WWW.INFO.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Интернет документы
 


«BG161PO003-2.1.14 „ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ” ВЪПРОС № 200) Моля за отговор на следния въпрос: В раздел I, т. 6.1 от Форумляра за кандидатстване се посочва информация ...»

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА

BG161PO003-2.1.14 „ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ”

ВЪПРОС № 200)

Моля за отговор на следния въпрос:

В раздел I, т. 6.1 от Форумляра за кандидатстване се посочва информация за проекти, които са приключили към момента на кандидатстване. Кога Договарящият орган счита един проект за приключен:

след изтичане на крайният срок, посочен в договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, или след датата на подаване на финален технически и финансов отчет, или след датата на одобряване на представените финални отчети, или след датата на изплащане на окончателния размер на безвъзмездната финансова помощ;

Предварително Ви благодаря!

С пожелания за успехи:

Николай Николов

office@cmn-projects.com

30.11.2013 г.ОТГОВОР № 200)

Даден проект са счита за приключен, когато има извършено финално плащане от страна на Договарящия орган в съответствие с одобрения финален технически и финансов отчет по проекта.

ВЪПРОС № 201)

Здравейте, Относно: BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”.

Моля ако е възможно да ми отговорите:

1.Възможно ли е фирмата която е кандидатствала по процедурата, по време на етапа на оценка на проектното предложение, да се пререгистрира в нова фирма в която преминават всички активи и пасиви на старата фирма. Единствената промяна е, че съдружниците от трима стават двама.

2.Договора с консултанта за изготвяне на проектното предложение е на два етапа:

-пускане на фактура за част от договорираната сума и нейното получаване преди да бъде подадено проектното предложение.

-пускане на фактура за останалата част на договорираната сума и нейното получаване, след спечелването на проекта. Възможно ли е плащанията да се осъществят по този начин или трябва до подаването на проектното предложение да се пусне фактура за цялата стойност на договора, което от своя страна ще създаде проблеми с плащанията и ДДС.

3."Разходи за визуализация на проекта - до 2 бр. стикери към оборудване и до 2 бр. обозначителни табели (не повече от 2 000 лв. - моля, уточнете" само това ли е допустимо?

С уважение,

инж.Крум Георгиев

krumgeorgiev2004@yahoo.com30.11.2013

ОТГОВОР № 201)

1. и 2. Моля вижте публикувания отговор на въпрос № 173.

3. В т. 2.3.1.2. „Специфични допустими разходи по процедурата“ от Насоките за кандидатстване по елемент „Услуги“ е посочен максимално допустимият размер на разходите за визуализация на проекта - до 2 000 лв., като в случай че кандидатът желае да осъществи допълнителни дейности за визуализация, няма пречки това да бъде направено, но следва да имате предвид, че тези разходи ще бъдат за негова сметка.

ВЪПРОС № 202)

Уважаеми дами и господа,

Имаме следното питане:

При изчисляването на Нетните приходи от продажби през последната приключила финансова година(2012) – вземат ли се предвид и нетните приходи от продажби на свързани предприятия.

Благодаря за вниманието

Атанас Цветанскиa.tsvetanski@prioritybg.com

02.12.2013 г.

ОТГОВОР № 202)

Посочените в Насоките за кандидатстване специфични изисквания за минимални прагове за реализирани нетни приходи от продажби през последната приключила финансова година (2012 г.), както и финансовите данни, които се попълват във Формуляра за кандидатстване се отнасят за отделното предприятие-кандидат като самостоятелна икономическа единица, т.е. без да се вземат предвид неговите отношения на свързаност с други предприятия.

ВЪПРОС № 203)

Допустимо ли е прехвърлянето на ДМА и/или ДНА, придобити по проекта, на дъщерно дружество /100% собственост на кандидата/ преди изтичане на третата година от приключване на проекта? По проекта ще се стартира нова дейност, в допълнение на досегашната дейност на фирмата и тя ще се осъществява от създаденото за целта дъщерно дружество на кандидата.  

Благодаря предварително, 

Нина Цветанова 

ntsvetanova@abv.bg02.12.2013 г.

ОТГОВОР № 203)

Следва да имате предвид, че съгласно чл. 1.8. от Общите условия към финансираните по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: „В срок от три години след приключването на операцията за МСП, операция, включваща инвестиции в инфраструктура или производствени инвестиции не трябва да претърпи значително изменение, което произтича от промяна в характера на собствеността на елемент от инфраструктурата или от прекратяването на производствена дейност, и което засяга характера или условията на изпълнение на операцията или породи за дадено предприятие или публична организация недължими предимства.“

Предвид изложеното, в случай че горепосочените изисквания бъдат спазени, описаният във Вашия въпрос казус може да бъде счетен за допустим. В случай обаче, че не бъдат спазени условията по грантовия договор и общите условия към договорите предоставяне на безвъзмездна финансова повощ по ОП „Конкурентоспособност“, Договарящият орган може едностранно да прекрати съответния договор и/или да изиска възстановяване на верифицирани и изплатени средства по проекта.

ВЪПРОС № 204)

Здравейте,

Моля да изясните следните четири въпроса, възникнали при прегледа на документация за участие в открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” („Процедурата”):

1.    Моля, потвърдете, че, в случай че даден кандидат в процедурата подаде проектно предложение, включващо всички основни документи по т. 3.1.1.1) от Насоките за кандидатстване по Процедурата и някои от придружаващите документи по т. 3.1.1.2) от Насоките за кандидатстване по Процедурата, вследствие на което Оценителната комисия изиска от кандидата представяне на документи по т. 4, т. 7 и т. 10 („Документите”) от Раздел I.1 от Приложение Е „Критерии и методология за оценка на проектни предложения” („Критериите”) по Процедурата и кандидатът представи Документите, съобразно изискванията в т. 4, т. 7 и т. 10 от Раздел I.1 от Критериите, с дата на издаване до крайния срок, определен от Оценителната комисия, за представяне на Документите, то проектното предложение ще премине успешно етап „Административно съответствие” на оценката по Процедурата.

2.    Моля, потвърдете, че, в случай че предприятие „А” е микро през 2010 г., „малко” през 2011 г., „средно” през 2012 г. и се очертава да бъде „малко” през 2013 г., то към края на 2012 г. следва да се счита „малко”, а към края на 2013 г. следва се счита „средно”.

3.    Моля, потвърдете, че при проект с размер на БФП под 500’000.00 евро, изработването и поставянето на временно информационно табло и постоянна информационна табела представляват недопустим разход в раздел „Услуги”-> Визуализация, и не е необходимо такива да бъдат поставяни за сметка на кандидата/бенефициента.

4.    Моля, потвърдете, че придобиване на стационарни и/или преносими компютри („Компютрите”) се разглежда като допустим разход по Процедурата, в случай че на Компютрите се планира инсталирането на специализиран софтуер, допустим по Процедурата и Компютрите ще се използват само за целите на проекта.

 

Поздрави,

Светлин Тонев

Svetlin.Tonev@gmx.com

02.12.2013 г.

ОТГОВОР № 204)

1. Следва да имате предвид, че оценителната комисия е тази, която на база на цялата налична информация, с която разполага за конкретния проект и всички представени и/или непредставени документи, взема решение относно допустимостта и/или недопустимостта на съответния кандидат/проект/дейност/разход.

В случай че всички описани във Вашия въпрос условия са налице и са спазени всички указания и изисквания на оценителната комисия, както и допълнително изисканите документи са представени от кандидата по реда и формата, посочени в т. 4, т. 5, т. от 7 до 10 и по т. 12 от Раздел I.1 на Приложение Е „Критерии и методология за оценка на проектните предложения“, би следвало сътоветното проектно предложение да премине успешно етапа на административно съответствие.

2. В посочения от Вас случай предприятието следва да бъде определено като „малко“ предприятие, защото има две поредни години, в които е под прага, разделящ малко от средно предприятие – 2010 и 2011 г. и същевременно няма две поредни години, в които да е под прага за микро предприятие. След приключване на 2013 г. при представената информация предприятието би следвало да запази статуса си на малко предприятие.

3. Следва да имате предвид, че дейностите за визуализация и публичност са задължителни за бенефициентите и неизвършването им може да доведе до непризнаване на част или на цялата стойност на извършените по проекта разходи.

В случаите на проекти със стойност на БФП под 500 000 евро е задължително поставянето на стикери върху всеки актив, закупен по проекта, включващи информация за финансовия принос на ЕС чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г.

4. Допустими за финансиране по Елемент „Инвестиции“ от настоящата процедура са дейности/разходи за придобиване на оборудване, представляващо дълготраен материален актив (ДМА), пряко свързано с постигане на целите на проекта.

За да бъдат допустими за финансиране по настоящата процедура, проектите трябва да имат за свой основен предмет осъществяването на инвестиции, свързани с поне една от следните цели:

Стартиране от съществуващо предприятие на нова дейност в отрасъл, допустим по настоящата процедура, в допълнение към досегашната дейност;

Разширяване на дейността на съществуващо предприятие;

Диверсификация на продукцията на съществуващо предприятие чрез добавяне на нови допълнителни продукти;

Фундаментална промяна на цялостния производствен процес в съществуващо предприятие.

Допълнително, в т. 2.3.2. „Недопустими разходи“ от Насоките за кандидатстване е указано, че по процедурата са недопустими разходите за общо компютърно оборудване и софтуер за административни нужди на предприятието.

Предвид изложеното, в случай че посочените във Вашия въпрос „стационарни и/или преносими компютри“ отговарят на горепосочените изисквания и на всички останали изисквания за допустимост на дейностите/разходите по процедурата, те се явяват допустими за финансиране.

ВЪПРОС № 205)

Добър ден,

Искам да попитам относно BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” - в раздел 2.1.2. Специфични критерии за допустимост на кандидатите посочвате, че само кодове на основна икономическа дейност от раздел М72 „Научноизследователска и развойна дейност“ могат да участват. Могат ли други кандидати от секция М, но не М72 да кандидатстват и ако да, то колко по-малко точки получават при класиране, тъй като по-надолу сте написали цитирам " По процедурата ще бъдат финансирани с предимство (като получат допълнителен брой точки) кандидати, които развиват основната си икономическа дейност в секторите/раздели/групи/класове, посочени по-долу, съгласно Класификацията на икономическите дейности 2008 г, както следва:

- Високотехнологични и средновисокотехнологични производства – раздели с код C20, C21, C26, C27, C28, C29 и С30, съгласно класификацията на Евростат;

- Предприятия от подсектор „научно-изследователска и развойна дейност” с код М72, съгласно класификацията на Евростат."

Благодаря Ви

Валерия Димова

vaiolina@ymail.com

02.12.2013 г.

ОТГОВОР № 205)

Следва да имате предвид, че кандидати, осъществяващи основната си икономическа дейност в сектор М „Професионални дейности и научни изследвания“, извън раздел М72 „Научноизследователска и развойна дейност“, не се явяват допустим кандидат по настоящата процедура.

ВЪПРОС № 206)

Здравейте,

във връзка със стартирала процедура BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”, Ви моля за отговор на следния въпрос:

Съгласно Насоките за кандидатстване / стр. 28 /, като специфичен допустим разход по Елемент „Услуги” са посочени 2 бр. обозначителни табели - без да са обвързани със сума на проекта или други условия.

„Разходи за визуализация на проекта ( до 2 бр. стикери към оборудване и до 2 бр.обозначителни табели) - не повече от 2 000 лева;”

На стр.59 от Насоките отново се посочват табели-този път като „Разяснителни”, които са само за проекти на стойност над 500 000 евро.

„Постоянни разяснителни табели се поставят само за проекти, при които общата сума на публичното финансиране надхвърля 500 000 евро и чието изпълнение включва закупуването на физически обект (материални активи) или финансиране на строителни дейности.”

Моля да уточните :

1.За едни и същи табели ли става въпрос?

2.Проекти на стойност под 500 000 евро имат ли право да искат финансиране за табели и ако да-трябва ли да се упомене какъв вид да са табелите –обозначителни или разяснителни?

Благодаря Ви.

Петко Ватевnts_select@mbox.contact.bg02.12.2013 г.ОТГОВОР № 206)

1. и 2. Визираните във Вашия въпрос табели са едни и същи. При проектите със стойност на БФП под 500 000 евро бенефициентът поставя обозначителни табели с размери и съдържание, които са по преценка на кандидата, а в случаите на проекти със стойност на БФП над 500 000 евро се поставят временна и постоянна разяснителни табели (постоянната табела се поставя до 6 месеца след края на проекта), при които има определени изисквания за размер на самата табела и за нейното съдържание – напр. задължително се поставят името и идентификационния номер на проекта, име на бенефициента, логото на ЕС, названието и логото на Европейския фонд за регионално развитие, името и логото на ОП „Конкурентоспособност“, логото на Националната стратегическа референтна рамка 2007-2013, както и следните незадължителни елементи - срок на изпълнение на проекта, обща стойност на проекта и принос на ЕС.

Следва да имате предвид, че дейностите за визуализация и публичност са задължителни за бенефициентите и неизвършването им може да доведе до непризнаване на част или на цялата стойност на извършените по проекта разходи.

Повече информация относно изискванията на Договарящия орган по отношение на графичните стандарти, свързани с визуализацията и публичността може да намерите на следния интернет адрес:

http://www.opcompetitiveness.bg/module6.php?menu_id=89&id=11.

ВЪПРОС № 207)

Уважаеми дами и господа,

Пиша Ви по повод открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”.

Въпросът ми е свързан с определяне на свързаността между предприятията във връзка с изготвянето на „Справка за обобщените параметри на предприятието, което подава декларация по чл. 3 и чл. 4 на ЗМСП“.

Прилагам конкретен пример:

Налице са следните предприятия:

Наименование Правен статут Собственици на капитала Притежавани дялове от капитала

Предприятие А ООД Физическо лице 1 50%

Физическо лице 2 50%

Предприятие Б ЕООД Физическо лице 2 100%

Предприятие В ЕТ Физическо лице 1 100%

Предприятие А е кандидат по процедурата.

И трите предприятия ”извършват своята дейност или част от нея на същия съответен пазар или вертикално свързани пазари“.

Физическите лица 1 и 2 притежават по 50 % от капитала на Предприятие А, т.е всяко едно от тях поотделно не притежава „повече от половината от броя на гласовете“, но в същото време всяко едно от лицата притежава по 100 % от капитала съответно в Предприятие Б и Предприятие В.

Моля за Вашето становище по следния въпрос:

Налице ли е свързаност на предприятие А с предприятие B, респективно с предприятие С чрез физическите лица предвид разпоредбата на чл. 4, ал. 8 от ЗМСП?

Благодаря предварително за отговора!

Владимир Чернев

vlado@emaxbg.com

02.12.2013 г.ОТГОВОР № 207)

Съгласно описаната във Вашия въпрос фактическа ситуация е налице свързаност на предприятие А с предприятие Б и С, ако физическите лица 1 и 2 са група от физически лица, които действат съвместно.

ВЪПРОС № 208)

Здравейте,

във връзка с BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни

предприятия”, моля за отговор на следният въпрос:

 „Софтуерна компания е разработила проект за технологична модернизация на своята тестова лаборатория - мястото, където се тестват разработваните от дружеството софтуерни продукти. Допустимо ли е за този проект по настоящата процедура закупуване на готов софтуер, с който се реализират целите на проекта и служи единствено само за тези цели, както и на необходимия за работата му хардуер, който също ще се използува само за целите на проекта?“

 

Поздрави

Христов

HYPERLINK "mailto:hristov@consultant.com" hristov@consultant.com

02.12.2013 г.ОТГОВОР № 208)

Допустими за финансиране по Елемент „Инвестиции“ от настоящата процедура са следните дейности/разходи:

Придобиване на оборудване, представляващо дълготраен материален актив (ДМА), пряко свързано с постигане на целите на проекта;

Придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА), пряко свързани с постигане на целите на проекта.

Следва да имате предвид, че за да бъдат допустими за финансиране по настоящата процедура, проектите трябва да имат за свой основен предмет осъществяването на инвестиции, свързани с поне една от следните цели:

Стартиране от съществуващо предприятие на нова дейност в отрасъл, допустим по настоящата процедура, в допълнение към досегашната дейност;

Разширяване на дейността на съществуващо предприятие;

Диверсификация на продукцията на съществуващо предприятие чрез добавяне на нови допълнителни продукти;

Фундаментална промяна на цялостния производствен процес в съществуващо предприятие.

Предвид изложеното, в случай че посоченият във Вашия въпрос „готов софтуер“ отговаря на горепосочените изисквания и всички останали изисквания за допустимост на дейностите/разходите по процедурата, същият се явява допустим разход.Похожие работы:

«Приложение № 11.3 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка с изменениями от 29 октября 2010 г., утверждёнными решением Наблюдательного совета НП "Совет рынка" (протокол заседания Наблюдательного совета НП...»

«АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих среднего профессионального образования по профессии "15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)"БАЗОВЫЕ УЧЕБНЫЕ ДИСЦИП...»

«ДОГОВОР № участия в долевом строительстве г. Москва "_" _ 201_ г. Общество с ограниченной ответственностью "Выставочный Центр Стройэкспо" (сокращенное наименование – ООО "ВЦ Стройэкспо"), место нахождения: 115114, Российская Федерация, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 7, стр. 22, 2 этаж, помещение XI, ИН...»

«Обсуждено на Утверждаю заседании МК Зам. директора по УПР _ Т.А.Коваленко "" ""МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ по выполнению самостоятельных работ ПМ.01 Осуществление технического обслуживания и ремонта дорожных и строительных машин (по видам) МДК 01.01 Устройство, техническое обслуживание и текущий ремонт дорожн...»

«Ротавирусная инфекция Ротавирусная инфекция ("кишечный грипп") – это острое инфекционное заболевание, которое характеризуется преимущественным поражением желудочно-кишечного тракта, общей интоксикацией, дегидратацией. Наряду с поражение...»

«I Перечень документов, предоставляемый заявителем в орган по сертификации вместе с заявкой № п/п Наименование документа 1 Заявка на проведение сертификации 2 Перечень предоставляемых услуг по ремонту ОАУ (типы ОАУ (сотовые, шнуровые, бесшнуровые), п...»

«ВОЕННЫЙ ИНСТИТУТ (ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ)ВОЕННОЙ АКАДЕМИИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГООБЕСПЕЧЕНИЯРЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ОБЗОР ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ И ЕЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЕННОЙ КОМПОНЕНТЫ Санкт-Петербург 2013ВОЕННЫЙ ИНСТИТУТ (...»

«Принято Решение заседания Совета школы протокол № 2 от "25 " февраля 2014г. Утверждено приказом директора МБОУ "Школа № 120" Московского района г.Казани от "28" февраля 2014г. № 42 О.А.Хасанова "Согласовано" Председатель профсоюзногокомитета: Г.И.Жукова Протокол от "20" февраля 2014 г. № 3ИНСТРУКЦИЯ о пропускном режиме МБОУ "Средн...»

«ГОСТ 34.602-89 Техническое задание на создание автоматизированной системы (пример) В данной статье приведен пример (образец) проектного документа "Техническое задание на создание автоматизированной системы (АС)" согласно ГОСТ 34.602-89. В качестве примера АС для заполнения разделов использ...»
 
2018 www.info.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - интернет документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.