WWW.INFO.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Интернет документы
 


«Код Дисциплина КАТЕДРА ПОДЗЕМНО разработване на полезни изкопаеми 211101 Въведение в минното дело. 211102 Механика на скалите при разработване на находища на ...»

СПИСЪК НА ДИСЦПЛИНИТЕ ПРЕПОДАВАНИ В МИННО – ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

Код Дисциплина

КАТЕДРА ПОДЗЕМНО разработване на полезни изкопаеми

211101 Въведение в минното дело.

211102 Механика на скалите при разработване на находища на полезни изкопаеми.

211103 Подземен добив І (рудодобив)

211104 Курсов проект по Подземен добив I (рудодобив)

211105 Учебна практика по подземен добив І (рудодобив)

211106 Подземен добив ІІ (въгледобив).

211107 Курсов проект по Подземен добив II (въгледобив).

211108 Учебна практика по подземен добив ІІ (въгледобив).

211109 Надземен рудничен комплекс

211110 Нетрадиционни методи за добив на полезни изкопаеми

211111 Основи на миннодобивните технологии.

211112 Механика на скалите

211113 Технология на минното производство.

211114 Минни технологии.

211115 Производствени технологии III - Подземен добив на полезни изкопаеми.

211116 Добив на полезни изкопаеми

211217 Основи на инженерните изследвания

211118 Подземен добив на полезни изкопаеми

211219 Технология на подземния добив

212120 Приложна геомеханик.

212121 Съвременни технологии при ПРПИ (рудодобив)

212122 Курсов проект: съвременни технологии при ПРПИ (рудодобив)

212123 Съвременни технологии при ПРПИ (въгледобив)

212124 Курсов проект: съвременни технологии при ПРПИ (въгледобив)

212125 Оценка на находищата на полезни изкопаеми

212126 Проектиране на подземни рудници

212127 Курсов проект: проектиране на подземни рудници

212128 Специализиран софтуер за решаване на минно-технически задачи

212129 Съвременни взривни технологии -промишлени взривни вещества и промишлени средства за взривяване

212130 Технолого-икономическа оценка на минералните ресурси

212131 Технология на подземния добив на полезни изкопаеми

212132 Екологични проблеми, ликвидация и рекултивация при подземно разработване на полезни изкопаеми

212133 Екологични проблеми, ликвидация и рекултивация при подземно разработване на полезни изкопаеми

212134 Технология на комбинирания добив в рудни находища

КАТЕДРА открито разработване на полезни изкопаеми и взривни работи

221101 Открит добив І (Процеси при открития добив на полезни изкопаеми).

221102 Курсов проект: Открит добив І

221103 Учебна практика: Открит добив на въглища

221104 Открит добив ІІ (Технология на открития добив на полезни изкопаеми)

221105 Курсов проект: Открит добив ІІ

221106 Открит добив ІІІ (Добив и преработка на нерудни полезни изкопаеми)

221107 Учебна практика по открит добив и преработка на нерудни полезни изкопаеми

221108 Отводняване и устойчивост на откосите

221209 Строителство и ремонт на руднични пътища

221110 Основи на проектирането

221211 Минни технологии

221112 Взривни явления и експлозиви

221113 Механизация и технологии на взривните работи

221114 Учебна практика по ВТТ при открит добив на въглища и руди

221115 Практика по взривна техника и технологии (ПС)

221116 Открито разработване на полезни изкопаеми (М и Г)

221117 Производствени технологии ІІ - Открит добив на полезни изкопаеми. (УРПС)

222118 Безопасност на взривните работи

222119 Взривни работи в градски условия

222120 Курсов проект: Взривни работи в градски условия и промишлени обекти

222121 Взривни работи в открити условия

222122 Курсов проект: Взривни работи в открити условия, технологии и механизация

222123 Взривни работи в подземни условия

222124 Курсов проект по взривни работи в подземни условия, технологии и механизация

222125 Взривни явления и взривни материали

222126 Екологични проблеми и рекултивация при открития добив на полезни изкопаеми

222127 Нормативни изисквания за извършване на взривни работи

222128 Контрол и методи за изпитване на взривни материали

222129 Инвестиционен процес и методи за оценка на инвестиции

222130 Качество, стандартизация и сертификация на продукцията на открити рудници и кариери

222131 Подводен добив на полезни изкопаеми

222132 Курсов проект: Подводен добив на полезни изкопаеми

222133 Проектиране на открити рудници

222134 Курсов проект: Проектиране на открити рудници

222135 Проектиране на взривни работи. Специални взривни работи

222136 Курсов проект: Специални взривни работи

222137 Техника и технология на взривни работи в кариерни условия

222138 Курсов проект: Техника и технология на взривни работи в кариерни условия

222139 Технологии за добив на скално - облицовъчни материали

222140 Курсов проект: Технологии за добив на скално-облицовъчни материали

222141 Технологии за разработване на наносни и пясъчно-чакълени находища

222142 Курсов проект: Технологии за разр. на наносни и пясъчно-чакълени находища

222143 Методи и модели за управление на процесите при открито разработване на полезни изкопаеми

222144 Проектиране на взривните работи. (ТТВР)

222145 Строителство и ремонт на руднични пътища

222146 Строителство на открити рудници

222147 Технологии на взривните работи

222148 Технологии на открития добив на полезни изкопаеми

222149 Учебно-изследователска работа

222150 Добив и преработка на минерални суровини. (ИМ)

222251 Геотехническа безопасност (ИБ)

222152 Преддипломна практика

222153 Управление на качеството на комплексни руди при открития добив (ОРС)

221154 Технология на открития добив (КТИД)

222155 Основи на теорията на явлението взрив и на взривните вещества. (ПС)

222156 Чисти взривни химически съединения и суровини за производство на взривни материали. (ПС)

222157 Геотехника на открити рудници и кариери (ПС)

222158 Отводняване и устойчивост на откосите (ПС)

222159 КП: Отводняване и устойчивост на откосите (ПС)

222160 Екология и рекултивация в геотехниката (ПС)

222161 Инвестиционни проекти и методи за оценка на проекти (ПС)

222162 Минен софтуер

222163 Механизация на взривните работи

222164 Оценка и управление на риска при взривни работи

222265 Пиротехника

КАТЕДРА ПОДЗЕМНО СТРОИТЕЛСТВО

231101 Подземно строителство

231102 Курсов проект: Подземно строителство

231103 Учебна практика: Подземно строителство

231104 Подземна градска инфраструктура

231105 Курсов проект: Подземна градска инфраструктура

231106 Учебна практика: Подземна градска инфраструктура

231107 Въведение в специалността

231108 Учебно-екскурзионна минна практика.

231109 Земна механика и фундиране

231110 Курсов проект: Земна механика и фундиране

231111 Стоманобетон

232111 Строителни конструкции

232112 Курсов проект: Строителни конструкции

231113 Инженерна геология и хидрогеология

231114 Строителна механика на подземни съоръжения

231115 Взривна техника и технологии

231216 Минни технологи

231117 Строителни материали

231118 Изпитване на инженерни конструкции

231119 Тунелно минно строителство /Метрополитени/

231120 Надземно минно строителство

231121 Строителство на подземни съоръжения

231122 Минно строителство

231123 Курсов проект: Минно строителство

231124 Учебна практика: Минно строителство

232225 Геотехническа безопастност

231126 Руднични крепежни конструкции и облицовки

231127 Механика на флуидите.

231128 Хидрогеология и хидравлика.

231129 Учебна практика по хидрология и хидравлика.

231130 Инженерни съоръжения

231131 Минни технологии

232132 Метод на крайните елементи в строителството

232133 Динамика и устойчивост на подземни съоръжения

232134 Хидроизолационни материали за подземни съоръжения

232135 Геотехника

232136 Инженерен софтуер

232137 Технология за изграждане на подземни съоръжения

232138 Конструкции за подземни съоръжения

232139 Специални методи за подземно строителство

232140 Взривни технологични процеси

232141 Депа за отпадъци и саниране на почви

232142 Консервация, ликвидация и рекултивация на рудници и подземни съоръжения

232143 Основи на теорията на явлението взрив и на взривните вещества

232144 Технологии и организация на производството на прахообразни, грубодисперсни, водонапълнени и емулсионни експлозиви

232145 Технологии и организация на производството на нитроестерни и пластични експлозиви

232146 Технологии и организация на производството на взривни устройства - средства за взривяване

232147 Основи на пиротехниката. Производство на пиротехнически изделия

232148 Геоматериали

232149 Чисти взривни химически съединения и суровини за производство на взривни материали

232150 Подземно градско строителство

232151 Курсов проект: Подземно градско строителство

232152 Преддипломна практика

232153 Европейска спогодба по АДР, класификация. Методи за изпитване, транспортиране и съхранение на взривни материали

232154 Безопастност на труда при производство и употреба на взривни материали

232155 Изисквания, контрол и методи за изпитване на взривни материали по системата АДР

232157 Курсов проект: Изисквания, контрол и методи за изпитване на взривни материали по системата АДР

232158 Основи на геотехниката

232159 Геотехнически съоръжения

232160 Строителни почви и скали

232161 Екология и рекултивация

232162 Механика на строителните почви и скали

232163 Минна геотехника

232164 Измервания и контрол в геотехниката

232165 Фундиране

232166 Курсов проект: Фундиране

232167 Технологии, механизация и организация в геотехниката

232168 Подземно строителство в населени територии

232169 Строителни материали и конструкции

232270 Хидравлика

КАТЕДРА ОБОГАТЯВАНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ НА СУРОВИНИ

241101 Основи на обогатяване и рециклиране на суровини

241102 Основи на обогатяване и рециклиране на суровини. (за неспециалисти)

241103 Зърнометрична подготовка на суровините. (ЗПС)

241104 Курсов проект: Зърнометрична подготовка на суровините

241105 Учебна практика: Зърнометрична подготовка на суровините

241106 Гравитационни и импулсни методи за обогатяване и рециклиране на суровини. (ГИМОРС)

241107 Курсов проект: Гравитационни и импулсни методи за обогатяване и рециклиране на суровини.

241108 Учебна практика: Гравитационни и импулсни методи за обогатяване и рециклиране на суровини

241109 Магнитни, електромагнитни и специални методи за обогатяване и рециклиране на суровини

241110 Флотационни технологии

241111 Учебна практика: Флотационни технологии

241112 Преработване и рециклиране на битови отпадъци

241113 Преработване и рециклиране на техногенни суровини

241114 Спомагателни методи при обогатяване и рециклиране на суровини

241115 Брикетиране, агломерация и пелетизация

241116 Химични методи при обогатяване и рециклиране на суровини

241117 Технологично проектиране на обогатителни фабрики

241118 Курсов проект: Технологично проектиране на обогатителни фабрики

241119 Опробване и автоматичен контрол

241120 Инженерни практики при преработване на минерални и техногенни суровини

242121 Комбинирани методи при обогатяване и рециклиране на суровини

242122 Технологии за преработка на руди на черни, цветни, редки и благородни метали

242123 Технологии за преработка на индустриални минерали и строителни матерали

242124 Управление на минни отпадъци

242125 Моделиране и оптимизация

242126 Алтернативни технологии за рециклиране на техногенни суровини

242127 Технологии за преработка на твърди горива

242128 Техноложка оценка и проектиране

242129 Технологии за преработка на комплексни руди

242130 Преработка на строителни и обработка на скалнооблицовъчни материали

242131 Индустриални минерали

242132 Пречистване на води с физични методи

242133 Пречистване на битови и промишлени отпадъчни вод

242134 Технологии за пречистване на отпадъчни води от минно-добивната и металургична промишленост

242135 Химични методи за пречистване на отпадъчни води

242136 Технологично проектиране и експлоатация на инсталации за пречистване на води

242137 Управление на отпадъците – основно законодателство

242138 Управление на опасни и радиоактивни отпадъци

242139 Управление на твърди битови отпадъци

242140 Оценка на екологичния риск при управление на отпадъци

242141 Управление на отпадъци в строителната промишленост

242142 Проектиране на инсталации за преработка на твърди отпадъци

242143 Пречистване на замърсени води и въздух

242144 Пречистване на почви

242145 Управление на биоразградими отпадъци

242146 Комбинирани методи – управление на качеството на крайните продукти

242147 Комбинирани методи при пречистване на води

242148 Технологично проектиране и експлоатация на инсталации за пречистване на води

242149 Преддипломна практика

242150 Технологична оценка на минералните суровини. (м-РНПИ)

242151 Обогатяване и рециклиране на нерудни и енергийни суровини. (м-РНПИ)

КАТЕДРА МАРКШАЙДЕРСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

251101 Въведение в специалността

251102 Геодезия, част 1

251103 Геодезия, част 2

251104 Учебна практика по геодезия – 12 дни, 72 часа

251105 CAD системи в топографското и маркшайдерско чертане

251106 Инженерна геодезия

251107 Маркшайдерство при подземно разработване на находища.

251108 Учебна практика по маркшайдерство при подземно разработване на находищата – 17 дни, 102 часа

251109 Математическа обработка на геодезическите и маркшайдерските измервания (МОГМИ), част 1

251110 Висша геодезия, част 1

251111 Фотограметрия и дистанционни методи в геодезията и маркшайдерството (ФДМГМ), част 1

251112 Учебна практика по фотограметрия и дистанционни методи в геодезията и маркшайдерството (10 дни, 60 часа)

251113 Курсов проект по Маркшайдерство при подземно разработване нанаходища

251114 Географски информационни системи (ГИС), част 1

251115 Маркшайдерство в минното строителство

251116 Маркшайдерство при открито разработване на находища

251117 Учебна практика по маркшайдерство при открито разработване нанаходища – 5 дни, 30 часа

251118 Висша геодезия, част 2

251119 Глобални навигационни спътникови системи (ГНСС), част 1

251120 Учебна практика по опорни геодезични мрежи и глобални навигационни спътникови системи – (10 дни, 60 часа)

251121 Движение на скалите

251122 Минна геометрия

251123 Кадастър

251124 Регулация и вертикално планиране.

251125 Курсов проект по Движение на скалите.

251126 Курсов проект по Минна геометрия.

252127 Географски информационни системи

252128 Глобални позиционни системи

252129 Компютърни технологии в маркшайдерството

252130 Движение на скалите и опазване на съоръженията от влияние на минните работи и природните феномени

252131 Минна геометрия и управление на запасите

252232 Жироскопично ориентиране

252133 Автоматизация на маркшайдерската измерителна и изчислителна дейност

252234 Рационално използване и охрана на земните недра (РИОЗН)

252235 Управление на качеството

252136 Фотограметрия –ІІ ч.

252137 Преддипломна практика (20 дни, 120 часа)

251138 Геодезия. (спец. ХИГ, ПГ и ГГИ)

251139 Учебна практика по геодезия. (спец. ХИГ и ГПМЕР)

КАТЕДРА РУДНИЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ

261101 Вентилация на подземни обекти. (ПС)

261102 Техническа безопасност. (ПС, РПИ, ОРС), (УРПС, ХИГ СДНГ,ПГ), (АИУТ, ММП, ЕЕЕО, ГПМЕР, ГГПТТ)

261103 Механика на флуидите. (РПИ)

261104 Минна аерология. (РПИ)

261105 Екология и опазване на околната среда. (М и Г, РПИ)

262106 Индустриална безопасност (І и ІІ част)м)

262107 Промишлена вентилация и обезпрашаване. (м)

262108 Промишлена хигиена и професионални заболявания. (м)

262109 Компютърни методи в безопасността – Модул А и В (КТИД, ИБ) (м)

262110 Езиково и информационно обучение- Модул А, В и С. (м)

262111 Психология на безопасността на труда и ергономия. (м)

262112 Пожарна безопасност и спасително дело. (м)

262113 Контрол на вентилационни и климатични системи. (м)

262114 Учебна практика: Изучаване условията на труд в индустриално предприятие. (м)

262115 Преддипломна практика.

262116 Системи за вентилация и климатизация на мините. (ПДПИ)

262117 Минна безопасност. (ПДПИ)

262118 Числени методи в сондирането и нефтеното инженерство. (СДTНГ)

261119 Курсов проект: Вентилация на подземни обекти.

261120 Техника на безопасност и вентилация при обогатителни фабрики

261121 Техническа безопасност и минна вентилация.

КАТЕДРА ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

272101 Теория и практика на мениджмънта

271202 Управление на предприятието (Теория на управлението)

272103 Производствен мениджмънт & Логистика

272104 Управление на човешките ресурси

272105 Стратегическо управление и бизнес планиране

272106 Икономика и финанси на минно предприятие

271107 Икономика на предприятието

272108 Икономика на въглеводородните суровини

272109 Икономика на минералните суровини

272110 Икономика и управление на околна среда

271111 Финанси на предприятие

272112 Финансов мениджмън

271113 Икономика и управление

271114 Икономическа оценка на подземни богатства

271115 Икономикс

271116 Управление на производството (Управление на индустриално предприятие).

272117 Мениджмънт на околна среда

271118 Управление на качеството

272119 Мениджмънт на качеството & стандартизация и сертификация

272120 Анализ на стопанска дейност

271121 Счетоводство.

272122 Счетоводство и контрол

271123 Бизнес планиране и контрол

272124 Бизнес комуникации

271125 Търговско и финансово право

271126 Бизнес предприемачество

271127 Маркетинг

272128 Индустриален маркетинг

272129 Мениджмънт и маркетинг

271130 Банково дело

271131 Управление на въздействията върху околната среда

271132 Курсов проект: Бизнес планиране и контрол

271133 Курсов проект: Икономика и финанси

271134 Курсов проект: Управление на производството

271135 Учебна практика: Управление в минно предприятие за добив и преработка на руди

271136 Практика: Управление на минно/геоложко предприятие

272137 Мениджмънт на иновациите и инвестициите

272138 Икономика на нефтодобивната промишленост

272139 Икономика на геологопроучвателната фирма

271140 Учебна практика (първи курс)

271141 Учебна практика: Управление в минно предприятие за добив и преработка на нерудни полезни изкопаеми

271142 Правни основи на природоползването.

272143 Информационно и езиково обучение. (м)

272144 Концесионно, лицензионно и патентно законодателство

272145 Маркетинг на минералните суровини

272146 Маркетинг на минералните суровини

272147 Икономика за мениджъри

272148 Информационни търсещи системи

КАТЕДРА ТЕХНИЧЕСКА МЕХАНИКА

281101 Теоретична механика

281102 Теоретична механика І част

281103 Теоретична механика ІІ част

281104 Техническа механика

281105 Съпротивление на материалите

281106 Съпротивление на материалите І част

281107 Съпротивление на материалите ІІ част

281108 Земна и скална механика

282109 Избрани глави от механиката

282210 Механика на мулдата

282111 Геомеханично моделиране на процеси в скалния масив при подземния добив

282112 Приложна механика на непрекъснатите среди

КАТЕДРА ХИМИЯ

291101 Обща химия. (РПИ, ГГПТТ); (ОРС, ЕООС, БТ); (ПС, УРПС, ХИГ)

291102 Нeорганична и аналитична химия. (ГПМЕР, ГГИ, СДНГ)

291103 Аналитична химия. (ЕООС, БТ)

291104 Органична химия. (ЕООС, БТ); (ОРС)

291105 Физикохимия. (ОРС, ГПМЕР, ЕООС, БТ)

291106 Хидрохимия. (ХИГ, ЕООС, БТ)

291107 Защитни метални покрития.

291108 Инструментални методи за анализ на газове.

292109 Технология на горивата. (СДНГ) (м)

292110 Избрани глави от физикохимията. (ЕООС)

292111 Качество на водата. (ОРС)

292112 Физикохимични основи на флотационния процес. (ОРС)

292113 Физикохимични методи за очистване на отпадъчни води. (ОРС)

292114 Химични и физико-химични методи за пречистване на води. (ЕООС)Похожие работы:

«УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Находкинского городского округа от "29" июня 2012 года № 1187АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ предоставления муниципальной услуги "Выдача градостроительных планов земельных уча...»

«Дядя ВаняТехнический райдер:Система звукоусиления зала:Мощность системы должны быть из расчета:20кВт и более, если это “open air” фестиваль или арена (Meyersound, ElectroVoice, JBL, Dynacord);6-8 кВт, если это небольшое открытое пространство или небольшой зал типа ДК (рекомендуется J...»

«ДОГОВОР участия в долевом строительстве № 2/57 г. Ростов-на-Дону 25.03 "_" _ 2017 годаОбщество с ограниченной ответственностью "Георострой", именуемое в дальнейшем "Застройщик", в лице Генерального директора Кирвалидзе Георгия Вановича, действующего на основании Устава, с одной стороны и...»

«Информация для граждан (установка общедомового прибора учета тепловой энергии) В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности." собственники квартир и жилых домов обязаны уст...»

«Договор № _ г. Москва"_" _ 2012г.ОАО "Ростелеком", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице, действующего на основании доверенности № от 00.00.20г, с одной стороны и _, именуемое в дальнейшем "Ис...»

«Принято на заседании Педагогического совета МБОУ "СОШ №4 г.Тосно" Протокол № 8 от 31 августа 2015 г. Утверждено приказом директора МБОУ "СОШ №4 г. Тосно" № 265 от 01 сентября 2015 г Положение о поощрении...»

«Оглавление TOC \o 1-3 \h \z \u А. Специальная часть проекта PAGEREF _Toc357435212 \h 31. Введение PAGEREF _Toc357435213 \h 31.1. Актуальность работы41.2. Задачи инженерных изысканий5 HYPERLINK \l _Toc357435216 1.3. Этапы проведени...»

«Утверждено к использованию ПЦК технических дисциплин КГБПОУ "Каменский аграрный техникум" Методические указания к выполнению Лабораторной работы № 3 по теме "Поверка микрометра"Цель работы: изучить устройство и принцип действия мик...»

«11 АПРЕЛЯ 2017 Вернуться в оглавлениеПубликации РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА – СТОЛИЧНЫЙ ВЫПУСК; КИРА ЛАТУХИНА; 2017.04.10; ЭКВАТОР ПРОЙДЕНВладимир Путин выслушал доклад министра транспорта о строительстве Крымского моста Раб...»

«НАВЕСНАЯРОТОРНАЯ ПОЧВЕННАЯ ФРЕЗА PKSРУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ УХОДУ И ССЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ Логотип:TPS LABINPROGRES LABINPROGRES – TPS d. o. o. г. ул. Вречари, 106, 52220, г. Лабин, Хорватия e-mail: metelmotobloki@gmail.com //www.labin...»
 
2018 www.info.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - интернет документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.