WWW.INFO.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Интернет документы
 


«Бања Лука ПИСМЕНА ПРИПРЕМА ЗА ЧАС СРПСКОГ ЈЕЗИКА МЕНТОР: СТУДЕНТ: Проф. Др. Миле Илић Весна Тривић ОСНОВНА ШКОЛА: „Свети Сава“, Козарска Дубица НАСТАВНИК: ...»

Филозофски факултет

II циклус (master) студиј разредне наставе

Бања Лука

ПИСМЕНА ПРИПРЕМА ЗА ЧАС СРПСКОГ ЈЕЗИКА

МЕНТОР: СТУДЕНТ:

Проф. Др. Миле Илић Весна Тривић

ОСНОВНА ШКОЛА: „Свети Сава“, Козарска Дубица

НАСТАВНИК: Весна Тривић

РАЗРЕД И ОДЈЕЉЕЊЕ: II2

ДАТУМ: 26.11.2013. године

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Српски језик

НАСТАВНО ПОДРУЧЈЕ: Књижевност

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: „Лав и миш“, Езоп

ТИП ЧАСА: Утврђивање

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: Метода разговора, метода рада на тексту, метода писаних радова, метода усменог излагања, метода илустрације

ОБЛИЦИ НАСТАВНОГ РАДА: Фронтални, индивидуални и рад у пару

ИНОВАТИВНИ МОДЕЛ НАСТАВНОГ РАДА: Интерактивна настава различитих нивоа сложености

СТАДИЈИ МИКРОПЛАНА У ОБРНУТОМ ДИЗАЈНУ

Идентификација очекиваних резултата:

I ниво - могућност ученика да знају основне чињенице о басни: назив басне, аутора, ликове и ток радње.

II ниво – могућност ученика да разумију о коме писац говори у овој басни, да уоче сличности особина животиња и особина људи.

III ниво – могућност ученика да разумију поруку басне те да је примјењују у свакодневном животу.

Одређивање прихватљивих доказа да су резултати постигнути:

I ниво – тачни одговори о називу басне, њеном аутору, ликовима и току радње.

II ниво – ученици разумију да писац у басни говори о људима те уочавају сличности особина животиња и особина људи.

III ниво - ученици схватају поруку басне, те проналаже реченицу у којој се она огледа.

Планирање искустава учења и поучавања:

Припремне активности

Заједничке уводне активности

Интерактивни рад у пару на диференцираним вјежбама

Кооперативно вредновање одговора и рјешења

Завршне заједничке активности

Одређивање материјално техничке основе наставног рада:

уџбеник, наставни листићи са задацима, прибор за писање, боје

ОЧЕКИВАНИ ТЕМЕЉНИ КВАЛИТЕТИ РАДА УЧЕНИКА

Исходишни садржај и бит, организација знања, фокус на производ

Процесуални удруживање, иновације и разноликост

ОРГАНИЗАЦИЈА, ТОК И СТРУКТУРА НАСТАВНОГ РАДА

КОРАК: Припремне активности

Утврђивање нивоа и структуре знања и вјежбања за сваког ученика у одјељењу. Ниво вјежбања одредити према висини оцјене из српског језика.

Вјежбе првог нивоа сложености (А) раде ученици недовољног и довољног успјеха; вјежбе другог нивоа сложености (Б) раде ученици доброг и врлодоброг успјеха; вјежбе трећег нивоа сложености (В) раде ученици одличног успјеха. Затим слиједи формулисање питања за сваки ниво вјежбања.

КОРАК: Заједничке уводне активности

Кратак разговор о баснама. Најавити циљ и начин рада на часу. Подјелити ученике у три реда према нивоу сложености (А, Б, В), тако да сваки пар у реду заједнички рјешава вјежбе које су добили. Дати кратка упутства за рад. Испред сваког пара се налазе вјежбе прилагођене њиховим способностима и текст басне „Лав и миш“.

КОРАК: Интерактивни рад у пару на диференцираним вјежбама

Учитељица дијели паровима наставне листиће са питањима. Парови самостално читају питања и одговарају на њих. Питања су сљедећа:

Вјежба „А“

Како се зове басна коју смо читали?

Ко је написао ову басну?

Ко су ликови у овој басни?

Шта се догодило мишу?

Шта се једног дана десило лаву?

Вјежба „Б“

Шта се једног дана десило лаву?

Зашто је миш спасио лава?

Зашто за лава и миша кажемо да су главни ликови ове басне?

Подвуци особину миша која му је помогла да га лав не поједе.

а) понос

б) досјетљивост

Опиши како се лав осјећао када се уплео у мрежу?

Вјежба „В“

Опиши како се лав осјећао када се уплео у мрежу?

Који ти се од ова два лика више свиђа? Зашто?

Добро размисли и кажи: шта је писац рекао овом басном?

Подвуци реченицу у којој је истакнута порука басне.

Објасни изреку: „Ко добро чини, добру се нада“

КОРАК: Кооперативно вредновање одговора и рјешења

Помоћу одговора на паноима сваки пар провјерава тачност својих одговора. Сви парови наизмјенично читају своје одговоре, у зависности од нивоа вјежбе, а остали ученици пажљиво слушају. Тачне одговоре обиљежавају са „т“.

КОРАК: Завршне заједничке активности

На крају часа издвајамо парове који су постигли добре резултате у сва три нивоа вјежбања и проглашавамо њихов прелаз на следећи ниво вјежбања. Евентуално „преводимо“ ученике на нижи степен сложености.

Уколико нам остане времена играћемо игру која се зове „Мрежа за лава“. Сви ученици који се држе за руке представљају мрежу. Мрежа има рупу, то су два ученика која се не држе за руку и стоје на пола метра удаљености. У кругу, то јест у мрежи налази се лав, он има везане очи и задазак му је да нађе рупу у мрежи. Креће се пратећи звук миша, јер они који чине „мрежу“ све вријеме производе различите звукове: завијају, лају, мјаучу... Само два ученика која чине „рупу“ на мрежи цијучу као мишеви. Лав прати звук, када пронађе рупу други ученик га замјењује.

Осврт на искуства у оваквом начину рада.

ТЕМЕЉНИ КВАЛИТЕТИ РАДА УЧЕНИКА

Исходишни: садржај и бит, организација знања, фокус на производ

Процесуални: удруживање, иновације и разноликост

МЈЕРНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ТЕМЕЉНИХ КВАЛИТЕТА РАДА УЧЕНИКА

ИСХОДИШНИ:

а) Садржај и бит

Постављам ученицима питања: Колико ученика који су радили вјежбу „А“ има тачан један одговор? Два одговора? Три одговора... пет одговора? Питања постављам и за ниво вјежбања „Б“ и „В“. Колико ученика који су радили вјежбу „А“ има тачан 1. задатак, 2. задатак... 5, задатак. Питања постављам и за ниво вјежбања „Б“ и „В“. Податке уписујем у табелу.

Вјежба „А“

Табела за регистровање података квантитативне анализе

Број ријешених задатака Број ученика који су ријешили задатке

5 1

4 1

3 1

2 1

1 0

УКУПНО 4

Табела за регистровање података квалитативне анализе

Редни број задатка Број ученика који су задатак ријешили

1. 4

2. 2

3. 4

4. 2

5. 2

Вјежба „Б“

Табела за регистровање података квантитативне анализе

Број ријешених задатака Број ученика који су ријешили задатке

5 3

4 3

3 2

2 0

1 0

УКУПНО 8

Табела за регистровање података квалитативне анализе

Редни број задатка Број ученика који су задатак ријешили

1. 8

2. 3

3. 2

4. 2

5. 2

Вјежба „В“

Табела за регистровање података квантитативне анализе

Број ријешених задатака Број ученика који су ријешили задатке

5 2

4 1

3 1

2 0

1 0

УКУПНО 4

Табела за регистровање података квалитативне анализе

Редни број задатка Број ученика који су задатак ријешили

1. 4

2. 4

3. 2

4. 3

5. 4

б) Организација знања

Листа посматрања за наставника (ради се за сваки ниво вјежбања).

Упиши број ученика који су требали/тражили додатна појашњења:

За 1 питање: _____

За 2 питање: _____

За 3 питање: _____

За 4 питање: _____

За 5 питање: _____

в) Фокус на производ

Ученицима постављам питање: Задаци које сте радили требали су вам помоћи да боље разумијете басну, особине ликова, те откријете поуку. Ова питања су вам помогла много, мало или нимало.

Нека дигну руку ученици који сматрају да су им задаци помогли:

а) много 16

б) мало ___

в) нимало ___

Укупан број ученика на часу, 16.

ПРОЦЕСУАЛНИ:

а) Удруживање

Ученицима постављам питање да ли им се свидио рад у пару, водећи рачуна да добијем одговоре парова из сва три нивоа вјежбања. Понуђени одговори су много, мало, нимало.

Број ученика којима се свидио рад у пару много: 16

Број ученика којима се свидио рад у пару мало: ____

Број ученика којима се свидио рад у пару нимало: ____

За сваки тип одговора тражим образложење и записујем их.

б) Иновације и разноликост

Ученицима постављам питање:

Ђта нам је данас било ново у односу на досадађње часове српског језика када утврђујемо књижевни текст? Да ли вам се допада овакав начин рада? Шта вам се није допало на анашњем часу?

Записујем ученичке одговоре.

За садржај и бит, фокус на производ и удруживање можемо креирати графички приказ.

ПРИЛОЗИ

Задаци за А ниво вјежбања:

Пажљиво прочитај питања и испод дај одговор на њих. Одговарај пуном реченицом.

Како се зове басна коју смо читали?

Ко је написао ову басну?

Ко су ликови у овој басни?

Шта се догодило мишу?

Шта се једног дана десило лаву?

1.____________________________________________________________________________2.____________________________________________________________________________

3.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Додатни задатак:

Илуструј басну „Лав и миш“

Задаци за Б ниво вјежбања:

Шта се једног дана десило лаву?

Зашто је миш спасио лава?

Зашто за лава и миша кажемо да су главни ликови ове басне?

Подвуци особину миша која му је помогла да га лав не поједе.

а) понос

б) досјетљивост

Опиши како се лав осјећао када се уплео у мрежу?

1.____________________________________________________________________________2.____________________________________________________________________________

3.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Додатни задатак:

Илуструј басну „Лав и миш“

Задаци за В ниво вјежбања:

Опиши како се лав осјећао када се уплео у мрежу?

Који ти се од ова два лика више свиђа? Зашто?

Добро размисли и кажи: шта је писац рекао овом басном?

Подвуци реченицу у којој је истакнута порука басне.

Објасни изреку: „Ко добро чини, добру се нада“

1.____________________________________________________________________________2.____________________________________________________________________________

3.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Додатни задатак:

Илуструј басну „Лав и миш“

ЛИТЕРАТУРА:

Бранковић, Д., Илић, М. (2009): Основи педагогије. Бањалука: Комесграфика.

Илић, М. (2009). Инклузивна настава. Источно Сарајево: Филозофски факултет.

Илић, М. (1998). Настава различитих нивоа сложености. Београд: Учитељски студиј.

Илић, М. (2005). Планирање ефикасне наставе у обрнутом дизајну. Бања Лука: Наша школа 1-2.

Ђаковић, П., Милатовић, В., Савић, Б. (2003). Читанка за други разред. Српско Сарајево: завод за уџбенике и наставна средства.Похожие работы:

«Утвержден распоряжением контрольно-счетной палаты Сахалинской области "30" июля 2015 г. № 01-02/29ОТЧЕТО РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ "Проверка использования средств областного бюджета, направленных на реализацию подпрограммы "Техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства" государственной пр...»

«Изучите текст. Завершите заполнение схемы "Причины производственного травматизма". Природные факторы Экономические причины Психофизиологические причиныПРИЧИНЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА Организационные причины Технические причины Санитарно-гигиенические причины Несоблюдение правил техники безо...»

«Утвержден постановлением Губернатора Челябинской области от 2016 г. № Порядок разработки, согласования и утверждения проектной документации для дорожных работ, финансируемых за счет средств областного бюджета I. Общие положения1. Настоящее положение определяет порядок разработки, согласования и утв...»

«Утверждены Постановлением Правительства № 270 от 8 апреля 2014 г.ИНСТРУКЦИИ по механизму межсекторального сотрудничества в области выявления, оценки, направления, помощи и мониторинга детей – жертв и потенциальных...»

«ТР ТС 015/2011 о безопасности зернаСхема декларирования 1д включает следующие процедуры:формирование и анализ технической документации;осуществление производственного контроля;проведение испытаний образцов зерна;принятие и регистрация декларации о соответствии;нанесение единого знака обр...»

«РАССМОТРЕНО на Совете техникума протокол №1 от 13 мая 2014 г. Утверждаю Директор ГБПОУ РС(Я) "Верхневилюйский техникум" Осипова М.В. Является неотъемлемой частьюПОЛОЖЕНИЯ "Об оплате труда работников ГБПОУ РС (Я) "Верхневилюйский техникум" Локальный акт № 2.4.ПОЛОЖЕНИЕ о порядке установле...»

«Оглавление TOC \o 1-3 \h \z \u Введение PAGEREF _Toc442192656 \h 31. Паспорт Программы развития PAGEREF _Toc442192657 \h 42. Общая информация о Нижневартовском строительном колледже PAGEREF _Toc442192658 \h 83. Анализ текущего состояния образовательной системы колледжа PAGEREF _Toc442192659 \h 93.1. Анализ услови...»

«г. Тихвин, Тихвинский район, Ленинградская область, Россия."_" _ 20_г. Закрытое акционерное общество "Тихвинский вагоностроительный завод" (ЗАО "ТВСЗ"), в лице, действующего на основании _, с одной стороны, и _ в лице _, действующего на основании _, с другой стороны, далее именуемые "сторона" по отдельности или "...»

«Учреждение образования "Мозырский государственный педагогический университет имени И.П. Шамякина" ВОКАЛ Материалы для практических занятий, зачётов и экзаменов Мозырь 2013 Составитель Старший преподаватель Е.Г. ДедковскаяОбра...»

«ДОНЕЦКИЙ ИНСТИТУТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТАФАКУЛЬТЕТ ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА Кафедра Строительство и эксплуатация пути и сооружений Э.А. Борисов В.В. ЮрченкоИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОДЕЗИЯ Методические указания к геодезической практике Раздел: Теодо...»
 
2018 www.info.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - интернет документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.