WWW.INFO.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Интернет документы
 


«“ MASLAAK “ S J E N I C A КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ НАМИРНИЦА И ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА - ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Ред.бр. Д- 3/2017 МАРТ, ...»

PREDKOLSKA USTANOVA

“ MASLAAK “ S J E N I C A

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ НАМИРНИЦА И ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА

- ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ -

Ред.бр. Д- 3/2017

МАРТ, 2017.година

На основу члана 39.и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12 и 14/15), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник Републике Србије“ бр.86/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара, број 104 од 09. 03. 2017.године, и решења о образовању комисије за јавну набавку добара бр.105 од 09.03.2017. године, наручилац Предшколска установа ''МАСЛАЧАК'' у Сјеници припремила је :

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

за јавну набавку добара, редни број: Д- 3/2017

'' Набавка намирница и прехрамбених производа за потребе

ПУ ’’ МАСЛАЧАК’’ у Сјеници''

- поступак јавне набавке мале вредности-

Конкурсна документација садржи:

1.) Општи подаци о набавци

2.) Подаци о предмету јавне набавке

3.) Врста, техничке карактеристике( спецификације), квалитет,количину и опис услуга по партијама:

- партија1

- партија 2

- партија 3

- партија 4

- партија 5

- партија6

4.) Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75.и 76. Закона и упутство

како се доказује испуњеност тих услова

5.) Упутство понуђачима како да сачине понуду

6.) Образац понуде

7.) Обрасци и модел уговора

8.) Образац трошкова припреме понуде

9.) Изјаве о испуњености обавезних услова

10.) Изјава о независној понуди

НАПОМЕНА: Ова конкурсна документација има укупно 35 (тридесетпет) страница.

Понуђачи су у обавези да прате Портал управе за ЈН у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама.

1.ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

1.1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:

Предшколска установа ''МАСЛАЧАК'' ул. Нова б.б. 36310 Сјеница, wеб страница: www.vrticsjenica.edu.rs.

1.2. Подаци о врсти поступка јавне набавке:

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са Законом о јавним набавкама и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

1.3. Предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавке бр. Д- 3/2017 су добра- Набавка намирница и прехрамбених призвода за потребе Предшколске установе ''Маслачак'' у Сјеници“.

1.4. Циљ јавне набавке: Закључење уговора о јавној набавци - Набавка намирница и прехрамбених производа за потребе ПУ ''Маслачак'' у Сјеници.

1.5.Напомена да ли је у питању резервисана јавна набавка:Није.

1.6. Контакт:

Сенада Хамидовић, секретар установе тел. 020/744-877, e-mail: senadavrtic@hotmail. com.

1.7. Подаци о начину, месту и роковима за подношење понуда:

Начин и место подношења понуда: Понуде са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара на адресу наручиоца – Предшколска усранова '' МАСЛАЧАК'',ул. Нова б.б. 36310 Сјеница, са обавезном назнаком на лицу коверте: „Не отварати – набавка намирница и прехрамбених производа бр.Д-3/2017“ поштом, или лично преко писарнице наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, као и име особе за контакт и е-mail.

Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда: Рок за подношење понуда је 27. 03. 2017. године ( понедељак ) до 12,00 часова.

Последице пропуштања рока одређеног за подношење понуда: Понуда која буде примљена након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременом.

1.8. Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда, као и времену и начину подношења пуномоћја:

Место отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Предшколске установе у Сјеници

Дан и сат отварања понуда: Понуде ће се отварати, 27. 03. 2017.године у 12,30 часова.

Време и начин подношења пуномоћја: Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача морају имати потписано и оверено овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку пре отварања понуда.

1.9.Одлуку о додели уговора:

На основу извештаја о стручној оцени понуда, наручилац ће донети Одлуку о додели уговора у року од 10 (десет) дана.

2.ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:

Предмет јавне набавке је набавка намирница и прехрамбених производа за потребе ПУ ''Маслачак'', у свему према техничким спецификацијама.

Техничке спецификације су дефинисане у тачки 3. конкурсне документације. Назив и ознака из општег речника набавки: :Храна, пиће и дуван и сродни производи.-15000000.

Јавна набавка је обликована по партијама и то: партије од 1 до 6.

Б.р. Партија Назив и ознака из ОРН

1. Хлеб 15811000- Хлебни производи

2. Свеже телеће и јунеће месо 15111200 - Телетина

15111100 – Јунетина

3. Јаја 03142500- Јаја

4. Воће и поврће ( свеже и смрзнуто) 03220000- поврће, воће и коштуњаво воће

15331170 – Смрзнуто поврће

5. Млеко и јогурт 15500000-Млечни производи

6. Остале намирнице широке потрошње 15800000 – Разни прехрамбрени пороизводи

3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ИСПОРУКЕ И СЛ.

Врста, опис и оквирна количина добара дати су у спецификацији која је саставни део понуде-спецификације.

Образац 3/а -Спецификација добара за партију бр. 1-Хлеб

Ред

број Назив (врста)

Производа - робе Јединица

мере Количине Јед. цена без ПДВ-а Стопа ПДВ-а Јед.

цена

са

ПДВ-ом Укупан износ без ПДВ-а Укупан износ са ПДВ-ом

Годишње 1. Полубели хлеб Ком.

( 500 гр.) 7.000 Прилог: сертификовани HACCP систем.

У К У П Н О : _______________

ПДВ : ________________

УКУПНО + ПДВ: _______________

Место и датум___________________ ПОНУЂАЧ,

М.П ___________________

(потпис одговорног лица)

Образац 3/б -Спецификација добара за партију бр. 2- Свеже телеће и јунеће месо.

Ред

број Назив (врста)

Производа - робе Јединица

мере Количине Јед. цена без ПДВ-а Стопа ПДВ-а Јед.

цена

са

ПДВ-ом Укупан износ без ПДВ-а Укупан износ са ПДВ-ом

Годишње 1. Свеже телеће месо без костију

кг. 100 2. Свеже јунеће млевено месоију месо кг. 190 Прилог: - сертификовани HACCP систем

.

У К У П Н О : _______________

ПДВ : ________________

УКУПНО + ПДВ: _______________

Место и датум___________________ ПОНУЂАЧ,

М.П. ___________________

(потпис одговорног лица)

Образац 3/в -Спецификација добара за партију бр. 3 -Јаја

Ред

Бр. Назив (врста)

производа - робе Јединица

мере Количине Јед.

цена

без

ПДВ-а Стопа ПДВ-а Јед.

цена

са

ПДВ-ом Укупан износ без ПДВ-а Укупан износ

са

ПДВ-ом

Годишње 1. Јаја ''А'' класе ком.

6000 Прилог: Декларација о квалитету.

У К У П Н О : _______________

ПДВ : ________________

УКУПНО + ПДВ: _______________

Место и датум___________________ ПОНУЂАЧ,

М.П. ___________________

(потпис одговорног лица)

Образац 3/г -Спецификација добара за партију бр. 4- Воће и поврће ( свеже и смрзнуто)

Ред

Бр. Назив (врста)

Производа - робе Јед.

мере Количине Јед. цена без ПДВ-а Стопа ПДВ-а Јед.

цена

са

ПДВ-ом Укупан износ без ПДВ-а Укупан износ са ПДВ-ом

Годишње 1. Свеже воће Јабуке кг. 580 Банане кг. 240 Мандарине кг 200 Поморанџе кг. 400 2. Сезонско воће Крушке кг. 200 Лубенице кг. 200 Трешње кг. 100 Грожђе кг. 240 Брескве кг. 90 Шљиве Кг. 70 Кајсије 50 Нектарине 50 Јагоде кг 140 3. Свеже поврће Кромпир кг. 1000 Купус кг. 400 Пасуљ кг. 160 Паприка кг. 20 Парадаиз кг. 130 Лук - црни кг. 280 Шаргарепа кг. 30 Краставац кг. 100 4. Смрзнуто воће и поврће Смрзнута вишња кг. 8 Грашак кг. 100 Мешано поврће кг. 100 Боранија кг. 150 У К У П Н О : _______________

ПДВ : ________________

УКУПНО + ПДВ: _______________

Местоидатум___________________ ПОНУЂАЧ,

М.П. ___________________

(потпис одговорног лица)

Образац 3/д -Спецификација добара за партију бр.5 - Млеко и јогурт

Ред

Бр. Назив (врста)

производа - робе Јединица

мере Количине Јед.

цена

без

ПДВ-а Стопа ПДВ-а Јед.

цена

са

ПДВ-ом Укупан износ без ПДВ-а Укупан износ

са

ПДВ-ом

Годишње 1. Млеко литар 800 2. Јогурт

литар 700 Прилог: сертификовани HACCP систем.

У К У П Н О : _______________

ПДВ : ________________

УКУПНО + ПДВ: _______________

Место и датум___________________ ПОНУЂАЧ,

М.П. ___________________

(потпис одговорног лица)

Образац 3/ц -Спецификација добара за партију бр. 6 - Остале намирнице широке потрошње

Ред

Бр. Назив (врста)

производа - робе Јединица

мере Количине Јед.

цена

без

ПДВ-а Стопа ПДВ-а Јед.

цена

са

ПДВ-ом Укупан износ без ПДВ-а Укупан износ

са

ПДВ-ом

Годишње 1. Шећер- ситни кг. 240 2. Џем кг. 50 3. Еуро – крем кг. 300 4. Маслац -паковање 125 гр. kom. 800 5. Со кг. 50 6. Фида кг. 30 7. Ђувеч кг. 170 8. Макарона пак.од 400 гр. ком. 400 9. Пиринач кг. 150 10. Кукурузно брашно кг. 100 11. Брашно –тип 500 кг. 100 12. Томатело- пасирани парадаиз-пак.500гр. ком. 20 13. Цвекла кг 240 14. Кисели краставци кг 280 15. Маргарин-250 гр. ком 60 16. ''Фета'' сир или еквивалент кг 150 17. Коре за питу кг. 70 18. Пире кромпир, пакова. од 120 гр. ком. 450 19. Интегрални кекс ком 100 20. Ролати- ком 900 21. Крем бананица ком 1350 22. Пилетина - свеже пилеће месо кг. 240 23. Уље ''Витал''или еквивалент литар 420 24. Туњевина ком. 950 25. Чај ком 350 26. Црни бибер ком 80 27. Алева паприка сува паприка кг. 6 28. Зачин за јело-сушено поврће кг. 40 29. Млечни кекс ''Бевита ''или еквивалент кг. 10 30. Чоколадни кекс ''Ноблице''или еквивалент кг. 250 31. Шећер- коцка кг. 40 32. Кафа кг. 20 33. Суви квасац ''Фермин'' или еквивалент кг. 2 34. Пудинг ''Ц''или еквивалент - мала паковања ком. 100 35. Прашак за пециво-10 г. ком 30 36. Обланда ком. 30 37. Сокови Кашасти 1/1 ком 100 Ретки 1/1 ком 20 кока кола 2/1 ком. 20 швепс 1,5/1 ком. 30 кисела вода1,5/1 ком. 80 У К У П Н О : _______________

ПДВ : ________________

УКУПНО + ПДВ: _______________

Место и датум___________________ ПОНУЂАЧ,

М.П. ___________________

(потпис одговорног лица)

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

4.1. Обавезни услови и начин доказивања обавезних услова:

У складу са чланом 75.став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/2012,14/2015 и 68/2015), понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

1.)да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре.

2.)да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

Доказ: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе МУП-а (копија,не старија од 2 месеца од дана отварања понуда).

4.)да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

Доказ: Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измиро обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (копија, не старија од 2 месеца од дана отварања понуда).

5.) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке.

Доказ: Потврда да је понуђач као привредни субјекат уписан у Централни регистар Министарства пољопривреде и заштите животне средине (раније: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде)( чл. 15. Закона о безбедности хране „Сл. Гласник РС, бр. 41/2009).

4.2. Додатни услови и начин доказивања додатних услова

Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке одређени су чланом 76. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015).

Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом.

Финансијски капацитет:

Доказ: Извештај о бонитету-образац БОН-ЈН, који издаје Агенција за привредне регистре или Центар за бонитет Народне банке Србије који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године (2014, 2015 и 2016), као показатељ за оцену бонитета за претходне три обрачунске године (копија).

Доказивање испуњености услова:

У складу са чланом 77.став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12), понуђач доказује испуњеност свих услова из члана 75. и 76. Закона, писаном изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, осим услова из члана 75.став 1. тачка 5) Закона, коју доказује тако што доставља важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, за понуђаче који су у обавези да поседују такву дозволу и:

Уверење да је успоставио систем осигурања безбедности хране заснован на доброј произвођачкој пракси и на принципима HACCP- а, све на основу чл.72. ст.1. тач.1.,2.,3. и 4. и чл.77. Закона о ветеринарству, а што доказује одговарајућим сертификатом који мора бити преведен на српском језику.

Доставити Извештај о контроли квалитета - испитивању издат од Завода за јавно здравље или други документ о извршеној анализи – контроли узорка издат од надлежне институције, за добра која су предмет набавке и која подлежу овој контроли.

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

5.1. Подаци о језику на којем мора да буде састављена понуда:

Понуда мора да буде састављена на српском језику.

5.2. Захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена:

Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцу из конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена-откуцана или написана необрисивим мастилом, и оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације.Подаци који нису уписани у приложене обрасце односно подаци који су уписани мимо образаца неће се уважити, и таква понуда ће се одбити.

Понуђач који доставља Понуду у обавези је да у колони “јединична цена’’ искаже појединичне цене са ставкама датим у обрасцу, у динарима без ПДВ-а, стопу ПДВ-а и појединачне цене са ПДВ-ом, а на крају обрасца искаже и укупан износ са и без ПДВ-а.

Колону “ Укупан износ ” понуђач попуњава множењем количине и цене по једници, са и без ПДВ-а.

Понуђач је у обавези да сабере све цене дате у колиони и да их прикаже одвојено на крају Обрасца - УКУПНО+ПДВ.

Понуђач је у обавези да се изјасни у вези начина и услова плаћања као и важења понуде.

Понуђач је у обавези да, уколико дође до промене цене на тржишту у складу са законском регулативом, обавести наручиоца.

Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком-спиралом у целини и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач подноси понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата.

Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца – Предшколска установа ''МАСЛАЧАК'', ул. Нова б.б. 36310 Сјеница, са обавезном назнаком на лицу коверте: „Не отварати – набавка намирница и прехрамбених производа, бр.Д-3/2017“, поштом, или лично код наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести пун назив, адресу, број телефона и факса понуђача као и име особе за контакт и е-mail.

Наручилац ће одбити све неблаговремене понуде, с тим да ће исте након окончања поступка отварања понуда, неотворене вратити понуђачу, са назнаком на коверти понуде да је неблаговремена.

Неблаговремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца након истека рока одређеног у позиву и конкурсној документацији.

Наручилац ће одбити све неодговарајуће понуде и неприхватљиве понуде.

Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације.

Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

Наручилац ће понуду одбити ако:

1.) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће (попуњена, потписана и оверена Изјава о испуњености обавезних услова и приложена дозвола надлежног министарства) ;

2.) ако је понуђени рок важења понуде краћи од 30 дана;

3.) ако је рок за одложено плаћање краћи од 30 дана;

4.) ако понуда садржи друге битне недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама (потребно је попунити образац понуде и друге тражене обрасце);

5.) ако није попуњена, потписана и оверена Изјава о независној понуди.

5.3. Обавештење о могућности да понуђач понуду може поднети за једну или више партија и упутство о начину на који понуда мора да буде поднета, уколико је предмет јавне набавке обликован по партијама:

Понуђачи могу поднети понуде за једну или више партија- делова, или за све партије –делове. Ако се понуда подноси за више партија-делова, или за све партије – делове, таква понуда мора бити поднета на начин који ће омогућити оцењивање за сваку партију посебно.

5.4. Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама:

Понуда са варијантама није допуштена.

5.5. Начин измене, допуне и опозива понуде:

Понуђач може да измени, допуни или повуче понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуда.

Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском износу, а не у процентима.

Начин обрачуна цене у случају измене понуде кроз измену цене, вршиће се корекцијом понуђене основне цене по појединачним позицијама или јединичним ценама, на начин линеарне корекције у зависности од коначне укупне цене након извршене измене понуде.

Свако обавештење о изменама, допунама или повлачењу понуде биће припремљено, означено и достављено са ознаком на коверти “Измена понуде” или “Повлачење понуде за јавну набавку – Набавке намирница и прехрамбених производа- бр.Д-3/2017’’ – НЕ ОТВАРАТИ.

Понуда не може бити измењена и повучена после истека рока за подношење понуда.

5.6. Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач:

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

5.7. Понуда са подизвођачем:

Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе његов назив, као и проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75.став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набвкама за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75.став 1. тачка 5) овог закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача које је поверио извршење тог дела набавке.

5.8. Заједничка понуда:

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75.став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75.став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача које је поверено извршење дела набавке за коју је неопходна испуњеност тог услова.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1.) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2.) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3.) понуђачу који ће издати рачун;

4.) рачуну на који ће бити извршено плаћање;

5.) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

6) понуђачу који ће у име групе дати средства обезбеђења.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

5.9. Захтеви у погледу извршења услуга и услова плаћања:

Рок за одложено плаћање не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана испостављања рачуна од стране понуђача за добра које је предмет јавне набавке.

Уколико понуђач наведе краћи рок од 30 (тридесет) дана, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

5.10. Рок важења понуде:

Рок важења понуде обавезно се наводи у понуди и не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана отварања понуде.

5.11. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:

Цена у понуди мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке с тим да ће се за оцену понуде узимати цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92.ЗЈН.

Цена се може у понуди исказати у страној валути (у еуре) и у том случају ће се за прерачун у динаре користити одговарајући средњи девизни курс НБС на дан када је започето отварање понуде.

5.12. Заштита података:

Наручилац је дужан да:

- чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;

- одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

- чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица и понуђача, као и податке о поднетим понудама, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

5.13. Додатне информације и појашњења код наручиоца:

Понуђач може, у писаном облику (или путем електронске поште или факса) на адресу наручиоца Предшколска усранова '' МАСЛАЧАК'',ул. Нова б.б. 36310 Сјеница, са обавезном назнаком на лицу коверте: „Не отварати – набавка намирница и прехрамбених производа, бр.Д-3/2017“ тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде.

Тражење информација и појашњења телефонски није дозвољено.

5.14. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке:

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његових подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

5. 15. Негативне референце:

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. закона о јавним набавкама; 2) учинио повреду конкуренције; 3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.

Доказ може бити било који од доказа наведених у члану 82. Став 3. Закона о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82 става 3. тачка 1) Закона о јавним набавкама, који се дноси на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

5.16. Критеријум за избор најповољније понуде:

Одлука о додели уговора о јавној набавци добара, редни бр. Д-3/2017 – ‘’ Набавка намирница ипрехрамбених производа за потребе ПУ’’Маслачак’’ у Сјеници, донеће се применом критеријума „најнижа понуђена цена“.

У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким ценама наручилац ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који је понудио дужи рок плаћања.

5.17. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа:

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.(Образац изјаве из поглавља 9. страница 31).

518. Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права понуђача:

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије, број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, модел 97 позив на број 50-017, сврха уплате: ЗЗП ЈНМВ-Д-3/2017, наручилац ПУ ''Маслачак'' Сјеница, прималац уплате: Буџет Републике Србије, уплати таксу у износу од 60.000,00 динара.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда без обзира на начин достављања.

После доношења одлуке о додели уговора, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3. Закона о јавним набавкама, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.

5.19. Обавештење о року за закључење уговора:

Уговор ће бити закључен најкасније у року од 8 (осам) дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149.Закона.

Општи подаци о Понуђачу:

Назив и седиште:_________________________________

Матични број: _________________________________

ПИБ: _________________________________

Особа за контакт: ________________________________

На основу објављеног позива за доделу уговора за јавну набавку добара, бр.Д-3/2017 –''Набавка намирница и прехрамбених призвода'', достављамо

6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

У складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин (заокружити):

а) самостално б) заједничка понудав) са подизвођачима

Укупна цена без ПДВ-а: Словима:

ПДВ: Укупна цена са ПДВ-ом: Словима:

Рок и начин плаћања _____(___________________) дана од дана испостављања рачуна (не краћи од 30 дана).

3.) Понуда се подноси за једну или више партија под бројем: ___________________

4.) Рок важења понуде _____ (_____________) дана од дана отварања понуда (не краћи од 30 дана).

Датум

___.___. 2017. год.

М.П. Понуђач

________________

(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Уколико се подноси понуда за више партија, образац копирати и приказати образац понуде за сваку партију посебно.

7.ОБРАСЦИ И МОДЕЛ УГОВОРА

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО

2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

(заокружити)

НАЗИВ ПОНУЂАЧА АДРЕСАСЕДИШТА ПОНУЂАЧА МАТИЧНИ БРОЈ ПИБ РАЧУН ОДГОВОРНО ЛИЦЕ -ДИРЕКТОР ОСОБА ЗА КОНТАКТ ТЕЛЕФОН ТЕЛЕФАКС ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА ___________________ П О Н У Ђ А Ч

Место и датум

___________________________

Име и презиме овлашћеног лица

М.П. __________________________

Потпис овлашћеног лица

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПОТПИСИВАЊЕ ПОНУДЕ

1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО

2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

(заокружити)

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да је понуду за јавну набавку добара бр.Д-3/2017.год.- ‘’Набавка намирница и прехрамбених призвода за потребе ПУ ''Маслачак''Сјеница, саставио и потписао:

_________________________________________________________________________

(име и презиме, звање лица овлашћеног за састављање и потписивање понуде)

у име и за рачун понуђача.

_________________________________________________________________________

(потпис лица овлашћеног за састављање и потписивање понуде)

Датум: ___________ Име и презиме одговорног лица – директора

____________________

(Понуђача или овлашћеног члана Групе понуђача)

_____________________________

М.П. Потпис одговорног лица – директора

НАПОМЕНА: Уколико понуду саставља и потписује одговорно лице – директор Понуђача, односно одговорно лице – директор овлашћеног члана Групе понуђача, образац је неприменљив.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА

(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)

За реализацију јавне набавке ангажоваћемо следеће подизвођаче

РЕД.БР. НАЗИВ

ПОДИЗВОЂАЧА ВРСТА УСЛУГА

КОЈЕ НУДИ % УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА

1 2 3 Место и датум : ________________ ___________________________

Име и презиме овлашћеног лица

М.П ____________________________

Потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално или у групи, образац je неприменљив.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА АДРЕСАСЕДИШТАПОДИЗВОЂАЧА МАТИЧНИ БРОЈ ПИБ РАЧУН ОДГОВОРНО ЛИЦЕ -ДИРЕКТОР ОСОБА ЗА КОНТАКТ Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА НАПОМЕНА: ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ ПОДИЗВОЂАЧА.

Место и датум ___________________

_____________________________

Име и презиме овлашћеног лица

М.П.__________________________

Потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално или у групи, образац је неприменљив.

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Изјављујемо да наступамо као Група понуђача за јавну набавку добара бр. Д-3/2017 '' Набавка намирница и прехрамбених производа за потребе ПУ ''Маслачак'' Сјеница.

Овлашћујемо члана Групе _________________________________________

да у име и за рачун осталих чланова Групе иступа пред наручиоцем.

Пун назив и седиште члана групе

Врста услуга

коју нуди Учешће члана групе у понуди (%)

Потпис одговорног лица и печат члана групе

_______________

м.п.

_______________

м.п.

_______________

м.п.

__________________________

Место и датум___________________________ Име и презиме овлашћеног лица

М.П. __________________________

Потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално, образац је неприменљив.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА АДРЕСАСЕДИШТА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА МАТИЧНИ БРОЈ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА ПИБ РАЧУН ОДГОВОРНО ЛИЦЕ -ДИРЕКТОР ОСОБА ЗА КОНТАКТ ТЕЛЕФОН ФАКС ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА НАПОМЕНА: ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА.

_______________________

Место и датум __________________ Име и презиме овлашћеног лица

М.П. __________________________

Потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално, образац је неприменљив.

МОДЕЛ УГОВОРА

Модел уговора

(понуђач попуњава,

и потписује, чиме

потврђује да прихвата

елементе модела уговора)

У Г О В О Р

О јавној набавци ''Намирница и прехрамбених производа за потребе ПУ ''Маслачак'' у Сјеници,

закључен дана ___________ 2017.године, у Сјеници, између:

1. Предшколска установа: “Маслачак“ у Сјеници, ул. Нова б.б. 36310 Сјеница,(у даљем тексту: Наручилац), тел.и факс 020/741-207,Матични број: 07298340,уписан у регистар Привредног суда у Краљеву, регистарски број 6182600767, шифра делатности 8510, текићи рачун: 840-160661-41, ПИБ: 100945779, коју заступа Ћатовић Мелека директор Установе.

и

2.__________________ из _______________, ул.____________________ бр._______, кога заступа ___________________________________, (у даљем тексту: Добављач), матични број _____________, текући рачун _____________ отворен код Пословне банке ______________, шифра делатности ______________, ПИБ _______________, с друге стране

Члан 1.

Предмет овог уговора је набавка односно куповина добара – Намирница и прехрамбених производа за партију: ___________које Добављач сукцесивно испоручује Наручиоцу у зависности од требовања Наручиоца према Образцу спецификације добара из конкурсне документације, којом је Добављач конкурисао и на основу које је изабран за најповољнијег Добављача, те тиме стекао услов за склапање уговора о јавној набавци.

Образац спецификације добара (Образац бр.3 /___) налази се у конкурсној документацији, а копија идентична оригиналу је саставни део овог уговора (у даљем тексту: Прилог 2).

Члан 2.

Уговорне стране констатују :

Да је Наручилац на основу Позива за набавку намирница и прехрамбених производа по партијама, за потребе Предшколске установе за 2017. годину, спровео поступак јавне набавке мале вредности број: Д- 3/2017:

Да је Добављач __________________, доставио понуду број ______ од ___________, да употпуности одговара техничким карактеристикама из конкурсне документације, које се налазе у прилогу Уговора и саставни су део овог Уговора, те да је Наручилац Одлуком о додели уговора број ______ од _________ 2017.године (попуњава Наручилац) доделио уговор о јавној набавци Добављачу и да је истекао рок за подношење захтева за заштиту права Добављача.

Члан 3.

Јединичне цене добара које чине предмет Уговора, утврђене су у Прилогу 2 овог Уговора. Укупна вредност испоручених добара из члана 1.и 2. овог Уговора за 2016.годину не може прећи износ понуђене вредности у износу од _______________ динара без урачунатог ПДВ-а (попуњава Добављач).

На испоручена добра Добављач ће посебно обрачунати и исказати порез на додату вредност на испостављеним отпремницма и фактурама, у складу са законом.

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години ће бити реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у буџетској 2018.години.

Коначна вредност уговора ће бити утврђена на основу стварно испоручене количине добара и јединичних цена из Прилога 2 овог Уговора.

Члан 4.

Промена уговорене цене на више или ниже, за партију која је предмет овог уговора дозвољава се само из објективних разлога у складу са чл. 115. ЗЈН, али не пре истека рока од 30 дана од дана закључења Уговора.Цене и услови плаћања након истека важности понуде зависиће од кретања цена на тржишту, односно од услова које ће диктирати законска регулатива. Добављач је у обавези да уколико дође до промене цене на тржишту у складу са законском регулативом, обавести Наручиоца.

Члан 5.

Добављач се обавезује да према условима из овог уговора испоручи наручиоцу робу, која је предмет куповине, ” франко” магацину Установе у Сјеници, ул. Нова б.б., а трошкове транспорта, утовара, истовара и осигурања, падају на терет продавца.

Члан 6.

Наручилац се обавезује да преузме и плати добављачу купљену робу, у року до ______ дана од момента испостављања рачуна.

Члан 7.

Све приговоре, рекламације на квалитет и количину, као и друге уочене и откривене мане и недостатке, Наручилац је дужан да истакне Добављачу приликом преузимања робе у писаној форми без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана уочавања и откривања мана и недостатака.

Члан 8.

Уговорене стране су се сагласиле да за све што није предвиђено овим Уговором, непосредно ће се примењивати Закон о облигационим односима.

Члан 9.

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника обе стране и истиче након 1. године.

Уговорне стране су сагласне да се евентуалне измене и допуне овог Уговора изврше у писаној форми- закључивањем новог анекса.

Члан 10.

Свака од уговорених страна може раскинути Уговор, под условима и случајевим а утврђеним Законом, са отказним роком од 30 дана.

Члан 11.

Евентуални спорови међу уговорним странама ће бити решавани у складу са законима Републике Србије.

Члан 12.

Овај уговор је написан у 4 ( четири ) истоветна примерка од којих по 2 ( два ) примерка задржава свака уговорна страна.

Добављач, Наручилац,

Предшколскаустанова ___________________ “ МАСЛАЧАК”

_________________

8. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Редни број Врста трошка Износ без ПДВ-а

Износ са ПДВ-ом

УКУПНО:

Понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. ЗЈН).

У_________________________

Дана_____________2017.године

ПОНУЂАЧ

______________________________

м.п. (потпис овлашћеног лица Понуђача)

9. ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

ПОНУЂАЧА

У складу са чланом 77.став 4. Закона о јавним набавкама изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да понуђач:

_______________________________________________________,

испуњава све услове из члана 75.и 76. Закона о јавним набавкама као и услове утврђене Конкурсном документацијом у поступку јавне набавке добара бр.Д- 3/2017 –‘’Набавка намирница и прехрамбених производа за потребе ПУ ''Маслачак'' Сјеница и то:

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

5) Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

6) Понуђач испуњава додатне услове који располаже неопходим финансијским и пословним капацитетом као и неопходним техничким и кадровским капацитетом.

Место и датум :_____________________

Овлашћено лице понуђача:

_______________________

(име и презиме)

Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П. __________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

9а. ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

ПОДИЗВОЂАЧА

У складу са чланом 77.став 4. Закона о јавним набавкама изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу као заступник подизвођача:

_______________________________________________________,

испуњава све услове из члана 75.и 76. Закона о јавним набавкама као и услове утврђене Конкурсном документацијом у поступку јавненабавке услуга бр. Д-3/2017 ––‘’Набавка намирница и прехрамбених производа за потребе ПУ ''Маслачак'' Сјеница и то:

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) Посизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;

4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

Место и датум :_____________________

Овлашћено лице подизвођача:

_______________________

(име и презиме)

Потпис овлашћеног лица

М.П.

__________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

10. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да је понуђач:

_______________________________________________________,

понуду поднео независно без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум :_____________________

Овлашћено лице понуђача:

_______________________

(име и презиме)

Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.

__________________________Похожие работы:

«Процедуры, связанные с особенностями осуществления градостроительной деятельности на территориях субъектов Российской Федерации и территориях муниципальных образований (применяются в случае, если такие процедуры установлены нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации или муниц...»

«УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор _С.Г. Поляков "_" 2015 г. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере"ПОЛОЖЕНИЕ о программе "КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ"...»

«Санкт-Петербургский государственный университет Математико-механический факультет Кафедра системного программирования Автоматизированная система учета расходования личных средств Дипломная работа Фомина Алексея Дмитриевича...»

«ЛСТ(-П) Лигносульфонаты Технические (-Порошкообразные). Описание продукта. Применение. Лигносульфонаты – продукт отходов сульфит целлюлозного производства и представляют из себя смесь натриевых солей лигносульфоновых кислот, с примесью редуцирующих и минеральных веществ. ЛСТ-П...»

«ПРОГРАММА кандидата на должность ректора ФГБОУ ВПО "Московский государственный университет леса" Комарова Евгения Геннадиевича, доктора технических наук, проректора по Финансово-экономической деятельности. Цель программ...»

«З А К О Н ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Об отдельных положениях регулирования земельных отношений на территории Псковской области Принят областным Собранием депутатов 29 декабря 2005 года (В редакции Законов Псковской области от 16.02.2006 г. N 533-ОЗ; от 11.10.2006 г. N 584-ОЗ; от 14.05.2...»

«КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈАЗа јавну набавку добра у поступку јавне набавке мале вредности „ГАСНA МЕРИЛА“ За потребе ЈП ЕЛГАС СЕНТА 2027144123531 Број јавне набавке:ЈН Г1/2016 Ознака:КД -Г1/2016 Датум: 04.03.2016. Рок за достављање понуда: 21.03.2016. до 10.00 часова Јавно отварање понуда: 21.0...»

«Министерство здравоохранения и социального развитияРоссийской ФедерацииИнформационно-аналитическая система Минздравсоцразвития России Программный комплекс по ведению паспортов медицинских учреждений Российской Федерации Руководство пользователя медицинского учреждения АРМ 2012 Содержание TOC \o 1...»

«Счетоводна политика по отношение активация на разходите за проучване и оценка на минерални ресурси Гл. ас. д-р Мария Маркова, УНСС Резюме В доклада са засегнати проблеми, свързани с разграничаването на разходите по проучване и оценка на минерални ресурси от активите по проучване и оценка. Предлож...»

«УТВЕРЖДЕНО Решением Совета Ассоциации "Национальное объединение строителей" от 15.06.2017 №100 Перечень действующих стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объ...»
 
2018 www.info.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - интернет документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.