WWW.INFO.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Интернет документы
 


«Снемане на материал чрез въртящ се инструмент с режещи ръбове е: * фрезоване; Файлът с разширение *.sldprt, e създаден чрез CAD системата: * SolidWorks; Файлът с ...»

При проектиране ОФi се определят: * по ФПД и логически разсъждения;

Фрезоването е технологична обработка, при която се: * отнема материал;

Снемане на материал чрез въртящ се инструмент с режещи ръбове е: * фрезоване;

Файлът с разширение *.sldprt, e създаден чрез CAD системата: * SolidWorks;

Файлът с разширение *.scm e създаден чрез CAD системата: * CAdStar;

Електроизолационен материал е: * бустрен;

Основните проблеми, които се решават при проектиране на печатен възел са: * разполагане на елементите и устройствата върху печатната платка и електрическо и механичното им свързване;

Кои от посочените аналогии НЕ са типични за синектиката? * детска и символна;

Кой е основният инженерен ефект, който намира приложение в ТО „Отоплителен уред”? * закона на Джаул-Ланц;

Посочете НЕПРАВИЛНИЯ отговор. Според възможности и цена CAD системите биват: * от много висок клас;

Посочете НЕПРАВИЛНИЯ отговор. Използуваните техники в CAD системите са: * на разделяне;

Закон на Джаул-Ленц при проектиране на СЕ се явява: * инженерен ефект;

Потопяването е технологична обработка, при която се: * добавя метал;

В кой от ТО изходният работен поток е ел. енергия? * трансформатор;

Метод „635” е модификация на: * мозъчна атака;

Електроизолационен материал е: * гетинакс;

Електропроводим материал е: * живак;

Посочете верния отговор: * Всеки ТО притежава положителни и отрицателни страни;

Обработка, съпроводена с определено налягане и температура на пластмасов материал, поставен в кухината на пресформа е: * пресоване;

Кой от дадените обекти не е източник на топлинна енергия? * светлодиод;

Кои от евристичните методи са подредени по един и същ класификационен признак? * мозъчна атака, фокусни обекти, аналогия;

Кой от посочените методи НЕ е универсален метод за обработване на детайли? * чрез смесване на материали;

Коя от закономерностите на техниката е вярно определена? * участието на човека в работата на ТО намалява;

В ТО входът е: * поток;

Търсене на идея чрез наблюдаване на картина, произволен текст, чертеж, музика, случаен обект е характерно за метода: * тотална аналогия;

Изрязване на част от листов материал чрез праволинейно движение нож, имащ формата на изрязаната част е: * щанцоване;

Коя от изброените основни функции на ТО „Ел. магнит” НЕ е вярна? * Преобразуване на магнитна енергия в електрическа енергия;

По-долу са изброени евристични методи. В кой от отговорите това НЕ е така? * морфологичен анализ и синтез, фокусни детайли;

Кой от дадените ТО не е източник на оптична енергия? * слънчеви батерии;

В кой от ТО се използува като основен инженерен ефект „Промяна на използуваната дължина на съпротивителен материал чрез преместване на плъзгач”? * донастройващ резистор;

Статистически погледнато за преобладаващата част от хората потребностите са еднотипно йерархично подредени. В кой от посочените случаи тази статистическа закономерност НЕ е нарушена? * физиологична потребност, потребност от безопасност, потребност от уважение и самоуважение;

По-долу са дадени потоци, класифицирани по различни признаци. В кой случай са смесени два класификационни признака? * информационен, електрически;

В кой от ТО се използува като основен инженерен ефект „поглъщане на топлина при изпарение или втечняване на флуид”? * хладилник;

Създаването на Web-страници е предназначението на програмата: * Front Page;

Пробиването е технологична обработка, при която се: * отнема материал;

Стоманата е: * електропроводим материал;

В кой от ТО се използува като основен инженерен ефект „Предизвикване на искра от триещи се части в средата на изтичащо гориво”? * запалка;

В кой от ТО се използува като основен инженерен ефект „Завъртване на капак на кутия под въздействие на освободена пружина”? * традиционен капан за мишки;

Приблизително каква част от разходите на едно изделие са за проектирането му? * 5%;

При спояване част от материала на споявания детайл се: * нито един отговор не еверен;

Медта е: * електро проводим материал;

В кой от ТО е налице входящ поток тип „материал”? * кафемелачка;

Приблизителният брой на ОФi на всеки ТО е: * неопределен;

Основната идея на функционално-стойностния анализ е: * относителната значимост на ОФi трябва да бъде приблизително равна на относителните й разходи;

Проектирането на детайл НЕ включва: * създаване на сборен чертеж и останалите необходими документи;

Кой файлов формат служи за обмен на информация между CADStar, SolidWorks и AutoCAD? * *.dxfПосочете НЕВЕРНИЯ отговор. Компютърната графика обхваща: * геометрична графика;

„ПОК 60” означава: * 60% калай и 40% олово;

Правилната последователност на приложение на функционалния метод на проектиране включва: * ГФ, ФПД, ОФ, принцип на действие;

Електронни таблици („калкулатор” и „диаграми”) са обект на програмата: * Excel;

Стъклотекстолитът може да се използува за изработването на: * печатни платки;

Черната кутия включва: * входове и изходите;

От алгоритъма на кой евристичен метод е даденият текст? „Определя се фокуса - съществена дума (съществени думи) от проблема”: * нито един от посочените;

Текстът „Между две случайни думи може да се намери връзка и идея за решение” е основна идея, заложена в метода: * фокусни обекти;

Кой от посочените методи НЕ е универсален метод за обработване на детайли? * чрез смесване на материали;

При спояване част от материала на споявания детайл се: * нито един отговор не е верен;

Материалът на детайл се избира от определена гл.т. Посочете НЕВЕРНИЯ отговор: * нито един от отговорите не е верен;

Класификация на съществуващи решения се прави при: * морфологичния анализ и синтез;

Псевдо 3D геометрични модели НЕ са: * ръбовите модели;

Текстът „Комбинация на решения на съставните части дава решение на целия проблем” е основна идея, заложена в метода: * морфологичния анализ и синтез;

Получаване на цилиндричен отвор чрез свредло е: * чрез пробиване;

Файлът с разширение *.pcb e създаден чрез CAD системата: * CADStar;

Коя от изброените основни функции на ТО „Ел. магнит” е вярна? * Възбуждане от ел. енергия на магнитна енергия;

По-долу за дадени видове инженерни ефекти. Посочете НЕПРАВИЛНИЯ отговор: * биологични, исторически;

При проектиране ОФi се определят: * по ФПД и логически разсъждения;

Промяна на СЕ, при която той запазва своята ГФ, но изглежда другояче (промяна в: брой детайли и/или форми на детайлите и/или промяна в съединенията) е определение за: * модификация на СЕ;

Електропроводим материал е: * месинг;

Кой от дадените ТО не е източник на звукова енергия? * пиезокристал;

Посочете НЕВЯРНОТО твърдение по отношение на механичните сили: * силата остава в детайла като се преобразува в напрежения и деформации;

Кой от дадените ТО не е източник на ел. енергия? * ел.магнит;

Посочете НЕПРАВИЛНИЯ отговор. Използваните техники в CAD системите са: * на разделяне;

Коя от закономерностите на техниката е вярно определена? * броят на ТО непрекъснато нараства;

Как се определят теоретично необходимите видове пресмятания? * по ФПД и ИЕ;

Проектирането на детайл НЕ включва: * създаване на сборен чертеж и останалите необходими документи;

Кой от дадените ТО не е източник на оптична енергия? * слънчеви батерии;

Кой от дадените ТО не е източник на механична енергия? * бобина;

Посочете НЕПРАВИЛНИЯ отговор. Използваните техники в CAD системите са: * за изграждане;

Към видовете описания на ТО НЕ спадат: * принцип на действие, изчислителна записка;Похожие работы:

«УТВЕРЖДАЮ Главный инженер АО "Гипровостокнефть" И.А. Липатов "_" 2016 г.ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на разработку специальных технических условий на проектирование и строительство трубопроводов "Полимерно-армированный трубопровод (ПАТ Ду 140, Ру10 МПа) К-2 ЗУ Куста 44, полимерно-армированный т...»

«Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 января 2008 г. N 11057МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИПРИКАЗ от 16 января 2008 г. N 6ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙК СЕТЯМ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ В целях реализации тре...»

«Наименование муниципальногообразования _ Наименование образовательной организации Фамилия_ Имя_Класс_ Дата проведения _-_Инструкция по выполнению работы Проверочная работа по обществознанию включает в себя 10 заданий: 8 заданий с кратким ответом и 2 задания с развернутым ответом. На выполнение работы по обществознанию отводится...»

«Лекция 2 Общие положения градостроительной деятельностиПлан: Основные понятия градостроительной деятельности. Принципы градостроительного законодательства.1. Градостроительная деятельность деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде терри...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" Институт природных ресурсов Кафедра общей химической технологии Горлушко Д.А. конспект лекций по курсу "Машины и аппарат...»

«Кобахия Валерий БеслановичНачальник отдела имущественных отношений, АО "Энергосбыт" Корсая Инал ДауровичСтудент факультета "Сети и системы связи" Московского технического университета связи и информатики Турава Элеонора Александровна Студентка факультета "Современные техн...»

«Общество с ограниченной ответственностью "Судостроительный комплекс "Звезда" Утверждено Решением Закупочной комиссии ООО "ССК "Звезда" Протокол №178/17-У от 18.08.2017 г. Протокол ЦЗК №136/17-ЦЗК от 24.08.2017 ДОКУМ...»

«Филиал учреждения образования "Белорусский государственный технологический университет" "Гомельский государственный политехнический колледж"УТВЕРЖДАЮ Директор филиала А....»

«Разработчики: МГУПС (МИИТ), кафедра "Локомотивы и локомотивное хозяйство" Автор: Руднев Владимир Сергеевич, к.т.н., профессор Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по специальности 190300 П...»

«Вопросы для проведения внеочередной проверки знаний по внесенным изменениям в Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 19.02. 2016 № 74н, устанавливающие государственные...»
 
2018 www.info.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - интернет документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.