WWW.INFO.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Интернет документы
 


«свързани с управление качеството на образованието Самооценяването се извършва по области, систематизирани със своите критерии и показатели за оценяване на качеството на образованието както следва: ...»

Критерии, показатели и инструментариум относно Процедура за

отчитане на постигнати резултати,

свързани с управление качеството

на образованието

Самооценяването се извършва по области, систематизирани със своите критерии и показатели за оценяване на качеството на образованието както следва:

Област училищен мениджмънд – 25 точки.

Критерий: Система за осигуряване качество на образованието – 9.50 точки

Показатели:

Разработена училищна програма за повишаване качеството на образованието

Вътрешноучилищни критерии за установяване качеството на образованието

Създадена вътрешна система за осигуряване качествено образование

Създаден механизъм за мониторинг и контрол на образованието

Създаден механизъм за ранно предупреждение

Изготвен доклад от проведена самооценка с изводи и мерки за осигуряване по-високо качество на образованието

Критерий: Инвестиции в образованието – 4.00 точки

Показатели:

Участие в национални, европейски и други международни програми и проекти. Разработване на училищни проекти.

Законосъобразно, икономически целесъобразно и прозрачно управление на бюджета.

Наличие на собствени приходи на училището

Критерий: Квалификационна дейност – 2.50 точки

Показатели:

Реализиране на квалификационната дейност за педагогическия персонал на вътрешноучилищно ниво

Реализиране на квалификационна дейност за педагогическия персонал, проведена от други институции

Споделяне на ефективни практики

Критерий: Нормативно осигуряване – 3.00 точки

Показатели:

Осигурен достъп до законовата и подзаконовато нормативна уредба за осъществяване дейността на училището

Осигурен достъп до учебната документация

Състояние на училищната документация

Критерий: Училищен персонал – 6.00 точки

Показатели:

Наличие на правила и/или процедури при назначаване и съкращаване на персонала

Откритост и прозрачност при вземане на управленски решения

Делегиране на права

Критерии за оценка труда на учителите и служителите

Наличие на капацитет за оценка на състоянието на качеството на предлаганото образование

Наличие на политита за насърчаване и ресурсно подпомагане на извънкласни дейности

Качество на административното обслужване

Област училищна среда – 20 точки

Критерий: Индивидуална среда на ученика – 4.50 точки

Показатели:

Наличие на мерки за адептиране на ученика към училищната среда

Създадени възможности за включване на ученика в различни училищни общности в зависимост от неговите интереси и потребности

Осигурени условия за интерактивно учене

Критерий: Училището като социално място – 6.50 точки

Показатели:

Създадени условия за интегриране на ученици със СОП

Създадени условия за интегриране на обучавани възрастни и в неравностойно положение

Предприети мерки за социализиране на ученици, за които българският език не е майчин

Предприети мерки за социализиране на курсисти, за които българският език не е майчин

Наличие на правила за разрешаване на възникнали конфликти

Дейности за превенция и разрешаване на конфликти

Наличие на начини и средства за разпространяване на информация, свързана с дейността на училището

Наличие на училищен сайт с актуална информация

Критерий: Материално-техничиска база – 9.00 точки

Показатели:

Осигурена достъпна архитектурна среда, спрямо необходимите потребности

Наличие на пропускателен режим, ориентири за ученици, родители и други външни лица

Относителен брой на класните стаи, поддържани и оборудвани с необходимия инвентар спрямо общия брой на класните стаи

Наличие на кабинети за професионално обучение

Осигуреност с материали и консумативи за общообразователна подготовка

Достъпни за всички ученици и по всяко време библиотека и интернет

Функционално място на ученика в класната стая/кабинета/лабораторията/физкултурния салон – наличие на регламентирани отговорности за спазване на чистотата на работното място. Опазване на интериора и екстериора на училището.

Функционално място на учителя – осигурен постоянен достъп до интернет и актуална научна и педагогическа литература.

Област обучение и учение – 40 точки

Критерий: Учебна дейност – 10.00 точки

Показатели:

Подготовка и планиране на уроците

Структурата на урока е ясна за учениците

Планиране и използване на ИКТ

Критерий: Оценяване и самооценяване – 5.00 точки

Показатели:

Използване на разнообразни форми за проверка на учениците

Критерии за оценяване – известни на учениците

Обсег на използването на ИКТ при оценяването по учебни предмети от професионалната подготовка

Ритмичност на оценяването

Изградени умения у учениците за самооценяване по практическо обучение

Изградени умения у учителите за самооценяване

Критерий: Взаимоотношения ученик-учител; ученик-ученик –7.00 точки

Показатели:

Изградени взаимоотношения на партньорство между учители и ученици

Умения за работа в екип в паралелката

Установена от учителя позитивна атмосфера в паралелките

Критерий: Резултати от обучението – 10.00 точки

Показатели:

Относителен дял на отпадналите от обучение към броя на постъпилите в началото на обучението

Относителен дял на успешно завършилите ученици със СОП към започналите обучение

Процент на успешно завършилите обучаеми възрастни и в неравностойно положение, спрямо тези започнали обучение

Относителен дял на учениците, успешно положили и двата държавни зрелостни изпити към допуснатите до зрелостни изпити

Относителен дял на учениците на поправителен изпит към общия брой ученици

Относителен дял на повтарящите ученици към общия брой ученици

Относителен дял на отпадналите по различни причини ученици към броя на учениците за учебната година

Критерий: Награждаване на знания и умения – 4.00 точки

Показатели:

Резултати от участието на ученици в състезания, олимпиади, конкурси и други

Изградени екипи за работа по проекти

Педагогически постижения – 4.00 точки

Показатели:

Относителен дял на учителите с придобита следдипломна квалификация спрямо броя на заявилите такава

Брой учители, подготвили ученици – призьори от конкурси и олимпиади

Област училищно партньорство – 15 точки

Критерий: Партньорство между преките участници в училищното образование – 7.50 точки

Показатели:

Създадени методически обединения

Създадени условия за подкрепа на млади учители

Включване на учителите в управлението на промените в училището

Партньорство на училищното ръководство с методическите обединения. Партньорство между отделните структури

Средна посещаемост на родители на родителска среща годишно

Удовлетвореност на родителите по конкретни въпроси

Участие на родителите в организираните от училището извънкласни дейности

Осигурен достъп на родителите до училищната документация

Дейност на училищното настоятелство

Критерий: Външно партньорство – 7.50 точки

Показатели:

Взаимодействие с институциите в системата на народната просвета на териториалните органи на озпълнителната власти местното управление

Взаимодействие с Агенцията за закрила на детето и структурите на ЗД „Полиция”

Взаимодействие с местната общественост

Сътрудничество със социални партньори при разработване на концепции, вътрешно-нормативни документи, преложения, мнения, становища за и по политически проекти, съвместни проекти, модернизиране на материалната база на гимназията

Участие на работодатели при определянето на профила на гимназията

Удовлетвореност на училищните партньори, работодатели по конкретни въпроси

614045150495Скала на крайната оценка

От 81 до 100 точки – отлична/изключителна

От 61 до 80 точки – много добра

От 41 до 60 точки – добра

От 21 до 40 точки – средна

Под 20 точки – слаба/ниска

00Скала на крайната оценка

От 81 до 100 точки – отлична/изключителна

От 61 до 80 точки – много добра

От 41 до 60 точки – добра

От 21 до 40 точки – средна

Под 20 точки – слаба/ниска

5. Определяне формата и съдържанието на доказателствения материал. Инструментариум на процедурата.

1.Наблюдение и събиране на данни - извършва се в края на всеки срок, чрез :

-анкети за ученици - отговорници класните ръководители

-анкети за учители - отговорник Директор.

2.Анализ и синтез на събраната информация - анализират се данните. След направен синтез се отчитат постигнати резултати -отговорници - членовете на работната група по самооценяване.

3.SWOT анализ – отговорници - членовете на работната група по самооценяване.

4. Сравнение на резултатите с предходни години и други сходни гимназии – отговорници - членовете на работната група по самооценяване.

5.Анализ на протоколите за дейностите на другите комисии в гимназията – Отговорници: членовете на работната група по самооценяване.

6. Изготвят се Чек листове, с които се проследява осигуряването на качеството на образованието. Отговорници: членовете на работната група по самооценяване.

Забележка: Точки 3-6 се извършват веднъж годишно.

Начини на обработване на доказателствения материал. Режим на съхранение и защита на информацията.

Попълнените анкети се съхраняват в специален за целта класьор.

С резултатите от анализа и синтеза на информацията, както и със SWOT анализа се запознава целият педагогически колектив, като се набелязват мерки за преодоляване на слабите страни. Тази дейност се документира с протокол в началото на всеки учебен срок.

Съставя се и протокол за сравнение на резултатите с предходни години. Тези протоколи се съхраняват в специално досие на дейността на работната група по самооценяване. В това досие се съхранява и класьора с анкетите и въпросниците.

Прави се сравнение с дейността на друга гимназия -по този начин се обменят добри практики.

Изработва се сравнителен анализ и се набелязват нови възможности за развитие. Този сравнителен анализ се съхранява в досието на работната група по самооценяване.

Анализират се данните от протоколите на другите комисии, като в протокол се отчитат резултатите и направените изводи и се отчитат силни и слаби страни в развитието на образованието.

Създават се Чек листове, с които се проследява осигуряването на качеството на образованието. Съхраняват се в досието за дейността на работната група по самооценяване.Похожие работы:

«Календарь дат и событий на 2017 год № Дата Наименование мероприятия Организатор Январь "Каляды" в деревне Иркутской области (возрождение традиции народного колядования от дома к дому в селе (7-8 января). ИГМОО "Молодежный клуб "Кривичи" (МК "Кривичи") Совместное мероприятие со Свердловской администрацией, приходом Храма...»

«Государственное учреждение образования "Институт бизнеса и менеджмента технологий Белорусского государственного университета" Кафедра логистики Аннотация к дипломной работе "Использование механизма логистических посредников по доведению п...»

«ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ № 2 (ТЕМЫ 6 – 18)ТЕМА 6. ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ КАК ЭТАП СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ1. Сущность и понятие "миссия организации".2. Характеристика организации для определения миссии.3. Понятие и виды целей организации.4. Тр...»

«ИНСТРУКЦИЯ по приготовлению и контролю качества раствора калия хлорида 0,5%, 1%, 3%, 4%, 5%, 7 %, 10% для инъекции в условиях аптек1. Характеристика готового продукта1) Раствор калия хлорида 0,5%, 1%, 3%,4% 5%, 7,0%, 10% для инъекци...»

«Вопросы контрольной работы по ПМ.03. МДК.03.01. "Система технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин и механизмов".1.Система технического обслуживания и ремонта машин в сельском хозяйстве.2. Значение своевременного проведения технического обслуживания и ремонта.3.Ремонтнообслуживающая база...»

«Уважаемые жители и гости Щелковского района! Повышенную опасность для человека, если он, конечно, не живет в центре безводной песчаной пустыни, представляют водоемы: реки, озер...»

«ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Ресурсы промышленного развития в пространственном аспекте Красноярского края Макрорайон Промышленные центры Потенциал промышленного производства Базовые производства Перспективные прои...»

«Необходимость выполнения проекта определяется проблемами возрождения редкоземельной и скандиевой промышленности в России. В современном мире в соответствии с требованиями научно-технического прогресса сохраняется устойчивый рост потребления редкоземельных элементов и скандия. Уровни потребле...»
 
2018 www.info.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - интернет документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.