WWW.INFO.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Интернет документы
 


«ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44. Место:Обреновац Број:_ _ (место и датум) На ...»

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:_______________

_________________________

(место и датум)

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 2844/4-15 од 17. јуна 2015. године - пречишћен текст) и члана 37. Правилника о уређивању поступка јавне набавке у Јавном предузећу „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.3020/3-15 од 01.10.2015.године), на основу Извештаја о стручној оцени понуда (број 105- E 03.01.-4057/1-2016 од 06.01.2016. године), директор ЈП ЕПС, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр. 3000/1622/2015 (ЗСУ 101959/2015)

Уговор о јавној набавци добара: Испорука Прегрејача 2, повезног цевовода међупрегрејача МП1-МП2 и МП2-МП3 и цевовода убризгавања на блоку Б2 на локацији ТЕНТ Б, Ушће, додељује се групи понуђача: ЛМ Металмонт д.о.о, Kраља Милутина 13б, 11500 Обреновац (овлашћени члан) са подизвођачима: Технички Центар Инспект д.о.о Обреновац и ПЕД Инспект д.о.о Београд и члановима групе: RAFAKO S.A. Poljska, Rafako Engineering Solution d.o.o, ZK Termochem Prag, Ogranak Beograd, чија је Понуда, евидентирана код Понуђача под бројем 81/12/15 од 07.12.2015. године, благовремена, одговарајућа, прихватљива и прворангирана са понуђеном ценом од 1.798.000,00 евра, што по средњем курсу НБС (Листа број 237 од 10.12.2015.) од 122,1559 динара за 1 €, на дан 10.12.2015. износи 219,636,308.20 динара без ПДВ-а.

Део уговора који ће извршити подизвођачи:

Технички Центар Инспект д.о.о Обреновац 2% - испитивање методама без разарања и

ПЕД Инспект д.о.о Београд 1% - Контролисање – оцена усаглашености и преглед пре пуштања у рад

Ова одлука се објављује на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца у року од три дана од дана доношења.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Предмет јавне набавке је набавка добара: Испорука Прегрејача 2, повезног цевовода међупрегрејача МП1-МП2 и МП2-МП3 и цевовода убризгавања на блоку Б2 на локацији ТЕНТ Б, Ушће.

Процењена вредност јавне набавке износи: 354.340.000,00 динара без ПДВ.

Основни подаци о понуђачима:

Ред. бр. Назив Адреса

1. Група понуђача: Виа Оцел д.о.о, Тадеуша Кошћушка бр. 56, 11000 Београд (овлашћени члан) са Кон Мат д.о.о (подизвођач) и члановима групе: Феромонт инжењеринг д.о.о, Монт Р д.о.о, БЕТ д.о.о, Грађевински факултет Универзитета у Београду и Про инг д.о.о Тадеуша Кошћушка бр. 56, 11000 Београд (овлашћени члан)

2. Група понуђача: ЛМ Металмонт д.о.о, Kраља Милутина 13б, 11500 Обреновац (овлашћени члан) са подизвођачима: Технички центар инспект д.о.о Обреновац, ПЕД инспект д.о.о Београд., и члановима групе: RAFAKO S.A. Poljska, Rafako Engineering Solution d.o.o, ZK Termochem Prag, Ogranak Beograd Kраља Милутина 13б, 11500 Обреновац (овлашћени члан)

Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда: нема.

Понуде понуђача, које нису одбијене а евидентиране су у тачки „основни подаци о понуђачима“ под редним бројевима: 1 и 2 су благовремене, наручилац их није одбио због битних недостатака, одговарајуће су, не ограничавају, нити условљавају права наручиоца или обавезе понуђача и не прелазе износ процењене вредности јавне набавке, па су као такве оцењене прихватљивим.

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

У току стручне оцене понуда констатовано је да је Виа Оцел д.о.о (овлашћени члан), који заступа групу понуђача у понуди доставио Уверење Привредне Коморе број 33.01.-1/4125 од 30.11.2015. године о домаћам пореклу добара – опреме под притиском (грејне површине и цевоводи) издато на име произвођача ВИА ОЦЕЛ д.о.о Београд.

Из уговора о формирању групе понуђача и пратећег прилога комисији није био у потпуности јасан опис поделе послова по појединим члановима групе понуђача, а нарочито ако се има у виду да је у Уверењу ПКС наведено да је Произвођач добара домаћег порекла ВИА ОЦЕЛ д.о.о Београд, а у подели посла је наведено да у набавци опреме и материјала за израду и изради опреме учествују Виа Оцел, Феромонт инжењеринг и Монт Р (пројектну документацију израђују Bаlkаn Еnеrgу Теаm д.о.о и Грађевински факултет Универзитета у Београду).

Имајући у виду да је Законом дефинисано да је за остваривање права у складу са чланом 86. ЗЈН потребно да понуђач докаже да нуди добра која су у потпуности домаћег порекла, за сваку од позиција наведених у понуди, комисија је дана 18.12.2015. тражила додатна разјашњење понуде број П121/15. од 10.12.2015. у складу са чланом 93. став 1. ЗЈН.

Комисија је дана 18.12.2015. од понуђача захтевала да достави документацију на основу које се недвосмислено може утврдити да су све понуђене позиције добра домаћег порекла (нпр. документацију на основу које је издата потврда ПКС) и детаљнију поделу посла за учеснике у заједничкој понуди, према позицијама из структуре понуђене цене, и то:

Ред.бр.1: Прегрејач 2, са овесним цевима и антиабразивним заштитама

Ред.бр.2: Повезни цевовод МП1-МП2 и МП2-МП3, са овешењима и осталом припадајућом опремом и деловима

Ред.бр.З: Цевоводи убризгавања, са овешењима и осталом припадајућом опремом и деловима

Ред.бр.4: Остала опрема и делови које пројектно техничком документацијом и прорачунима пројектант/испоручилац предвиди за уградњу.

Представник понуђача је дана 24.12.2015. доставио одговор у којем је наведено да се целокупна производња изводи у производним погонима Виа Оцел д.о.о, под стручним надзором и на основу радионичке документације и планова контроле израђених од стране Виа Оцел д.о.о. као и да потврда ПКС (једине институције надлежне за издавање потврде о домаћем пореклу добара) обухвата комплетан предмет јавне набавке – грејне површине и цевоводе. Додатно, доставили су и поделу посла учесника у заједничкој понуди у захтеваној форми – по позицијама из структуре понуђене цене, уз навођење да је наведена подела посла без утицаја на чињеницу да су понуђена добра производ Виа Оцел д.о.о, јер наведена предузећа учествују као кооперанти у погонима и под контролом Виа Оцел д.о.о.

На основу одговора понуђача и Уверења о домаћем пореклу комисија се уверила да би понуђач (група понуђача коју заступа Виа Оцел као овлашћени члан) могао да оствари право у складу са чланом 86. ЗЈН, под условом да други понуђач не поседује доказ о домаћем пореклу добара.

Комисија је у складу са чланом 86. став 9. ЗЈН имала дужност да пре рангирања прихватљивих понуда, провери да ли други понуђач (са нижом понуђеном ценом) нуди добра домаћег порекла, пошто доказ о домаћем пореклу није доставио уз понуду.

Дана 25.12.

2015. комисија је упутила захтев за додатним појашњењем понуде број 81/12/15 од 07.12.2015. овлашћеном представнику групе понуђача - ЛМ Металмонту д.о.о у складу са чланом 93. став 1. ЗЈН и чланом 86. став 9. ЗЈН.

У захтеву је тражено да се изјасне да ли нуде робу домаћег порекла и да о томе доставе доказ предвиђен Правилником – Потврду Привредне коморе Србије, са напоменом да нас приложена подела посла коју су доставили у прилогу уговора о формирању групе понуђача за обим радова и испоруку за учеснике у заједничкој понуди упућује на закључак да не нуде добра домаћег порекла.

Представник понуђача је дана 28.12.2015. доставио одговор у којем је наведено да нуде добра домаћег порекла и доставио Уверење ПКС број 33.01.1/4314 од 18.12.2015. да је ЛМ Металмонт д.о.о Београд, Обреновац произвођач производа домаћег порекла – „помоћни уређај котла“.

Након пријема овог одговора и доказа, а имајући у виду да је ЛМ Металмонт д.о.о Београд (овлашћени члан), који заступа групу понуђача у понуди доставио Уверење Привредне Коморе број 33.01.-1/4314 од 18.12.2015. године о домаћам пореклу добара – помоћни уређај котла“ издато на име произвођача - ЛМ Металмонт д.о.о Београд, Комисија је дана 29.12.2015. упутила нови захтев за достављање додатних разјашњења и доказа на основу којег се недвосмислено може утврдити да су све понуђене позиције добра домаћег порекла (нпр. документацију на основу које је издата потврда ПКС) као и детаљнији опис поделе посла за учеснике у заједничкој понуди, према позицијама из структуре понуђене цене.

Представник понуђача је дана 31.12.2015. године доставио комплетну документацију на основу које је добио Уверење ПКС и детаљну поделу посла и приложио технолошки поступак и операције у току израде свих позиција које су предмет јавне набавке.

На основу достављених одговора и доказа о домећем пореклу добара комисија је утврдила да понуђач (група понуђача коју заступа ЛМ Металмонт као овлашћени члан) нуди добра домаћег порекла.

Коначно, имајући у виду да су оба понуђача доставила Законом одређен доказ о домаћем пореклу добара - Уверење ПКС (једине институције надлежне за издавање потврде о домаћем пореклу добара) те да је недвосмислено доказано да све понуђене позиције 1-4: Прегрејач 2, са овесним цевима и антиабразивним заштитама, Повезни цевовод МП1-МП2 и МП2-МП3, са овешењима и осталом припадајућом опремом и деловима, Цевоводи убризгавања, са овешењима и осталом припадајућом опремом и деловима и Остала опрема и делови које пројектно техничком документацијом и прорачунима пројектант/испоручилац предвиди за уградњу чине целину „опрему под притиском грејне површине и цевоводе“, односно „помоћни уређај котла“, и носе један тарифни број 8404.100000 – помоћни уређаји котла, Комисија је закључила ни један од понуђача не стиче предност у односу на другог по основу члана 86. став 4. ЗЈН.

Комисија након прегледа и стручне оцене понуда, прихватљиве понуде рангира применом критеријума „најнижа понуђена цена“ на следећи начин:

Ред. бр. Понуђач Цена Ранг

1. Група понуђача: ЛМ Металмонт д.о.о, Kраља Милутина 13б, 11500 Обреновац (овлашћени члан) са подизвођачима: Технички центар инспект д.о.о Обреновац, ПЕД инспект д.о.о Београд., и члановима групе: RAFAKO S.A. Poljska, Rafako Engineering Solution d.o.o, ZK Termochem Prag, Ogranak Beograd са подизвођачима: Технички Центар Инспект д.о.о Обреновац и ПЕД Инспект д.о.о Београд 1.798.000,00 евра, што по средњем курсу НБС (Листа број 237 од 10.12.2015.) од 122,1559 динара за 1 €, на дан 10.12.2015. износи 219,636,308.20 динара без ПДВ-а.

1

2. Група понуђача: Виа Оцел д.о.о, Тадеуша Кошћушка бр. 56, 11000 Београд (овлашћени члан) са Кон Мат д.о.о (подизвођач) и члановима групе: Феромонт инжењеринг д.о.о, Монт Р д.о.о, БЕТ д.о.о, Грађевински факултет Универзитета у Београду и Про инг д.о.о 1.874.000,00 евра, што по средњем курсу НБС (Листа број 237 од 10.12.2015.) од 122,1559 динара за 1 €, на дан 10.12.2015. износи 228,920,156.60 динара без ПДВ-а.

2

На основу наведеног Комисија је предложила Наручиоцу да донесе одлуку о додели уговора групи понуђача: ЛМ Металмонт д.о.о, Kраља Милутина 13б, 11500 Обреновац (овлашћени члан) са подизвођачима: Технички центар инспект д.о.о Обреновац, ПЕД инспект д.о.о Београд., и члановима групе: RAFAKO S.A. Poljska, Rafako Engineering Solution d.o.o, ZK Termochem Prag, Ogranak Beograd чија је понуда благовремена, одговарајућа, прихватљива и прворангирана, са понуђеном ценом од 1.798.000,00 евра, што по средњем курсу НБС (Листа број 237 од 10.12.2015.) од 122,1559 динара за 1 €, на дан 10.12.2015. износи 219,636,308.20 динара без ПДВ-а.

Део уговора који ће извршити подизвођачи:

Технички Центар Инспект д.о.о Обреновац 2% - испитивање методама без разарања и

ПЕД Инспект д.о.о Београд 1% - Контролисање – оцена усаглашености и преглед пре пуштања у рад

На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.

Правна поука:

У складу са чланом 149. став 6. Закона о јавним набавкама Захтев за заштиту права може се поднети у року од десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Директор ЈП ЕПС

________________________________

Александар Обрадовић, дипл.екон.

Доставити: кабинету директора ЈП ЕПС, извршном директору за послове финансија, финансијском директору Огранка, сектору за набавке и комерцијалне послове Управе, организационој целини за набавке и комерцијалне послове Огранка, Комисији за ЈН и АрхивиПохожие работы:

«Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа "Технический лицей" города ОбнинскаСОГЛАСОВАНО Советом учреждения Протокол № 03 от30.08.2013ПРИНЯТО Педагогическим советом Протокол...»

«12 МАЯ 2017 Вернуться в оглавлениеПубликации ИНТЕРФАКС; 2017.05.11; МИНТРАНС РФ ВЫСТУПАЕТ ЗА УРАВНИВАНИЕ АВИА– И Ж/Д ТРАНСПОРТА В ЛЬГОТАХ ПО НДСМинистерство транспорта РФ выступает за уравнивание авиационного и железнодорожного пассажирского транспорта в...»

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ГОБПОУ "Липецкий машиностроительный колледж"УТВЕРЖДАЮ: Зам. директор колледжа по УР _Н.Н. Шульгина " "20_ г. Предмет: Инженерная графика Тема: Графическая работа "Выполнение эскиза детали типа "Вал" с применением сечения" Рассмотрен на заседании цикловой комиссии ОТД Протокол №_ от Предс...»

«Техническое задание на поставку бытовой техники для нужд ОАО "Энергосервисная компания Ленэнерго" ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯНазначение документаНастоящий документ представляет собой техническое задание д...»

«Министерство образования и науки Республики Казахстан Павлодарский государственный университет им. С. ТорайгыроваКафедра Промышленное, гражданское и транспортное строительство Программа вступительного экзамена по специальности 6М073...»

«Постановлением Правительства Оренбургской области от 7 июля 2015 г. № 527-п на территории Оренбургской области утверждены нормативы потребления коммунальных услуг по горячему, холодному водоснабжению, электроснабжению и теплоснабжению в жилых и нежилых помещениях при наличии технической возможности установки коллективны...»

«К вопросу о механизме правового регулирования Мильков Александр Васильевич Необходимость изучения механизма правового регулирования обусловлена научной потребностью познать сущность действия права в качестве социального регулято...»

«ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИПОСТАНОВЛЕНИЕ от 3 февраля 2012 г. N 79О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИВ соответствии с Федеральным законом О лицензировании отдельных видов деятельности Правительство Российской Федерации пост...»
 
2018 www.info.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - интернет документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.