводител, наричана по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

СТРАНИТЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРАЧл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу възнаграждение доставка на 1 брой нов автомобил марка модел:………………………….., съгласно техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва доставката при условията на представените от него ценово и техническото предложения, които са неразделна част от този договор.

ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

Чл.2. (1) Цената за изпълнение предмета на договора, съгласно предложената от

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приета от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ценова оферта, е (словом:

) лева без ДДС, или …………. (словом:) лева с ДДС.

Цената на договора е окончателна и не подлежи на промяна. В цената са включени всички необходими разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение предмета на договора, както и всички дължими данъци, такси и разноски по прехвърляне на собствеността на превозното средство.

Плащането се извършва с платежно нареждане по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

БАНКА:

IBAN:

BIC:

Плащането се извършва еднократно, в срок до 30 дни след извършване на доставката срещу представен двустранно подписан приемо-предавателен протокол и издадена оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по ал. 3 в срок от 7 дни считано от момента на промяната. В случай, че

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок и той е извършил плащането, то се счита за надлежно извършено.

СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕЧл. 3. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва доставката, предмет на договора в срок до 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на подписване на договора.

(2) Мястото на изпълнение на поръчката е на адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

Да получи доставката при условията, договорени между страните.

Да извършва проверка във всеки момент относно качеството на изпълнение на договора, без това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Да откаже приемане на доставката, в случай че автомобила не съответства по вид и качество на техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Да задържи гаранцията за изпълнение при неизпълнение на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да получи неустойка в определените в чл. 14 от настоящия договор случаи.

Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената за извършената доставка съгласно условията на настоящия договор.

Да определи свой упълномощен представител, който да приеме доставения автомобил, да контролира изпълнението на договора и да подписва документите свързани с това изпълнение.

Да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него оферта.

Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

При точно изпълнение на доставката да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор.

Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на доставката по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение.

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ e длъжен:

Да извърши доставката, предмет на настоящия договор, качествено в съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в посочения в чл. 3, ал. 1 срок, като прехвърли собствеността върху автомобила, необременена с тежести, вещни или други права на трети лица.

При доставката на автомобила да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички необходими за регистрацията му документи, гаранционна и сервизна книжка, заедно с инструкции за експлоатация от производителя на български език.

Да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ автомобила, предмет на настоящия договор, окомплектован съгласно чл. 139, ал. 2 от Закона за движение по пътищата (обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител, светлоотразителна жилетка) и в готовност за експлоатация с извършен предпродажбен сервиз, зареден с всички необходими за експлоатацията му течности и материали.

Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор.

Да сключи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да предостави копия от тези договори на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.

Да осигурява гаранционната поддръжка на доставения автомобил, съгласно условията на чл. 9 и чл. 10 от настоящия договор.

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ И РЕКЛАМАЦИИ

Чл. 8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия

договор свои задължения с гаранция за добро изпълнение в размер на лв.,

представляващи 5% от цената на договора без ДДС. Гаранцията се представя под формата на банкова гаранция/ на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ като парична сума, преведена по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Гаранцията за изпълнение се освобождава в срок до 30 (тридесет) дни след изтичането на срока по чл. 3, ал. 1, или при прекратяване на договора на основание чл. 15, ал. 1, т. 2 от него.

Когато гаранцията за изпълнение е под формата на банкова гаранция или застраховка, същата следва да бъде със срок на валидност по-дълъг с 30 дни от срока за изпълнение на договора. Банковата гаранция трябва да бъде безусловна, неотменима, с възможност да се усвои изцяло или на части в зависимост от претендираното обезщетение, и следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдържащо изявление за договорно основание за усвояване на гаранцията за изпълнение.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение в случай на прекратяване на договора на основание чл. 15, ал. 2 от него.

Ако в процеса на изпълнение на договора възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд, гаранцията за изпълнение се задържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до окончателното произнасяне на съда.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да усвои от гаранцията за изпълнение сума, равна на дължима от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка по чл. 14 от договора.

Чл. 9. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да обслужва гаранционно автомобила, предмет на доставката, за срока, посочен в офертата му, неразделна част от настоящия договор.

(2) Срокът на гаранционното обслужване е : ……………. години, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол за доставянето на автомобила или

Гаранционното обслужване обхваща всички системи и детайли на автомобила, съгласно изискванията на производителя по сервизна книжка, с изключение на консумативите по автомобила.

В рамките на гаранционния срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прави рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за констатирани явни недостатъци, или появили се скрити недостатъци на автомобила, като иска отстраняването или коригирането им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Рекламационното съобщение може да бъде изпратено по факс, телефон, електронна поща.

В рамките на гаранционния срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предприеме незабавни действия по предявената рекламация и да отстрани безвъзмездно всички повреди и отклонения от изискванията за качество на доставения автомобил.

Чл. 10. (1) В рамките на гаранционния срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява появилите се дефекти, недостатъци и/или повреди чрез ремонт/замяна на повредената част, в оторизиран сервиз не по късно от 7 (седем) работни дни от датата на предаване на автомобила в сервиза.

(2) В случай, че се налага доставка на резервни части от чужбина, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави необходимите резервни части и подмени същите в срок до 20 (двадесет) работни дни от датата на предаване на автомобила в сервиза.

ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя автомобила след извършен предпродажбен сервиз готов за употреба.

Автомобилът трябва да бъде предаден на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със следните документи:

оригинална фактура;

заверено от компетентна Митническа администрация копие от ЕАД (единен административен документ) за внос, ако действащото законодателство изисква неговото издаване;

европейски сертификат за цялостно одобряване на автомобила;

оригинална сервизна книжка;

оригинална гаранционна книжка;

протокол за предпродажбен сервиз;

инструкция за експлоатация от завода-производител на български език;

гаранционна карта за автомобила и батерията.

Предаването/получаването на автомобила се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан в два екземпляра от упълномощени от страните по договора лица.

Чл. 12. (1) Констатациите, отразени в приемо-предавателния протокол, обвързват страните относно факта на предаването/приемането на автомобила. В случай на констатирани липси, недостатъци, несъответствия или дефекти при доставката, автомобила не се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ установи скрити недостатъци и дефекти на доставения и приет автомобил, той има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да бъде съставен констативен протокол. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да замени за своя сметка некачествения автомобил с качествен такъв, в срок определен в този протокол.

При отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да участва в съставянето на протокола по предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ съставя протокола самостоятелно, като изпраща копие от него на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

При отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да замени некачествения автомобил, съгласно протокола по ал. 2 или ал. 3, той е длъжен да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ цената по чл. 2, ал. 1 от договора, ведно със законната лихва от деня на плащането й от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и съответните неустойки.

Чл. 13. Рискът от повреждане или погиване на доставения автомобил преминава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на предаването на автомобила, годен за употреба, на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и подписване на приемо-предавателния протокол, а прехвърлянето на собствеността - с плащането на цената по чл. 2, ал. 1 от договора.

НЕУСТОЙКИ

Чл. 14. (1) При забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при извършване на доставката, предмет на настоящия договор, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % от цената на договора с ДДС за всеки ден забава, но не повече от 25% от тази цена.

При пълно неизпълнение на доставката ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 25% от цената на договора с ДДС.

При забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно сроковете по чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от договора, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,05 % от цената на договора с ДДС за всеки ден забава, но не повече от 15% от тази цена.

Плащането на неустойка не лишава изправната страна от правото да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката.

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 15. (1) Настоящият договор се прекратява:

С изпълнението му в срока по чл. 3, ал. 1 от договора.

По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора едностранно без предизвестие, когато:

Е налице неизпълнение или забавено с повече от 1 месец изпълнение на доставката.

Изпълнението не отговаря на техническата спецификация за изпълнение на поръчката, и на техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

При възникване на обстоятелствата по чл. 118, ал. 1, т. 2 или т. 3 от ЗОП. В тези случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи неустойка.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.16. Изменения и допълнения на този договор се допускат единствено при условията на чл. 116 от ЗОП.

Чл.17. Всички спорове, по тълкуването и изпълнението на този договор, страните ще решават доброволно, чрез преговори с упълномощени представители, а при непостигане на съгласие спорът се отнася за решава от компетентния съд.

Чл.18. За неупоменати в този договор условия, се прилагат действащото българско законодателство.

Чл.19.При възникнали имуществени спорове между страните при или по повод изпълнение на настоящия договор, на основание чл. 117, ал. 2 от ГПК, страните се договарят евентуалните съдебни спорове да се разглеждат пред ЦРС или БОС, съобразно правилата на родовата подсъдност.

Чл.20.Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на обществената поръчка. Това правило не се прилага по отношение на задължителната информация, която Възложителят следва да представи на Агенцията по обществени поръчки съобразно реда, предвиден в ЗОП.

Чл.21.Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в писмена форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната.

Адресите за кореспонденция между страните по настоящия договор са както следва:

За Възложителя: Община Приморско: гр.Приморско, ул.Трети март 56 ;

За Изпълнителя: __________________________________________________.

Всяка от страните по настоящия договор е длъжна незабавно да уведоми другата при промяна на адреса си. В противен случай всяко изпратено съобщение се смята за получено, считано от датата на изпращането му, ако е изпратено на последния известен адрес.

Настоящият договор се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра – три за Възложителя и един за Изпълнителя

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

КМЕТ НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

Похожие работы:

«ДОГОВОР № на выполнение исполнительных топографо-геодезических и маркшейдерских съемок, съемок текущих изменений г. Ханты-Мансийск "_"201_г. Открытое акционерное общество "Газпромнефть-Хантос", именуемое...»

«Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Луговская средняя общеобразовательная школа Проект "Шахматы – верный путь к успеху" ( в рамках внедрения ФГОС в начальной школе). Руководитель проекта: В.И. Гомзиков, пед...»

«НОВИНКИ ПРОДУКЦИИ ОСЕНЬ 2016!!! Дверные доводчики Эконом Класса торговой марки FUARO (производство КНР) Уважаемые коллеги, рады Вам сообщить, что в Ассортименте нашей компании появился альтернативны...»

«Договор № 00001 На обучение и переобучение кадров г.Кемерово 01 января 2016 гАвтономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "АВАНТА", именуемое в дал...»

«КСР-3. Тема 3.1 Акустический расчет.Источники: СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 2.2.4. Физические факторы производственной среды. 2.1.8. Физические факторы окружающей природной среды. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и...»

«Приложение № 2 к извещению о запросе котировокТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на оказание услуг (выполнение работ) по техническому обслуживанию и текущему ремонту копировально-множительной техники Арбитражного суда Орловской области1. Перечень копировально-множительной техники Арбитражного суда Орловской области, в отношении которой должно о...»

«УТВЕРЖДЕНО постановлением _ (наименование органа местного самоуправления поселения) от 2017 г. №ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕНА РАЗРАБОТКУ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ _ (наименование регулируемой организации) в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на 20_ – 20 _ год...»

«Памятка населению по предупреждению актов терроризма Будьте наблюдательны! Только вы способны своевременно обнаружить предметы и людей, посторонних в вашем подъезде, дворе, улице. Будьте бдительны! Обращайте внимание на поведение окружающих, наличие бесхозных и не соответ...»

«УТВЕРЖДАЮ Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия по социальному развитию, Руководитель рабочей группы по созданию регионального сегмента Республики Бурятия единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по осно...»

«Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.ЕльцинаИНСТИТУТРАДИ...»

«ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 6.3. на закупку вентиляторов местного проветривания с номинальной подачей воздуха 7 м3/с1. Назначение.1.1. Вентилятор местного проветривания, осевой одноступенчатый со встроенным съемным электродвигателем предназна...»

«Генеральная прокуратура Российской Федерации стала соорганизатором VIII Всероссийского конкурса социальной рекламы "Новый Взгляд. Прокуратура против коррупции". Генеральная прокуратура Российской Федерации выступила соорганизатором VIII Всероссийского конкурс...»

«Нормируемые размеры круглых воздуховодов из листовой стали Диаметр, ммПлощадь поперечного сечения, м Периметр, ммПлощадь поверхности 1 м, м 100 0,0079 314 0,314 125 0,0123 392 0,392 140 0,0154 440 0,44 160 0,02 502 0,502   180 0,0255 566 0,566 200 0,0314 628 0,628 225 0,04 706 0,7...»

«НАУЧНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ЗНАНИЕ" III Международный конкурс научно-исследовательских работ "ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ 2016" 25 апреля 2016 г. с изданием сборника докладов КАЗАНЬ 2016 ЦЕЛЬ КОНКУРСА: развитие творческого потенциала студентов и креативного мышления путем формирования навыков исследований; поддержка преподав...»

«18 апреля 2007 года N 36-ЗАОРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Ямало-Ненецкий автономный округ ЗАКОНГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ УСТАВЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА Принят Государственной Думой Ямало-Ненецкого автономного округа 3 апреля 2007 года (в ред. Законов ЯНАО от 18.12.2008 N 114-ЗАО...»

«ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИП О С Т А Н О В Л Е Н И Е 27 июня 2014 года № 393 г. Калининград О порядке и условиях предоставления жилых помещений маневренного фонда специ...»

«Администрация Заводского сельсовета Троицкого района Алтайского края ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14 09.08.2017г. с.Заводское Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление порубочного билета или разрешения на пересадку деревьев и кустарников...»

«Новосибирский государственный университет Механико-математический факультет Кафедра математической экономики Аннотация выпускной квалификационной работы бакалавра Модель индикативного планирования федерального бюджета Студент: Бумагина Анастасия АнтоновнаНаучный руководитель: Лавлинский Сергей Михайлович...»

«Транспортно-пересадочные узлы способ преодоления транспортного коллапса в мегаполисе Как показывает мировая практика, транспортное сообщение в мегаполисах возможно сделать комфортным, если для его жителей приоритетным...»

«Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Иркутский национальный исследовательский технический университет"УТВЕРЖДАЮ Ректор ИРНИТУ "_"_20 г.ТИПОВ...»

«Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Технический лицей"ИНФОРМАЦИЯ о формировании антикоррупционного мировоззрения и повышения общего уровня правосознания и правовой...»

«Коммерческое предложение для учреждений общего образования на поставку программного обеспечения, оказание услуг технической поддержки. TOC \o 1-3 \h \z \u1. Коммерческие условия поставки...»

«Утверждены приказом генерального директораот "01" июня 2010 г.ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРАВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА"УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ОБЪЕДИНЕННОГО ПЕТЕРБУРГСКОГО ЭНЕРГОСТРОИТЕЛЬНОГО КОНСО...»
 
2018 www.info.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - интернет документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.