WWW.INFO.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Интернет документы
 


«От създаването си през 2009 г. нееднократно е бил поставян в публичното пространство въпросът защо Български енергиен холдинг ЕАД (БЕХ) не провежда процедури за възлагане на обществени поръчки, ...»

Възложител ли е "Български енергиен холдинг" ЕАД на обществени поръчки?

Автор: адвокат Енчо Динев, адвокатско дружество "Точева и Мандажиева"

От създаването си през 2009 г. нееднократно е бил поставян в публичното пространство въпросът защо "Български енергиен холдинг" ЕАД ("БЕХ") не провежда процедури за възлагане на обществени поръчки, когато поръчва стоки и услуги. Застъпват се и двете противоположни мнения - както, че БЕХ не е секторен възложител по смисъла на Закона за обществени поръчки ("ЗОП"), така и че БЕХ следва да възлага обществени поръчки.

Какво представлява БЕХ?

БЕХ е създаден от правителството на тройната коалиция с цел консолидация на 5 енергийни дружества - Мини „Марица Изток”, ТЕЦ „Марица изток 2”, АЕЦ „Козлодуй”, НЕК и „Булгаргаз”. Целта – повишаване на конкурентоспособността им на регионалния и европейския пазар, увеличаване на ефективността и качеството на енергийните услуги, оптимизиране на разходите и управлението и осигуряване на модерни механизми за привличане на инвестиции. Всички тези дъщерни енергийни дружества са секторни възложители по смисъла на чл. 7а от ЗОП и понастоящем възлагат обществени поръчки.

Предметът на дейност на БЕХ е придобиване, управление, оценка и продажба на участия в търговски дружества, осъществяващи стопанска дейност в областите на производство, добива, преноса, транзита, съхранението, управлението, разпределението, продажбата и/или изкупуването на природен газ, електрическа енергия; топлоенергия, въглища, както и всякакви видове енергия и суровини за производството й, участие в управлението на такива дружества, финансирането им, придобиване, оценка, емитиране и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на горепосочените дружества, както и извършване на собствена производствена или търговска дейност.

Очевидно, БЕХ не извършва пряко дейности, свързани с електрическа енергия по смисъла на чл. 7а от ЗОП и поради тази причина не е секторен възложител. Предвид обстоятелството обаче, че от една страна капиталът на БЕХ е 100 % собственост на Държавата чрез Министерството на икономиката и енергетиката ("МИЕ"), а от друга страна БЕХ контролира 5 големи секторни възложителя на обществени поръчки, възниква въпросът: не се ли явява БЕХ публичноправна организация по смисъла на § 1, т. 21 от ЗОП?

Какво казва законът?

Съгласно параграф 1, т. 21 от Допълнителните разпоредби на ЗОП "Публичноправна организация" е юридическо лице, което независимо от неговия търговски или производствен характер е създадено с цел задоволяване на обществени интереси и за което е изпълнено някое от следните условия: повече от половината от членовете на неговия управителен или контролен орган се определят от МИЕ; обект е на управленски контрол от страна на МИЕ (възложител по чл. 7, т. 1 ЗОП). Тук следва да споменем, че Директива 2004/18/ЕО (ОВ, L 216/76 от 20 август 2009 г.), чиито изисквания са в въведени в ЗОП, съдържа по-тясно определение за публичноправна организация – по смисъла на директивата такава организация е юридическо лице, което обаче няма промишлен или търговски характер. Българският законодател е разширил това определение, включвайки изискването лицето да е с търговски характер.

Условията на параграф 1, т. 21 от ДР на ЗОП са изпълнени, но остава въпросът: създаден ли е БЕХ с цел задоволяване на обществени интереси? Както бе споменато по-горе, предметът на дейност формално не дава индикация, че БЕХ е създаден с цел задоволяване на обществени интереси. Тъй като обаче според българското търговско право предметът на дейност е примерен и неизчерпателен, далеч не може да се съди само по него каква е целта на БЕХ, а трябва да се анализират конкретните му действия, неговото място и взаимоотношения с останалите дружества от холдинговата структура.

Както е известно, отношенията, свързани с електрическа енергия, са предмет на регулиране в няколко аспекта – от една страна отношенията по производство, пренос и продажба на електрическа енергия са предмет на придобиване на специални права, което предопределя лицата, които осъществяват приходи от тази дейност, а от друга страна – ценообразуването на електрическата енергия е предмет също на държавно регулиране. Това води до необходимостта разходването на средствата, получени от тзи дейност, да бъде обект на контрол от обществото именно поради получаването им по силата на тези специални права.

Допълнителен аргумент в полза на становището, че БЕХ е публичноправна организация, е обстоятелството, че това дружество е създадено от държавен орган, който по презумпция винаги действа в обществен интерес. Освен това по силата на Търговския закон ("ТЗ") и устава си, БЕХ осъществява пълен контрол над дейността и търговската политика на дружества –секторни възложители на обществени поръчки. Поради безспорната значимост и обхват на засегнатите обществени интереси, свързани с тази дейност, целеното по-ефективно управление на дружествата от структурата на холдинга – възложители по ЗОП, което в крайна сметка цели по-ефективна защита на интересите както на самите дружества, така и на потребителите, се налага изводът, че БЕХ е организация за задоволяване на обществен интерес.

БЕХ представлява и публично предприятие по смисъла на параграф 1, т. 23 от ЗОП - търговец е по смисъла на ТЗ, върху който МИЕ може да упражнява пряко или косвено доминиращо влияние. А тези предприятия са възложители на обществени поръчки, само когато извършват една или няколко от дейностите, свързани с електрическа енергия. Следователно, като публично предприятие БЕХ не е длъжен да прилага ЗОП, когато изразходва собствени средства, за да покрива нужди на самия холдинг, несвързани по никакъв начин с дъщерните му дружества; както бе споменато по-горе, БЕХ не извършва пряко дейности, свързани с електрическа енергия. Не така обаче стои въпросът, когато БЕХ изразходва средства, за да покрие нужди на дъщерните си дружества по техни заявки, какъвто случай имаше през 2009 г. със закупуване на лизинг на автомобили за нуждите на дъщерните му дружества, които са възложители по ЗОП... В този случай е налице очевидно заобикаляне на закона.

Предвид значимостта на материята е препоръчително да бъде сезирана Агенцията за обществени поръчки, която да даде еднозначен отговор на горния въпрос чрез официално становище дали и при какви условия БЕХ е възложител на обществени поръчки.

Статията не представлява правно становище или съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Поради ограничения й обхват същата не претендира за изчерпателност по темата. За повече информация по засегнатите по-горе въпроси можете да се обърнете към автора на e-mail: dinev@tmlawoffice.bg или на www.tmlawoffice.bgПохожие работы:

«Документ предоставлен КонсультантПлюсРЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ПЕРМСКОГО КРАЯПРИКАЗ от 7 июня 2017 г. N СЭД-46-09-24-1ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ, ГОРЯЧЕЙВОДЫ В ЦЕЛЯХ СОДЕ...»

«Техническое творчество Тема 5. МЕТОДЫ ПОИСКА РЕШЕНИЙ ТВОРЧЕСКИХ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАЧ. (12 ЧАСОВ) Лекция 5.4. Алгоритмические методы: алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ), стратегия семикратного поиска, метод творческого тренинга КАРУС (стратегии КАРУС: К – комбинирование, А – аналог...»

«РЕФЕРЕНЦИЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Министерство на културата ИЗПЪЛНИТЕЛ: Дружество по ЗЗД Консорциум „ОПЕРА” ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО: РД11-02-27/03.05.2012 г. за извършване на строително-монтажни и консервационно-реставрационни работи по „Модерниза...»

«Уважаемые дамы и господа!ОАО "КАЗАНСКАЯ ЯРМАРКА" при поддержке: Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани, Союза строителей Республики Татарстан, Союза коммунальных предприятий Республики Татарст...»

«ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ "ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ДРУГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА" Сущность и классификация капитальных вложений. Объем и содержание технической документации по строительству. Основные положения догово...»

«УДК 621.3.049.77СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МИКРОПРОЦЕССОРОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ П.А. Казелин, В.А. Емашов Омский государственный технический университет, г.Омск, Россия В статье рассматриваются...»

«ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4Тема: Электронные и контактные релейные устройства. Цель: Изучение устройства и принципа работы релейных устройств; определение технического состояния релейных устройств автомобильного электрооборудования и снятие их ст...»

«centertopИП Данилов Андрей Сергеевич Республика Беларусь 212027 г.Могилёв, пр-т Шмидта,10-71 город Могилёв (vel)694-13-98; (мтс)844-13-99; (т/ф)48-13-98 УНП 790792730 E-mail: andrey.dani...»

«ДОНЕЦКИЙ ИНСТИТУТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТАФАКУЛЬТЕТ ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА Кафедра Строительство и эксплуатация пути и сооружений Э.А. Борисов В.В. ЮрченкоИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОДЕЗИЯ Методические указания к геодезической практике Раз...»
 
2018 www.info.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - интернет документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.