WWW.INFO.Z-PDF.RU
Ѕ»ЅЋ»ќ“≈ ј  Ѕ≈—ѕЋј“Ќџ’  ћј“≈–»јЋќ¬ - »нтернет документы
 


ЂќЅў» ”—Ћќ¬»я към ƒќ√ќ¬ќ– «ј ѕ–≈ƒќ—“ј¬яЌ≈ Ќј Ѕ≈«¬Џ«ћ≈«ƒЌј ‘»ЌјЌ—ќ¬ј ѕќћќў ѕќ ќѕ≈–ј“»¬Ќј ѕ–ќ√–јћј Д–≈√»ќЌ» ¬ –ј—“≈∆Ф 2014 - 2020 г. ёли 2016 г. — Џ ƒ Џ – ∆ ј Ќ » ≈ –ј«ƒ≈Ћ Ќј»ћ≈Ќќ¬јЌ»≈  Ћј”«» ≤. ќЅў» ...ї

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»≈ ≈2

ќЅў» ”—Ћќ¬»я

към

ƒќ√ќ¬ќ– «ј ѕ–≈ƒќ—“ј¬яЌ≈ Ќј Ѕ≈«¬Џ«ћ≈«ƒЌј ‘»ЌјЌ—ќ¬ј ѕќћќў ѕќ

ќѕ≈–ј“»¬Ќј ѕ–ќ√–јћј

Д–≈√»ќЌ» ¬ –ј—“≈∆Ф 2014 - 2020 г.

ёли 2016 г.

— Џ ƒ Џ – ∆ ј Ќ » ≈

–ј«ƒ≈Ћ Ќј»ћ≈Ќќ¬јЌ»≈  Ћј”«»

≤. ќЅў» «јƒЏЋ∆≈Ќ»я 1 Ц 20

≤≤. «јƒЏЋ∆≈Ќ»≈ «ј ѕ–≈ƒќ—“ј¬яЌ≈ Ќј »Ќ‘ќ–ћј÷»я » ‘»ЌјЌ—ќ¬» » “≈’Ќ»„≈— » ќ“„≈“» 21 Ц 26

≤≤≤. ќ“√ќ¬ќ–Ќќ—“ 27 Ц 30

≤V.  ќЌ‘Ћ» “ Ќј »Ќ“≈–≈—» 31 Ц 43

V. ѕќ¬≈–»“≈ЋЌќ—“ 44 Ц 46

V≤. ѕќѕ”Ћя–»«»–јЌ≈ Ќј —Џ‘»ЌјЌ—»–јЌ≈“ќ, ћ≈– » «ј »Ќ‘ќ–ћј÷»я »  ќћ”Ќ» ј÷»я 47 Ц 49

V≤≤. ѕ–ј¬ќ Ќј —ќЅ—“¬≈Ќќ—“ /ѕќЋ«¬јЌ≈ Ќј –≈«”Ћ“ј“»“≈ » «ј ”ѕ≈Ќ»“≈ ј “»¬» 50 Ц 52

V≤≤≤. »«ћ≈Ќ≈Ќ»≈ Ќј ƒќ√ќ¬ќ–ј 53 Ц 59

≤’. ѕ–≈’¬Џ–ЋяЌ≈ Ќј ѕ–ј¬ј » «јƒЏЋ∆≈Ќ»я ѕќ ƒќ√ќ¬ќ–ј 60

’. ѕ≈–»ќƒ «ј »«ѕЏЋЌ≈Ќ»≈, ”ƒЏЋ∆ј¬јЌ≈, —ѕ»–јЌ≈, »«¬ЏЌ–≈ƒЌ» ќЅ—“ќя“≈Ћ—“¬ј »  –ј≈Ќ —–ќ  Ќј ƒќ√ќ¬ќ–ј 61 Ц 66

’≤. ѕ–≈ –ј“я¬јЌ≈ Ќј ƒќ√ќ¬ќ–ј 67 Ц 74

’≤≤. ƒќѕ”—“»ћ» –ј«’ќƒ» 75 Ц 76

’≤≤≤. ѕЋјўјЌ»я 77 Ц 87

’≤V. —„≈“ќ¬ќƒЌ» ќ“„≈“» » “≈’Ќ»„≈— » » ‘»ЌјЌ—ќ¬» ѕ–ќ¬≈– » 88 Ц 99

’V. ƒ¬ќ…Ќќ ‘»ЌјЌ—»–јЌ≈ 100 Ц 102

’V≤. ќ ќЌ„ј“≈Ћ≈Ќ –ј«ћ≈– Ќј ‘»ЌјЌ—»–јЌ≈“ќ, ѕ–≈ƒќ—“ј¬≈Ќќ ќ“ ”ќ Ќј ќѕ–– 103 Ц 105

’V≤≤. Ќ≈–≈ƒЌќ—“» 106 Ц 116

’V≤≤≤. ¬Џ«—“јЌќ¬я¬јЌ≈ 117 Ц 121

’≤’. ѕ–»Ћќ∆»ћќ «ј ќЌќƒј“≈Ћ—“¬ќ » ”–≈∆ƒјЌ≈ Ќј —ѕќ–ќ¬≈ 122 Ц 123

’’.  ќћ”Ќ» ј÷»я 124

–аздел ≤

ќЅў» «јƒЏЋ∆≈Ќ»я

„л.1. Ѕенефициентът е длъжен да изпълни ѕроекта/Ѕюджетната лини€ (‘инансови€ план) на сво€ собствена отговорност и в съответствие с неговото ќписание, съдържащо се в ѕриложение ј от ƒоговора, с оглед изпълнение на предвидените в него цели, както и да използва инвестици€та по предназначение.

„л.2. (1) Ѕенефициентът се задължава да спазва разпоредбите на действащото законодателство, отнас€що се до управлението и изпълнението на ѕроекта/ Ѕюджетната лини€ (‘инансови€ план), включително законодателството в областта на държавните помощи, възлагането на обществени поръчки, осигур€ването на равни възможности и опазването на околната среда.

(2)  огато бенефициентът се €в€ва и администратор на държавна помощ, той е длъжен да осигури спазването на приложими€ режим за държавните помощи, както и:

ƒа познава и спазва националното и европейско законодателство в областта на държавните помощи;

ƒа попълва уведомление за намерението си да предостави държавна помощ;

¬ случай, че държавната помощ подлежи на нотификаци€, да не предостав€ държавната помощ, докато не бъде информиран от министъра на финансите за решението на  омиси€та, че помощта е съвместима;

ƒа съгласува предварително с министъра на финансите планираната държавна помощ, когато т€ попада в обхвата на групово освобождаване;

ƒа спазва стриктно определените срокове за предостав€не на допълнителна информаци€ от  омиси€та и да информира писмено министъра на финансите при отказ да предостав€ допълнителна информаци€;

ƒа приведе планираната помощ в съответствие с предложените от министъра на финансите мерки;

¬ случай на помощ в обхвата на групово освобождаване или такава, подлежаща на уведом€ване, да осигури изпълнението на м€рката на равнище подпомагане на индивидуален проект без отклонение от начина, по който е съгласувана с министъра на финансите или както е нотифицирана и одобрена от  омиси€та;

ƒа публикува информаци€ на сво€та »нтернет страница в тридневен срок от предостав€нето на държавна помощ, попадаща в обхвата на групово освобождаване;

ƒа информира министъра на финансите за одобрената минимална помощ и попълва официални€ –егистър на минималните помощи на сайта на ћинистерство на финансите (http://minimis.minfin.bg/) в срок и по реда, определени в «акона за държавните помощи и правилника за прилагането му;

ƒа поддържа и публикува на интернет страницата си собствен регистър на държавните и на минималните помощи, като отговар€ за достоверността на данните в т€х, и при поискване да осигур€ва достъп на представител на министъра на финансите и други компетентни органи. ¬ срок до 3 дни от сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ Ѕ≈Ќ≈‘»÷»≈Ќ“Џ“ следва да регистрира одобрената по проекта минимална/ държавна помощ в собствени€ си регистър;

ƒа информира писмено всеки получател на минимална/държавна помощ за размера на одобрената помощ в съответствие с приложими€ регламент;

ƒа актуализира информаци€та за отпуснатата минимална/държавна помощ след приключване на —ћ– по проекта, както в сво€ регистър на държавните и минималните помощи, така и в официални€ регистър на минималните помощи на сайта на ћинистерство на финансите;

ƒа упражн€ва контрол за спазване на мерките и услови€та, при които помощта е приета за съвместима Ц групово освобождаване или услуги от общ икономически интерес;

ƒа поддържа капацитет и информираност относно правилата по държавните помощи,вкл. обучение на персонала;

ƒа предприеме действи€ за възстанов€ването на неправомерно предоставена помощ, в случай че министъра на финансите и/или ≈  постанови решение за това;

ƒа съхран€ва документаци€та относно схемите за предоставена държавна помощ за период от 10 години от датата на предостав€не на помощта.

„л.3. (1) Ѕенефициентът може да изпълни дейностите по проекта/ бюджетната лини€ (финансови€ план) със собствени ресурси и средства или чрез ползване ресурсите на външни изпълнители.

(2) ¬ случай, че Ѕенефициентът ползва ресурсите на външни изпълнители за изпълнение на дейностите по проекта/бюджетната лини€ (финансови€ план), той е длъжен да провежда процедури за избор на изпълнители по проекта, съгласно действащото право на —ъюза и българското законодателство, включително, но не само: «акона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му или ѕћ— є 118 от 20 май 2014 г. за услови€та и реда за определ€не на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от ≈вропейски€ фонд за регионално развитие, ≈вропейски€ социален фонд,  охезионни€ фонд, ≈вропейски€ фонд за морско дело и рибарство, ‘инансови€ механизъм на ≈вропейското икономическо пространство и Ќорвежки€ финансов механизъм.

(3) –азходите за дейностите по проекта/бюджетната лини€ (финансови€ план) се считат за допустими ако отговар€т на изисквани€та,ѕћ— є119/20.05.2014 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по ќперативните програми, съфинансирани от ≈вропейски€ фонд за регионално развитие, ≈вропейски€ социален фонд,  охезионни€ фонд на ≈— и ≈вропейски€ фонд за морско дело и рибарство, за финансовата рамка: 2014-2020 г. и Ќасоките за кандидатстване по съответната процедура за предостав€не на безвъзмездна финансова помощ/”казани€та за предостав€не на безвъзмездна финансова помощ чрез бюджетна лини€ (финансов план).

„л.4. Ѕенефициентът изпълн€ва проекта/бюджетната лини€ (финансови€ план) с присъщата грижа, ефективност, прозрачност и добросъвестност, в съответствие с най-добрите практики в съответната област и в съответствие с ƒоговора за предостав€не на Ѕ‘ѕ и насто€щите ќбщи услови€. «а тази цел Ѕенефициентът мобилизира всички финансови, човешки и материални ресурси, необходими за ц€лостното изпълнение на ѕроекта/бюджетната лини€ (финансови€ план), съгласно указаното в ќписанието на ѕроекта/бюджетната лини€ (финансови€ план) (ѕриложение ј към ƒоговора, а в случай на бюджетната лини€ (финансов план) Ц и ѕриложение Ѕ към ƒоговора).

„л.5. (1) ќтношени€та между ”ќ на ќѕ–– и Ѕенефициента се уреждат съгласно насто€щите ќбщи услови€ към ƒоговора, и неговите приложени€, за всеки проект/бюджетна лини€ (финансов план).

(2) Ѕенефициентът изпълн€ва задължени€та си самосто€телно или съвместно с един или повече партньори, ако такива са посочени в описанието на ѕроекта/ бюджетната лини€ (финансови€ план) (ѕриложение ј към ƒоговора) и ƒоговора.

„л.6. (1) ќтношени€та между Ѕенефициента и партньорите се уреждат със споразумение за партньорство в свободен текст. ѕри пром€на на декларирани обсто€телства, Ѕенефициентът е длъжен да уведоми ”ќ на ќѕ––.

(2) Ѕенефициентът е отговорен пред ”ќ на ќѕ–– за действи€та на партньорите и външните изпълнители при изпълнение на проекта, чрез поемане за собствена сметка на всички рискове, включително недопустими разходи и финансови корекции, за сметка на безвъзмездната финансова помощ от бюджета на проекта.

„л.7. ѕартньорите на Ѕенефициента участват в изпълнението на проекта/бюджетната лини€ (финансови€ план) и разходите, извършени от т€х се признават за допустими и подлежат на доказване на същото основание, както разходите, направени от Ѕенефициента.

„л.8. Ѕенефициентът гарантира изпълнението на услови€та по –аздели ≤, ≤≤, ≤≤≤, ≤V, V, V≤, VII,, IX ’≤V, ’V, XIV, и ’V≤≤ от всички негови партньори, и изпълнение на услови€та на –аздел I, II, III, IV, V, VI, XIV и XVII от всички негови изпълнители и носи отговорност пред ”ќ на ќѕ–– за действи€та им, чрез поемане за собствена сметка на всички рискове, включително на неверифицираните разходи по проекта или наложените финансови корекции към безвъзмездната финансова помощ от бюджета на проекта.

„л.9. Ѕенефициентът е длъжен да приведе в съответствие с ƒоговора всички инструкции, указани€, правила и други вътрешни актове, които се прилагат в организаци€та на Ѕенефициента, както и при необходимост: да измен€ и допълва наличните такива с цел съответствие с приложимите правила на ≈— и националното законодателство.

„л.10. Ѕенефициентът е отговорен за верификаци€та (одобр€ване) на разходите по проекта/бюджетната лини€ (финансови€ план), при спазване на „аст II от ”казани€ на ћинистерство на финансите ƒЌ‘ є 02 от 01.07.2014 г. относно сертифициране на разходите по ќперативни програми, съфинансирани от ≈вропейски€ фонд за регионално развитие, ≈вропейски€ социален фонд,  охезионни€ фонд, »нициативата за младежка заетост и ‘онда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица на ≈вропейски€ съюз за финансовата рамка 2014-2020 г., които се предостав€т на Ѕенефициента (ѕриложение » към ƒоговора).

„л.11. (1) ѕреди извършване на плащане към изпълнител, Ѕенефициентът е длъжен да извърши пълна документална проверка, а когато е приложимо, и проверка на м€сто с цел удостовер€ване извършването на за€вените за плащане дейности съгласно сключени€ договор между бенефициента с изпълнител€, и/или съгласно други приложими документи.

(2) бенефициентът тр€бва да извършва процедура по вътрешен мониторинг, осъществ€вана от екипа по проекта, спр€мо изпълнителите по сключените договори за възлагане на обществени поръчки за строителство, съгласно –егламент (≈—) є 1303/2013 на ≈вропейски€ парламент и на —ъвета от 17 декември 2013 г. ѕроцедурата включва извършване от бенефициента/екипа по проекта на проверка на м€стото на изпълнение на съответната дейност, за което следва да бъде подписан двустранен констативен протокол, удостовер€ващ съответствието между заложени, актувани и реално изпълнени строително-монтажни работи (—ћ–).  онстативни€т протокол следва да се базира на извадкова проверка на изпълнените —ћ– спр€мо договора с изпълнител. ѕроверката се извършва преди състав€не и подписване на всеки протокол за приемане на извършени —ћ–.

(3) ƒокументите, удостовер€ващи резултатите от извършените проверки, се предостав€т на ”ќ на ќѕ–– при поискване

„л.12. ¬с€ка документална проверка и проверка на м€сто задължително се документират и доказателство за извършената проверка се съхран€ва от Ѕенефициента в срок от 3 години, считано от 31 декември след предаване към ≈вропейската комиси€ на окончателните документи по приключването на ќѕ–– 2014-2020 г.

„л.13. Ѕ≈Ќ≈‘»÷»≈Ќ“Џ“ се задължава да извършва периодични проверки на м€сто в рамките на 5-годишни€ период на устойчивост, съгласно указани€ на ”ќ на ќѕ––.

„л.14. Ѕенефициентът предостав€ на ”ќ на ќѕ––, в рамките на междинните отчети за напредък, информаци€ за направените констатации при извършването на проверките на м€сто, за отправените към изпълнител€ препоръки и за т€хното изпълнение.

„л.15. ѕри проверки на м€сто от страна на ”ќ на ќѕ––, —ертифициращи€ орган, ќдитни€ орган, ≈вропейската сметна палата, органи на ≈вропейската комиси€, ƒирекци€ Д«ащита на финансови интереси на ≈вропейски€ съюзУ, ћ¬– (ј‘ ќ—) и други национални одитни и контролни органи Ѕенефициентът се задължава да осигури присъствието на свой представител, както и да осигури: достъп до помещени€, преглед на документи, удостовер€ващи направените разходи в рамките на предоставената безвъзмездна финансова помощ, както и вс€каква друга информаци€, свързана с изпълнението на проекта/бюджетната лини€ (финансови€ план) и задължени€та му по насто€щите ќбщи услови€ и сключени€ ƒоговор.

„л.16. ѕроектът/бюджетната лини€ (финансови€т план), изпълн€ван съгласно сключени€ ƒоговор за предостав€не на безвъзмездна финансова помощ, подлежи на задължителна проверка на м€сто от ”ќ на ќѕ–– най-малко един път за периода от 5 (пет) години след извършване на окончателното плащане по ƒоговора с цел проверка на физическото състо€ние на обектите на интервенци€ и спазването на изисквани€та на чл.71 от –егламент (E—) є1303/2013 г. на ≈вропейски€ парламент.

„л.17. Ѕенефициентът се задължава да съхран€ва, осигур€ва и предостав€ при поискване от ”ќ на ќѕ––, —ертифициращи€ орган, ќдитни€ орган, ≈вропейската сметна палата,органи на ≈вропейската комиси€, ƒирекци€ Д«ащита на финансови интереси на ≈вропейски€ съюзУ, ћ¬– (ј‘ ќ—) и други национални одитни и контролни органи всички документи за проектите, за период от три години, считано от 31 декември след предаване към ≈вропейската комиси€ на окончателните документи по приключването на ќѕ–– 2014-2020 г. “ози срок се прекъсва в случай на съдебни процедури или по надлежно обосновано искане от страна на ≈вропейската комиси€.

„л.18. Ѕенефициентът декларира своето съгласие компетентни€т орган по приходите (по месторегистраци€ на Ѕенефициента) да предостав€ информаци€ за него на ”ќ на ќѕ–– и/или —ертифициращи€ орган при поискване съгласно ѕриложение »-1 към ƒоговора.

„л.19. ѕри реализиране на своите правомощи€ ”ќ на ќѕ–– и Ѕенефициентът спазват изисквани€та за защита на личните данни, съобразно разпоредбите на приложимото европейско и национално законодателство.

„л.20. (1) ”ќ на ќѕ–– има право да дава указани€ на Ѕенефициента във връзка с изпълнение на проекта/бюджетната лини€ (финансови€ план), които са задължителни за Ѕенефициента и неспазването им може да доведе до неверифициране на разходи, налагането на финансови корекции по договора за предостав€не на Ѕ‘ѕ и/или прекрат€ване на ƒоговора. ”казани€та могат да бъдат предостав€ни на бенефициента в писмен вид или в електронен вид, включително чрез електронната страница на ”ќ на ќѕ––.

–аздел II

«јƒЏЋ∆≈Ќ»я

„л.21. (1) Ѕ≈Ќ≈‘»÷»≈Ќ“Џ“ се задължава да уведоми ”ќ на ќѕ–– с представ€не на уведомление чрез »—”Ќ 2020, придружено от подкреп€щи документи, в следните случай:

1.при пром€на на законни€ представител на Ѕ≈Ќ≈‘»÷»≈Ќ“ј/ѕј–“Ќ№ќ–ј и/или пром€на в наименованието на Ѕ≈Ќ≈‘»÷»≈Ќ“ј/ѕј–“Ќ№ќ–ј;

2.при пром€на в пощенските адреси, телефонните номера и/или електронните адреси на Ѕ≈Ќ≈‘»÷»≈Ќ“ј/ѕј–“Ќ№ќ–ј;

3.при пром€на на банковата сметка или подсметка, посочена в »скането за авансово плащане;

4.при пром€на в графика за провеждане на обществени поръчки;

5. при наложително разместване в графика за изпълнение на проекта, което не води до отпадане на част от проектните дейности;

6. при определ€не/ пром€на на членовете на екипа по проекта, в случай че в Ќасоките за кандидатстване по процедурата не са заложени изисквани€ за заеманата позици€;

(2) —ледните действи€ са допустими единствено след като Ѕ≈Ќ≈‘»÷»≈Ќ“Џ“ предварително е уведомил ”ќ на ќѕ–– с представ€не на уведомление чрез »—”Ќ 2020, придружено от съответните подкреп€щи документи, и е получил писмено одобрение от ”ќ на ќѕ–– за съответното действие:

1. при пром€на във вида/количествата на оборудването/обзавеждането в списъка с оборудване/обзавеждане преди провеждане на процедура за избор на изпълнител за доставка (само в случаите, в които списъкът с оборудване/обзавеждане е приложение към договора за Ѕ‘ѕ);

2. пром€на в  —— преди провеждане на процедури за избор на изпълнител Ц само в резултат на разработване/ актуализаци€ на технически или работен проект

3. при определ€не/ пром€на на членовете на екипа по проекта, в случай че в Ќасоките за кандидатстване по процедурата са заложени изисквани€ за заеманата позици€;

„л.22. Ѕ≈Ќ≈‘»÷»≈Ќ“Џ“ е длъжен да уведом€ва ”ќ на ќѕ–– за всички промени по договори, сключени с изпълнители на обществени поръчки, като допустимостта на промените ще бъде провер€вана при проверка на искане за плащане по ред, определен с указани€ на –ъководител€ на ”ќ на ќѕ––.

–аздел ≤≤I

«јƒЏЋ∆≈Ќ»≈ «ј ѕ–≈ƒќ—“ј¬яЌ≈ Ќј »Ќ‘ќ–ћј÷»я. ‘»ЌјЌ—ќ¬» » “≈’Ќ»„≈— » ќ“„≈“»

„л.23. Ѕенефициентът е длъжен да предостави на ”ќ на ќѕ–– и/или на лицата, упълномощени от него, и на —ертифициращи€ орган, ц€лата необходима информаци€ за изпълнението на ѕроекта/бюджетната лини€ (финансови€ план), в указан от т€х срок.

„л.24. ¬ случай че ”ќ на ќѕ–– извършва текуща или последваща оценка на проекта/бюджетната лини€ (финансови€ план), Ѕенефициентът се задължава да предостави на ”ќ на ќѕ–– и/или на лицата, упълномощени от него, ц€лата документаци€ или информаци€, ко€то би спомогнала за успешното провеждане на оценката, както и да му предостави права за достъп, предвидени в чл.98.

„л.25. ѕри извършване на оценка (вътрешна или външна) на изпълнението на проекта/бюджетната лини€ (финансови€ план) от една от страните по договора, страната, извършила оценката, предостав€ копие от ƒоклада за оценката на другата страна.

„л.26. (1) Ѕенефициентът се задължава да изготв€ шестмесечни и годишни технически отчети за напредъка, междинни технически отчети и окончателен технически отчет, които се попълват директно в »—”Ќ 2020, чрез модул Д≈-управление на проектиУ достъпно на интернет адрес: htttp://eumis2020.government.bg. “ехническите отчети тр€бва да съдържат пълна информаци€ за всички аспекти на изпълнението за описвани€ период. Ѕенефициентът тр€бва да подава шестмесечните технически отчети в срок до 15 юли на съответната отчетна година и годишни технически отчети до 30 €нуари в годината следваща отчетни€ период. ќкончателни€т технически отчет се подава в срок до 2 месеца след приключване на дейностите по проекта, но в рамките на срока за изпълнение на договора.(2) ћеждинните и окончателни€т технически отчети се попълват към искане за междинно/окончателно плащане и към т€х се прилагат документи, доказващи реалното изпълнение на дейностите, за които се иска възстанов€ване на средства за съответни€ отчетен период.

(3) »скани€та за междинно и окончателно плащане се придружават от финансов и технически отчет, които се попълват директно в »—”Ќ 2020 чрез модул Д≈-управление на проектиУ достъпно на интернет адрес: htttp://eumis2020.government.bg. ќтделните разходооправдателни документи се описват отделно като се отнас€т към съответното бюджетно перо. —канирано копие на разходооправдателни€ документ, както и съответните платежни нареждани€ и банкови извлечени€, както и останалите документи, имащи отношение към извършени€ разход се прикачват към съответни€ разходооправдателен документ в »—”Ќ 2020.

„л.27. Ѕенефициентът се задължава да поддържа отделна система за отчетност по чл.26 и отделни сметки за вс€ка форма на подкрепа (безвъзмездни средства, награди, възстановима помощ и финансови инструменти, или комбинаци€ от т€х) в съответствие с чл.37 І 8 и чл.66 от –егламент 1303/2013 г., ако по проекта/бюджетната лини€ (финансови€ план) е отпуснато такова финансиране.

„л.28. јко Ѕенефициентът не представи на ”ќ на ќѕ–– окончателен технически отчет до крайни€ срок, посочен в ƒоговора, и не предостави приемливи и достатъчно аргументирани об€снени€ за причините, поради които не е в състо€ние да изпълни това си задължение, то ”ќ на ќѕ–– може да прекрати или развали ƒоговора, в съответствие с чл.70, както и да изиска връщане на изплатените суми.

–аздел ≤V

ќ“√ќ¬ќ–Ќќ—“

„л.29. (1) ”ќ на ќѕ–– не отговар€ за щети или понесени вреди от персонала или имуществото на Ѕенефициента по време на изпълнението на проекта/бюджетната лини€ (финансови€ план) или като последица от него.

(2) Ѕенефициентът не може да иска пром€на на бюджета на проекта/бюджетната лини€ (финансови€ план) или други видове плащани€ за компенсиране на такава щета или вреда.

„л.30. (1) Ѕенефициентът поема ц€лата отговорност към трети лица, в това число и отговорност за вреди от вс€какъв характер, понесени от тези лица по време на изпълнение на проекта/бюджетната лини€ (финансови€ план) или като последица от него.

(2) ”ќ на ќѕ–– не носи отговорност, произтичащаот искове или жалби вследствие нарушение на нормативни изисквани€ от страна на Ѕенефициента, неговите служители или лица, подчинени на неговите служители, или в резултат на нарушение на правата на трети лица.

„л.31. (1) ¬ случай че при проверка на проведените от Ѕенефициента процедури за възлагане на обществени поръчки или при изпълнението на договори за обществени поръчки ”ќ на ќѕ––, —ертифициращи€т орган, националните одитиращи и контролни органи, ≈вропейската комиси€, ≈вропейската служба за борба с измамите, ƒирекци€ Д«ащита на финансовите интереси на ≈вропейски€ съюз (ј‘ ќ—)У при ћ¬–, ≈вропейската сметна палата или външни одитори установ€т конфликт на интереси, корупционни практики или нарушени€ и нередности на националното и/или европейското законодателство, отговорност по този ƒоговор носи единствено и само ЅенефициентЏ“, включително чрез неверифициране на разходи или налагане на финансови корекции върху бюджета на проекта/бюджетната лини€ (финансови€ план), прекрат€ване или развал€не на насто€щи€ ƒоговор.

(2) —ъщото се отнас€ и в случаи на проверки от изброените органи за физическото изпълнение или състо€нието на инвестици€та по време на изпълнението на проекта/бюджетната лини€ (финансови€ план) или в срок от 5 години, считан от извършване на окончателното плащане от ”ќ на ќѕ–– към Ѕенефициента.

„л.32. Ѕенефициентът поема ц€лата отговорност за извършено изменение на проекта/бюджетната лини€ (финансови€ план), за което н€ма съгласие от ”ќ на ќѕ––, чрез неверифициране на разходи или налагане на финансови корекции върху бюджета на проекта/бюджетната лини€ (финансови€ план), прекрат€ване или развал€не на насто€щи€ ƒоговор.

–аздел V

 ќЌ‘Ћ» “ Ќј »Ќ“≈–≈—» »  ќƒ≈ — «ј ≈“»„Ќќ ѕќ¬≈ƒ≈Ќ»≈

„л.33. (1) »зпълн€вайки дейностите по този ƒоговор, Ѕенефициентът и неговите служители следва да спазват определени изисквани€, свързани с конфликт на интереси и кодекс за етично поведение.

(2) Ѕенефициентът е длъжен да спазва изисквани€та на ќбщите насоки за изб€гване на конфликт на интереси по смисъла на чл. 57 от –егламент (≈—, ≈вратом) є 966/2012 г. и за спазване принципа на безпристрастност и независимост при управление на оперативните програми, съфинансирани от —труктурните и  охезионни€ фондове на ≈— и на чл.32 от ƒелегиран регламент є 1268/2012 г. на  омиси€та и да уведоми незабавно ”ќ на ќѕ–– за всеки конфликт на интереси, който се по€ви по време на изпълнението на ƒоговора, или когато е налице неспазване на клаузите за етично поведение.

„л.34. Ѕенефициентът тр€бва да предприеме всички необходими мерки, за да предотврати или прекрати вс€ка ситуаци€, ко€то може да компрометира независимото и обективно изпълнение на ƒоговора.

„л.35. Ѕенефициентът е длъжен да не допуска конфликт на интереси при провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за дейностите, включени в проекта/бюджетната лини€ (финансови€ план).

„л.36. ѕо смисъла на ƒоговора, конфликт на интереси е налице при възникване на обсто€телствата, посочени в чл.57 от –егламент на —ъвета (≈ќ, ≈вратом) є 966/2012 относно финансовите разпоредби, приложими за общи€ бюджет на ≈вропейската общност и чл.32 от ƒелегиран регламент є 1268/2012 г. на  омиси€та.

„л.37. (1) Ѕенефициентът е длъжен да не допуска осъществ€ването на корупционни схеми и практики при възлагането и при изпълнението на обществени поръчки за дейности, включени в проекта/бюджетната лини€ (финансови€ план).

(2) «а корупционни практики се приемат също така вс€какви действи€, при които Ѕенефициентът или н€кой от неговите изпълнители, персонал, агенти или служител предложи да даде, или се съгласи да предложи или даде, или даде на което и да било лице подкуп, подарък, пари за благодарност или комисионна като стимул или награда за това, че е направил или се е въздържал да направи действие във връзка с ƒоговора, или за това, че е бил благосклонен или неблагосклонен към дадено лице във връзка с ƒоговора с ”ќ на ќѕ––.

„л.38. (1) ”ќ на ќѕ–– си запазва правото да се увери, че тези мерки са адекватни и може да изиска предприемането на допълнителни мерки, ако това е необходимо.

(2) Ѕенефициентът тр€бва да направи така, че неговите служители, включително и ръководните кадри, не са поставени в ситуаци€, ко€то може да доведе до конфликт на интереси. Ѕенефициентът се задължава да смени, незабавно и без компенсаци€ от ”ќ на ќѕ––, всеки свой служител, който участва в изпълнението на ƒоговора и е в такава ситуаци€.

„л.39. Ѕенефициентът тр€бва да се въздържа от вс€какви контакти, които биха компрометирали неговата независимост, или независимостта на персонала му. јко Ѕенефициентът не поддържа такава независимост, ”ќ на ќѕ–– може да неверифицира разходи или да наложи финансови корекции и/или да прекрати ƒоговора.

„л.40. (1) Ѕенефициентът тр€бва да действа във всеки един момент ло€лно и безпристрастно в съответствие с правилата и/или кодекса за етично поведение, както и да спазва подобаваща дискретност. “ой тр€бва, в частност, да се въздържа от вс€какви публични из€влени€ във връзка с проекта/бюджетната лини€ (финансови€ план) или услугите, направени без предварителното писмено съгласие на ”ќ на ќѕ––, както и от ангажиране с дейност, които влизат в разрез със задължени€та му към ”ќ на ќѕ–– по ƒоговора.

(2) Ѕенефициентът не тр€бва да ангажира ”ќ на ќѕ–– по какъвто и да е начин без предварителното му писмено съгласие и тр€бва, когато това се налага, да из€сни това свое задължение пред трети лица.

„л.41. Ѕенефициентът н€ма право да извлича пр€ка или непр€ка изгода от каквито и да било възнаграждени€ за права, парични възнаграждени€, или комисионни във връзка с патентован или защитен артикул, или процес, използван при или за целите на ƒоговора или проекта/бюджетната лини€ (финансови€ план), без предварителното писмено съгласие на ”ќ на ќѕ––.

„л.42. Ѕенефициентът и неговите служители тр€бва да запаз€т професионална тайна по време на изпълнение на ƒоговора, както и след приключването му. ¬ тази връзка, освен с предварителното писмено съгласие на ”ќ на ќѕ––, нито Ѕенефициентът, нито назначени€т или ангажиран от него персонал, тр€бва да предават на което и да било физическо или юридическо лице конфиденциална информаци€, ко€то им е била разкрита или ко€то са открили, както и да прав€т обществено досто€ние информаци€ относно препоръките, направени по време на или като резултат от изпълнението на ƒоговора. ќсвен това, те не тр€бва да ползват в ущърб на ”ќ на ќѕ–– информаци€та, ко€то им е била предоставена, и ко€то е резултат от проучвани€та, тестовете и изследвани€та, проведени по време на и за целите на изпълнение на ƒоговора.

„л.43. (1) »зпълнението на ƒоговора не тр€бва да води до необичайни комерсиални разходи.

(2) Ќеобичайни комерсиални разходи са комисионни, които не са упоменати в ƒоговора или не произлизат от правомерно сключен договор във връзка с изпълнението на насто€щи€, комисионни, които не са платени в зам€на на действително извършена услуга, комисионни, изплатени на получател с не€сна самоличност, или комисионни, изплатени на Ѕенефициента.

(3) јко се по€в€т комерсиални разходи по ал.2, ”ќ на ќѕ–– има право да инициира процедура за установ€ване на нередност или измама с последица развал€не на ƒоговора и/или прилагане на финансова корекци€ в размер до цели€ размер на отпуснатата финансова подкрепа.

„л.44. (1) ѕри поискване, Ѕенефициентът тр€бва да предостави на ”ќ на ќѕ–– удостовер€ващи доказателства във връзка с услови€та, при които се изпълн€ва ƒоговора, при спазване на разпоредбите на действащото българско законодателство.

(2) ”ќ на ќѕ–– може да проведе всички документални проверки, които счита за необходими, за да намери доказателства в случай, че има подозрение за необичайни комерсиални разходи.

„л.45. »зисквани€та за  онфликт на интереси и кодекс за етично поведение се прилагат по начин, който не нарушава императивните разпоредби на действащото българско и европейско законодателство.

–аздел VI

ѕќ¬≈–»“≈ЋЌќ—“

„л.46. (1) ѕри спазване на разпоредбите на –аздел ’≤V, ”ќ на ќѕ––, лицата, упълномощени от него, и Ѕенефициентът се задължават да запаз€т поверителността на всички предоставени документи, информаци€ или други материали, за срок не по-малко от 3 (три) години, считано от 31 декември след предаване към ≈вропейската комиси€ на окончателните документи по приключването на ќѕ––.

(2) ≈вропейската комиси€ има право на достъп до всички документи, предоставени на лицата, посочени по-горе, като спазва същите изисквани€ за поверителност.

„л.47. Ѕенефициентът упълномощава ”ќ на ќѕ––, националните одитиращи органи, ≈вропейската комиси€, ≈вропейската служба за борба с измамите, ≈вропейската сметна палата и външните одитори да публикуват неговото наименование и адрес, наименованието на проекта/бюджетната лини€ (финансови€ план) и размера на предоставената безвъзмездна финансова помощ.

„л.48. ѕри реализиране на своите правомощи€ ”ќ на ќѕ––, упълномощените от него лица и Ѕенефициентът са длъжни да спазват изисквани€та за защита на личните данни съобразно разпоредбите на приложимото европейско и национално законодателство.

–аздел V≤I

ѕќѕ”Ћя–»«»–јЌ≈ Ќј —Џ‘»ЌјЌ—»–јЌ≈“ќ, ћ≈– » «ј »Ќ‘ќ–ћј÷»я »  ќћ”Ќ» ј÷»я

„л.49. (1) Ѕенефициентът се задължава да предприеме всички необходими стъпки за попул€ризиране на факта, че проектът/бюджетната лини€ (финансови€ план) се съфинансира от ≈вропейски€ фонд за регионално развитие. ѕредприетите за тази цел мерки тр€бва да са съобразени със съответните правила за информиране, комуникаци€ и реклама, предвидени в чл.115 І 4 от –егламент 1303/2013 г. и в чл.3, чл.4, чл.5, ѕриложение ≤≤ от –егламент за изпълнение (≈—) є 821/2014 на  омиси€та и съгласно ѕриложение ∆ от насто€щи€ договор.

(2) Ѕенефициентът спазва задължителните изисквани€ за мерките за информаци€ и комуникаци€ на ≈—, начините и методите за т€хното изпълнение на ниво конкретен проект, както и ефективно предостав€не на информаци€ по проектите, съфинансирани от ≈вропейските фондове съгласно ≈динни€ наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информаци€ и комуникаци€ 2014-2020 г. ≈динните мерки и правила се основават на –егламент (≈—) є 1303 на ≈вропейски€ парламент и на —ъвета от 17 декември 2013 г. „л.50. (1) Ѕенефициентът задължително посочва финансови€ принос на ≈вропейски€ фонд за регионално развитие, предоставен чрез ќперативна програма Д–егиони в растежФ 2014-2020 г. в информаци€та, предостав€на на целевата група по ѕроекта/бюджетната лини€ (финансови€ план), в своите междинни и годишни технически отчети, във вс€какъв вид документи, свързани с изпълнението на проекта/бюджетната лини€ (финансови€ план) и при всички контакти с медиите. “ой тр€бва да използва логото на ≈— и логото на ќперативна програма Д–егиони в растежФ 2014-2020 г.

(2) ¬с€ка публикаци€, направена от Ѕенефициента, в каквато и да било форма и в каквото и да е средство за масова информаци€, в това число и в »нтернет, тр€бва да съдържа следното за€вление:

У“ози документ е създаден в рамките на проект/бюджетна лини€ (финансов план) Д

„л.51. ¬с€ка информаци€, представена от Ѕенефициента на конференци€ или семинар, на публична или медийна из€ва, тр€бва да конкретизира, че ѕроектът/бюджетната лини€ (финансови€т план) е получил съфинансиране от ≈вропейски€ фонд за регионално развитие чрез ќперативна програма Д–егиони в растежФ 2014-2020 г.

–аздел V≤≤I

ѕ–ј¬ќ Ќј —ќЅ—“¬≈Ќќ—“/ѕќЋ«¬јЌ≈ Ќј –≈«”Ћ“ј“»“≈ » ѕ–»ƒќЅ»“»“≈ ј “»¬»

„л.52. ѕравото на собственост, включително правата на интелектуална собственост, върху резултатите от проекта/бюджетната лини€ (финансови€ план), докладите и други документи, свързани с него, както и върху придобитите активи, ако има такива, възниква за Ѕенефициента.

„л.53. Ќезависимо от разпоредбите на чл.52 по-горе и при спазване на –аздел V, Ѕенефициентът предостав€ на ”ќ на ќѕ––, —ертифициращи€ орган, националните одитиращи органи, ≈вропейската комиси€, ≈вропейската служба за борба с измамите, ≈вропейската сметна палата и външни одитори правото да използват свободно и съобразно обхвата на проверката всички документи, свързани с проекта/бюджетната лини€ (финансови€ план), независимо от формата им, като всеки от тук изброените органи има право да се позове на чл.98 от насто€щите ќбщи услови€.

„л.54. (1) ¬ период от 5 (пет) години след извършване на окончателното плащане по ƒоговора за предостав€не на Ѕ‘ѕ или в периода от време, определен в правилата за държавна помощ (ако е приложимо), Ѕенефициентът е длъжен да изпълн€ва едновременно следните задължени€:

да не прекрат€ва или премества дейността си извън програмни€ район на ќѕ––, освен с изричното одобрение на ”ќ на ќѕ––;

да не промен€ собствеността или владението на обектите на инвестици€ по проекта/бюджетната лини€ (финансови€ план), с което се дава на дадено търговско дружество или публично правна организаци€ неправомерно преимущество;

да не извършва значителна пром€на, ко€то зас€га естеството, предназначението, целите или услови€та за изпълнение и ко€то би довела до подкопаване на нейните първоначални цели;

да поддържа в добро експлоатационно състо€ние обектите на интервенци€ и доставеното оборудване;

да използва резултатите от изпълнените дейности по предназначение.

(2) ¬ случай на неспазване от страна на бенефициента на задължени€та по чл.54, ал.1, ”ќ има право да налага финансови корекции.

(3) ѕри поискване от страна на ”ќ на ќѕ––, Ѕенефициентът декларира, че не са налице обсто€телствата по ал.1.

(4) ”ќ на ќѕ––, —ертифициращи€т орган, ќдитни€т орган и ≈вропейската комиси€ имат право в период от 5 (пет) години след извършване на окончателното плащане по ƒоговора да провер€ват изпълнението на задължени€та на Ѕенефициента по ал.1 като се счита, че се позовават на чл.97 от насто€щите ќбщи услови€.

(5) ”ќ на ќѕ–– има право да прогласи за нередности нарушени€ на задължени€та на бенефициента по ал.1, за които налага финансови корекции. ¬ случай, че сумите на наложените финансови корекции са вече платени на бенефициента, те се считат за неправомерно платени суми съгласно чл.71 от –егламент є1303/2013 г.

(6) Ѕенефициентът е длъжен да възстанови сумите на неправомерно платените разходи по ал.4 по реда на –аздел ’V≤≤≤.

(7) јлинеи 1, 3, 4, 5 и 6 не се прилагат по отношение на принос за или от финансови инструменти или при об€в€ване на несъсто€телност на бенефициента, ко€то не е с измамна цел.

(8) —рокът по ал.1 спира да тече при иницииране на съдебни или административни процедури, свързани с проекта/бюджетната лини€ (финансови€ план), до влизане в сила на съответни€ акт. —рокът по ал.1 се удължава с времето, през което е продължила съдебната или административната процедура до ден€ на влизане в сила на акта.

–аздел IX

»«ћ≈Ќ≈Ќ»≈ Ќј ƒќ√ќ¬ќ–ј

„л.55. ¬с€какви промени в текста на ƒоговора, включително на приложени€та към него, се подават чрез »—”Ќ 2020 посредством сключване на допълнително споразумение (анекс).

„л.56. (1) »зменението на ƒоговора не може да има за резултат нарушаване на принципа на равнопоставеност с други бенефициенти на ќѕ–– 2014-2020 г. и не може да зас€га основната цел на проекта/бюджетната лини€ (финансови€ план).

(2) ѕри иницииране на изменение от страна на Ѕенефициента по чл.55, последни€т тр€бва да представи чрез »—”Ќ 2020 писмено искане за изменение на вниманието на ”ќ на ќѕ–– не по-късно от един месец преди предвидената дата на влизане в сила на допълнителното споразумение, освен ако са налице извънредни обсто€телства, надлежно обосновани от Ѕенефициента и приети от ”ќ на ќѕ––.

„л.57. ѕисмено съгласие на ”ќ на ќѕ–– чрез подписване на допълнително споразумение (анекс) задължително следва да е налице в следните случаи:

1. при пром€на на ръководител€ на проекта, одобрен на етап оценка на проектното предложение, в случай че в Ќасоките за кандидатстване по процедурата са заложени изисквани€ за заеманата позици€;

2. при пром€на на срока за изпълнение на ƒоговора;

3. при увеличаване или намал€ване на размера на безвъзмездната финансова помощ по ƒоговора;

4. преразпределение на средства между бюджетни пера, включени в одобрени€ от ”ќ бюджет на проекта, което не води до увеличаване на общи€ размер на Ѕ‘ѕ по проекта, както и не води до намал€ване на размера на вече отчетени/ платени/ верифицирани средства с натрупване и за изтеклите години по отделните бюджетни пера;

5. отпадане и/или пром€на на дейност/и, включително като следствие от това и пром€на на целевите стойности на одобрените индикатори;

6. пром€на в резултат на одобр€ване от страна на ≈вропейската комиси€ на Дгол€м проектФ по смисъла на чл. 100 от –егламент на —ъвета 1303/2013, след сключване на договор за Ѕ‘ѕ;

7. pоправка на очевидна фактическа грешка или при услови€та на чл. 62 от јѕ .

„л.58. ѕромени в бюджета на ƒоговора, водещи до превишаване на средствата по бюджетни пера, за които има ограничени€ в Ќасоките за кандидатстване по съответната процедура/”казани€та за предостав€не на безвъзмездна финансова помощ чрез бюджетна лини€, се поемат като собствен принос на бенефициента.

„л.59. (1) ѕромените в ƒоговора не могат да имат за цел или резултат внас€не на изменени€ в ƒоговора, които биха поставили под въпрос решението за отпускане на безвъзмездна финансова помощ или биха били в противоречие с равнопоставеното третиране на кандидатите.

(2) ”ќ на ќѕ–– си запазва правото да не одобри вс€ко едно искане на Ѕ≈Ќ≈‘»÷»≈Ќ“ј за изменение на ƒоговора, в случай че същото може да постави под риск или да забави съществено усво€ването на средства по ќперативна програма Д–егиони в растежУ 2014-2020 г.

(3) ¬сички искани€ за изменение на ƒоговора следва да бъдат придружавани от съответните документи, които обосновават причината за възникналата необходимост от пром€на.

(4) ¬сички искани€ за изменение се подават от представл€ващи€ бенефициента или от упълномощено от него лице в »—”Ќ 2020.

(5) ”правл€ващи€т орган си запазва правото да не одобр€ва промени, които съществено промен€т характера на договора/ проекта.

„л.60. —ледните изменени€ в ƒоговора са недопустими:

-изменени€, които са резултат от недоброто изпълнение на ƒоговора;

-изменени€, които съществено промен€т характера на ƒоговора/проекта;

-см€на на ръководител€ на проекта с друг, който не отговар€ на изисквани€та на ”правл€ващи€ орган, посочени в Ќасоките за кандидатстване;

-писмено уведомление за извършването на изменението липсва или е изпратено със закъснение;

-когато аргументаци€ за извършване на изменението липсва или е неубедителна;

-когато необходимостта от извършване на пром€ната е недостатъчна или неубедителна;

-когато в резултат на пром€ната е застрашено постигането на планираните резултати или успешното изпълнение на проекта;

-изменени€, които постав€т под съмнение решението за отпускане на безвъзмездната помощ;

-изменени€, водещи до превишаване на средствата по бюджетни пера, за които има нормативно определени процентни съотношени€.

–аздел ’

ѕ–≈’¬Џ–ЋяЌ≈ Ќј ѕ–ј¬ј » «јƒЏЋ∆≈Ќ»я ѕќ ƒќ√ќ¬ќ–ј

„л.61. ѕравата и задължени€та по ƒоговора не могат да бъдат прехвърл€ни или възлагани на трета страна по какъвто и да било начин, без предварителното писмено съгласие на ”ќ на ќѕ––.

–аздел ’I

ѕ≈–»ќƒ «ј »«ѕЏЋЌ≈Ќ»≈, ”ƒЏЋ∆ј¬јЌ≈, —ѕ»–јЌ≈, »«¬ЏЌ–≈ƒЌ» ќЅ—“ќя“≈Ћ—“¬ј »  –ј≈Ќ —–ќ  Ќј ƒќ√ќ¬ќ–ј

„л.62. Ѕенефициентът е длъжен да информира незабавно ”ќ на ќѕ–– за възникването на вс€какви обсто€телства, които биха могли да попречат или да забав€т изпълнението на ƒоговора с оглед предотврат€ването им чрез целесъобразното му изменение.

„л.63. ѕериодът на изпълнение на ƒоговора е посочен в графика на проекта Ц неразделна част от проектното предложение /ѕриложение ј към ƒоговора/ и в ƒоговора, а в случай на бюджетна лини€ (финансов план) Ц във формул€ра за кандидатстване (ѕриложение ј към ƒоговора), финансови€ план (ѕриложение Ѕ към ƒоговора) и в ƒоговора.

(2) Ѕенефициентът може да поиска удължаване на периода за изпълнението на ƒоговора, но не по-късно от 1 (един) месец преди неговото изтичане и при условие, че срокът не излиза извън периода на допустимост на разходите Ц от 01.01.2014 г. до 31.12.2023 г. »скането за удължаване тр€бва да бъде мотивирано и придружено от всички доказателства за наличието на обсто€телствата, описани в чл.56, необходими за вземане на решение за изменение на ƒоговора.

„л.64. (1) »зпълнението на договора може да бъде временно спр€но само изц€лопо инициатива на бенефициента или ”ќ на ќѕ––, ако възникнат извънредни обсто€телства извън вол€та на страните по ƒоговора, които възпреп€тстват изпълнението или го прав€т трудно или рисковано.

(2) Д»звънредно обсто€телствоУ е вс€ка непредвидена извънредна ситуаци€ или събитие извън контрола и вол€та на страните, ко€то пречи на ко€то и да било от т€х да изпълн€ва н€кое от своите договорни задължени€, възникването му не може да се отдаде на умисъл или непредпазливост от т€хна страна (или от страна на техни изпълнители, представители или служители), не е възможно да бъде предвидена при спазване на принципа на добросъвестността и се окаже непреодолима. ƒефекти в оборудването или материалите, или закъснени€ в предостав€нето им на разположение, трудови спорове или стачки не могат да бъдат използвани за позоваване на извънредна ситуаци€. Ќико€ страна не носи отговорност за нарушение на нейните договорни задължени€, ако е била възпреп€тствана да ги изпълн€ва заради наличие на извънредна ситуаци€ извън вол€та на страните.

(3) —траната, изправена пред извънредна ситуаци€, информира другата страна незабавно, като посочва естеството, веро€тната продължителност и предвидимите последици от проблема, и предприема всички мерки за свеждане до минимум на евентуални вреди.

(4) —траната, на ко€то станат известни извънредните обсто€телства по ал.2, следва да поиска от другата страна съгласие за временно спиране на изпълнението като представ€ ц€лата необходима информаци€ в срок до 10 (десет) календарни дни от датата на узнаване за извънредните обсто€телства.

(5) ѕри наличие на извънредни обсто€телства по ал.2 вс€ка от страните може да се позове на т€х и да поиска прекрат€ване на ƒоговора в съответствие с чл.69.

(6) јко ƒоговорът не бъде прекратен, Ѕенефициентът е длъжен да направи необходимото, за да сведе до минимум срока на спиране на изпълнението и да го възобнови веднага щом обсто€телствата позвол€т това, като незабавно уведоми ”ќ на ќѕ–– за тези свои действи€.

„л.65. (1) ¬ случай, че изпълнението на договора е било спр€но, срокът за изпълнение се удължава с период, равен на периода на временното спиране.

(2) »зпълнението на проекта се възобнов€ва от датата на отпадане на обсто€телствата за временно спиране, посочени в писмото за временно спиране.

(3) –азходите за дейности, извършени през период на временно спиране не са допустими за верификаци€ като безвъзмездна финансова помощ и остават за сметка на Ѕ≈Ќ≈‘»÷»≈Ќ“ј.

„л.66. (1) ¬ случаите по чл.86 и чл.136 от –егламент (E—) є1303/2013 г. на ≈вропейски€ парламент, задължени€та на ”ќ на ќѕ–– към Ѕенефициента за всички неизвършени плащани€ по ƒоговора се погас€ват, като ƒоговорът се прекрат€ва на основание чл.72 от насто€щите ќбщи услови€.

(2) Ѕенефициентът носи риска от ненавременното представ€не на искани€ за възстанов€ване на разходите.

„л.67. (1) —рокът на договора започва да тече от датата на подписването му и изтича със срока на изпълнение на договора.

(2) ¬ срока по ал.1 и в рамките на 5 години, считано от одобрението на окончателното плащане към Ѕенефициента, ”ќ на ќѕ––, —ертифициращи€т орган, ќдитни€т орган, ≈вропейската сметна палата, органи на ≈вропейската комиси€, ƒирекци€ Д«ащита на финансови интереси на ≈вропейски€ съюзУ, ћ¬– (ј‘ ќ—) и други национални одитни и контролни органи и външни одитори могат да извършват вс€какви проверки и в случай на установени нарушени€ или нередности при изпълнението или по време на устойчивостта на проекта, или при възлагане или изпълнение на обществени поръчки по проекта/бюджетната лини€ (финансови€ план), се прилагат клаузите на –аздел ≤≤≤, XVII и XVIII.

–аздел ’≤I

ѕ–≈ –ј“я¬јЌ≈ Ќј ƒќ√ќ¬ќ–ј

„л.68. (1) ¬с€ка от —траните може да поиска прекрат€ването на ƒоговора по взаимно съгласие. ѕри постигане на взаимно съгласие между —траните ƒоговорът се прекрат€ва посредством сключването на допълнително споразумение за неговото прекрат€ване.

(2) ѕри прекрат€ване на ƒоговора по взаимно съгласие отделните етапи и отговорностите на —траните са следните:

т.1. ¬ случай, че искането за прекрат€ване на ƒоговора по взаимно съгласие се прави от Ѕ≈Ќ≈‘»÷»≈Ќ“ј:

а. Ѕ≈Ќ≈‘»÷»≈Ќ“Џ“ следва да изпрати писмото относно прекрат€ване на ƒоговора до –ъководител€ на ”ќ, което включва:

- предизвестие за прекрат€ване;

- основание за прекрат€ване (съгласно насто€щите ќбщи услови€);

- описание на причините, довели до необходимостта за прекрат€ване;

- подкреп€щи документи (ако е приложимо), придружени с опис на съдържанието.

б. —лед погас€ване на финансовите задължени€ на —траните по ƒоговора, ”ќ на ќѕ–– изготв€ допълнително споразумение за прекрат€ване на договора в 2 (два) оригинални екземпл€ра.

в. ѕри липса на верифицирани и изплатени суми по ƒоговора се пристъпва директно към изготв€не на допълнително споразумение в 2 (два) оригинални екземпл€ра.

г. ”ќ на ќѕ–– представ€ допълнителното споразумение за прекрат€ване на ƒоговора на Ѕ≈Ќ≈‘»÷»≈Ќ“ј за подпис и печат.

т.2. ¬ случай че искането за прекрат€ване на ƒоговора по взаимно съгласие се прави от ”ќ на ќѕ––.

а. јко звено от структурата на ”ќ установи необходимост от прекрат€ване на ƒоговора при наличие на обсто€телства съгласно насто€щите ќбщи услови€, то същото изготв€ доклад до –ъководител€ на ”ќ за необходимостта от прекрат€ване, който включва най-малко следната информаци€:

- основанието за прекрат€ване (съгласно насто€щите ќбщи услови€);

- описание на причините, довели до необходимостта от прекрат€ване;

- информаци€ за степента на постигане на целите и резултатите по проекта;

- информаци€ за постъпилите отчети и искани€ за плащане;

- информаци€ за верифицираните и изплатени суми съгласно данните в »—”Ќ 2020;

- подкреп€щи документи (ако е приложимо), придружени от опис на съдържанието.

б. ¬ъз основа на одобрени€ доклад, звеното-инициатор изготв€ предизвестие до Ѕ≈Ќ≈‘»÷»≈Ќ“ј за прекрат€ване на договора, придружено от покана за доброволно възстанов€ване на задължени€та от страна на Ѕ≈Ќ≈‘»÷»≈Ќ“ј (ако е приложимо).

в. —лед погас€ване на финансовите задължени€ на —траните по ƒоговора, ”ќ на ќѕ–– изготв€ допълнително споразумение за прекрат€ване на ƒоговора в 2 (два) оригинални екземпл€ра.

г. ѕри липса на верифицирани и изплатени суми по ƒоговора се пристъпва директно към изготв€не на допълнително споразумение в 2 (два) оригинални екземпл€ра.

д. ”ќ на ќѕ–– представ€ допълнителното споразумение за прекрат€ване на ƒоговора на Ѕ≈Ќ≈‘»÷»≈Ќ“ј за подпис и печат.

(3) јко н€ко€ от —траните счита, че са налице обсто€телства, възпреп€тстващи ефективното изпълнение на ƒоговора, то т€ следва да се обърне за съдействие към другата страна. јко страните не постигнат споразумение за разрешаване на проблема, вс€ка от т€х има право да прекрати ƒоговора с двумесечно предизвестие, в писмена форма.

(4) ¬ случай че Ѕ≈Ќ≈‘»÷»≈Ќ“Џ“ не изплати доброволно задължението си по ƒоговора в срока съгласно ƒЌ‘ є 2/01.07.2014 г. относно —ертифициране на разходите по оперативни програми, съфинансирани от ≈вропейски€ фонд за регионално развитие, ≈вропейски€ социален фонд,  охезионни€ фонд, »нициативата за младежка заетост и ‘онда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица на ≈вропейски€ съюз за финансовата рамка 2014 Ц 2020 г. за отписване и възстанов€ване на недължимо платени и надплатени суми, както и на неправомерно получени или неправомерно усвоени средства по проекти, съфинансирани от структурните и кохезионните фондове на ≈—, то ”ќ пристъпва към развал€не на договора и принудително събиране на задължени€та и начислените лихви по реда, предвиден в българското законодателство.

„л.69. ”ќ на ќѕ–– може да прекрати ƒоговора без предизвестие и без да изплаща каквито и да било обезщетени€, когато:

т.1. Ѕенефициентът не изпълни, без основание, задължително указание, отправено от ”ќ на ќѕ–– или н€кое от задължени€та си по проекта/бюджетната лини€ (финансови€ план), ƒоговора и/или приложени€та към т€х и не представи задоволително об€снение в срок от 5 (пет) работни дни след получаването на писмено уведомление, което да удовлетвори ”ќ на ќѕ––;

т.2. Ѕенефициентът изпадне в несъсто€телност или се намира в производство по ликвидаци€;

т.3. управл€ващ или представл€ващ Ѕенефициента е осъден с вл€зла в сила присъда за престъпление, или е извършил административно нарушение, свързано с професионалната му дейност, или по надлежен ред е установено осъществ€ването на неправомерни действи€, зас€гащи финансовите интереси на национален бюджет или бюджет на ≈вропейските ќбщности, или за виновно тежко нарушение на професионалните се задължени€, доказано по надлежен ред;

т.4. Ѕенефициентът извърши пром€на в правно-организационната си форма, без да уведоми ”ќ на ќѕ––;

т.5. Ѕенефициентът, негов упълномощен представител, ръководител или оторизиран служител декларира неверни или непълни данни във връзка с изпълнението на проекта;

т.6. Ѕенефициентът или икономически оператор, свързан с проекта, е извършил нередност при сключването и/или изпълнението на проекта/бюджетната лини€ (финансови€ план) или ƒоговора, или при провеждането на процедура за възлагане на обществена поръчка или изпълнение на договор за обществена поръчка.

„л.70. (1) ѕри неизпълнение на н€кое от задължени€та от страна на Ѕенефициента, при неизпълнение на препоръка, отправена от ”ќ на ќѕ–– или в случай на установена нередност, ”ќ на ќѕ–– може да развали ƒоговора и да поиска доброволно възстанов€ване от Ѕ≈Ќ≈‘»÷»≈Ќ“ј на всички вече изплатени суми от безвъзмездната финансова помощ.

(2) —лед изтичане на срока за доброволно възстанов€ване ”ќ на ќѕ–– има право да начисл€ва лихви за забава върху средствата по ал.1 за периода от изпадането в забава до датата на възстанов€ване.

„л.71. ”ќ на ќѕ–– може да прекрати или развали ƒоговора, различни от случаите по чл.67, ал.1, ако бенефициентът не е изпълнил дейност от проекта/бюджетната лини€ (финансови€ план) или не е представил искане за окончателно плащане на разходи в предвидени€ в специалните услови€ на договора срок.

„л.72. ¬ случаи на прекрат€ване на ƒоговора, с изключение на случаите по чл.70, Ѕенефициентът има право да получи само такава част от безвъзмездната финансова помощ, ко€то е верифицирана по надлежни€ ред и отговар€ на изпълнената част от проекта/бюджетната лини€ (финансови€ план), като се изключват разходите, свързани с текущи ангажименти, които следва да бъдат изпълнени след прекрат€ването на ƒоговора.

„л.73. ¬ случаи на неправомерно позоваване на чл.68 за прекрат€ване от страна на Ѕенефициента и в случаите, предвидени в чл.69, ”ќ на ќѕ–– може да изиска възстанов€ване на вече изплатените суми от безвъзмездната финансова помощ заедно с дължимите лихви за периода от датата на извършено плащане до датата на възстанов€ване, в съответствие с разпоредбите на националното и европейското законодателство.

„л.74. ”ќ на ќѕ–– има право да вземе предпазни мерки, които се израз€ват във временно спиране на плащани€та по ƒоговора без предизвестие.

„л.75. ¬ случай, че ”ќ на ќѕ–– установи забав€не в изпълнението на проекта/бюджетната лини€ (финансови€ план) или неизпълнение на дейностите по заложени€ към ƒоговора график, което реално застрашава ц€лостната реализаци€ на проекта/бюджетната лини€ (финансови€ план), има право едностранно да прекрати ƒоговора след изискване на становище от бенефициента.

–аздел ’≤≤I

ƒќѕ”—“»ћќ—“ Ќј –ј«’ќƒ»те

„л.76. Ѕез да противоречи на разпоредбите на –егламент (E—) є1303/2013 г. на ≈вропейски€ парламент и –егламент (≈—) є 1301/2013 г. на ≈вропейски€ парламент и на —ъвета, както и на ѕћ— є 119/20.05.2014 г., за да бъдат признати за допустими по проекта/бюджетната лини€ (финансови€ план), разходите тр€бва да отговар€т на изисквани€та, предвидени в Ќасоките за кандидатстване по съответната процедура за предостав€не на безвъзмездна финансова помощ/”казани€та за предостав€не на безвъзмездна финансова помощ, да са разплатени за действително извършени и необходими дейности по проекта, и да са извършени в съответствие с европейското и националното законодателство.

„л.77. (1) Ѕенефициентът отговор€ за администрирането на процеса по определ€не на данък върху добавената стойност като допустим разход.

(2) Ѕенефициентът е длъжен да следва ”казани€та на ћинистъра на финансите за определ€нето на ƒƒ— като възстановим и като невъзстановим (допустим разход), за оформ€нето на съответното »скане за плащане по проекта, за документалната отчетност, както и всички други свои задължени€ по ”казание є Ќ‘-5/28.07.2014 за третиране на ƒƒ— като допустим разход при изпълнение на проекти по оперативните програми, съфинансирани от ≈вропейски€ фонд за регионално развитие, ≈вропейски€ социален фонд,  охезионни€ фонд на ≈— и от ≈вропейски€ фонд за морско дело и рибарство, за финансова рамка 2014-2020 г., които се предостав€т на Ѕенефициента.

(3) «а да бъде определен като допустим разходът за невъзстановим ƒƒ— разходооправдателни€т документ, на база на който е начислен, тр€бва да бъде коректно отразен в ƒневник по ƒƒ—.

(4) ”ќ на ќѕ––, както и —ертифициращи€т орган, имат право да изискват информаци€ за Ѕенефициента във връзка с допустимостта на ƒƒ— от компетентни€ орган по приходите по месторегистраци€ на бенефициента.

–аздел ’≤V

ѕЋјўјЌ»я

„л.78. ”ќ на ќѕ––, при поискване от страна на Ѕенефициента, извършва разплащани€ в съответствие с бюджета на проекта/финансови€ план на бюджетната лини€ и при проверка за допустимостта на поисканите от Ѕенефициента разходи.

„л.79. ”ќ на ќѕ–– има право да не одобр€ва (верифицира) дейности и/или разходи по проекта/бюджетната лини€ (финансови€ план) и да не ги разплаща в случай, че се установи несъответствие на тези дейности и/или разходи с бюджета на проекта/финансови€ план на бюджетната лини€, с правилата в Ќасоките за кандидатстване по съответната процедура за предостав€не на Ѕ‘ѕ/”казани€та за предостав€не на безвъзмездна финансова помощ, с клаузите на ƒоговора и/или ќбщите услови€ към ƒоговора за предостав€не на Ѕ‘ѕ или н€кое от неговите приложени€,, както и с българското и/или европейското законодателство.

„л.80. ѕлащани€та по проекта/бюджетната лини€ (финансови€ план) се считат за извършени от ”ќ на ќѕ–– от ден€ на извършването на нареждане за плащане от банковата сметка на ”правл€ващи€ орган на ќѕ–– 2014-2020 г. по банковата сметка на Ѕенефициента.

„л.81. ѕлащани€та от ”ќ на ќѕ–– към Ѕенефициента ще се извършват съгласно ƒоговора.

„л.82. (1) ”ќ на ќѕ–– извършва проверка (верификаци€) на декларираните разходи в »скането за междинно и окончателно плащане, което включва документална проверка на разходи, на изпълнени дейности от проекта/бюджетната лини€ (финансови€ план) и на процедури за възлагане на обществени поръчки, и по преценка проверка на м€сто на изпълнението на дейността, като се провер€ва едновременно:

т.1. —ъответствието на разхода с планираното в проекта/бюджетната лини€ (финансови€ план);

т.2. ƒействителността на извършени€ разход Ц дали действително разходът е разплатен от Ѕенефициента (партньора) на изпълнител€ или служител€ на Ѕенефициента (партньора) в периода на изпълнение на договора, освен в случаите на опростени възможности за финансиране, съгласно чл.67, параграф 1, първа алине€, букви б), в) и г) на –егламент є1303/2013;

т.3. ƒали декларираната от бенефициента в искането за плащане дейност, за ко€то той е платил разхода, е изпълнена качествено и в срок;

т.4. ƒали възлагането на дейността, за ко€то е платен разходът, е извършено в съответствие с българското и европейското законодателство.

т.5. ƒали са представени доказателства за реалното изпълнение на вс€ка дейност, за ко€то е платен разходът.

(2) ”ќ на ќѕ–– извършва проверка (верификаци€) по ал.1 и на разходи, които се разплащат на бенефициента на принципа на опростеното финансиране по чл.67 І 1 от –егламент є1303/2013 г.

т.1 ”ќ извършва проверка на документи, които са основание за признаване на разхода при прилагане чл.67 І 1, буква б-г от –егламент є1303/2013 г.

(3) ”ќ на ќѕ–– верифицира (одобр€ва) и разплаща проверените разходи, само ако същите отговар€т на услови€та за допустимост, описани в ал.1 и –аздел ’≤≤.

4) ƒо приключване на проверката по верификаци€, ”ќ на ќѕ–– не разплаща, а Ѕенефициентът н€ма право да претендира разплащане, като ”ќ на ќѕ–– се позовава на чл.74 и чл.78, с цел да се предотврати разплащане на недопустим разход. ”ќ на ќѕ–– има право да не разглежда искането за плащане и да предприеме допълнителни проверки, включително проверки на м€сто по чл.98 при необходимост, за да се увери, че посочените разходи са целесъобразни и допустими.

„л.83. ¬сички отчети и документи, представл€ващи основани€ за плащане, се считат за одобрени, след като ”ќ на ќѕ–– изпрати положителен писмен отговор до Ѕенефициента, придружен с необходимите документи.

„л.84. ¬ случай, че се установи, че разходът не съответства на услови€та за допустимост по чл.82, ал.1 и ал.2 и –аздел ’≤≤, ”ќ на ќѕ–– не го одобр€ва (не верифицира), като уведом€ва за това Ѕенефициента и при необходимост назначава допълнителни проверки.

„л.85. (1) —траните се съглас€ват да се прилага ћетодологи€та за определ€не на финансови корекции, приета с ѕћ— є 134/2010 г. или ћетодическите указани€ за определ€не на финансови корекции, приети със «аповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството. ¬ такива случаи ”ќ на ќѕ–– може да изиска раз€снени€, поправки или допълнителна информаци€, които тр€бва да бъдат предоставени в срок с точна дата, посочен в уведомлението до Ѕенефициента.

(2) Ѕенефициентът има право да подаде възражение в рамките на определени€ в уведомлението срок, придружено с доказателства, срещу констатаци€та на ”ќ на ќѕ–– за непризнаване на разходите,

„л.86. ”ќ на ќѕ–– си запазва правото да извърши финансова корекци€ върху бюджета на проекта/бюджетната лини€ (финансови€ план) в съответствие с ћетодологи€та за определ€не на финансови корекции, приета с ѕћ— є 134/2010 г. или ћетодическите указани€ за определ€не на финансови корекции, приети със «аповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството (ѕриложение ћ към ƒоговора), или в съответствие с ѕриложени€та » към ƒоговора, ако резултатите от проекта/бюджетната лини€ (финансови€ план) не са постигнати, качеството на постигнатите резултати е незадоволително, налице е техническа грешка или по препоръка на одитиращи, сертифициращ органи или ≈вропейска комиси€, както и при неспазване на националното и европейско законодателство.

„л.87. (1) Ѕенефициентът е длъжен да осигури доклад за фактически констатации от квалифициран одитор, физическо или юридическо лице, или от звеното за вътрешен одит към бенефициента за проект/бюджетна лини€ (финансов план) с размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ над 200 000 лв.(ако е приложимо).

(2) ƒокладът за фактически констатации по проекта/бюджетна лини€ (финансови€ план), изготвен от квалифициран одитор, физическо или юридическо лице, или от звеното за вътрешен одит към бенефициента, се прилага към окончателното искане за плащане по проекта/бюджетна лини€ (финансови€ план).

(3) «а вс€ко искане за плащане по проекта, когато е приложимо, одиторът провер€ва дали декларираните от Ѕенефициента разходи са действително направени, точни и допустими в съответствие с ƒоговора, и изготв€ доклад за фактически констатации.

(4) Ѕенефициентът предостав€ на одитора пълен достъп до проекта/бюджетна лини€ (финансови€ план), както е предвидено това в чл.15, чл.17 и при услови€та на чл.98.

(5) ƒокладът за фактически констатации, придружаващ искането за окончателно плащане, обхваща всички разходи, които не са обхванати от предходни доклади за заверка на разходи.

„л.88. ”ќ на ќѕ–– извършва плащани€та в български лева, съгласно разпоредбите на ƒоговора.

–аздел ’V

—„≈“ќ¬ќƒЌ» ќ“„≈“». “≈’Ќ»„≈— » » ‘»ЌјЌ—ќ¬» ѕ–ќ¬≈– »

„л.89. (1) Ѕенефициентът е длъжен да води точна и редовна документаци€ и счетоводна отчетност, отраз€ващи изпълнението на проекта/бюджетна лини€ (финансови€ план), използвайки подход€ща и адекватна електронна система.

(2) Ѕенефициентът осъществ€ва хронологично, двустранно и аналитично счетоводно записване и състав€ финансовите отчети в съответствие с изисквани€та и основните счетоводни принципи на «акона за счетоводството.

(3) —четоводната система може да е неразделна част от текущата счетоводна система на Ѕенефициента или допълнение към не€.

(4) —четоводната и друг тип отчетност по проекта/бюджетна лини€ (финансови€ план) следва да позвол€ва събирането на необходимите данни за осъществ€ване на финансово управление, мониторинг, верифициране на разходите, одит и оценка.

„л.90. Ѕенефициентът е длъжен да води подробна счетоводна отчетност, ко€то да е достатъчна за установ€ване и прослед€ване на възстановим и невъзстановим данък върху добавена стойност по проекта/бюджетна лини€ (финансови€ план), предмет на ƒоговора.

„л.91. (1) Ѕенефициентът Ц бюджетно предпри€тие - се задължава да прилага подхода по ƒƒ— є 06/04.04.2008 на ћинистерство на финансите - ƒирекци€ Дƒържавно съкровищеФ, като гарантира, че неусвоени средства и други, които не попадат в дерогациите, описани в чл.65 І8 на –егламент 1303/2013 г. ще се превеждат по Дтранзитната сметкаФ, ко€то е свързана с десетразр€дни€ код на бенефициента.

(2) Ѕенефициентът Ц община - се задължава да прилага подхода по ƒƒ— є07/04.04.2008 г. на ћинистерство на финансите - ƒирекци€ Дƒържавно съкровищеФ, като гарантира, че подлежащите на възстанов€ване неусвоени средства и други, които не попадат в дерогациите, описани в чл.65 І8 на –егламент 1303/2013 г., ще се превеждат по Дтранзитна сметкаФ на ”правл€ващи€ орган на ќѕ–– 2014-2020 г.

„л.92. Ѕенефициентът гарантира, че данните, посочени в отчетите (междинни технически и окончателен технически), предвидени в чл.26, отговар€т на тези в счетоводната му система и документаци€ и са налични до изтичане на сроковете за съхранение на същата.

„л.93. ”ќ на ќѕ–– извършва проверки на м€сто при Ѕенефициента след оценка на риска и/или изготв€не на представителна извадка и/или при искане за възстанов€ване на средства.

„л.94. ”ќ на ќѕ–– изготв€ √одишен план за проверките на м€сто и уведом€ва бенефициента за планираните дати на проверки на м€сто непосредствено преди самата проверка.

„л.95. ”ќ на ќѕ–– има право, ако счете за необходимо, да извършва извънредни проверки на м€сто, без да уведом€ва предварително Ѕенефициента за това.

„л.96. ¬сички препоръки, направени от страна на ”ќ на ќѕ–– в резултат на направена документална проверка или проверка на м€сто, следва да бъдат изпълнени от бенефициента в указани€ от ”ќ на ќѕ–– срок, освен при наличие на обективна невъзможност за изпълнението им.

„л.97. ”ќ на ќѕ–– може да извършва проверки за прослед€ване на изпълнението на препоръките, направени в резултат от документалните проверки или проверките на м€сто.

„л.98. (1) Ѕенефициентът е длъжен да допуска ”ќ на ќѕ––, —ертифициращи€ орган, националните одитиращи и контролни органи, ƒирекци€ Д«ащита на финансовите интереси на ≈вропейски€ съюз", ћ¬– (ј‘ ќ—),†≈вропейската комиси€, ≈вропейската служба за борба с измамите, ≈вропейската сметна палата и/или техни представители и външни одитори, извършващи проверки съгласно член 15, да провер€ват, посредством проучване на документаци€та му или проверки на м€сто, изпълнението на проекта/бюджетна лини€ (финансови€ план), и да проведат пълен одит, при необходимост, въз основа на разходнооправдателните документи, приложени към счетоводните отчети, счетоводната документаци€ и други документи, свързани с финансирането на проекта/бюджетна лини€ (финансови€ план). “ези проверки могат да се провеждат в срок до 3 (три) години след приключването на ќперативната програма по отношение на договорите за предостав€не на безвъзмездна финансова помощ по ≈вропейските структурни и инвестиционни фондове в съответствие с изисквани€та на –егламент є 1303/2013 г. на —ъвета, както и до приключване на евентуални административни, следствени или съдебни производства.

(2) ќсвен указаното в ал.1, Ѕенефициентът е длъжен да допусне ”ќ на ќѕ––, —ертифициращи€ орган, националните одитиращи органи, ≈вропейската служба за борба с измамите и/или техни представители и външни одитори, извършващи проверки съгласно член 15, да извършат проверки и инспекции на м€сто в съответствие с процедурите, предвидени в законодателството на ≈вропейската общност за защита на финансовите интереси на ≈вропейските общности срещу измами и други нарушени€, както и приложимото национално законодателство.

(3) «а изпълнение на целта по ал.2 Ѕенефициентът е длъжен да предостави на служителите или представителите на ”ќ на ќѕ––, —ертифициращи€ орган, националните одитиращи и контролни органи, ƒирекци€ Д«ащита на финансовите интереси на ≈вропейски€ съюз", ћ¬– (ј‘ ќ—), ≈вропейската комиси€, ≈вропейската служба за борба с измамите, ≈вропейската сметна палата и външни одитори достъп до местата, където се осъществ€ва проектът/бюджетна лини€ (финансови€т план), в това число и достъп до неговите информационни системи, както и до всички документи и бази данни, свързани с финансово-техническото управление на проекта/бюджетна лини€ (финансови€ план), както и да направи всичко необходимо, за да улесни работата им. ƒостъпът, предоставен на служителите или представителите на ”ќ на ќѕ––, —ертифициращи€ орган, националните одитиращи органи, ≈вропейската комиси€, ≈вропейската служба за борба с измамите, ≈вропейската сметна палата и външни одитори, тр€бва да бъде поверителен спр€мо трети страни без ущърб на публично-правните им задължени€. ƒокументите тр€бва да се съхран€ват на достъпно м€сто и да са архивирани по начин, който улесн€ва проверката, а Ѕенефициентът следва да уведоми ”ќ на ќѕ–– за точното им местонахождение.

„л.99. Ѕенефициентът гарантира, че правата на ”ќ на ќѕ––, —ертифициращи€ орган, националните одитиращи органи, ≈вропейската комиси€, ≈вропейската служба за борба с измамите, ≈вропейската сметна палата и външни одитори ще се упражн€ват равноправно, при еднакви услови€ и в съответствие с еднакви правила и по отношение на неговите изпълнители.  огато изпълнител на Ѕенефициента е международна организаци€, се прилагат споразумени€ за проверки, сключени между тази организаци€ и ≈вропейската комиси€.

„л.100. Ѕенефициентът е длъжен да поддържа система за деловодство, архивиране и съхран€ване на документите, свързани с изпълнението на ƒоговора, в съответствие с указани€та на –ъководител€ на ”ќ на ќѕ––.

–аздел ’VI

ƒ¬ќ…Ќќ ‘»ЌјЌ—»–јЌ≈

„л.101. (1) Ѕенефициентът се задължава да не допуска двойно финансиране на дейности по проекта/бюджетна лини€ (финансови€ план) от други източници или финансови инструменти на ≈вропейски€ съюз или други донорски програми.

(2) ¬сички разходооправдателни документи по договори с изпълнители, следва да включват текст: Д–азходът е по договор за безвъзмездна помощ є........ по ќѕ–– 2014-2020 г.Ф

„л.102. (1) ¬ случай на двойно финансиране, Ѕенефициентът уведом€ва незабавно ”ќ на ќѕ––.

(2) Ѕенефициентът не представ€ искане за плащане за тази дейност или възстанов€ва неправомерно получените суми по отношение на тази дейност в срок определен от ”ќ на ќѕ–– и по реда, определен в –аздел ’V≤≤≤.

„л.103. ¬ случай че ”ќ на ќѕ–– установи по безспорен начин (включително при проверка на м€сто) наличието на двойно финансиране за дейност по проекта/бюджетна лини€ (финансови€ план) на Ѕенефициента, той изисква от Ѕенефициента преустанов€ване на дейността или възстанов€ване на неправомерно получените суми в определен от него срок и по реда на –аздел ’V≤≤≤.

–аздел ’V≤I

ќ ќЌ„ј“≈Ћ≈Ќ –ј«ћ≈– Ќј ‘»ЌјЌ—»–јЌ≈“ќ, ѕ–≈ƒќ—“ј¬≈Ќќ ќ“

”ќ Ќј ќѕ––

„л.104. ќбщата сума, ко€то ”ќ на ќѕ–– ще изплати на Ѕенефициента, не може да надвишава максимални€ размер на помощта, предвиден в ƒоговора.

„л.105. (1) Ѕенефициентът приема, че безвъзмездната финансова помощ не може при никакви обсто€телства да му носи печалба и тр€бва да бъде ограничена до сумата, необходима за възстанов€ване на разходите по проекта/бюджетна лини€ (финансови€ план) след приспадане на генерираните при изпълнението на проекта нетни приходи.

(2) —ъгласно чл. 61 от –егламент (≈—) є 1303/ 2013 г., Днетни приходиУ означава паричните потоци, заплащани директно от потребителите на стоки и услуги, предоставени с операци€та, като такси, заплащани директно от потребителите за използването на инфраструктура, продажбата или отдаването под наем на зем€ или сгради или плащани€та за услуги минус всички оперативни разходи и разходи за подм€на на недълготрайно оборудване за съответни€ период. √енерираните от операци€та икономии от оперативните разходи се разглеждат като нетни приходи, освен ако не са компенсирани от равностойно намал€ване на субсидиите за дейността.

(3)  огато не всички инвестиционни разходи са допустими за финансиране по оперативната програма, нетните приходи се разпредел€т пропорционално между допустимите и недопустимите части от инвестиционните разходи.

„л.106. (1) –азмерът на безвъзмездната финансова помощ по ƒоговора е дължим до размера на верифицираните допустими разходи по –аздел ’≤≤, извършени от Ѕенефициента.

(2) Ќедопустими разходи не подлежат на верифициране от ”ќ на ќѕ–– на Ѕенефициента, включително разходи, представл€ващи финансови корекции, определени за сметка на бенефициента.

–аздел ’V≤≤I

Ќ≈–≈ƒЌќ—“»

„л.107. Ѕез да противоречи на легалната дефиници€ в чл.2, т. 36 от –егламент 1303/2013 г., за нередност по ƒоговора се счита: вс€ко действие или бездействие на стопански субект, което има или би имало като последица нанас€нето на вреда на общи€ бюджет по проекта/бюджетна лини€ (финансови€ план), като бъде отчетен неоправдан (недопустим) разход.

„л.108. «а нередност се счита вс€ко нарушение в процедурата за избор на изпълнители, вс€ко неправомерно плащане към изпълнители по проекта/бюджетна лини€ (финансови€ план), вс€ко неправомерно отчитане на дейности по проекта/бюджетна лини€ (финансови€ план), което би довело до изплащането на неоправдани разходи и други.

„л.109. (1) Ѕенефициентът се задължава незабавно да докладва на ”ќ на ќѕ–– всички заподозрени и/или доказани случаи на измама и/или нередност.

(2) ƒокладът по ал.1 се предостав€ в срок до 3 (три) работни дни от узнаването на нередността.

„л.110. Ѕенефициентът е длъжен да установи и прилага подход€ща система за разкриване, отчитане, докладване и последващо разрешаване на всички регистрирани случаи на нередност по проекта/бюджетна лини€ (финансови€ план), както и да създаде и поддържа досие за всеки случай на установена нередност.

„л.111. Ѕенефициентът е длъжен да уведоми всички свои служители, работещи по изпълнението на проекта/бюджетна лини€ (финансови€ план), относно определението за нередност и да ги задължи да докладват на ръководството на бенефициента всеки случай на подозрение и/или доказани случаи на нередност, съгласно установена процедура от Ѕенефициента.

„л.112. ¬ случай на докладвана към ръководството на Ѕенефициента нередност, последни€т се задължава незабавно да уведоми ”ќ на ќѕ–– с прилагане на пълна информаци€ относно нередността.

„л.113. ¬ случай че ”ќ на ќѕ–– или друг компетентен орган при изпълнението на задължени€та си по чл.122 І2 от –егламент є1303/2013 г. установи нередност или измама, Ѕенефициентът е длъжен да възстанови всички финансови корекции - неправомерно изплатени суми по нередността, заедно с дължимите лихви по реда, предвиден в –аздел ’V≤≤≤ от насто€щите ќбщи услови€.

„л.114. Ѕенефициентът е длъжен да отчита нередностите и финансовите корекции по ƒоговора в поддържаната от него счетоводна система.

„л.115. ¬ъв всички случаи, когато Ѕенефициентът възстанови дължимите от него суми по нередности, той е задължен да ги осчетоводи в счетоводната си система.

„л.116. (1) ¬ случай, че ”ќ на ќѕ–– при спазване на задължени€та си по чл.122 І 2 от –егламент 1303/2013 г. установи нередност в процедура по възлагане на обществена поръчка по проекта/бюджетна лини€ (финансови€ план) или нарушени€ при изпълнение на договор за обществена поръчка, се прилага процедурата, разписана в ћетодологи€та за определ€не на финансови корекции във връзка с нарушени€, установени при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и на договори по проекти, съфинансирани от —труктурните фондове,  охезионни€ фонд на ≈вропейски€ съюз, ≈вропейски€ земеделски фонд за развитие на селските райони, ≈вропейски€ фонд за рибарство и фондовете от ќбщата програма "—олидарност и управление на миграционните потоци", приета с ѕћ— є 134 от 2010 г. (ѕриложение ћ към ƒоговора).

(2) ¬ случай, че ”ќ на ќѕ–– при спазване на задължени€та си по чл.122 І 2 от –егламент 1303/2013 г. установи други нередности, несвързани с процедура по възлагане на обществена поръчка и/или изпълнението на договор за обществена поръчка, се прилага процедурата, разписана в ћетодическите указани€ за определ€не на финансови корекции, приети със «аповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството (ѕриложение ћ към ƒоговора).

„л.117. (1) ‘инансови корекции за нередности по чл. 116, които са за сметка на бенефициента, не се възстанов€ват от ”ќ на ќѕ–– към подаденото от бенефициента искане за плащане по проекта/бюджетна лини€ (финансови€ план) (не се верифицират) в съответствие с чл.106, а когато начисл€ването на финансови корекции е извършено след осъществено плащане по –аздел ’≤≤≤ от ƒоговора, се прилагат клаузите на –аздел ’V≤≤≤.

(2) ”ќ на ќѕ–– не прилага към бюджета на проекта/финансови€ план на бюджетната лини€ финансови корекции за нередности по чл.116, които не следва да са за сметка на бенефициента на основание чл.10, ал.6 от ћетодологи€та за определ€не на финансови корекции във връзка с нарушени€, установени при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и на договори по проекти, съфинансирани от —труктурните фондове,  охезионни€ фонд на ≈вропейски€ съюз, ≈вропейски€ земеделски фонд за развитие на селските райони, ≈вропейски€ фонд за рибарство и фондовете от ќбщата програма "—олидарност и управление на миграционните потоци", приета с ѕћ— є 134 от 2010 г. и не намал€ва стойността на безвъзмездна финансова помощ с размера на наложената корекци€.

(2) ¬ случаите на ал.1 ”ќ на ќѕ–– налага финансовата корекци€, като намал€ва стойността на допустимите разходи по засегнати€ договор, включени в доклад по сертификаци€ и деклараци€ за допустимите разходи съгласно чл.13, ал.3 от ћетодологи€та за определ€не на финансови корекции във връзка с нарушени€, установени при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и на договори по проекти, съфинансирани от —труктурните фондове,  охезионни€ фонд на ≈вропейски€ съюз, ≈вропейски€ земеделски фонд за развитие на селските райони, ≈вропейски€ фонд за рибарство и фондовете от ќбщата програма "—олидарност и управление на миграционните потоци", приета с ѕћ— є 134 от 2010 г.

–аздел ’IX

¬Џ«—“јЌќ¬я¬јЌ≈

„л.118. Ѕенефициентът се задължава да възстанови на ”ќ на ќѕ–– всички вреди като недължимо платени и надплатени суми, както и неправомерно получените или неправомерно усвоените средства, включително свързаното с т€х национално съфинансиране, както и на дължимите лихви по тези суми.

„л.119. (1) ”ќ на ќѕ––, в 10-дневен срок от установ€ване на недължимо платените и надплатените суми, както и на неправомерно получените или неправомерно усвоените средства, изпраща покана до Ѕенефициента да плати доброволно задължението си в двуседмичен срок (14 календарни дни ) от получаване на поканата.

(2) ¬ поканата за доброволно възстанов€ване до бенефициента ”ќ на ќѕ–– посочва размера на дължимите суми, срока за възстанов€ването им, данни за банковата сметка, по ко€то да бъдат възстановени, както и реда, по които ”ќ на ќѕ–– да бъде уведомен от бенефициента за доброволно възстановените суми. ¬ поканата се посочват и възможните санкции и процедури, в случай че изискването за възстанов€ване на дължимите суми не бъде изпълнено в указани€ срок.

(3) ¬ случай, че Ѕенефициентът не възстанови по реда на ал.2 изисканите суми в това число и тези, представл€ващи финансови корекции, ”ќ на ќѕ–– може да извърши прихващане от вс€какви суми, дължими от него на Ѕенефициента по силата на този ƒоговор.

(4) ¬ случай че не е възможно прихващане по ал.3, ”ќ на ќѕ–– има право да уведоми Ќационалната агенци€ по приходите за необходимостта от предприемане на действи€ по принудителното им събиране съгласно реда, предвиден в българското законодателство.

„л.120. јко след приключване на проекта/бюджетна лини€ (финансови€ план) или по време на изпълнение на проекта/бюджетна лини€ (финансови€ план) в случай на препоръка от ≈вропейската комиси€, ќдитиращи€ орган, —ертифициращи€ орган, националните одитни органи и други компетентни органи, и/или на база техни констатации бъде поискано налагането на финансови корекции по ƒоговора, Ѕенефициентът се задължава да възстанови сумите на финансовите корекции на ”ќ на ќѕ–– в указни€ размер и срок по реда на чл.119.

„л.121. ѕри изпълнението на проекта/бюджетна лини€ (финансови€ план) Ѕенефициентът е длъжен да включи клаузи за възстанов€ване на неправомерно платени средства или спиране на разплащане на такива средства в договорите, подписани от него в качеството му на възложител за услуги, доставки или строителство, с цел гарантиране на доброто финансово управление и контрол и възвращаемостта на причинената вреда по вина на съответни€ изпълнител.

„л.122. Ѕанковите такси, свързани с връщането на дължими суми на ”ќ на ќѕ––, са изц€ло за сметка на Ѕенефициента.

–аздел ’’

ѕ–»Ћќ∆»ћќ «ј ќЌќƒј“≈Ћ—“¬ќ » ”–≈∆ƒјЌ≈ Ќј —ѕќ–ќ¬≈

„л.123. ѕо отношение на насто€щите ќбщи услови€ и сключени€ ƒоговор се прилага законодателството на –епублика Ѕългари€.

„л.124. —траните са длъжни да положат всички усили€, за да постигнат уреждане на възникнали между т€х спорове по взаимно съгласие. ¬с€ка от страните е длъжна да отговори в срок до 10 (десет) работни дни на искане на другата страна за уреждане на възникнал спор по взаимно съгласие. —лед изтичането на този срок, или опитите за уреждане на спора не са довели до резултати в срок до 20 (двадесет) работни дни от датата на първото искане, вс€ка от страните може да защити правата си по предвидени€ от закона ред чрез исково производство по реда на √ѕ .

–аздел ’’I

 ќћ”Ќ» ј÷»я

„л.125. (1)  омуникаци€та между страните се извършва съобразно разписаното в клаузите на ƒоговора за предостав€не на безвъзмездна финансова помощ.

(2) ÷€лата кореспонденци€ и подаване на искани€та за плащане се извършва чрез »—”Ќ 2020. »нформационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ≈вропейски€ съюз за програмни€ период 2014-2020 (»—”Ќ 2020) обслужва всички административни структури, участващи в процеса на управление, наблюдение и контрол на средствата от —труктурните фондове на ≈— независимо от т€хното местоположение на територи€та на –епублика Ѕългари€. ћодулът за Д≈-управление на проектиУ е достъпен на интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/Report

(3) — помощта на модула бенефициентът има възможност да управл€ва договорите си за безвъзмездна финансова помощ (Ѕ‘ѕ), да се отчита електронно и да осъществ€ва комуникаци€ с управл€ващи€ орган (”ќ). »нформаци€ относно работа със системата е предоставена в Д–ъководство за работа със систематаУ, на следни€ електронен адрес: https://eumis2020.government.bg/Report/s/Home/Manual, също така и в Д»нструкци€ за бенефициентите по ќперативна програма Д–егиони в растеж" 2014 - 2020 относно отчитането на договорите за безвъзмездна финансова помощ в информационна система за управление и наблюдение на средствата от ≈— в Ѕългари€ 2020 (»—”Ќ 2020)У, публикувана на интернет страницата на програмата.ѕохожие работы:

Ђћатериал подготовлен педагогом-психологом ÷ентра ƒиалог ѕеровской ќ. ј.  лассный час дл€ учащихс€ 6-7-х классов “ема: "ѕодросток и закон" ‘ормы проведени€: проблемные ситуации, беседа, учебна€ дискусси€, работа в группах, элементы тренинга, применение »“. ћатериально-техническое обеспечение:†аудиозапись рассказ...ї

Ђѕравительство –оссийской ‘едерации ‘едеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образовани€ "Ќациональный исследовательский университет "¬ысша€ школа экономики" ‘акультет ћировой Ёкономики и ћировой ѕолитики ќтделение ћеждународные...ї

Ђћ»Ќ»—“≈–—“¬ќ ¬Ќ”“–≈ЌЌ»’ ƒ≈Ћ –ќ——»…— ќ… ‘≈ƒ≈–ј÷»» ѕ – »   ј 3 " 15 " декабр€ 2014 г. є 1110 ћосква ќб организации учета уведомлений об иной оплачиваемой работе ¬ соответствии с ‘едеральным законом от 25 декабр€ 2008 г. є 273-‘« "ќ противодействии коррупции" и в цел€х недопущени€...ї

Ђ√енеральна€ прокуратура –оссийской ‘едерации стала соорганизатором VIII ¬сероссийского конкурса социальной рекламы "Ќовый ¬згл€д. ѕрокуратура против коррупции". √енеральна€ прокуратура –оссийской ‘едерации выступила соорганизатором VII...ї

Ђ"—оциальна€ защита†Ч ¬осток" в —а€нском районе 18 марта в зале заседаний администрации —а€нского района прошло заседание јссоциации "—оциальна€ защита Ц ¬осток" ¬ наш район прибыли 46 руководителей ”правлений (ќтделов) социальной защиты населени€ нашего кра€, директора социальных учреждений городов и...ї

ЂI.ќбщее положение о прохождении филиала военно-врачебна€ комисси€-1 ‘ ”« ћ—„-74 ‘—»Ќ –оссии (далее Ц ¬¬ -1) јдрес ¬¬ : 454091, г. „ел€бинск, улица III »нтернационала, д. 116, 4-й этаж (первой очереди строительства). ¬рем€ р...ї

Ђћ»Ќ»—“≈–—“¬ќ ќЅ–ј«ќ¬јЌ»я » Ќј” » –ќ——»…— ќ… ‘≈ƒ≈–ј÷»» ‘≈ƒ≈–јЋ№Ќќ≈ √осударственное автономЌќ≈ образовательное учреждение высшего образовани€ "Ќовосибирский Ќј÷»ќЌјЋ№Ќџ… »——Ћ≈ƒќ¬ј“≈Ћ№— »… государственный университет"(нќ¬ќ—»Ѕ»–— »… √ќ—”ƒј–—“...ї

Ђ“ема 5. —татистика образовани€ и культуры5.1. ќбразование как объект статистического изучени€ и источники данных о его состо€нии и развитии5.2.ќсновные статистические индикаторы развити€ образовани€ в –еспублике Ѕеларусь5.3. —татистическое изучение дошкольного и общего среднего образовани€5.4. —тати...ї

Ђ омментарий к √ќ—“ – 55025-2012 " абели силовые с пластмассовой изол€цией на номинальное напр€жение от 6 до 35 к¬ включительно. ќ“”" ћ. .  аменский, канд. техн. наук, зам. заведующего отделением ќјќ...ї

ЂINCLUDEPICTURE C:\\Users\\E\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml\\wpsD3E1.tmp.png \* MERGEFORMATINETќЅў≈—“¬ќ — ќ√–јЌ»„≈ЌЌќ…ќ“¬≈“—“¬≈ЌЌќ—“№ё "ћјЋјя √≈Ќ≈–ј÷»я" 634102, Ќовосибирск, ”л. —оветска€ 5 “ел./факс: (383) 375-45-00 “ел./факс: (383) 264-48-89 e-mail: info@smallgeneration.ru www.smallgeneration.ruќѕ–ќ—Ќџ… Ћ»—“ дл€ заказа и со...ї

Ђѕравительство –оссийской ‘едерации ‘едеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образовани€ "Ќациональный исследовательский университет "¬ысша€ школа экономики" ‘акультет ћировой Ёкономики и мировой политики  афедра ћеждуна...ї

Ђ¬одные артерии Ѕеларуси, истори€ строительства перспективы развити€. √.». ѕарфенюк язатронулэтутему именно потому, что дл€ успешного развити€ипроцветани€нашей страны мы просто об€заны использовать весьимеющийс€унаспотенциал, поэтомунаследиенашихпр...ї

Ђ∆идкое мыло "CARE LUXE" ∆идкое мыло эффективно очищает гр€зь, масла, жиры с кожи рук. ”бивает бактерии, микробы. «ащищает и см€гчает кожу, благодар€ вход€щему в состав глицерину. ќбласти прим...ї

Ђ“итульный лист ќсновы воднобалансовых расчетовќдними из важнейших приемов расчетов гидрологических характеристик €вл€ютс€ расчЄты речного стока и элементов водного баланса речных водосборов. Ќаиболее нагл€дно п...ї

Ђќглавление TOC \o 1-3 \h \z \u ¬ведение PAGEREF _Toc478149310 \h 31. Ћитобзор. PAGEREF _Toc478149311 \h 42. ¬ыбор компонентов дл€ создани€ метеостанции. PAGEREF _Toc478149312 \h 63. ѕроектирование метеостанции на базе Arduino. PAGEREF _Toc478149313 \h 84. —борка метеостанции. PAGEREF _...ї

Ђѕ ≈ – ≈ „ ≈ Ќ №Ќќ–ћ Ѕ≈—ѕЋј“Ќќ… ¬џƒј„» —ѕ≈÷»јЋ№Ќќ… ќƒ≈∆ƒџ, —ѕ≈÷»јЋ№Ќќ…ќЅ”¬» » ƒ–”√»’ —–≈ƒ—“¬ »Ќƒ»¬»ƒ”јЋ№Ќќ… «јў»“џ —ќ“–”ƒЌ» јћ „√ћј є п/пЌаименование профессий и должностей Ќаименование специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты Ќорма выдачи, на год (штуки,пары, комплекты) ѕункт типо...ї

Ђ¬Џѕ–ќ—» » ќ“√ќ¬ќ–» ѕќ ѕ–ќ÷≈ƒ”–ј BG161PO003-2.1.14 Д“≈’ЌќЋќ√»„Ќј ћќƒ≈–Ќ»«ј÷»я ¬ ћјЋ » » —–≈ƒЌ» ѕ–≈ƒѕ–»я“»яФ ¬Џѕ–ќ— є 200)ћол€ за отговор на следни€ въпрос:¬ раздел I, т. 6.1 от ‘орумл€ра за кандидатстване се посочва информаци€ за проекти, които са приключили къ...ї

ЂЌаименование ƒоговоры EPC в –еспублике  азахстан Ћектор ≈ржан≈симханов, ѕартнер ёридической фирмы "GRATA", –уководитель департаментов  онтрактное право, Ќедропользование, Ќедвижимость ƒата проведени€ 28 марта, 2014 года ће...ї

Ђ”“¬≈–∆ƒјё «аведующий кафедрой общего землеведени€ и гидрометеорологии _ ѕ.—. Ћопух " 31 " марта 2017 г., пр. є 8 ¬опросы к зачету по учебной дисциплине "»нженерна€ геоморфологи€" дл€ специальности 1-31 02 03  осмоаэрокартографи€ »нженерна€ геоморфологи€ как наука. ќбъект и предмет исследовани€. ћесто инженерной геоморфологии в системе фундам...ї

Ђ»нформаци€ о технической возможности использовани€ кассового оборудовани€ дл€ работы с деноминированными денежными знаками –еспублики Ѕеларусь образца 2009 года (ѕќƒ√ќ“ќ¬Ћ≈Ќ Ќј ќ—Ќќ¬јЌ»» —¬≈ƒ≈Ќ»…, ѕ–≈ƒ—“ј¬Ћ≈Ќџ’ «јя¬»“≈Ћяћ»  ј——ќ¬ќ√ќ ќЅќ–”ƒќ¬јЌ»я)–егистрационный номер в соответствии с классифи каци...ї

ЂЋ»÷≈Ќ«»ќЌЌџ… ƒќ√ќ¬ќ– N о предоставлении права использовани€ секрета производства (ноу-хау) г. _ г., именуем в дальнейшем Ћицензиар, в лице, действующ на основании _, с одной стороны, и,...ї

Ђ1 вариант1) »онна€ св€зь между атомами имеет место в1) –—13 2) SO2 3) Na3P 4) HC12)  ака€ пара элементов образует наиболее выраженную ионную св€зь1) Cu, F 2) C,N 3) Na, F 4) Li, Ca3)  овалентна€ св€зь имеет место в вещест...ї

Ђ ќћ»——»я “јћќ∆≈ЌЌќ√ќ —ќё«ј–≈Ў≈Ќ»≈ от 15 июл€ 2011 г. N 710ќ ѕ–»Ќя“»» “≈’Ќ»„≈— »’ –≈√Ћјћ≈Ќ“ќ¬“јћќ∆≈ЌЌќ√ќ —ќё«ј ќ Ѕ≈«ќѕј—Ќќ—“» ∆≈Ћ≈«Ќќƒќ–ќ∆Ќќ√ќѕќƒ¬»∆Ќќ√ќ —ќ—“ј¬ј, ќ Ѕ≈«ќѕј—Ќќ—“» ¬џ—ќ ќ— ќ–ќ—“Ќќ√ќ∆≈Ћ≈«Ќќƒќ–ќ∆Ќќ√ќ “–јЌ—ѕќ–“ј » ќ Ѕ≈«ќѕј—Ќќ—“» »Ќ‘–ј—“–” “”–џ ∆≈Ћ≈«Ќќƒќ–ќ∆Ќќ√ќ “–јЌ—ѕќ–“ј —писок измен€ющих документов (в ред...ї
 
2018 www.info.z-pdf.ru - ЂЅиблиотека бесплатных материалов - интернет документыї

ћатериалы этого сайта размещены дл€ ознакомлени€, все права принадлежат их авторам.
≈сли ¬ы не согласны с тем, что ¬аш материал размещЄн на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.