WWW.INFO.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Интернет документы
 


«П Р О Т О К О Л № 28 Общински съвет – Берковица прие Р Е Ш Е Н И Е № 400 1. Общински съвет – Берковица определя в съответствие с разпоредбата на чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ: „Пасищата, мерите и ...»

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

П Р О Т О К О Л

№ 28

Общински съвет – Берковица прие

Р Е Ш Е Н И Е № 400

1. Общински съвет – Берковица определя в съответствие с разпоредбата на чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ: „Пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда по реда на чл. 24а, ал. 2 /без търг или конкурс/ на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена, определена по пазарен механизъм. Пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд се предоставят под наем или аренда на лица, които нямат данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд "Земеделие", държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2.”. 2. На основание чл. 37о, ал. 4, т. 1 от ЗСПЗЗ приема годишен план за паша за стопанската 2016-2017 г. на мери, пасища – общински поземлен фонд, съгласно Приложение № 1 (едно).

3. На основание чл. 37о, ал. 4, т. 2 от ЗСПЗЗ дава съгласие за предоставяне на общинските мери и пасища на територията на Община Берковица за стопанската 2016-2017 г. за общо ползване и за предоставяне за индивидуално ползване, определени с Решение № 255 от Протокол № 20/25.03.2016 г. Общински съвет – Берковица.

4. На основание чл. 37о, ал. 4, т. 3 от ЗСПЗЗ приема Задълженията на общината и на ползвателите за поддържането на мерите и пасищата, съгласно Приложение № 2 (две).

5. На основание чл. 37о, ал. 1 и ал. 2 приема Правила за ползване на мерите и пасищата на територията на Община Берковица, съгласно Приложение № 3 (три), като задължава ползвателите на общинските мери, пасища и ливади на територията на Община Берковица да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние и да спазват Правила за ползване на мерите и пасищата на територията на Община Берковица.

6.Общински съвет - Берковица определя наемна цена за отдаване под наем, по чл. 37и ал. 1 от ЗСПЗЗ, на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд, по реда на чл. 24а, ал. 2 от ЗСПЗЗ, на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена, определена по пазарен механизъм, съгласно експертни пазарни оценки, изготвени от ЕТ “КАМИНО – МИЛАН ЗЛАТКОВ”, ЕИК 821142369, с адрес на управление: гр. Берковица, жк.”Стара планина”, бл.“Пролет“, ет.2, ап.4, представлявано от Милан Атанасов, както следва:

Землище Ливади -рентно плащане лв/дка ПАЗАРНА

лв/дка Пасища, мери - рентно плащане лв/дка ПАЗАРНА

лв/дка

Берковица 7.00 9.67 6.00 7.81

Балювица 4.00 8.42 6.00 7.81

Бистрилица 15.00 15.12 6.00 11.79

Бокиловци 7.00 8.79 6.00 7.81

Боровци 5.00 8.

78 4.00 7.86

Бързия 7.00 8.

79 6.00 7.81

Гаганица 9.00 9.95 8.00 8.84

Замфирово 3.00 7.05 4.00 6.00

Комарево 5.00 8.78 7.00 7.98

Котеновци 7.00 8.79 6.00 7.81

Костенци 5.00 9.78 6.00 8.13

Лесковец 7.00 8.79 6.00 8.07

Мездрея 6.00 9.

32 6.00 7.81

Песочница 9.00 13.99 7.00 9.11

Пърличево 2.00 7.00 6.00 7.81

Рашовица 10.00 12.55 12.00 14.46

Слатина 7.00 8.

79 6.00 8.05

Цветкова бара 5.00 7.00 6.00 7.68

Черешовица 6.00 8.88 6.00 7.81

Ягодово 8.00 8.

80 6.00 7.81

7. Общински съвет – Берковица определя началната тръжна цена за отдаване под наем за индивидуално ползване на мерите, пасищата и ливадите за срок от 1 стопанска година (2016-2017 г.) по реда на чл. 37и, ал. 13 и ал. 14 от ЗСПЗЗ, в размер на 8 лв./дка за ливадите и 7 лв./дка за пасища, мери. Размерът на депозита за участие в търга е 20 % от началната тръжна цена, умножена по площта на имота.

8. Общински съвет – Берковица приема документите, съпътстващи предоставянето на общински пасища, мери и ливади за ползване по реда на чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ, както следва:

8.1. Обраци на документи, утвърдени от Министъра на земеделието и храните:

1. Заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ до Кмета на община Берковица-по образец;

2. Декларация по чл. 37и, ал. 1от ЗСПЗЗ-по образец;

3. Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъден обект (постоянен обект), регистриран в Интегрирана информационна система на БАБХ-по образец;

4. Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъден обект-пасище (временен обект), регистриран в Интегрирана информационна система на БАБХ-по образец;

5. Опис на собствени и ползвани имоти с НТП-пасища, мери и ливади-по образец;

6. Копие от документ за самоличност за физическите лица или нотариално заверено пълномощно и копие от документ за самоличност на упълномощеното лице;

7. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код на юридическото лице или едноличния търговец съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;

8. Копие от документ за самоличност на физическото лице, представляващо търговеца при провеждането на процедурата, или документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно на упълномощено от него лице;

Проект на договор

8.2. Необходими документи при отдаването на пасища, мери и ливади под наем по чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ:

Заявление за допускане до търг- по образец

Декларация № 1-по образец;

Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъден обект (постоянен обект), регистриран в Интегрирана информационна система на БАБХ-по образец;

Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъден обект-пасище (временен обект), регистриран в Интегрирана информационна система на БАБХ-по образец;

Копие от документ за самоличност за физическите лица или нотариално заверено пълномощно и копие от документ за самоличност на упълномощеното лице;

Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код на юридическото лице или едноличния търговец съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;

Копие от документ за самоличност на физическото лице, представляващо търговеца при провеждането на процедурата, или документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно на упълномощено от него лице;

Проект на договор

8.3. Необходими документи при отдаването на пасища, мери и ливади под наем по чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ:

Заявление за допускане до търг- по образец

Декларация № 1-по образец;

Копие от документ за самоличност за физическите лица или нотариално заверено пълномощно и копие от документ за самоличност на упълномощеното лице;

Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код на юридическото лице или едноличния търговец съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;

Копие от документ за самоличност на физическото лице, представляващо търговеца при провеждането на процедурата, или документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно на упълномощено от него лице;

Проект на договор

съгласно Приложение № 5 (пет).

9. Общински съвет – Берковица приема реда за разпределение на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за индивидуално ползване за стопанската 2016-2017 г., съгласно чл. 37и от ЗСПЗЗ, съгласно Приложение № 4 (четири).

Похожие работы:

«УДК 159.9САМООТНОШЕНИЕ У ЖЕНЩИН, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ Е.А. Ларченко, А.Г. Адушинова Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет, 664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83. Расс...»

«Образец № 1 ДОАДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЕЗИДЕНТА ГР. СОФИЯ БУЛ. „ДОНДУКОВ” № 2ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ в обществена поръчка с предмет: „Отпечатване и книговезка обработка на Годишник на президентската институция за 2016 г. на български и на английски език” Административни сведения Наименование на участника:   ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН (или друга и...»

«Cтресс-совладающее поведение подростков в различных социально-психологических ситуациях Фролова С.В.Сенина Т.В.На протяжении всей жизни практически каждый человек сталкивается с ситуациями, которые субъективно переживаются как трудные и нарушающие привычный ход жизни. Переживание таких ситуаций зачастую меня...»

«Образцы основных форм документов, включаемых в ЗаявкуПисьмо о подаче Заявки на Лот (указывается номер, название Лота) (формуляр 1) Форма письма о подачи Заявки по Лоту _(указывается номер, название Лота) начало формуляра "_"_ года № Уважаемые господа! Изучив Извещение о про...»

«ПРАВИЛАЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"НИКОЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"ЛАИШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАРЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН СОДЕРЖАНИЕ TOC \o 1-3 \h \z \u ВВЕДЕНИЕ PAGEREF _Toc354393466 \h 4ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НА ОСНОВЕ...»

«ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫКОМПЛЕКС ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА МОСКВЫ ГКУ "Центр реформы в ЖКХ" www.center-kgh.ruОБЗОР СМИ И ПЕЧАТИПО ВОПРОСАМЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВА С 8 по 9 августа 2017 09.08.2017 Ускорение трубы В России сократятся сроки подключения домов к газовым сетям У поставщиков газа остается все меньше лазеек,...»

«МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет" (ФГБОУ ВПО "КнАГТУ")П Р И К А З №_ г. Комсомольск-на-Амуре Об установл...»

«ПамяткаЗаявителю при подаче документов в Национальный реестр специалистов в области строительства Москва, 2017 Общая информация 17 февраля 2017 года Совет Ассоциации "Национальное объединение строителей" (далее – Совет) одобрил проект Регламента ведения Национального реестра специ...»
 
2018 www.info.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - интернет документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.