WWW.INFO.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Интернет документы
 


«ПРАВИЛНИК за систематизација на работните места во _ (назив на јавната здравствена установа) I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ Член 1 Со овој правилник се утврдува вкупниот број ...»

Врз основа на член 17 став (7) од Законот за вработените во јавниот сектор ("Службен весник на Република Македонија" бр. 27/14 и 199/14), директорот на _______________________, на __________ година донесе

(назив на јавната здравствена установа)

ПРАВИЛНИК

за систематизација на работните места во _____________________

(назив на јавната здравствена установа)

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се утврдува вкупниот број на вработените (административни службеници, даватели на услуги, помошно – технички лица) во ______________________, распоредот, шифрите, називите и описот на работните места по организациони единици и посебните услови потребни за извршување на работите и на задачите на одделните работни места.

Член 2

Работите и задачите што се вршат во __________________ се определуваат, согласно нивната сродност, меѓусебна поврзаност, видот, обемот и степенот на сложеноста, одговорноста и другите услови за нивното извршување.

Член 3

Работите и задачите утврдени со овој правилник претставуваат основа за вработување и распоредување на вработените во ____________________.

Член 4

Табеларниот преглед (работна карта) на работните места во _______________________.

II. РАСПОРЕД И ОПИС НА РАБОТНИТЕ МЕСТА

Член 5

Во овој правилник се утврдени и опишани вкупно _________ работни места на административни службеници, даватели на услуги и помошно – технички лица, распоредени по организациони единици согласно Правилникот за внатрешна организација на _______________, од кои се пополнети _____________ работни места.

Член 6

(1) Работните места административните службеници согласно Законот за основното образование се распоредени на следниот начин:

Ниво А1 - _______(вкупен број)

Ниво Б1 - _______

Ниво Б2 - _______

Ниво Б4 - _______

Ниво В1- _______

Ниво В2 - _______

Ниво В3 - _______

Ниво В4 - _______

Ниво Г1- _______

Ниво Г2 - _______

Ниво Г3 - _______

Ниво Г4 - _______

(2) Работните места даватели на услуги согласно Законот за здравствената заштита се распоредени на следниот начин:

Категорија А– раководни работници на внатрешни организациони единици:

Ниво А1 - _______(вкупен број)

Ниво А2- _______

Ниво А3- _______

Ниво А4- _______

Ниво А5- _______

Ниво А6- _______

Ниво А7- _______

Ниво А8- _______

Ниво А9- _______

Ниво А10- _______

Ниво А11- _______

Ниво А12- _______

Ниво А13- _______

Ниво А14- _______

Ниво А15- _______

Ниво А16- _______

Ниво А17- _______

.Категорија Б– здравствени работници со високо стручно образование од областа на медицината и стоматологијата

Ниво Б1 - _______ (вкупен број)

Ниво Б2- _______ (вкупен број)

Ниво Б3 - _______ (вкупен број)

Категорија В- здравствени работници со вишо стручно образование од областа на медицината и стоматологијата

Ниво В1- _______ (вкупен број)

Ниво В2 - ______.

Категорија Г – здравствени работници со средно стручно образование од областа на медицината, стоматологијата и фармацијата:

Ниво Г1 - _______(вкупен број)

Ниво Г2- _______

Ниво Г3- _______

Ниво Г4- _______

Ниво Г5- _______

Категориј Д– здравствени соработници:

Ниво Г1 - _______(вкупен број)

Ниво Г2- _______

Ниво Г3- _______

Ниво Г4- _______

Ниво Г5- _______

Ниво Г6- _______

Ниво Г7- _______

(3) Работните места на помошно – техничките лица се распроредени на следниот начин:

Подгрупа 1, Ниво А1 - _______(вкупен број);

Подгрупа 2, Ниво А1 - _______ (вкупен број);

Подгрупа 3, Ниво А1- _______ (вкупен број);

Подгрупа 4, Ниво А1- _______ (вкупен број);

Подгрупа 5, Ниво А1 - _______ (вкупен број)

Член 7

(1) Посебни услови утврдени со Законот за административните службеници/друг посебен закон или колективен договор, за раководните административни службеници од категоријата Б се:

Стручни квалификации за сите нивоа - ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен;

активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење,

потврда за положен испит за административно управување,

работно искуство, и тоа:

за нивото Б1 најмалку шест години работно искуство во струката од кои најмалку две години на раководно работно место во јавен сектор, односно најмалку десет години работно искуство во струката од кои најмалку три години на раководно работно место во приватен сектор,

за нивото Б2 најмалку пет години работно искуство во струката од кои најмалку две години на раководно работно место во јавен сектор, односно најмалку осум години работно искуство во струката од кои најмалку три години на раководно работно место во приватен сектор или

за нивоата Б3 и Б4 најмалку четири години работно искуство во струката од кои најмалку една година на работно место во јавен сектор, односно најмалку шест години работно искуство во струката од кои најмалку две години на раководно работно место во приватен сектор;

познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски), и тоа:

а нивоата Б1 и Б2 преку поседување на меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски тестатор, член на здружението ALTE на европски тестатори на Б2 (B2) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно ИЕЛТС со 5-6 поени, ФЦЕ, БЕК В, ИЛЕК, ИКФЕ, БУЛАТС, или Аптис, или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 500 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 175 бода или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 60 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или Гете сертификат, ТестДаФ и

за нивоата Б3 и Б4 преку поседување на меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски тестатор, член на здружението ALTE на европски тестатори на Б1 (B1) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно ИЕЛТС со 3,5 - 4,5 поени, ПЕТ, БЕК П, БУЛАТС, или Аптис, или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 450 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 135 бода, или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 45 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или Гете сертификат.

(2) Потреби општи работни комепетенции на напредно ниво:

учење и развој;

комуникација;

остварување резултати;

работење со други/тимска работа; стратешка свест;

ориентираност кон странките/засегнати страни;

раководење; и

финансиско управување.

Член 8

(1) Посебни услови утврдени со закон за стручните административни службеници од категоријата В се:

стручни квалификации, и тоа:

за нивото В1 ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен и

за нивоата B2, В3 и В4 ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен;

активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење,

работно искуство, и тоа:

за нивото В1 најмалку три години работно искуство во струката,

за нивото В2 најмалку две години работно искуство во струката,

за нивото В3 најмалку една години работно искуство во струката или

за нивото В4 со или без работно искуство во струката;

познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски), и тоа поседување на меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски тестатор, член на здружението ALTE на европски тестатори на А2 (А2) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно КЕТ, ИЕЛТС со максимум 3 поени, БУЛАТС, или Аптис, или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 400 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 95 бода, или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 30 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или Гете сертификат.

(2) Потреби општи работни комепетенции на средно ниво:

решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг;

учење и развој;

комуникација;

остварување резултати;

работење со други/тимска работа;

стратешка свест;

ориентираност кон клиенти/засегнати страни; и

финансиско управување.

Член 9

(1) Посебни услови утврдени со Законот за административните службеници/ друг посебен закон или колективен договор за помошно - стручни административни службеници од категоријата Г се:

ниво на стручни квалификации V А или ниво на квалификации IV според Македонската рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно образование.

активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење,

работно искуство, и тоа:

за нивото Г1 најмалку три години работно искуство во струката,

за нивото Г2 најмалку две години работно искуство во струката,

за нивото Г3 најмалку една години работно искуство во струката или

за нивото Г4 со или без работно искуство во струката;

познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски), и тоа поседување на меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски тестатор, член на здружението ALTE на европски тестатори на А1 (А1) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно БУЛАТС или Аптис; или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 310 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 35 бода или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 10 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или Гете сертификат.

(2) Потреби општи работни комепетенции на основно ниво:

учење и развој;

комуникација;

остварување резултати;

работење со други/тимска работа;

ориентираност кон странките/засегнати страни; и

финансиско управување.

Член 10

Посебни услови утврдени со закон за даватели на услуги од областа на здравството од Категорија А се:

ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен и

познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски), и тоа поседување на меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски тестатор, член на Здружението ALTE на европски тестатори, или уверение од меѓународна институција за познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски) на А1 (А1) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно БУЛАТС или Аптис, или ТОЕФЛ ПБТ најмалку 310 бода, ТОЕФЛ ЦБТ најмалку 35 бода или ТОЕФЛ ИБТ најмалку 10 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или Гете сертификат.

Член 11

Посебни услови утврдени со закон за даватели на услуги од областа на здравството од Категорија Б се:

ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен; и

познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски), и тоа поседување на меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски тестатор, член на Здружението ALTE на европски тестатори, или уверение од меѓународна институција за познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски) на А1 (А1) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно БУЛАТС или Аптис, или ТОЕФЛ ПБТ најмалку 310 бода, ТОЕФЛ ЦБТ најмалку 35 бода или ТОЕФЛ ИБТ најмалку 10 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или Гете сертификат.

сертификат за работа со компјутерски програми за канцелариско работење и да поседуваат уверение за познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски) на А1 нивото.

Член 12

Посебни услови утврдени со закон за даватели на услуги од областа на здравството од Категорија В се:

ниво на квалификации IV според Македонската рамка на квалификации, и

сертификат за работа со компјутерски програми за канцелариско работење.

Член 13

Посебни услови утврдени со закон за даватели на услуги од областа на здравството од Категорија Г се:

средно образование, и

сертификат за работа со компјутерски програми за канцелариско работење.

Член 14

Посебни услови утврдени со закон за даватели на услуги од областа на здравството од Категорија Д се:

за нивоата Д1, Д,2, Д3, Д4, Д5 и Д6, ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен;

за нивото Д7 вишо образование

за нивоата Д1, Д,2, Д3, Д4, Д5 и Д6 меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски тестатор, член на Здружението ALTE на европски тестатори, или уверение од меѓународна институција за познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски) на А1 (А1) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно БУЛАТС или Аптис, или ТОЕФЛ ПБТ најмалку 310 бода, ТОЕФЛ ЦБТ најмалку 35 бода или ТОЕФЛ ИБТ најмалку 10 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или Гете сертификат, и

за сите работни места од категоријата Д сертификат за работа со компјутерски програми за канцелариско работење.

Член 15

Посебни услови утврдени со закон за помошно – техничките лица се:

ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО ______________________

(назив на органот/институцијата)

Сектор

Одделение/оддел/друг организационен облик

Реден број и шифра Звање на работно место Назив на работно место Број на извршители Вид на образование Други посебни услови Работни цели

Работни задачи

Одговара пред VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 16

Овој Правилник може да се измени и дополни на начин и постапка како и при неговото донесување.

Член 17

Со влегувањето во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот ___________________ со број ________________ од ____________.

Член 18

Овој Правилник влегува во сила со денот на донесувањето, a ќе се применува по добиената согласност од Министерството за информатичко општество и администрација.

Бр. /

година

Раководно лице на орган/институцијаПохожие работы:

«Приложение 1 к СанПиН 2.4.5.2409-08 Рекомендуемый минимальный перечень оборудования производственных помещений столовых образовательных учреждений и базовых предприятий питания Наименование производственного помещения Оборудование Склады Стеллажи, подтоварники, среднетем...»

«Как снять с кадастрового учета объект капитального строительства? Каждый, кто однажды оформлял документы на недвижимость, знает, что регистрации права собственности предшествует постановка объекта на кадастровый учет, и эта процедура многим знакома не понаслышке. Но иногда возникает необходимость прекратить право на объект капитального...»

«Ротавирусная инфекция Ротавирусная инфекция ("кишечный грипп") – это острое инфекционное заболевание, которое характеризуется преимущественным поражением желудочно-кишечного тракта, общей интоксикацией, дегидратацией. Наря...»

«Требования к оформлению статей для публикации в научно-практическом журнале "Вестник ИрГСХА" выпуски № 81, 82 с публикацией материалов VII научно-практической конференции "Чтения И. П. Терских" Акт...»

«Приложение к письму № _от Отчет СПб ГУП "Горэлектротранс". Информация об отобранных для внедрения научно-технических продуктах № п/пОтветственная за внедрение организация (подведомственное предприятие/ учреждение) Ответственный разработчик Название научно-технического продукта Описание н...»

«УДК 339.13: 622.272 КРАВЧЕНКО А.А., канд.тех.наук ВЕРЕТЕЛЬНАЯ Л.Н., аспирант ДУМАНСКАЯ Е.А., магистрант (ДонНТУ) Анализ себестоимости готовой угольной продукции шахт Донбасса (на пример...»

«Принято Решение заседания Совета школы протокол № 2 от "25 " февраля 2014г. Утверждено приказом директора МБОУ "Школа № 120" Московского района г.Казани от "28" февраля 2014г. № 42 О.А.Хасанова "Согласовано" Председатель профсоюзногокомитета: Г...»
 
2018 www.info.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - интернет документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.