WWW.INFO.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Интернет документы
 


«Ушбу фаннинг масад ва вазифалари Ички муит физиологияси курсини ўитишдан масад инсон ва айвон организмнинг хаёт кечиришида азм ...»

Кириш

Ички муит физиологияси фанининг долзарблиги талабаларга азм аъзолари тизимини аъзо ва тўималарнинг тузилиши ва уларда кечаётган физиологик-биокимёвий жараёнларни турли физиологик халатларда андай ўзгаришларга учрашини ўрганиши хисобланади. Ички муит суюликлари ва он шаклли элементларида кечаётган физиологик-биокимёвий жараёнларни замонавий аппарат ва приборлар ёрдамида ўрганиш организмнинг физиологик статусига ва азм аъзолари тизимига тўри бао беришда катта аамиятга эга. Бу курсни ўитишда, биринчи новбатда, табиий шароитларда одамизот ва айвонот дунёси ривожланишининг турли даражаларига хос бўлган азм аъзолари тизимидаги умумий функционал онуниятларга амда алоида физиологик функцияларга ва улар нималар билан болилигига, организмнинг барча тизимларини умумий фаолиятида уларнинг тутган ўрни андай эканлигини тушуниш билан бирга, ушбу алоида функцияни, одамларда ва ар хил турдаги айвонларда, уларнинг яшаш тарзи ва муити, амда боша омилларга боли равишда шаклланиши ай тарзда амалга ошишига ам эътибор бериши керак

Ушбу фаннинг масад ва вазифалари

Ички муит физиологияси курсини ўитишдан масад инсон ва айвон организмнинг хаёт кечиришида азм аъзолари тизими фаолияти, организмнинг бир бутунлиги, унинг таши муит билан узвий болилиги, организм, аъзо-тизимлари физиологик фаолияти ва уларнинг бошарилишида азм аъзолари тизимининг роли, бошарилиш механизмлари, таши муитга мослашиш механизмлари аидаги билимни амалда ўллашга эришиш кўзда тутилади. Организмда ички муит суюликлари ва он шаклли элементлари фаолиятини хар томонлама чуурро тушуниш учун уларнинг ужайра ва ужайравий элементлари ва мембраналари тузилиши ва фаолияти аида билим беришдан иборат.

Фан бўйича талабаларнинг билимига, кўникма ва малакасига ўйиладиган талаблар

Талабалар ички мухит суюликлари ва он шаклли элементларини умумий ва хусусий физиологияси курсини ўитишда, он шаклли элементлари, ужайра органеллалари ва мембраналари аида, уларни турли физиологик ва патологик жараёнларда андай ўзгаришларга учрашлари тўрисида билишлари лозим.

Талабалар томонидан курсни чуур ўрганиш ўув дастуридаги назарий ва амалий билимларни умумлаштира билишдан иборат.

Фаннинг ўув режадаги боша фанлар билан ўзаро болилиги ва услубий жиатдан узвий кетма-кетлиги

Бу курсни ўзлаштириш учун талабалар эволюцион таълимот бўйича – одамзот эволюцияси, турли тизим гурух организмларининг эволюцияси, эволюциянинг аракатлантирувчи кучи, мослашуви ва ўзгарувчанлигини; зоологиядан турли айвонлар биологияси, айвонот олами эволюцион морфология онуниятларини; анатомия ва морфологиядан – одам ва айвонлар танаси ва исмларининг умумий тузилиши, алоида аъзолар ва тизимлар тузилиши, одам танасининг ялит тузилиши ва унинг таши муит билан алоасини, гистологиядан – ривожланишнинг морфо-функционал элементи сифатида организм тўималарининг тузилиши ва фаолиятини, цитологиядан – ужайра таркибий тузилмаларининг тузилиши ва функцияси, турли аъзо ва тўималардаги махсуслашган ужайраларнинг тузилишини, индивидуал ривож-ланиш биологиясидан – эмбриогенезнинг ривожланиш босичлари, гистегенез онуниятлари ва постнатал онтогенезда тўима тузилмаларининг морфофун-кционал ривожланишини аамияти, биокимёдан – биомолекулалар тузилиши, уларнинг бажарадиган вазифаси, энзимларнинг усусиятлари ва моддалар алмашинувида тутган ўрни, биофизикадан – биологик жараёнларнинг кинети-касини ва термодинамикасини, молекуляр биофизика асослари, биологик мембраналар тузилиши ва фаолияти, электр ўтказувчанлик, исарувчи тузилмалар биофизикаси, рецепцияни, математикадан – этимоллар назарияси ва математик статистика, корреляция ва дисперсия коэффициентлари, диф-ференциал тенламалар ва математик моделлаш онуниятларини билишлари шарт.

Фаннинг ишлаб чиаришдаги ўрни

Фан ва техниканинг, ишлаб чиаришнинг ривожланиши экологияни бузилишига олиб келди. Бундай ўзгарган шароитларда одам ва айвонларнинг хазм аъзолари тизимининг физиологик кўрсаткичларини билиш зарур масала исобланади. Экологик таъсиротлар шароитида ишло хўжалик айвонларини ичуи мухити суюликлари ва он шаклли элементларида кечаётган физиоло-гик-биокимёвий жараёнларни ўрганиш, ужайраларда бузилган фаолиятларни айта тиклаш имконини беради. Бу эса республикамизни гўшт ва сут махсулот-лари билан таъминлашни яхшилашга ёрдам беради. Шунинг учун ушбу фан асосий ихтисослик фани исобланиб, ишлаб чиариш технологик тизимининг ажралмас бўинидир.

Фанни ўитишда замонавий ахборот ва педагогик технологиялар

Талабаларнинг одам ва хайвонларнинг ички муити суюликлари физио-логияси фанини ўзлаштиришлари учун ўитишнинг илор ва замонавий усулларидан фойдаланиш, янги информацион-педагогик технологияларни тадби илиш муим аамиятга эгадир. Фанни ўзлаштиришда дарслик, ўув ва услубий ўлланмалар, маъруза матнлари, таратма материаллар, электрон материаллар, виртуал стендлардан фойдаланилади. Фаннинг ўитиш турлари дастурда кўрсатилган мавзулар маъруза, амалий машулотлар шаклида олиб борилади. Шунингдек атрофлича билим олишни таъминлаш масадида талабаларга мустаил иш мавзулари ам берилади. Фанни замонавий педагогик услублар – “Кластер”, “Бумеранг”, “Дебашлар” тарзида ўтиш ам кўзда тутилгандир. Маълумотлар кўргазмали ўув уроллари, кодоскоп, мульти-медиа, микроскоп, тотал ва кесмали препаратлар ёрдамида олиб борилади. Маъруза, амалий ва лаборатория дарсларида мос равишдаги илор педагогик технологиялардан фойдаланилади.

Асосий исм

Фаннинг назарий машулотлари мазмуни

Ички муит суюликлари физиологиясининг предмети ва вазифалари

Ички муит суюликлари физиологиясининг объекти ва тадиот методлари. Ички муит суюликлари физиологиясининг биологияга доир фанлар орасида тутган ўрни ва ривожланиш тарихи. Ички муит суюликлари физиологияси курсининг масади, объектлари ва текшириш услублари. Организмнинг ички муит тўрисидаги физиологик тасаввур. Ички муит суюликлари - он, лимфа, тўима ва боша биологик суюликларнинг асосий вазифалари, уларнинг умумий таърифи.

Организмнинг сую муити

Капиллярларда он айланиши. Организм бўшлиларидаги суюлик ажмини ўлчаш. Организм сую муитининг таркиби. Тўима суюлигининг осил бўлиши. Капилляр орали суюликни аракати. Фильтрланиш ва Старлинг гепотезаси. Ўтказувчанлик. Фильтрланиш ва тўима суюлигини осил бўлиши. Сув алмашинуви. Суюликни кириши ва сарифланиши. ужайра мембранаси орали моддаларнинг аракати. Фильтрланиш. Диффузия. Динамик мувозанати. Диффузия тезлигини исоблаш. Енгиллаштирилган диффузия. Диализ. Осмос. Осмотик босим. Актив ташилиш. Мембрана потенциаллари. Кислота - ишор мувозанати. Буфер тизими. Диффузияланиш. ужайранинг ички ва таши бўшлиларидаги суюликни осмомоляллиги.

он осил бўлиши ва уни бошарилиши

Организмнинг турли ривожланиш даврида он осил бўлиши. Гемопо-эзнинг замонавий чизмаси.

Илик ужайраларнинг морфологик таърифи

Илик ужайралари. Гемопоэтик ужайраларнинг пролиферацияси ва дифференциялари, уларнинг синфлари. Эритропоэз, лейкопоэз, моноцитопоэз, тромбопоэз, плазмоцитопоэз. Гемопоэзнинг физиологик бошарилиши. Гемопоэтинлар. он осил илувчи ужайралар ва уларнинг атрофидаги микромуит.

оннинг асосий функциялари

оннинг нафас олдириш, озилантириш, экскретор, бошарув инкретор фаолиятлари, гомеостатик фаолияти, ароратни бошариш ва имоя фаолият-лари. оннинг ажми ва таркиби.

оннинг физик-кимёвий хоссалари

он коллоид-полимер эритма. оннинг осмотик ва онкотик босимлари. оннинг фаол реакцияси ва буфер тизимлари. он плазмаси. Плазма осиллари ва уларнинг функционал моияти.

оннинг шаклли элементлари

Эритроцитлар, лейкоцитлар ва тромбоцитлар. Гемоглобин. Миоглобин. Гемолиз. Эритроцитларнинг чўкиш тезлиши. Нейтрофиллар, эозинофиллар, базофиллар, нейтрофиллар. Лимфоцитлар ва моноцитлар.

он оишининг тўхташи (гемостаз). он ивиш жараёнлари. онни иви-тувчи омиллар. он ивишига аршилик илувчи тизим. он ивишининг боша-рилиши. он гурулари. Ресус-омил.

он осил бўлиши ва унинг бошарилиши

Полипотент ужайралар. Лимфопоэз ва миелопоэз. В-лимфоцит ва Т-лимфоцит. Эритропоэтинлар ва Тромбопоэтинлар.

Лимфа

Лимфа суюлиги, осил бўлиши ва асосий вазифаси. Перилимфа ва эндолимфа. Турли аъзоларда осил бўладиган лимфанинг таркиби.

Лаборатория машулотларни ташкил этиш бўйича тавсия ва кўрсатмалар

Лаборотория машулотларини бажариш учун одам ва айвонларнинг ички муити суюликлари расм, жадвал, плакатлар, слайдлардан, баа, каламуш, уён ва орамолларнинг ички муити суюликлари ва он шаклли элементларидан фойдаланилиб ўргатилади. Лаборатория ишларини бажаришда микроскоп, киноаппарат, кадаскоп, ток берувчи манба, кимогриф, центрифуга, рН-метр, торози, штативлар, турли катталикдаги шиша стаканлар, колбалар, мензуркалар, пипеткалар, илмо, жаррохлик столчалари, шаамли тахтача ва бошалардан фойдаланилади.

Лаборатория машулотларига тавсия этиладиган мавзулари

Одамнинг бармоидан ва лаборатория айвонларидан (ит, уён, каламуш, сичон) он олиш технологияси.

Илик ужайралари препаратларини микроскоп остида кўриш.

Гемоглобин мидорини анилаш: а) гематин усули, б) фотометрия усули.

Эритроцитлар, лейкоцитлар ва тромбоцитлар сонини санаш усуллари.

оннинг шаклли элиментларини ўрганиш. Мазокларни тайёрлаш ва уларни бўяш.

Миелоид ужайраларнинг: гранулоцитлар, моноцитлар, ретикулоцитлар ва тромбоцитларнинг морфологиясини ўрганиш.

Лимфоид ужайраларнинг морфологияси.

Лейкоцитлар формуласи.

Эритроцитларнинг мидори, гемоглобиннинг мидори ва гемотокрит кўрсаткичи бўйича эритроцитларга морфофи зиологик тавсиф бериш.

онни физик-кимёвий текшириш усуллари: эритроцитларнинг чўкиш тезлиги; эритроцитларнинг резистентлиги; оннинг ёпишолиги

Ички муит физиологияси фанидан семинар мавзулари

Семинар учун ички муит физиологияси хужайра ва хужайра тузилмалари даражасида маълум физиологик-биокимёвий жараёнлар баён этилган ўшимча адабиётлар тавсия этилади. Семинар учун бериладиган ишлар факультатив ва индивидуал характерда бўлиб, талабанинг махсус мутахассислигига боли ва турли объектларда физиологик жараёнларни янада чуурро ўрганишга аратилган. Тавсияда индивидуал талабга асосланади:

Турли синфга кирувчи айвонлар эритроцитларининг ўхшашлиги ва бир-биридан фарланиши.

Лимфа суюлигидаги лейкоцитларнинг осил бўлиши ва вазифалари.

Капеллярлардаги суюликнинг тўималарга ва тўималардан онга ўтиш механизими.

Токсик моддаларни он шаклли элементларининг структура ва функциясига таъсири.

Доривор моддаларни он шаклли элементларнинг структура ва функциясига таъсири

Мустаил ишни ташкил этишнинг шакли ва мазмуни

Талаба мустаил ишни тайёрлашда фаннинг хусусиятлари исобга олиниб, ўйидаги шаклларда фойдаланиш тавсия этилади:

амалий машулотларга тайёргарлик

дарслик ва ўув ўлланма бўйича фан бобларни ва мавзуларни ўрганиш;

таратма материал бўйича маърузаисмини ўзлаштириш;

махсус адабиётлар бўйича мавзулари устида ишлаш;

семинарларга тайёргарлик кщриш;

талабанинг ўув, илмий-тадиот ишларини бажариш билан боли бўлган фан бўлимларини ва мавзуларни чуур ўрганиш;

фаол ва муаммоли ўитиш услубларидан фойдаланадиган ўув машулотларда иштирок этиш.

Мустаил иш учун ўйидаги топшириларни бажариш тавсия этилади:

Организмининг ички муитини турли шароитга мослашиш механизм-лари билан танишиш;

Тропик ва сахро шароитида одам ва айвонларнинг ички муитини физиологик холатлари билан танишиш;

Юори хароратларда организмнинг ички муитидаги иссиик алмашинувини ўрганиш;

Жисмоний тарбиянинг организмнинг ички муити суюликлари ва шаклли элементлари фаолиятига таъсири билан танишиш;

Фасл ўзгаришларини ички муит суюликлари ва он шаклли элмементларига таъсирини анилаш;

Кислород етишмаслигини ички мухит суюликлари ва он шаклли элементларига таъсирини анилаш;

Холестеринни ички муит суюликлари ва он шаклли элементлари фаолиятига таъсирини анилаш.

Антигипоксант ва антиоксидантларни ички муит суюликлари ва он шаклли элементлари фаолиятига таъсирини анилаш.

Флаваноидларни ички мухит суюликлари ва он шаклли элементларига таъсирини анилаш.

ашоратларнинг захарини ички муит суюликлари ва он шаклли элментларига таъсирини ўрганиш;

Дастурнинг инфомацион-услубий таъминоти

Мазкур фанни ўитиш жараёнида таълимнинг замонавий методлари, педагогик ва ахборот коммуникацион технологиялари ўлланилиши назарда тутилган.

- интерфаол усулларидан “алий ужум”, кластер, ФСМУ, дискуссия усуллари,

- ахборот-коммуникация технологияларидан Интернет, Adobe page Maker, Quark Xprees, Adobe page, Adope Photo Shop, Corel Draw дастурлари, турли ахборот тармолари материаллари,

- электрон-дидактик технологиялардан электрон дарслик, ўув ўлланма, турли ОАВ электрон версиялардан фойдаланиш.

айд этилган технологиялардан асосан амалий машулотлар ўтказиш жараёнида талабаларни кичик гурулар мусобаалари, гурули фикрлаш педа-гогик технологияларни ўллаш назарда тутилади.

Дарсликлар ва ўув ўлланмалар

Асосийси

Алматов К.Т., Кахаров Б.А. Ички мухит физиологияси. Тошкент, 2007, 210Б.

Покровский В.М., Коротько Г.Ф. Физиология человека: Учебник в двух томах. Том.1. М.: Медицина. 2001.

Ноздрачев А.Д., Баженов Ю.И, Баранникова И.А. и др. Общий курс физиология человека и животных. В двух кн. Физиология висцеральных систем. М.: Высшая школа. 1991, 123-178с.

ўшимча:

Ю.И.Афанасьев, Н.А.Юрина, Б.В.Алешин и др. Гистология. М.: Медицина, 1989, 151-175с.

Алматов К.Т., Алламуратов Ш.И. Одам ва хайвонлар физиологияси. Тошкент: Университет, 2004.

Батуев А.С. и др. Малый практикум по физиология человека и животных. Санкт-Петербург, 2001.

Румянцева М.Ф. и др. Руководство к практическим занятиям по физиологии с основами анатомии человека. Под ред. проф. К.В.Судакова. М.: Медицина, 1986.

Косицкий Г.И. Руководство к практическим занятиям по физиологии. М.: Медицина, 1988.

Васильева А.М. Клиническая биохимия селскохозяйственных животных. М.: Росселхозиздат, 1982.

Ашмарин И.П. Элементы патологической физиологии и биохимии. М.: МГУ. 1997.

Царфис П.Г. Действие природных факторов на человека. М.: Наука. 1982.

Наточин Ю.В., Чанек К. Методы исследования транспорта ионов и воды. Киев-Ленинград: Наука, 1981.

Райт А и др. Иммунология М.: Мир. 2000.

Васильев Е.А. Клиническая биохимия. М.: РОС, 1982.

Клаус Дж.М.М. Лимфоциты М.: Мир, 1990.

Физиология системы крови. Л.: Наука, 1979.

Азизходжаева Н.Н. Замонавий педагогик технологиялар. Тошкент. 2002.

Махкамов У.И. Олий таълим жараёнида замонавий педагогик технология асосида ўув фаолиятиниташкил этиш услуб ва воситалари. Тошкент, 2007.

Алматов К.Т. Ички мухит физиологиясидан ўув-услубий мажмуа. Тошкент. 2011.

Электрон адабиётлар

http://www.bio.bsu.by/phha/

http://bio.olymp.mioo.ru/course/view.php?id=13www. referat. Ru

www.ziyouz.comhttp://arsob.narod.ru/PHA.htmlhttp://www.petrsu.ru/Chairs/physiology.htmlhttp://www.fiziolog.ru/http://www.bio.bsu.by/physioha/kursy.htmlПохожие работы:

«Перечень документов АЦ "Транссиб", устанавливающих требования к профессиональной компетентности персонала по неразрушающему контролю и порядок оценки соответствия ГОСТ Р ИСО/МЭК 17024:2003 Оценка соотве...»

«ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИНОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙАРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (СИБСТРИН) Кафедра экономики строительства и инвестицийИННОВАЦИИ...»

«Цемент – вяжущая субстанция, которая имеет свойство твердеть в воде и на открытом воздухе. Разберемся, из чего делают цемент. Он образуется путем измельчения клинкера, гипса и специальных д...»

«УДК 621.316.3ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙПО УВЕЛИЧЕНИЮ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ВОЗДУШНЫХЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ А.Я. Бигун, Д.Ю. Шевченко, А.А. Лукачева, Е.С. Синица, Е.А. Кузнецов, Г. С. Смородин.Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия Аннотация: В работе при...»

«Изменения от 15 июля 2016 г. в Проектную декларацию в редакции от 04 марта 2016 г. на строительство 1 этапа, 9-ти этажного жилого дома, корпус 1, с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: Московская область, Ленин...»

«ГОСТ Р 51653-2000 ГОСТ Р 51653-2000        Группа Н79ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИАЛКОГОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ И СЫРЬЕ ДЛЯ ЕЕ ПРОИЗВОДСТВА Метод определения объемной доли этилового спирта The alcohol...»

«ОТЧЕТ о результатах контрольного мероприятия в департаменте дорожного хозяйства Приморского края по расходованию бюджетных ассигнований, выделенных на строительство мостового перехода...»

«Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II" _ Кафедра "Строительные материалы и технологии" В.Д. Парфенов Структура, свойства и применение чугунов Учебное пособие Москва – 2016


 
2018 www.info.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - интернет документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.