WWW.INFO.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Интернет документы
 


«Част:Технологична Фаза:ТП ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Предмет на проекта: Технология за преработка и обезвреждане ...»

Обект:“Вътрешно преустройство на корпус на бивш Хлебозавод в цех за преработка на излезли от употреба автомобилни гуми”гр. Перущица; ул.“ Г. Бенковски“ №26; ЕИК 203313721

Възложител:“ЕКОЛАЙФ-2014” ЕООД

Част:Технологична

Фаза:ТП

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет на проекта: Технология за преработка и обезвреждане /преработка и утилизация/ на излезли от употреба автомобилни гуми в съществуваща сграда.

Включва последователност от операции и процедури, свързани с преработка на износени автомобилни гуми по метода на нискотемпературна пиролиза в отсъствието на кислород и утилизация на получените продукти от деструкцията на каучука. Процесът представлява индиректно нагряване на предвидените за обезвреждане каучукови отпадъци- износени автомобилни гуми в отсъствието на кислород. Температурния интервал, в който се води процесът е400-560С. В резултат от термичната деструкция на материала се получават парогазова смес, твърд високо въглероден остатък и металокорд. При пречистването и кондензацията на парогазовата смес се получава нефтообразна въглеводородна фракция- пиролизно течно гориво и некондензирала газова смес. Некондензиралата част от парогазовата смес-пиролизен газ, ще се използва като технологично гориво за поддържането на температурния режим на процеса.

Капацитетът на инсталацията ще даде възможност да се обработят до 6000т годишно износени автомобилни гуми.

При разработката са взети предвид технологията на производство, оферираните машини и съоръжения и действащите нормативни документи. С тази разработка се предлагат технически решения с цел осигуряване на условията за нормална работа на инсталацията, здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда от твърди, течни и газообразни замърсители. Предназначението на сградата се променя, но в нея не се предвиждат промени на строителната конструкция.

КОМПАНОВКА И ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ

Автоматичната технологична линия за преработка и утилизация на износени автомобилни гуми се състои от:

Модул за раздробяване на суровината

Захранваща транспортна лента (Поз.1);

Шредер за раздробяване на автомобилните гуми (Поз.2).

Захранващ модул:

Подаваща транспортна лента (Поз.3);

Роторна клапа с допълнително предназначение- превенция от попадане на въздух в пиролизния реактор (Поз.4);

Входящ шнек (Поз.5).

Пиролизен модул

Пиролизен реактор с промяна на скоростта на шнековете, изработен от специална жароустойчива стомана, със специфична конфигурация (Поз.8)

Система от термични датчици

Пещ за горещ въздух окомплектована с комбинирани горелки на нафта и газ (Поз.10);

Тръбопроводи;

Висикотемпературна изолация.

Отвеждащ и сепариращ модул

Охлаждащи шнекови транспортьори (Поз.11);

Роторна клапа (Поз.4) за превенция от попадане на въздух в пиролизния реактор;

Мелница за разтрошаване на въглена (Поз.12);

Магнитен сепаратор (Поз.13)-за сепариране на въглерода от теловете, преминали през процеса;

Лентов транспортьор за отвеждане на въглерода (Поз.14).

Охлаждащо-кондензиращ модул

Охладител с гориво (Поз.20);

Система от топлообменници с водна риза (Поз.21);

Система от съдове и тръбопроводи за сепариране на газовата от течната фракция;

Система за грубо очистване на горивото състояща се от помпа (Поз.29) и филтър (Поз.28);.

Съдове и тръбопроводи;

Помпа за трансфер на гориво.

Електрически модул

Силово ел. табло, включващо контактори, токови защити на електродвигателите, термични защити на електродвигателите;

Оперативно ел. табло.

Допълнително оборудване

Поддържащи метални конструкции на модулите и др.

ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВО

Описание на технологичния процес

Преработката на износените автомобилни гуми ще се извършва по метода на ниско температурната пиролиза в безкислородна среда. Температурният интервал, при който се води процесът е 400-560С в отсъствието на въздух. При тази температура се извършва термична деструкция на каучука, при което се получават парогазова смес (пиролизен газ) и твърд остатък, който се състои от високо въглероден продукт и металокорд. При охлаждането и кондензацията на парогазовата смес (ПГСмес) се получава въглеводородна фракция-течно гориво и некондензирала газова фаза. В случая е избегнато директното изгаряне на каучуковите отпадъци, като продуктите от ниско температурния пиролизен процес се улавят и утилизират. Некондензиралата част от пиролизният газ се използва като технологично гориво, а излишъкът се изгаря в специална горивна камера.

Износените автомобилни гуми, предназначени за преработка и утилизация ще се съхраняват на открита площадка в близост до инсталацията. Площадката е бетонирана. Двама човека ръчно подават гумите една по една към лентовия транспортьор (Поз.1). От него гумите попадат в шредер (Поз.2) за раздробяване на парчета с големина около 5-6 см.

Лентов транспортьор (Поз.3) поема надробените парчета и ги изсипва в клапа роторна (Поз.4). Херметичността на процеса на пиролиза се осигурява от 3 броя роторни клапи (Поз.4) - две преди реактора и една на след реактора.

Роторната клапа изсипва материала в шнек входящ (Поз.5), който въвежда суровината в реактора. За по-голяма производителност, в реактора са монтирани два шнека. Загряването на пещта се извършва с помощта на комбинирани горелки, които използват течно гориво, а след като започне отделянето на пиролизен газ, нагряването продължава с газ (Поз.10).

Димните газове от подгряването на реактора се изхвърлят в атмосферата чрез вентилатор за димни газове (Поз.7) и комина на сградата (Поз.6).

Процесът на пиролиза протича за около един час. На изхода на пещта шнековете извеждат твърд нагорещен продукт. Той се поема от система от два шнека с водна риза-(Поз. 11), които го охлаждат до стайна температура. /горещият материал няма достъп до атмосферата/.

Охладеният продукт преминава през роторна клапа (Поз.4) и се разтрошава в мелница (Поз.12). Следва етап на сепариране /отделяне/ на металокорда от магнитен сепаратор (Поз.13) и транспортиране до мястото за пълнене от лентов транспортьор (Поз. 14).

Отделената в резултат на термичната деструкция на каучука парогазова смес /пиролизни газове/ (Поз. 9) се отвежда към:

Охладител с гориво (Поз. 20). В него се впръсква охладено гориво, което охлажда температурата на сместа;

Система от топлообменници (Поз.21)-за окончателно охлаждане.

Течната фаза преминава през сепаратор газ/течност (Поз.22), междинен сборник за гориво (Поз.26), горивна помпа (Поз. 29), филтър горивен (Поз. 28) и се събира в съд за гориво (Поз.30) /цистерна/, на който е монтиран отдушник (Поз. 31).

Част от охладената течна фаза преминава през горивна циркулационна помпа (Поз. 27), и се връща като охладител към първия топлообменник (Поз.20).

Некондензиралият газ се подава чрез вентилатор ЕХ изпълнение (Поз.23), през центробежен сепаратор (Поз. 24), ресивър за газ (Поз.25) към горелките на пещта за поддържането на температурния режим на процеса.

Излишната газ преминава през огнепреградител (Поз.17) и се изгаря в горивна камера за изгаряне на излишната газ (Поз. 18).

Всички тръбопроводни връзки са с фланцеви съединения за постигането на херметичност на системата. По време на работа в системата се подържа подналягане, което предотвратява изпускането на пиролизен газ в работната атмосфера при нормална работа на инсталацията.

Водна циркулационна помпа (Поз.33), съд за вода (Поз.32), охладител за вода (Поз.34) и филтър за вода (Поз.35) обслужват процеса на охлаждане в системата от топлообменници с водни ризи -(Поз.21).

За аварийни случаи е предвиден авариен изпускател на газа (Поз.16) /авариен изход на газа/. Преминавайки през него, газът се насочва към горивната камера за изгаряне на излишната газ.

Критерий за оптималната работа на инсталацията е максималният добив на течно гориво и високовъглероден остатък с висока относителна повърхност. Оптималната температура за провеждането на нискотемпературната пиролиза е 436С, която съответства на максимална производителност на течна фракция (30-35%), остатъчен въглерод 20-30%, металокорд-10% и пиролизни газове 10-25%,. Денонощната производителност при трисменен режим на работа по суровина е до 20 т преработени отпадъци. От тях се получават следните крайни продукти:

№ Наименование Количество Код по Наредба №3

1 Течна фракция „пиролизно“ гориво 7 т 190118

2 Високовъглероден остатък 6 т 190118

3 Металокорд 2 т 200140

4 Пиролизен газ 5 т 190118

Полученият пиролизен газ се употребява за горенето в пещта, а излишният се запалва.

Свойства на продуктите от термичната деструкция на каучуковите отпадъци.

При избраният температурен режим за провеждане на нискотемпературната пиролиза в отсъствие на кислород ще се получават следните крайни продукти:

Пиролизно течно гориво с качествени характеристики както следва:

Плътност (обем маса)932kg/m3

Калоричност40740 kJ/kg

Съдържание на S0.6%

Вискозитет13,9 sStПламна температура58С

Твърд въглероден остатък

Обемна маса360 kg/m3

Калоричност34800 kJ/kg

Съдържание на пепел11,7%

Сяра2,18%

Влага1,8%

Пиролизен газ

Плътност1,18 kg/m3

Калоричност12280 kJ/kg

Азот (N2)20-40%

Водород (Н2)10-30%

Въглероден окис (СО)15-30%

Въглероден диокис (СО2)8-15%

Метан(СН4)2-10%

Влага5-12%

Металокорд

Съхранение на продуктите от пиролизата.

Получената въглеводородна фракция –пиролизно течно гориво ще се съхранява в складов резервоар, с обем 25.м3.

Твърдият въглероден остатък, опакован в контейнери ще се съхранява в закрит склад.

Металокоръдт ще се съхранява на открита площадка, от където периодично ще се извозва.

РАЗХОДИ ЗА ЕНЕРГИИ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНИ НУЖДИ

Електроенергия

Инсталацията изразходва единствено електроенергия и нафта. Инсталираната мощност е kW с параметри:

Напрежение220/380V

Вода

Не се използва

Сгъстени газове

Не се използват

Природен газ или течни горива

Използва се нафта за първоначално подгряване на реактора.

РАБОТНА СИЛА

Цехът ще преработва и утилизира износени автомобилни гуми по метода на ниско температурната пиролиза в безкислородна среда.

В производството ще се използва следната работна сила при режим на работа както следва:

Работни дни годишно300

Работни смени3

Ротационна раб. смяна1

Брой работници в една смяна2

Ръководители1

Поддръжка1

Общ брой10

КОНТРОЛ НА ТЕХНОЛОГИЧНИЯ ПРОЦЕС

За правилното провеждане на технологичния процес е предвидено следното:

Контрол на температурата в реактора с датчици и централен контролер. Температурата на изгаряне на пиролизния газ в горивната камера на пещта е от порядъка 1000-1200С.

Контрол на температурата на охлаждане и крайната температура на течната фракция

Контрол на състава на димните газове. На димоходите са предвидени точки (щуцери )за присъединяването на сондата на измервателните прибори за вземането на периодични еднократни проби. Горелките са снабдени с блокировки, които прекратяват подаването на газ при липса на горене. (няма пламък-няма газ)

Лабораторният контрол на получените крайни продукти от пиролизата –течно гориво и въглероден остатък, както и на димните газове ще се извършва от външна лицензирана аналитична лаборатория на договорни начала.

ОТПАДЪЦИ ОТ ПРОИЗВОДСТВОТО

При ниско температурната пиролиза на автомобилните гуми в отсъствието на кислород, при подбрания температурен интервал на водене на процеса се получават:

Парогазова смес (пиролизен газ). При кондензацията в топлообменниците се получава кондензат, който по своите физикохимични свойства е подобен на котелно гориво.

Пиролизният газ, след като от него се отделят кондензиралите съставки се подава към горелките за изгаряне и поддържане на процеса. Отделеният газ се използва като технологично гориво, а излишното количество се изгаря в специална камера.

Състав на димните газове /по данни, получени от експлоатацията на подобни инсталации/.

Серен диоксид0,16-0,17 mg/m3

Фенол0,0040-0,0044 mg/m3

Сероводород0,003 mg/m3

Бензин3,1-3,7 mg/m3

Азотен диоксид0,034-0,037 mg/m3

Въглероден окис2,7-2,8 mg/m3

Сажди0,025 mg/m3

От получените течни и твърди остатъци от пиролизното индиректно безкислородно преработване на автомобилните гуми чрез допълнителна обработка могат да се получат крайни продукти, които намират приложение. Течният продукт може да се употребява като заместител на котелното гориво. Твърдият въглероден остатък може да се преработи като активен въглен, а полученият металкорд след пресоване да се използва като скрап.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

При провеждането на процеса на нискотемпературната пиролиза за преработката на износените автомобилни гуми в инсталацията, очакваното влияние върху компонентите на околната среда е следното:

Води

Водата на инсталацията се съхранява в специален съд за вода, който ще се зареди еднократно и при необходимост ще се допълва.

За предотвратяване на замърсяването на почвата и водите от евентуален разлив на течната фаза, същият да не се изпуска в канализацията- ще се покрива и попива с инертен материал-пясък, който след събирането му ще се извозва на определено от общинския съвет място за депониране.

Атмосферен въздух

Инсталацията в която се провежда пиролизата е херметизирана. При нормална работа, налягането вътре в нея се поддържа под атмосферното, поради което не се очакват емисии в атмосферния въздух.

Некондензиралата част от пиролизният газ се използва като технологично гориво за поддържането на определения температурен режим, а излишното количество се изгаря в специална горивна камера. По данни, получени от експлоатацията на подобни инсталации, при изгарянето му се отделят емисии, които са многократно под Нормите за Допустими Емисии /НДЕ/, за подобен тип съоръжения.

Прах до10 mg/m3

Азотен оксид 100 mg/m3

СО100 mg/m3

SOх35 mg/m3

NOх150 mg/m3

При направени замервания за отделяните диоксини и фурани при НДЕ-0,1 ng/m3 по сумарен коефициент се получава 0,012 ng/m3, което е почти 8 пъти под тази норма.

Поради нееднородния състав на преработваните отпадъци е възможно вариране на някои от тези показатели. За осъществяването на периодичен или непрекъснат контрол на състава на изпусканите продукти от изгарянето на пиролизния газ са предвидени точки за пробовземане на димоходите- тръбни отклонения с резба. Към тях ще се включват измервателни прибори или периодично ще се вземат проби за анализ.

При необходимост от изпускане на газ при аварийни случаи през предвидения за това авариен изпускател е предвидена връзка към допълнителната горивна камера за изгаряне на излишната газ, с което ще се избегне загазяването на приземните слоеве на атмосферния въздух.

Почва

Получените крайни твърди продукти от пиролизата –високо въглероден остатък и металокорд се разделят и поставят в контейнери и се предават за следваща употреба или преработка. Металокордът- като скрап, а въглеродният остатък-за получаване на активен въглен и за повторна употреба. По този начин тези продукти няма да оказват влияние върху този компонент на околната среда /ОС/.

ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

Осветление на работното място

Инсталацията е монтирана в съществуваща сграда. Предвидено е осветление с интензитет от 200lx. Осветени са и работните места извън работната площадка.

Микроклимат на работната среда

При нормална работа от инсталацията не се отделят вредни газове, понеже налягането в системата е под атмосферното. Всички апарати и тръбни връзки са херметизирани. В случай на авария-неконтролирано изпускане на пиролизен газ или разлив на кондензат(течна фаза) са предвидени лични предпазни средства (ЛПС) за обслужващия персонал-промишлени филтруващи противогази.

В битовите помещения е предвидена стая за почивка на персонала, в която се подържат параметри на микроклимата съгласно санитарно хигиенните норми.

Всички работни повърхности на инсталацията, които се очаква по време на работа да имат повърхностна температура над 55С ще се изолират с топлинна изолация.

В процеса на работа на инсталацията ще се извършват периодични измервания на състава на въздуха в работната среда.

Шум и вибрации

При работата на инсталацията не се очаква шумово натоварване над допустимото. Няма работни места с вибрации, които да изискват специални мероприятия и средства за тяхното неутрализиране (виброизолиращи ЛПС)

Йонизиращи лъчения и електромагнитни полета

Няма работни места или зони, в които операторите да са изложени на влиянието на йонизиращи лъчения и силни електромагнитни полета.

Пожарна и аварийна безопасност

При протичане на термичната деструкция на каучуковите изделия се получава парогазова смес. След кондензацията и се получава течна фракция с пламна температура 56-58С. Парите на тази фракция е възможно да образуват взривоопасни смеси с въздуха. Поради тази причина обратният пиролизен газ, освободен от кондензиралата част на сместа също образува взривоопасни смеси с въздуха. Категорията на пожароопасност е Б, а класът на взривоопасност ВI б. Поради тази причина са предприети следните мерки за осигуряването на пожарната безопасност.

Съответна степен на защита на електросъоръженията, намиращи се във взривоопасната зона на инсталацията (ПСТН, раздел IV, чл. 800, т.4)

Мерки за отвеждането на евентуално получени статични електрически товари-пълнене на резервоарите чрез тръби, стигащи до долното им ниво и заземяване на съоръженията и апаратите.

Херметизация на съоръженията

Всички отдушни линии на апаратите са снабдени с огнепреградители.

Предвидени са подръчни пожарогасителни уреди

В близост до инсталацията има пожарни хидранти.Похожие работы:

«ОБРАЗЕЦ обеспечительный платеж 0401060 Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат. ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №   Дата Вид платежа Сумма прописью       Сумма     Сч. №   Плательщик   БИК   Сч. № Банк плательщика   БИК 044525225 ОАО СБЕРБАНК РОССИИ, г.МОСКВАСч. № 30101810400000000225 Банк получателя ИНН 77192...»

«Ассоциация саморегулируемых организаций общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское межотраслевое объединение работодателей "Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инжен...»

«Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 января 2008 г. N 11057МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИПРИКАЗ от 16 января 2008 г. N 6ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙК СЕТЯМ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ В целях реализации требований пункта 2 ст...»

«Номер разрешения 11-1-002-2016 дата выдачи 05.01.2016 г. действительно 04.01.2021 г. Выдано корпорации "Honeywell International, Inc" Адрес 101 Коламбия Роуд, Морриастаун НДж., 0762, США Техни...»

«Санкт-Петербургский государственный университет Экономический факультет Дневное отделение Выпускная кфалификационная работа работа На тему: "Экономические последствия механизма санкций в современной политэкономии"Выполнил: обучающийся 4 курса, группы ЭПП-4, Погосян...»

«Всероссийские (международные) научные конкурсные молодежные мероприятия 2017-го года № Название конкурсного мероприятия Целевая аудитория Сроки проведения заочного этапа Сроки проведения очного этапа (при наличии) Разви...»

«02 АВГУСТА 2017 Вернуться в оглавлениеПубликации РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА – СТОЛИЧНЫЙ ВЫПУСК; ТАТЬЯНА ШАДРИНА; 2017.08.01; МОСТ ПРИНЯЛКерченская переправа приняла три миллиона пассажиров Начались работы по подготовке к установке арок моста через К...»

«Зарегистрировано в Минюсте России 5 июня 2014 г. N 32591ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМПРИКАЗ от 28 апреля 2014 г. N 101-э/3ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙПО РАСЧЕТУ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ К СЕТЯМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И (ИЛИ) СТАНДАРТИ...»

«Ответы на часто задаваемые вопросы, поступающие на телефон "Прямой линии" Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области (3452) 296-425. В связи с обращениями граждан с вопросами в части нормативов потребления коммунальных ресурсов на общедомов...»

«ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА BG161PO003-1.1.07 „ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА” ВЪПРОС № 105) ЗДРАВЕЙТЕ, Притежавам патент свързан с нов вид комуникации и маркетинг позициониране. Във връзка с кандидатстване по процедура...»
 
2018 www.info.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - интернет документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.