WWW.INFO.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Интернет документы
 


«(аза мемлекеттік ыздар педагогикалы университеті, Алматы., азастан Республикасы) XANTHIUM STRUMARIUM СІМДІГІНІ АМИНЫШЫЛДАРЫНЫ МЛШЕРІН АНЫТАУ Бл маалада ...»

УДК 663.542.547.458.65

А.К.КАМЫСБАЕВА, Г.Е.АЗИМБАЕВА

(аза мемлекеттік ыздар педагогикалы университеті, Алматы., азастан Республикасы)

XANTHIUM STRUMARIUM СІМДІГІНІ АМИНЫШЫЛДАРЫНЫ МЛШЕРІН АНЫТАУ

Бл маалада XANTHIUM STRUMARIUM сімдігіні рамындаы аминышылдары Shimadzu LC-20AD (Жапония) сйы хроматографында SPD-20A детекторымен (254 нм) аныталды. Нтижесінде 20 амиышылдары кездесетіндігі белгілі болды. Аныталан аминышылдарыны ішінде келесі аминышылдарыны млшерлеріі кп : фенилаланин, лизин, цистеин.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АМИНОКИСЛОТ В СОСТАВЕ РАСТЕНИЯ XANTHIUM STRUMARIUM

В статье определены аминокислоты в составе растения XANTHIUM STRUMARIUM. Анализ проводили на газо-жидкостном хроматографе Shimadzu LC-20AD (Жапония). В результате исследований определено, что в растения XANTHIUM STRUMARIUM 20 аминокислот. Аминокислоты в составе растения больше содержится: фенилаланин, лизин, цистеин.

STUDY OF AMINOACID THE COMPOSITION OF PLANT XANTHIUM STRUMARIUM The article defined aminoacid in the composition of plant Xanthium strumarium. Analysis was performed on the gas- liquid chromatograph Shimadzu LC-20AD ( Zhaponiya ).The studies determined that amino acids in plants Xanthium strumarium 20 amino acids. The more content of aminoacids : fenilalanyn, lysin, sistyn.

Аминышылдарды табиатта 150-ден астам трі бар. Оларды 20-сына жуыы ауыздар тзілісінде аса маызды ызмет атаратын мономер блок-топшалар.

Аминышылдары табиатта кп таралан: белоктарды, пептидтерді жне т.б. физиологиялы белсенді осылыстарды крамына кіреді жне бос кйінде де кездеседі. Тіршілік шін аса маызды осылыс белок молекуласы аминышылдар алдытарынан ралатындытан, оларды маызы те зор. Белок биосинтезіне жиырма шаты аминышылдары атысады. Оларды біразы алмаспайтын аминышылдары. Олар организмде синтезделмейді немесе те аз млшерде синтезделеді, сондытан оларды организмге ажеттілігі тек ана тааммен амтамасыз етіледі.

Амин ышылдары барлы тірі организмдерде жретін азотты заттар (гормондарды, витаминдерді, медиаторларды, пурин жне пиримидин негіздеріні, алкалоидтарды т.б. заттарды негізгі де бастапы осылыстары болып саналады) алмасуына атысады, жануарлар мен сімдіктер организмдеріні барлы ауыздарыны (протеиндеріні) мономерлері ызметін атарады. Жасушалардаы протеиндер биосинтезіндегі амин ышылдарыны ауыздаы орындарын генетикалы код анытайды. Микро организмдер мен сімдік организмдеріні кпшілігінде, олара ажет аминышылдарыны барлыгы тгелімен, аталан организмдерде тзіледі, ал адам мен жануарлар организмдерінде алмаспайтын аминышылдары тзілмейді, олар тек дайын трінде ана тама пен азыты рамымен организмге келеді[1].

Сондытан, рамында аминышылдары бар сімдіктерді зерттеу жмысты зекті мселесі.

Зерттеу нысаны: ОО, Шардара ауданы, Жайлыбаев ауылы жне Алматы облысы, Талар ауданы, Кедала ауылынан жинап алынан Хanthium strumarium сімдігі.

Аминышылдарыны млшерін Shimadzu LC-20AD (Жапония) сйы хроматографында SPD-20A детекторымен (254 нм) аныталды. Хроматографиялы колонкасы 250х4,6 мм Supelko C 18.5 мкм (АШ). Хромтографиялы анализді градиентті режимде элюентті шыыны 1,2 мл/мин болатын жне колонка термостатыны температурасы 40°С да жргізілді. озалмалы фаза ретінде рН 5,5 болатын 6,0 мл натрий ацетатыны ерітіндісі (А компоненті), ацетонитрилдаы изопропил спиртіні 1% ерітіндісі (В компоненті) жне рН 4,5 болатын 6,0 мл натрий ацетатыны ерітіндісі (С компоненті). Градуирленген туелділікті ру шін 1 М тз ышылыны ерітіндісіндегі концентрленген аминышылдарыны ерітіндісі пайдаланылды.

Бл шін 5 сынауыа бастапы ерітіндіден 150, 100, 50, 25 жне 15 мл йып 65°С капилляр арылы тсетін ауа тоында кептіреді. Кептірілген аликвота 0,10 мл 0,15 М NaOH ерітіндісін йып араластырады. Содан со изопропил спиртіндегі фенилизотиоционат ерітіндісінен 0,35 мл жне 0,05 мл дистилденген су йып араластырады. Ерітінді тны болмаан жадайда сынауыты су моншасында 600 С температурада 10-15 секунд ыздырады. 20 минут блме температурасына ойып содан со су моншасында 60°С температурада 10-15 мин кептіреді. Кепкен алдыты 1 мл дистилденген суда ерітіп диаметрі 0,45 мкм болатын мемраналы фильтрде сзеді. Сынамаларды дайындау кезінде сынамалар ышылды гидролиз бен аминышылдары фенилизотиоцианат ерітіндісімен модификацияланды. Содан со 10 мл 6 М тз ышылын осады. оспаны жасылап араластырып аргон тоымен 2 минут рлейді. апапен тыыз жауып термостата орналастырады. Гидролизді 110°С температурада 3 саатта жргізеді. Гидролизаттарды суытып, содан со сзіп 0,5 мл аликвот алынады. Аликвоттарды 65°С ауа тоында кептіреді. Ерітінділерді хроматографиялы анализден ткізеді [2].

1-Кесте. XANTHIUM STRUMARIUM жапыраыны аминышылыны млшері г\кг

№ Амин ышылдарыны атауы XANTHIUM STRUMARIUM

Жапыраы Алматы обл.

(1-лгі) XANTHIUM STRUMARIU

жапыраы

Шымкент обл.

(2-лгі)

1 Аргинин 0,538454746 -

2 Треонин 1,550780327 1,659561132

3 Аланин 1,488384522 -

4 Пролин 1,785223548 7,874218355

5 Цистеин4,173522107 4,428638676

6 Лицин 9,416031743 46,03010181

7 Фенилаланин 49,93386103 49,87922.02216

8 Лизин 9,846589351 4,344298693

9 Оксипролин - 0,855424445

10 Серин - 1,110470774

1-кесте мліметтері бойынша, аргинин, аланин 1-лгідегі Хanthium strumarium жапыраында, оксипролин мен серин тек 2-лгідегі Хanthium strumarium жапыраында кездеседі. 1-лгідегі Хanthium strumarium жапыраын 2-лгідегі Хanthium strumarium жапыраымен салыстыранда треонин млшері 1,5 есе, пролин 7 есе, лицин 5 есе кп млшерде кездеседі. Лизин млшері 2-лгідегі жинап алынан Хanthium strumarium жапыраында 1-лгідегі Хаnthium strumarium жапыраымен салыстаранда 2,5 есе кп. Ал цистеин млшері шамалас екенін круімізге болады.

р айматан жиналан Хanthium strumarium сімдігіні рамындаы аминышылдарыны млшеріні р трлі болуы, сол айматы географиялы ерекшелігіне жне топыра рамына байланысты.

2-кесте Хanthium strumarium тамырыны рамындаы аминышылдарыны млшері, (г/кг)

№ Амин ышылдарыны атаулары арапайым ошаан тамыры (Алматы обл.)

(1-лгі)

арапайым ошаан тамыры (Шымкент обл

(2-лгі)

1 Аргинин - 0,9452

2 Треонин - 0,7579

3 Аланин - 1,1564

4 Пролин 29,4821 4, 5323

5 Тирозин - 0,8326

6 Цистейн 5,7037 3,2815

7 Лейцин 23,5465 36,7531

8 Фенилаланин 48,6121 39,8365

9 Лизин 4,4631 9,5410

2-кестеде арапайым ошаан тамырыны рамындаы аминышылдарыны млшері крсетілген.

Нтижесінде, 1-лгідегі Хanthium strumarium тамырына араанда 2-лгідегі Хanthium strumarium тамырында амин ышылыны трлері 1,5 есе кп. 1-лгідегі Хanthium strumarium тамырында аргинин, триеонин, аланин, триозин амин ышылдары аныталмаан, есесіне, пролин амин ышылы 2-лгідегі Хanthium strumarium тамырындаы пролин млшерімен салыстыранда 6 есе кп, ал фенилаланин мен лейцин амин ышылдарыны млшері 1,2 есе кп. Аминышылдары медицинада кеінен олданылады. Бірінші кезекте мндай аминышылдарына: метионин, гистидин, глутамин, жне аспарагин жатады. Соы жылдары аминышылдарыны дрілік препараттар ретінде олданылу аясы кеейді.

Аспарагин ышылы - жрекке оттек тасымалдануын амтамасыз етеді. Жрек ауруын емдеуде олданылатын панангин препаратыны рамында болады.

Глутамин ышылы- ет німдеріні дмін жасартуда, сонымен атар, тама німдерін консервілеуде жне мздатуда олданылады.

Валин, метионин, глицин - аминышылдарын олданып, тама німдерін термиялы деу ет жне нан німдеріні сапасын жасартуда пайдаланылады. Сонымен атар, глицин тама нерксібінде дмдеуіштер жне алкогольсіз сусындарды ндіруде олданылады.

Сондай-а, тама нерксібінде глицин, лизин, цистеин аминышылдары антиоксиданттар, яни витаминдерді тратандырыш ретінде олданылады.

Ауыл шаруашылыында аминышылдары мал азыына оспа ретінде жне сімдіктерді ртрлі аурулардан орау масатында олданылады. мндай аминышылдарына метионин, глутамин ышылы, валин жатады [3,4,5]. Сондытан Хanthium strumarium сімдігіні рамындаы аминышылдарыны млшерін анытауды маызы зор.

Пайдаланылан дебиеттер тізімі:

1..Х.лмаанбетов, «Микроорганизмдер биотехнологиясы», Астана-2008;

2.Ковальчук В.П., Васильев В.Г., Бойко Л.В. Сборник методов исследование почв и растений К.: ХХI век Труд Гри Пол 2010. – 326с.

3.В. Н. Голубев, И. Н. Жиганов, «Пищевая биотехнология», Москва-2001;

4.О. А. Неверова, «Пищевая биотехнология», Новосибирск-2007.

5.Саындыова Б.А., Анарбаева Р. М. Дрілерді дріханалы технологиясы: оулы. Шымкент, 2008.- 436 бет.

Похожие работы:

«  Утверждаю Приказ № 41 от "24" августа 2015г. Заведующий МК ДОУ д/с № 18 "Непоседа" г. Ипатово И.Н.Ромах Годовой план муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 18 "Непоседа" г. Ипатово Ипатовского района Ставропольского края. на 2015-2016 уч...»

«-9017086550400 Общеобразовательное частное учреждение "Школа-интернат "Абсолют" (ОЧУ "Школа-интернат "Абсолют") Тел. 8 (4967) 374-554, ОГРН 1133500006195, ИНН/КПП 503299345/503201001 142250, д. Райсеменовское, Серпуховский район, Московская область E-mail raysemabsolut@yandex.ruУтверждено Педагогическим советом...»

«ЦЮРУПИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ ЦЮРУПИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 75100, м.Олешки, вул. В.Гошкевича, 22, тел. 2-16-63, факс 2-19-42 Email:, osvita_tsyrupinsk@ukr.net metodcab_cyr@ukr.net від 29.08.2016 р. №177 Директорам ЗНЗ, заступникам директорів з НВР, учителям початкових класів Про організацію о...»

«Учебная программа составлена на основе образовательного стандарта ОСВО 1-31 02 01 – 2013 по специальности 1-31 02 01 География (по направлениям) и учебным планом УВО G 31-151/уч., утвержденного 30.05...»

«С П И С О К вакансий, имеющихся в муниципальных образовательных учреждениях города на 01.05.2017 № п/п Название учреждения Необходимый специалист Кол-во ставок Адрес учреждения Телефон МБОУ г. Астрахани "Гимназия № 1" уч...»

«Каталог изданий, содержащихся в фонде библиотеки и фонотеки МБОУ ДОД "Детская школа искусств имени Хуснуллы и Аллагияр Валиуллиных" Сабинского муниципального района п.г.т.Б.Сабы Наименование образовательной/учебной программы Автор, название, место издания уч...»

«ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1191" Дошкольное отделение "Яблонька" здание №9 Конспект НОД по нравственно-патриотическому воспитанию во второй младшей г...»

«3196590-453390Принята на заседании педагогического совета № 2 23.12.2014 года Приказ №90-2 от 23.12.2014 года Согласована с профсоюзным комитетом МБОУ "Нижнекулойская средняя школа" Председатель профсоюзного комитета /О.А. Нефедовская/ 23.12.2014 года Должностная инструкция зав...»

«3196590-453390Принята на заседании педагогического совета № 2 23.12.2014 года Приказ №90-2 от 23.12.2014 года Согласована с профсоюзным комитетом МБОУ "Нижнекулойская средняя школа" Председатель профсоюзного комитета /О.А. Нефедовская/ 23.12.2014 года Должностная инструкция лаборанта по физике, химии МБО...»

«Файл с отобранными текстами авторов, попавших в Шорт-лист1.Бердичевская Анна ("Русский доктор") Анна БердичевскаяРУССКИЙ ДОКТОР Это была деревня в долине между гор, на слиянии двух речек. Однажды весной сюда пришла война. Потому что небольшая прекрасная страна раздел...»
 
2018 www.info.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - интернет документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.