WWW.INFO.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Интернет документы
 


«МАЛАКАСИНИ ОШИРИШ МАРКАЗИ “Тасдилайман” Малака ошириш тармо маркази директори У.А.Ташкенбаева _ “_” _ 2015 йил Олий таълим жараёнини бошаришда ...»

ТОШКЕНТ ТИББИЁТ АКАДЕМИЯСИ УЗУРИДАГИ ПЕДАГОГ КАДРЛАРНИ АЙТА ТАЙЁРЛАШ ВА УЛАРНИНГ

МАЛАКАСИНИ ОШИРИШ МАРКАЗИ

“Тасдилайман”

Малака ошириш тармо маркази директори

У.А.Ташкенбаева

___________________________

“___” ___________ 2015 йил

Олий таълим жараёнини бошаришда арор абул илиш технологиялари

ў у в –у с л у б и й м а ж м у а

Тошкент – 2015

МУНДАРИЖА

TOC \o "1-3" \h \z \u 1.ИШЧИ ДАСТУР 3

2.КАЛЕНДАР РЕЖА 12

3.ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ 124.МАЪРУЗА МАТНИ 25

5.ТЕСТ САВОЛЛАРИ 39

6.НАЗОРАТ САВОЛЛАРИ 45

7.МАЛАКАВИЙ ИШ МАВЗУЛАРИ 45

8.МУСТАИЛ ТАЪЛИМ УЧУН САВОЛЛАРИ 46

9.ГЛОССАРИЙ 46

10.ДИДАКТИК МАТЕРИАЛЛАР 47

11.АДАБИЁТЛАР РЎЙАТИ 52

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ

ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ

ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИ ПЕДАГОГ ВА РАБАР КАДРЛАРИНИ АЙТА ТАЙЁРЛАШ ВА УЛАРНИНГ МАЛАКАСИНИ ОШИРИШНИ ТАШКИЛ ЭТИШ БОШ ИЛМИЙ - МЕТОДИК МАРКАЗИ

ТОШКЕНТ ТИББИЁТ АКАДЕМИЯСИ УЗУРИДАГИ ПЕДАГОГ КАДРЛАРНИ АЙТА ТАЙЁРЛАШ ВА УЛАРНИНГ

МАЛАКАСИНИ ОШИРИШ МАРКАЗИ

“Тасдилайман”

Малака ошириш тармо маркази директори

Доц. Баймаков С.Р.

___________________________

“___” ___________ 2015 йил

Олий таълим жараёнини бошаришда арор абул илиш технологиялари

ИШЧИ ЎУВ ДАСТУРИ

“ТИББИЁТ (таълим соалари бўйича)” ОТМ таълим йўналишлари ва мутахассисликлари бўйича Тиббий биологик фанларидан дарс берувчи педагоглар учун

Тошкент – 2015

1. Ишчи дастурОлий таълим жараёнини бошаришда арор абул илиш технологиялари дастурининг асосий масади олий таълим муассасалари профессор ўитувчиларида бошарув технологиялари аида кўникма осил илиш, арор абул илишга тизимли ёндашув, у асосида профессор – ўитувчиларни касбий компетентлигини шакллантириш асосида таълимга бўлган ёндашувни ўзгартириш амда уларда таълим-тарбия жараёнини самарали бошариш эвазига ўув жараёни сифатини ортишига аратилган итисодий, ижтимоий, илмий-техникавий самарага эришишни кўзда тутади.

Олий таълим жараёнини бошаришда арор абул илиш технологиялари дастурининг вазифалари

Тингловчиларга олий таълим жараёнини бошаришда арор абул илишга тизимли ёндашув( муаммо ва ечимлар), бошарувнинг илмий назарияси бўйича олий таълим муассасалари ривожланиши ва таълим-тарбия масалалари бўйича илгари сурилган илмий-назарий концепциялар тўрисида иёсий, талилий маълумотлар бериш, замонавий педтехнологиялардан фойдаланиб тингловчиларни таълим сифатини ташкилий ва бошарув масаласида малакасини оширишга кўмаклашиш;

Олий таълимни бошаришда арор абул илиш технологияларининг янгича назарий концепцияларининг мазмун-моиятини ёритиш, уни таълим жараёнида ўллашнинг афзалликлари тўрисидаги асосларнинг ишлаб чиилганлигини ёритиш ва тингловчиларда уларни ани илмий назарий талил илиш, холис баолаш ва мустаил аётий позициясини вужудга келтиришга эришиш;

Бошарув назариясининг ривожлантириш концепцияси, унинг асосий йўналишлари амда олий таълимдаги сифат ўзгаришлар ва янгиланишларни илмий назарий талил этиш ва ўзига хос хусусиятлари, масад-вазифаларини тингловчиларга етказиш;

Олий таълимни бошаришда арор абул илиш технологияларининг психологик ва таълим-тарбия билан боли бўлган назарий-концептуал масалаларини, бу жараёнда таълим-тарбия ролининг ошиб бориши, юксак малакали мутахассис кадрлар тайёрлаш борасидаги ислоотлар, эришилган ютуларни олий таълим тизими билан боли олда талил этиш, таълим-тарбиянинг узлуксизлигини таъминлашнинг шарт-шароити ва омилларини Президент асарларига таянган олда ўрганишдан иборат.

Фан бўйича билимлар, кўникмалар, малакаларга ўйиладиган давлат талаблари

Олий таълимни бошаришда арор абул илиш технологиялари фанини ёритишда Олий ва ўрта махсус, касб-унар таълими ўитувчилари малакасини оширишга ўйиладиган давлат талаблари ва тайёргарлик йўналишлари бўйича намунавий дастурлар амда Олий таълим сифатини таъминловчи билимлар, кўникмалар асос илиб олинган.

Фаннинг ўув режадаги боша фанлар билан болилиги ва узвийлиги

Фан мазмуни ўув режадаги умумий фанлар, умум касбий фанлар блоклари, мутахассислик фанларининг барча соалари амда тизимли тахлил асослари(5.1. блок) билан узвий боланган олда педагогларнинг умумий тайёргарлик даражасини оширишга хизмат илади.

Фаннинг Олий таълимдаги ўрни

Сўнгги йилларда республикамизда фан, маданият, ишлаб чиариш, таълим соасида жадал ривожланиш суръати яол кўзга ташланмода. Хусусан, таълим тизимидаги туб ислоотлар амалга оширилиб – олий таълимнинг инсонпарварлашуви ва демократлашуви, унинг тизимига янги ахборот ва педагогик технологияларни кириб келиши эвазига олий таълим муассасаларини бошаришда либерал бошарув адриятларни тиклашни ва унинг асосини корпоратив тизимли ёндашув асосида комплекс арорлар абул илиш амда бугунги кун талабидан келиб чииб, давлат ва жамоатчилик амда шерикчилик асосидаги бошарувни уйунлаштириш зарур бўлиб, ушбу келтирилган талаблар асосида олий таълим тизимини ривожлантириш уни сифатини янги поонага кўтаришда Олий таълимни бошаришда арор абул илиш технологияларининг ўрни катта.

Олий таълимни бошаришда арор абул илиш технологиялари олий таълим муассасаларида фаолият кўрсатаётган рабар ва заира кадрларни халаро миёсда олий таълим сифат меъёрини такомиллашув тенденцияси ва уни илор ютуларини мамлакатимиз олий таълим муассасалари тизимида ўллаш имкониятлари амда мавжуд таълим ислоатлари сиёсатини таълим сифати менежменти асосида тасаввур этишга аратилган бўлиб, ушбу соа бўйича профессор-ўитувчилар компетентлигини оширишга хизмат илади.

.

Маъруза-тренинг машулотлари мавзулари

№ Мавзу Назарий Амалий Мустаил Тажриба алмаш Кўчма маш

5.2. Олий таълим жараёнини бошаришда арор абул илиш технологиялари 4 8 2 1. Олий таълим жараёнини бошаришда арор абул илишга тизимли ёндашув( муаммо ва ечимлар) 2 2. Ўув жараёнини бошаришда арор абул илиш технологиялари 2 3. арор абул илиш босичлари 2 4. арор абул илиш даражалари 2 5. арор абул илиш тажрибаси 2 6. арор абул илиш психологик жараён сифатида 2 7. Тизимли тахлил ва арор абул илиш ахборот таъминоти 2 ЖАМИ

4 8 2 14

ОЛИЙ ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИНИ БОШАРИШДА АРОР АБУЛ ИЛИШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ ТУШУНЧАСИ

1-МАВЗУ: Олий таълим жараёнини бошаришда арор абул илишга тизимли ёндашув( муаммо ва ечимлар)

(2 соат маъруза)

Режа:

Олий таълим жараёнини бошаришда арор абул илишга тизимли ёндашув( муаммо ва ечимлар).

2. Таълим тизими ва тузилмасида менежментнинг роли.

3. Таълимни бошаришдаги муаммолар талили ва ечимлар.

Бошарув назариясининг шаклланиш эволюцияси, муаммо ва ечимлар. Бошарувда арор абул илиш тушунчаси ва уни олий таълим тизимида ўзига хос жиатлари. Олий таълим жараёнини бошаришда арор абул илиш технологиялари предмети, масади ва вазифалари. Олий таълим жараёнини бошаришда арор абул илиш технологиялари дастурининг асосий масади. Олий таълим тизими педагогларни айта тайёрлаш ва уларнинг малакасини оширишни ташкил этишда таълим сифати менеджментини роли. Олий таълим тизими педагогларга Олий таълим жараёнини бошаришда арор абул илиш технологиялари бўйича таълим жараёни амда таълим-тарбия масалалари бўйича илгари сурилган илмий-назарий концепциялар тўрисида иёсий, талилий маълумотлар бериш, замонавий педтехнологиялардан фойдаланиб, уларга арор абул илиш ва блшарув бўйича кадрларини айта тайёрлаш ва уларнинг малакасини оширишни ташкил этиш. Олий таълим жараёнини бошаришда арор абул илиш технологиялари хусусиятлари, у асосида олий таълим тизими педагогларни касбий компетентлигини шакллантириш меъзонлари. Таълимни бошаришни такомиллаштиришдаги муаммолар талили ва ечимлар. Таълим сифати менежментининг методологияси. Таълимни бошаришга таълим сифати менежменти сифатида бўлган ёндашувни ўзгартириш амда уларда таълим-тарбия жараёнини сифатини самарали бошариш муаммолари. Жаон таълим муассасалари ривожланиши тенденцияларидан келиб чииб, олий таълим менежменти вазифаси. Таълим сифати менежменти ривожланишининг янгича назарий концепцияси ва уни моиятини халаро таълим тизими долзарб муаммолари асосидаги стратегияси. Олий таълим сифати менежментини ривожлантириш концепцияси, унинг асосий йўналишлари амда олий таълимдаги сифат ўзгариши ва янгиланиш истиболлари.

Адабиётлар рўйати

Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. – Т.: Ўзбекистон, 2010.

Ўзбекистон Реслубликасининг "Таьлим тўрисида"ги онуни. Т, 1997.

Ўзбекистон Республикаси "Кадрлар тайёрлаш Миллий дастури". Т, 1997.

Каримов И.А. Тарихий хотира ва инсон омили – буюк келажагимизнинг гаровидир. – Т.: Ўзбекистон, 2012. – 40 б.

И.Каримовнинг Ўзбекистон Республикаси мустаиллигининг 22 йиллигига баишланган тантанали маросимдаги табрик нути. Хал сўзи. 2013 йил 31 август.

Рахимова Д.Н., Отаулов М.К. Замонавий менеджмент: назария ва амалиёт. Дарслик.Т.: “.улом номидаги нашриёт – матбаа ижодий уйи”, 2009 й., 60.8 б.т.

Отаулов М.К. Натижага йўналтирилган бошарув. ЮНИСЕФ, ўув–услубий ўлланма, 2007й.

Файзуллаева Н.С. Таълим сифати менежменти.

Ахлиддинов и др. “Управление образованием в Узбекистане: проблемы, поиск, решения”. Т. “Ес-ТАСИС”. 1999г.

Перегудов Л.В.,Саидов М.Х. Олий Таълим сифати менежменти ва итисодиёти. Т. Молия. 2005.

Корзникова Г.Г.Менежмент в образовании. Практический курс. М., “Академия”, 2008 г.-288 стр.

Отаулов М.К. Совершенствование учебного процесса на основе дистанционного интерактивного программного продукта. Материалы Республиканской научно-практической конференции «Внедрение в учебный процесс ВВОУ новых педагогических и информационных технологий». Т.: 2010й.,140 стр.

2-МАВЗУ. Ўув жараёнини бошаришда арор абул илиш технологиялари (2 соат маъруза)

Режа:

арор абул илиш даражалари.

арор абул илиш психологик жараён сифатида.

арор абул илиш усуллари.

Олий таълим бошарув модели ва унинг ташкилий элементлари. арор абул илишнинг уйи, ўрта ва юори даражалари моделининг функционал хусусиятлари. Олий таълимда бошарув режаси(тактик ва стратегик) ва уни ташкилий ривожланиш тузилмалари. Олий таълимда бошфарувни режалашда ташкилий механизмлар ва бошарув асоси. Олий таълим менежментини стратегик ривожланиш истиболлари. Олий таълим бошаришда стратегик режалаш асослари. иса, ўрта ва узо муддатли таълим бошаруви стратегиялари. Бошарувда мотивация. Рабарнинг арор абул илиш усуллари. Авторитар, демократик, либерал арор абул илишда рабар шахсининг ўрни. Расчетно-Аналитик-хисоблаш, мантиий ва эвристик арор абул илиш усуллари..

Адабиётлар рўйати

Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. – Т.: Ўзбекистон, 2010.

Ўзбекистон Реслубликасининг "Таьлим тўрисида"гионуни. Т, 1997.

Ўзбекистон Республикаси "Кадрлар тайёрлаш Миллий дастури". Т, 1997.

Каримов И.А. Тарихий хотира ва инсон омили – буюк келажагимизнинг гаровидир. – Т.: Ўзбекистон, 2012. – 40 б.

И.Каримовнинг Ўзбекистон Республикаси мустаиллигининг 22 йиллигига баишланган тантанали маросимдаги табрик нути. Хал сўзи. 2013 йил 31 август.

Рахимова Д.Н., Отаулов М.К. Замонавий менеджмент: назария ва амалиёт. Дарслик.Т.: “.улом номидаги нашриёт – матбаа ижодий уйи”, 2009 й., 60.8 б.т.

Отаулов М.К. Натижага йўналтирилган бошарув. ЮНИСЕФ, ўув–услубий ўлланма, 2007й.

Отаулов М.К. Совершенствование учебного процесса на основе дистанционного интерактивного программного продукта. Материалы Республиканской научно-практической конференции «Внедрение в учебный процесс ВВОУ новых педагогических и информационных технологий». Т.: 2010й.,140 стр.

Файзуллаева Н.С. Таълим сифати менежменти.

Ахлиддинов и др. “Управление образованием в Узбекистане: проблемы, поиск, решения”. Т. “Ес-ТАСИС”. 1999г.

Перегудов Л.В.,Саидов М.Х. Олий Таълим сифати менежменти ва итисодиёти. Т. Молия. 2005.

Корзникова Г.Г.Менежмент в образовании. Практический курс. М., “Академия”, 2008 г.-288 стр.

3-мавзу. арор абул илиш босичлари(алгоритми)(2 соат, амалий)

Режа:

арор абул илишга тайёрланиш.

арорни абул илиш.

арорни амалга ошириш.

Олий таълим бошарувидаги муаммоларни ўрганиш, масадларни белгилаб олиш, масадга эришишнинг бир неча альтернатив вариантларини танлаш. Барча альтернатив вариантларни ўрганиш, уларни баолаш ва уларнинг ичидан энг самаралисини танлаб олиш. Олий таълимда бошарувни режалашда ташкилий механизмлар ва бошарув асоси. Олий таълим менежментини стратегик ривожланиш истиболлари. Олий таълимни бошаришда стратегик режалаш асослари. иса, ўрта ва узо муддатли таълим бошаруви стратегиялари. Режадаги ишларни амалга ошириш босичларини, ватини анилаш ва ижрочиларни белгилаш. абул илинган арорнинг бажарилишини ташкил этиш.

4-мавзу. арор абул илиш даражалари(2 соат, амалий)

Режа:

Давлат бошарув тизими.

Тармо(худудий) бошарув тизими.

Ташкилот бошарув тизими.

Олий таълим бошарувидаги давлат(тармо, ташкилот) миёсида арорлар абул илишнинг ўзига хос томонлари ва муаммоларни ўрганиш, масадларни белгилаб олиш, масадга эришишнинг бир неча альтернатив вариантларини танлаш.

5-мавзу. арор абул илиш тажрибаси(2 соат, амалий)

Режа:

Кафедра даражасида арор абул илиш тажрибаси(муаммо ва ечимлар).

Факультет даражасида арор абул илиш тажрибаси(муаммо ва ечимлар).

Институт даражасида арор абул илиш тажрибаси(муаммо ва ечимлар).

Олий таълим бошарувидаги муаммоларни ўрганиш, масадларни белгилаб олиш, масадга эришишнинг бир неча альтернатив вариантларини танлаш. Кафедра даражасида бошарувни ташкил этишнинг ўзига хос томонлари. Факультет даражасида бошарувни ташкил этишнинг ўзига хос томонлари. Институт даражасида бошарувни ташкил этишнинг ўзига хос томонлари. Дарс жадвалларини ўзаро мувофилаштириш. Профессор-ўитувчилар ўув юкламалари тасимоти. Рейтинг баолаш(хар бир ходим, факультет ва институт миёсида).

6-мавзу. арор абул илиш психологик жараён сифатида (2 соат, амалий)

Режа:

арор абул илишда рабарнинг руий холати.

Жамоадаги ўзаро муносабатлар.

Менат интизомининг абул илинган арорларнинг бажарилишига таъсири.

Олий таълимни бошаришда арор абул илиш технологияларининг психологик ва таълим-тарбия билан боли бўлган назарий-концептуал масалаларни, бу жараёнда таълим-тарбия ролининг ошиб бориши. Олий таълим бошарувидаги муаммоларни ўрганиш. Бошарувда мотивация. Рабар ва лидер тушунчалари. Рабарнинг арор абул илиш усуллари. Авторитар, демократик, либерал арор абул илишда рабар шахсининг ўрни. Жамоадаги ўзаро муносабатларнинг абул илинган арорларни амалга оширилишига таъсири. Рабар-ходим, ходим-ходим схемасидаги муносабатлар. Рабарнинг ўз лавозим имкониятларини суъистемол илиши. Зиддиятли холатлар, жанжалларнинг менат натижаларига таъсири(олий ўув юрти мисолида).

7-мавзу. Тизимли тахлил ва арор абул илиш ахборот таъминоти (2 соат, мустаил)

Режа:

арор абул илишда бирламчи маълумот.

Бошарув функцияларини амалга ошириш учун зарур маълумотлар таркиби.

Замонавий ахборот технологияларининг арор абул илишдаги тадбии.

Олий таълим тизими таркибий тузилиши тўрисидаги маълумотлар ўрни. Бошарилувчи объект хаида бирламчи маълумотларни тўплаш, тартибга солиш ва гурулаш. Таркибий тузилманинг ички ва таши тизимли алоаларини ўрганиш ва муаммоларни белгилаш. Бошарилувчи объект(бизнинг мисолимизда олий таълим маскани) масадларини белгилаб олиш, масадга эришиш учун ечилиши зарур бўлган масалалар тўпламини анилаш. арор абул илишда тизимли тахлилнинг ўрни. Комплекс арорлар абул илиш. Белгиланган режаларнинг бажарилиш имкониятларини баолаш: моддий ва молиявий ресурсларнинг мавжудлиги, ижрочи кадрлар таркиби, технологик ускуналарнинг талаб даражасига мос келиши ва.к. Замонавий ахборот технологиялари имкониятларидан арор абул илишда фойдаланиш.

Адабиётлар рўйати

Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. – Т.: Ўзбекистон, 2010.

Ўзбекистон Реслубликасининг "Таьлим тўрисида"гионуни. Т, 1997.

Ўзбекистон Республикаси "Кадрлар тайёрлаш Миллий дастури". Т, 1997.

И.Каримовнинг Ўзбекистон Республикаси мустаиллигининг 22 йиллигига баишланган тантанали маросимдаги табрик нути. Хал сўзи. 2013 йил 31 август.

Рахимова Д.Н., Отаулов М.К. Замонавий менеджмент: назария ва амалиёт. Дарслик.Т.: “.улом номидаги нашриёт – матбаа ижодий уйи”, 2009 й., 60.8 б.т.

Отаулов М.К. Натижага йўналтирилган бошарув. ЮНИСЕФ, ўув–услубий ўлланма, 2007й.

Отаулов М.К. Совершенствование учебного процесса на основе дистанционного интерактивного программного продукта. Материалы Республиканской научно-практической конференции «Внедрение в учебный процесс ВВОУ новых педагогических и информационных технологий». Т.: 2010й.,140 стр.

Файзуллаева Н.С. Таълим сифати менежменти.

Ахлиддинов и др. “Управление образованием в Узбекистане: проблемы, поиск, решения”. Т. “Ес-ТАСИС”. 1999г.

Перегудов Л.В.,Саидов М.Х. Олий Таълим сифати менежменти ва итисодиёти. Т. Молия. 2005.

Корзникова Г.Г.Менежмент в образовании. Практический курс. М., “Академия”, 2008 г.-288 стр.

Календар режа№ Мавзулар Машулот тури Соати Ўтказилиш муддати

5.2. Олий таълим жараёнини бошаришда арор абул илиш технологиялари 4 Ўув жадвали асосида

Олий таълим жараёнини бошаришда арор абул илишга тизимли ёндашув( муаммо ва ечимлар) назарий 2 Ўув жадвали асосида

2. Ўув жараёнини бошаришда арор абул илиш технологиялари назарий 2 Ўув жадвали асосида

3. арор абул илиш босичлари(алгоритми) амалий 2 Ўув жадвали асосида

4. арор абул илиш даражалари амалий 2 Ўув жадвали асосида

5. арор абул илиш тажрибаси амалий 2 Ўув жадвали асосида

6. арор абул илиш психологик жараён сифатида амалий 2 Ўув жадвали асосида

7. Тизимли тахлил ва арор абул илиш ахборот таъминоти мустаил 2 Ўув жадвали асосида

Жами 14 3. Таълим технологиясиМаъруза машулотини ташкил этишнинг шакл ва хусусиятлари:

№ Маъруза шакллари Ўзига хос тавсифловчи хусусиятлари

1. Кириш маърузаси Фан тўрисида яхлит тасаввур амда маълум йўналишлар беради. Педагогик вазифаси: тингловчини ушбу фаннинг вазифалари ва масади билан таништириш, касбий тайёргарлик тизимида унинг ўрни ва ролини белгилаш, курснинг исача шарини бериш, фаннинг ютулари билан таништириб, келажакдаги изланишларнинг йўналишини белгилаш, тавсия илинган ўув-услубий адабиётлар талилини бериш, исобот ва баолашнинг муддатлари ва шаклларини белгилаш.

2. Маъруза ахборот Маърузанинг одатдаги анъанавий тури. Педагогик вазифаси: ўув маълумотларини баён илиш ва тушунтириш.

3. Шарловчи маъруза

Баён илинаётган назарий фикрларнинг ўзагини, илмий тушунчалар вабутун курс ёки бўлимларининг концептуал асосини ташкил этади. Педагогик вазифаси: илмий билимларни тизимлаштиришни амалга ошириш, фанларнинг ўзаро алоадорлигини очиш.

4. Муаммоли маъруза

Янги билимлар ўйилган савол, масала, олатнинг муаммолилигиорали берилади. Бунда тингловчининг ўитувчи билан биргаликдагибилиш жараёни илмий изланишга яинлашди. Педагогик вазифаси: янги ўув ахборотининг мазмунини очиш, муаммони ўйиш ва уни ечимини топишни ташкил илиш, озирги замон нутаи назарларини талил илиш.

5. Визуал маъруза

Маърузанинг мазкур шакли визуал материалларни намойиш этиш амдауларга ани ва иса шарлар беришга аратилган.

Педагогик вазифаси: янги ўув маълумотларини ўитишнинг техниквоситалари ва аудио, видеотехника ёрдамида бериш.

6. Бинар (иккикишилик) маъруза

Бу маъруза икки ўитувчининг ёки иккита илмий мактабнамоёндасининг, ўитувчи-тингловчининг диалогидан иборат.Педагогик вазифаси: янги ўув маълумотларининг мазмунини ёритиш.

7. Аввалдан

режалаштирилган

хатоли маъруза

Хатоларни излашга мўлжалланган мазмуни ва услубиятида,маърузаохирида тингловчилар ташхиси ўтказилади ва илинган хатолартекширилади. Педагогик вазифаси: янги материаллар мазмунини ёритиш, берилган маълумотни доимий назорат илиш.

8. Маъруза

конференция

Аввалдан ўйилган муаммо ва докладлар тизими (5-10 минут)даниборат илмий-амалий дарс сифатида ўув дастури чегарасида ўтилади. Докладлар биргаликда муаммони ар томонлама ёритишга аратилиши керак. Машулот охирида ўитувчи мустаил ишлар ва тингловчиларнинг маърузаларга якун ясаб, тўлдириб, анилаштириб хулоса илади. Педагогик вазифаси: янги ўув маълумотнинг мазмунини ёритиш.

9. Маслаат маъруза

Турли сценарийлар ёрдамида ўтиши мумкин. Масалан, 1) «Савол-жавоб» - маърузачи томонидан бутун курс бўйича ёки алоида бўлимбўйича саволларга жавоб берилади. 2) «Савол-жавоб-дискуссия» - изланишга имкон беради. Педагогик вазифаси: янги ўув маълумотни ўзлаштиришга аратилган.

1.1. Маъруза машулотининг таълим технологияси модели

Вати– 2 соат Тингловчилар сони25-35гача

Машулот тури Кириш-ахборот маъруза - кўргазмали

Маъруза режаси Таълим сиёсати ва сифати: муаммо ва ечимлар

2. Таълим тизими ва тузилмасида сифат менжментини роли

3. Таълим сифатидаги муаммолар талили ва ечимлар

Ўув машулотининг масади:Ўув курси бўйича умумий тушунча бериш. Талим сифати менежментининг олий таълим тизимини янги босичга кўтаришга таъсири амда уни таълим тизимидаги роли ва вазифаси.

Педагогик вазифалар:

Ўув курсининг масади ва вазифалари, ўтиладиган мавзуларга тузилмавий мантиий чизма асосида тушунча бериш;

Таълим сифати менежментининг эволюцион шакланиш босичларини анилаш;

Таълим сифати менежментининг ташкилий асоси ва унинг принциплари моиятини очиб бериш;

Ривожланган мамлакатларнинг таълим сифати менежментини ривожлантиришдаги чора-тадбирлари аида маълумотлар бериш;

Таълим сифати менежментининг Ўзбекистон таълим тизимига таъсири амда уни такомиллаштиришга асос бўлган омиллар билан таништириш.

Ўув фаолияти натижалари:

Ўув курсининг масади ва вазифаларини, ўтиладиган мавзуларни тузилмавий мантиий чизма асосида шарлаб беради;

Таълим сифати менежментининг шаклланиш эволюциясини кўрсатиб беради;

Таълим сифати менежментининг имкониятлари аида гапириб беради;

Таълим сифати менежменти аида маълумотлар беради;

Таълим сифати менежментининг Ўзбекистон таълим тизимига таъсири амда уни такомиллаштиришга асос бўлган омиллар билан таништириш.

Ўитиш усуллари Кўргазмали маъруза, “Муз эритиш”, “Айсберг” ва “Мия хужуми”

Ўитиш шакллари Маъруза, тренинг ва Коуч

Ўитиш воситалари Ўув ўлланма, проектор, Филипчарт доска, график органайзерлар.

Ўитиш шартлари ЎТВ билан ишлашга мослаштирилган аудитория

Мониторинг ва баолаш Озаки назорат: савол-жавоб шакли

Ёзма назорат:

Маъруза машулотининг технологик харитаси

Ишлар босичи

ва мазмуни Фаолият мазмуни

таълим берувчи таълим олувчи

1-босич.

Тайёргарлик босичи 1.1. Мавзу бўйича машулот мазмунини тайёрлайди.

1.2. Ахборот визуал маъруза учун тадимот слайдларини тайёрлайди.

1.3.Ўув модулини ўргатишда фойдаланиладиган адабиётлар рўйатини тайёрлайди.

1.4. Ўув техник воситаларни ишга тушириш, слайдларни тасвирга тайёрлаш.

1.5. Давоматни текшириш ва ўтган дарс саволларни иса ватда такрорлаш Фаол атнашадаилар

2-босич.

Кириш

(15 даиа.) 2.1. Ўув курси номини айтади. Экранга курснинг тузилмавий мантиий чизмасини чиаради (1-илова), мавзулар рўйхатини беради ва уларга исача таъриф беради.

2.2. Мавзу, биринчи машулотнинг масади ва ўув фаолияти натижаларини айтиб беради.

2.3.Талабаларнинг билимларини жонлаштириш учун саволлар беради (2-илова) ва ушбу саволларга жуфтликда жавоб бериш шартлигини таъкидлайди. “Жуфтликда ишлаш” оидалари билан таништиради (3-илова), жуфтликларга бўлинишларини таклиф илади, якка тартибда ўйлашни ва жуфтликда муокама илиб жавоб беришни таклиф илади. 2.1.Тинглайдилар

2.2. Тинглайдилар.

2.3. Ёзиб одадилар.

2.4.Сaвoллaргa жaвoб бeрaдилар.

3-босич.

Асосий

исм

(65 дaиa)

3.1. Мaърузa рeжaсининг бaрчa сaвoллaри бўйичa визуaл мaтeриaлни нaмoйиш илaди. (2- илoвa).

3.2. Мaвзунинг тaянч ибoрaлaри, aсoсий жoйлaрини ёзиб oлишлaрини сўрaйди..

3.3. Таълим сифати менежментидаги ўзгаришлар. Ўтиш даври ва тараиёт босичлари бўйича таълим сифатини ривожланиш тенденциялари бўйича тингловчилар билан субат уюштиради.

3.4. Тингловчилар жавобини шарлайди, хулосаларга эътибор беради, анилик киритади.

3.5. Тингловчиларга Б/Б/Б усули бўйича ифодаланган жадвални намойиш илади ва устунларни тўлдиришни айтади (3-илова). 3.1. Тинглaйдилар, ўргaнaдилар, ёзaди-лар, aнилaйдилар, сaвoллaр бeрaдилар.

3.2. aр бир тaянч тушунчa муoкaмa килaдилар. Ёзaдилар.

3.3. Фикрларини баён иладилар.

3.4. Муокамада иш-тирок этадилар.

3.5. Жадвални тўлди-радилар.

4 бoсич.

Якун ясаш

(10 дaиa) 4.1.Олинган ахборотларни умумлаштиради ва шарлайди. Пайдо бўлган саволларга жавоб беради, муим ўшимча ахборотни беради.

4.2. Машулотни якунлайди. Топширилар беради.

4.1.Тинглaйдилар. Савол берадилар.

4.2.Топшириларни оладилар.

1-илова

(Мисол сифатида) Алий ужум усули

Алий ужум (брейнстроминг-аллар тўзони) – амалий ёки илмий муаммолар ечиш оясини жамоавий юзага келтириш.

Алий ужум ва масалани ечиш босичлари

1. Мустаил фикрланг хаёлингизга келган барча оя, фикрларни оозга ёзинг.

2. Барча оя ва фикрларни ёзинг, агар улар такрорланаётган бўлса, махсус белги ўйинг.

3. ояларни баоланг.

4. Энг мабул оя гуру ояси сифатида шакллантиради.

5. Барча ёзилган оялар гуру муаммосини ечиш учун гурулаштириш мумкин.

6. Гурунинг умумий жавоби шакллантирилади.

6. Назорат саволлариТаълим тизимини бошаришнинг зарурлиги ва моияти

Ўзбекистонда таълим тизимини ривожланиши.

«Таълим сифати менежменти» фанининг мазмуни ва вазифалари.

Фаннинг предмети ва методлари.

Таълим сифати менежменти курсининг боша фанлар билан алоадорлиги.

Мамлакат итисодиётининг ривожланишида таълим тизимининг тутган ўрни ва аамияти.

«Таълим тўрисида»ги онун ва Кадрлар тайёрлаш миллий дастури таълим тизимини бошариш методологиясининг асоси сифатида.

Таълим тизимини бошариш тамойиллари ва вазифалари.

Олий таълим тизими ва уни ташкил этиш методлари

Кадрлар тайёрлаш миллий моделининг асосий жиатлари.

Таълим тизимининг босичлари, турлари ва тутган ўрни.

Ишлаб чиаришни малакали кадрлар билан таъминлаш асослари.

Бошарувнинг кўп илм талаб этишлиги.

Бошаришнинг илмий асослари ва умумий оидалари.

Бошариш стратегияси ва унинг асосий вазифалари.

Таълим муассасасининг масадларга эришиш стратегиясини ишлаб чииш.

Масадга йўналтирилган стратегияни ишлаб чииш.

Стратегияни тадби этиш ва амалга ошириш.

Стратегияни татби этиш ва амалий ўллаш.

Таълим тарбия жараёнини баолашнинг инновацион йўналишларини ўрганиш.

Стратегик бошаришда масадлар дарахтидан фойдаланиш.

Менежмент психологияси аида тушунча.

Шахснинг индивидуал типологик хусусиятлари ва ижтимоий психологик сифатлари.

Таълим соаси менежернинг модели.

Менежернинг инсоншунослик бўйича маълумоти.

Бошарув педагогикаси хаида тушунча.

Бошарув этикаси хаида тушунча

Менатни рабатлантиришнинг психологик асослари.

Бошарув одоби ва унинг ўзига хос томонлари.

Бошарувни кўп илм талаб эканлиги.

Менежер модели.

Менежер компитентлиги

Бошариш стратегияси.

Бошарув педагогикаси.

Рабар фаолиятининг педагогик йўналганлиги.

Менат жамоаси шахсга ижтимоий таъсир этувчи сифатида.

Шахснинг, жамоанинг маънавий соломлиги.

Олий таълим тизимининг асосий вазифалари.

Олий таълим тизимини бошаришнинг ташкилий тузилиши.

Таълим тизимини давлат ва жамият томонидан кафолантланганлигининг аамияти.

Таълим турлари ва уни жамиятда тутган ўрни

Узлуксиз таълим тизимини ривожлантиришни асосий тамойиллари.

Кадрлар тайёрлаш миллий моделида фаннинг, илмий тадиотларнинг ўрни.

Кадрлар тайёрлаш миллий дастури доирасида ишлаб чиаришнинг вазифалари.

Олий таълимни бошариш тизимини ташкил этиш.

Таълимни жараёнини бошаришнинг асосий тамойиллари.

Ижодий ёндашиш тамойиллари ва уни ўув тарбиявий жараёнда ўллаш.

Самарали фаолият режаларини ишлаб чиишда тизимли режалаштиришнинг аамияти.

Бошариш методлари.

Бозор итисодиёти шароитида ташкилий кўрсатмавий бошарув усулларининг роли ва ўрни.

Бошарувнинг итисодий усуллари.

Бошарувнинг маъмурий ва кўрсатмавий усуллари.

Бошариш услублари аида тушунча.

Жамоани бошаришда окимлик ваколатининг аамияти.

Ваколат тушунчаси ва турлари.

Ўзбекистонда давлат таълим стандартларини ишлаб чиишнинг асосий шартлари.

Давлат таълим стандартларининг ташкилий бошарув функцияси.

Таълим сифатини бошариш.

Ўитиш сифатига ва мутахассис кадрларни тайёрлашга ўйиладиган талаблар, уларга таъсир этувчи омиллар.

Аккредитация ва аттестацияданўтказишнинг аамияти ва уни ташкил этиш асослари.

Ўз-ўзини атестациядан ўтказиш таълим сифатини оширишда тутган ўрни.

Ўув тарбия жараёнини лойиалаш ва бошариш воситалари.

Лойиалашни итисодий таъминлаш ва амалга оширишни ташкил этиш масалалари.

ОТМда ўув тарбия жараёнини бошаришда ууий ва услубий асослари.

ОТМда янги мутахассисликларни очиш ва тайёрлашни ташкил этиш.

Олий таълим тизимида мотивацияни ривожлантириш йўллари.

Мустаил таълимни ташкил этиш ва бошариш.

Мустаил таълим шакллари.

Таълим-тарбия жараёнини назорат илиш шакллари.

Назорат илиш шакллари.

Ўув тарбия жараёни компонентлари.

Ресурсларга ўйилган таълаблар

7. Битирув иши мавзулари1. Мустаил таълимни ташкил этиш шакллари.

2. Олий таълимни асосий вазифалари

3. Бошарувнинг илм талаб илишлиги.

4. Таълимни бошариш тамойиллари

5. Менежернинг инсоншунослик ваколати.

6. Жамоа ахлоий соломлигининг асосий кўрсаткичлари.

7. Ўув-тарбия жараёни компонентларини ўрни

8. Рабарнинг асосий ахлоий оидалари

9. Менатни рабатлантиришнинг омиллари

10. Таълим муассасаси ўз-ўзини назорат илиши

11. Педагогик мулоотнинг самарадорлиги

12. Бошарув стратегияси.

13. Олий маълумотли мутахассислардан самарали фойдаланиш.

14. Шахснинг индивидуал-руий сифатлар

15. Олий таълим муассасаси бюджет маблаларидан фойдаланиш йўналишлари.

16. Ишлаб чиариш ва таълим тизими соасидаги амкорлик.

17. Таълим тизими муасасасининг бюджетдан ташари фаолияти турлари.

18. Таълим жараёнида моддий-техникавий таъминотни аамияти.

19. Таълим соасида ижтимоий кафолатларни таъминлаш

20. Узлуксиз таълимнинг турлари ва уларнинг маияти

21. Таълимни молиялашни яхшилашга йўналтирилган чоралар.

22. Олий таълим муассасасининг минтаага таъсири йўналишлари.

23. Олий таълим муассасасини молиялашнинг маблалари.

24. Маркетинг тадиотлари ўтказиш

25. Олий таълим бошарув тизими

8. Мустаил таълим учун саволлариБошарув тушунчаси нима?

Олий таълимни асосий вазифалари нималардан иборат?

Бошарувнинг илм талаб илишлиги деганда нимани тушунасиз?

Таълимни бошаришнинг андай тамойиллари мавжуд?.

Маркетинг тушунчасини изолаб беринг.

Жамоа ахлоий соломлигининг асосий кўрсаткичлари нималар?.

Таълим тизимида андай назоратни турлари мавжуд?

Менежер моделини тушунтиринг.

Давлат таълим стандартининг асосий тамойиллари айсилар?

Ўув-тарбия жараёни компонентлари нималардан иборат?

Рабарнинг асосий ахлоий оидаларини тушунтиринг.

Менатни рабатлантиришнинг андай омиллари мавжуд

Таълим муассасаси ўз-ўзини назорат илиши деганда нимани тушунасиз?

Педагогик мулоотнинг самарадорлиги нимада

Олий маълумотли мутахассислардан самарали фойдаланиш йўлларини изоланг.

Шахснинг индивидуал-руий сифатларни изоланг

Олий таълим муассасаси бюджет даромадини шаклланиш йўналишлари нималардан иборат?

Ишлаб чиариш ва таълим тизими соасидаги амкорлик.

19.Таълим муассасасининг бюджетдан ташари фаолият турларини изоланг.

Таълим жараёнида моддий-техникавий таъминотни аамиятини изоланг.

Маркентинг тушунчасини моиятини очиб беринг.

Таълим соасида ижтимоий кафолатларни таъминлаш

Маъмурий рабарлар хул-атвори услублари аида тушунча беринг

Узлуксиз таълимнинг турлари

Таълимни молиялашни яхшилашга йўналтирилган чоралар.

Ўув фанлар методик таъминоти.

Бошарув тарбиясининг андай шакллари мавжуд

Таълим муассасасининг аттестацияси

Кадрлар тайёрлаш миллий моделининг таркибий кисми давлат ва жамиятнинг функцияси

9. ГлоссарийАдаптация шахснинг нимагадир мослашиши.

Ало кишиларнинг биргаликдаги хаёти фаолиятини ижтимоий зарурий бошарувчи, хул атворининг ички моияти.

Алоий соломлик инсонларнинг (шахснинг) маънавий олати, бу улар дунёарашининг, иссиёт ва одатларининг етуклигини тан олинишида тавсифланади.

Алоий баркамолик мулоотда ўз алоий имояланганлигидан шахсий аноатланиш, ўзаро алоий тушунишлик.

Бошарув ишга обил ижтимоий тузилмани тузиш учун зарур шароитларни танлаш ва самарадорлигини ошириш бўйича олиб бориладиган ва ўйилган масадни амалга ошириш учун ундан фойдаланиладиган фаолият.

Жамоа ривожланган шахслараро муносабатлар, уюшганлик ва умумий масадларга эришишга интилишлик билан тавсифланувчи барарор ижтимоий гуру.

Инсон ижтимоий муитда ривожланишнинг нодир имкониятларига эга бўлган биологик мавжудот.

Инсоншунослик шахсни ар томонлама ривожлантиишга йўналтирилган, унинг хаёт фаолияти шароитларини самарадорлаштиришга аратилган наазарий амалий, антропологик, табиий, гуманитар ва бадиий билимлар тизими.

Индивидуаллик инсоннинг биоижтимоий ўзига хослиги, унинг такрорланмаслиги.

Ишонтириш тарбия усули, унинг воситасида ўзига йўналтирилган оидалар, талабаларни шахс онгли ўзгартиришга эришади.

Каръера касбий ўсиш, хизмат бўйича юорилаш, ижтимоий тан олиниш.

Концепция арашлар тизими, жараёнлар у ёки бюу ходисаларни тушуниш.

Менежер ишлаб чиаришни бошариш.

Миссия масъул топшири, вазифа. Махсус вакил бошчили илувчи бир давлатнинг боша давлатдаги доимий дипломатик ваколатхонаси.Миссионерлик ташкилот.

Муносабат кишиларнинг барарор ўзаро алоаси.

Масад фаолият натижасидан фикран хайратланиш.

Мулоот этикаси кишиларга таши хурматли муносабат оида ва йўрилари, уларга хайрихохликнинг намоён бўлиши.

Педагог тарбиячи (мураббий), ўитувчи (мураббий), дарс берувчи (мураббий).

Психология рухият хаидаги фан.

Стил йўсин, йўри, усул, рабат, шахсга унинг моиятларини шакллантиришга кўмаклашувчи таши руий таъсир.

Тарбия шахснинг маънавий ва жисмоний олатига мунтахам ва ани масадли таъсир ўтказиш жараёни.

Топшири масадни анилаштириш, унга эришиш босичлари.

Ташкилот миссияси бизнинг фаолиятимиз андай ва биз ўз мижозларимиз учун нима илишни хохлаймиз деган саволга бошарув жавоби.

Тарбия технологияси тамойилларнинг илмий асосланган тизими, шахс маънавий дунёсига, кишилар мулооти воситаларининг шаклланиш ва амал илиш шароитларига тарбиявий таъсир ўтказувчи шакл, усул ва йўсинлар.

Шахс ижтимоий моият сифатига эга бўлган киши ва ўзлигини англаш ууви.

Эмоция рухий кечинма, алб хаяжони (азаб, ўрув, увонч ва х.к.) инсонда ички ва таши ўзгатувчиларнинг таъсири натижасида ўйонади.

Этика ахло хаидаги фан.

Ўз ўзини тарбиялаш шахснинг ўз жисмоний, руий ва маънавий сифтаиларини такомиллаштириш бўйича ани масадли фаолият.

10. Дидактик материаллар

2-мавзу. Олий таълим тизимининг сифатига таъсир этувчи омилларга оидТаълим сифатини яхшилашнинг Э.Деминг цикли асоси

Таълимсифатини оширишнинг Деминг цикли асосидаги Кайдзен усули

11. Адабиётлар рўйатиЎзбекистон Республикаси Конституцияси –Т.: Ўзбекистон, 2009.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Макамасининг арори. Олий таълим муасасалари педагог кадрларини айта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш тизимини янада такомиллаштириш чора тадбирлари тўрисида. 2012 йил 26 сентябрь. 278 сон.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Макамасининг арори. Олий ўув юртдан кейинги таълим амда олий малакали илмий ва илмий педагогик кадрларни аттестациядан ўтказиш тизимини такомиллаштириш чора тадбирлари тўрисида. 2012 йил 28 декабрь. 365 сон.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Макамасининг арори. Республика олий таълим муасасалари рейтингини ибаолаш тизимини жорий этиш тўрисида. 2012 йил 29 декабрь. 371 сон.

Каримов И.А. Жаон молиявий-иктисодий инирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йўллари ва чоралари. -Т.: Ўзбекистон, 2009. - 56 б.

Каримов И.А. Мамлакатни модернизация илиш ва фуаролик жамиятини шакллантириш Концепцияси. –Тошкент: Ўзбекистон, 2010.

Каримов И.А. Юксак маънавият–енгилмас куч. –Т.: Маънавият, 2008.

Каримов И.А. Мамлакатни модернизация илиш ва итисодиётимизни барарор ривожлантириш йўлида. 16–том. –Т.: Ўзбекистон, 2008.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Таълим муасасаларининг битирувчиларини тадбиркорлик фаолиятига жалб этиш борасидаги ўшимча чора тадбирлар тўрисида”ги фармони. 2010 йил 28 июль.

Каримов И.А. Жаон молиявий–итисодий инирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йўллари ва чоралари. –Т.: Ўзбекистон, 2009. –56 б.

Каримов И.А. Асосий вазифамиз-ватанимиз тараиёти ва алимиз фаровонлигини янада юксалтиришдир. 2009 йилнинг асосий якунлари ва 2010 йилда Ўзбекистоннинг ижтимоий итисодий ривожлантиришнинг энг муим устувор йўналишларига баишланган Вазирлар Макамасининг мажлисидаги маъруза. –Т.: Ўзбекистон, 2010.

Каримов И.А.Мамлакатимизни модернизация илиш ва кучли фуаролик жамияти барпо этиш – устувор масадимиз. Ўзбекистон Республикаси Олий мажлиси онунчилик палатаси ва Сенатининг ўшма мажлисидаги маъруза, 2010 йил 27 январь. –Т.: Ўзбекистон, 2010.

Ходиев Б.Ю. ва бошалар. Ўзбекистон Президенти И.А. Каримовнинг “Жаон молиявий–итисодий инирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йўллари ва чоралари” номли асарини ўрганиш бўйича ўув ўлланма. –Т.: Итисодиёт, 2009. –120 б.

Мустаиллик биз учун ўзлигимизни англаш, юрт тинчлиги ва барарорлигининг, инсон манфаати, эркинлиги ва фаровонлигининг, биз кўзлаган демократик жамият барпо этишнинг гаровидир. Ўзбекистон Республикаси давлат мустаиллигининг ўн саккиз йиллигига баишлаб ўтказиладиган тарибот ва ташвиот ишларида фойдаланиш учун ўлланма. –Т.: Ўзбекистон, 2009.

Каримов И.А.Жаон молиявий-итисодий инирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йўллари ва чоралари.-Т.:Ўзбекистон, 2009 й.

Каримов И.А. Концепция дальнейшего углубления демократических реформ и формирования гражданского общества в стране. // Народное слово. 2010.-13 ноября

Каримов И.А. Все наши устремления и программы – во имя дальнейшего развития Родины и повышения благосостояния народа.//Народное слово. 2011.-22 января.

Каримов И.А. Гармонично развитое поколение – основа прогресса Узбекистана.-Т.:Шарк,1998.

Каримов И.А.Замонавий кадрлар-ривожланишнинг асосий омили.-Т.:1997.

Ўзбекистон Республикаси “Таълим тўрисида”ги онуни.-Т.:Ўзбекистон, 1997 йил.

Ўзбекистон Республикасининг Кадрлар тайёрлаш миллий дастури тўрисидаги онуни. –Т.: Ўзбекистон, 1997 йил.

Указ Президента Республики Узбекистан «О коренном реформировании системы образования и подготовки кадров, воспитании современного поколения» от 6 октября 1997.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим тизимини ислоотлаштириш бўйича меъёрий ужжатлар. 1-2 исм. Т.: 1998 й.

Янги авлод орзуси.-Т.:Шар, 1999

Кадрлар тайёрлаш миллий дастури – мустаил Ўзбекистоннинг эришган натижалари ва ютулари.-Т.: Маърифат-Мададкор, 2001.

Ахлиддинов и др. Управление образованием в Узбекистане: проблемы,поиск, решения. Т. Ес-ТАС; 1С. 1999-214 стр.

Батденко В.И. Стандарты в непрерывном образовании: Концептуальные, теоретические и методические проблемы. М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов. 1999-196 стр.

Бакирова Г.Х. Психология. эффективного стратегического управления персоналом: учебное пособие.М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2008-591 стр.

Вачуков Д.Д., Кислякова Н.А. Практикум по менеджменту: деловые игры. Учебное пособие. Высшая школа. 1998-312 стр.

уломов С.С. Менежмент асослари.-Т.: 2002.

Гулямов С.С. Основы современного менеджмента.-Т.: 1997.

Глухов В.В. Менеджмент: Учебник для вузов.-Спб:Питер,2008.-608 с.

Гуляметдинов С.З., Перегудов Л.В. “Научно-методические основы обеспечения качества и конкерентоспособности кадров”. Таълим муаммолари,Ўзбекистон., 1999-261 стр.

Зайнутдинов Ш.Н. Менежмент.-Т.2011.

Корзникова Г.Г. Менежмент в образовании. Практический курс.-М. "Академия", 2008-288 стр.

Перегудов Л.В., Саидов М.Х. Олий таълим менежменти ва игисодиёти. Т. Молия. 2005-156 бет.

Трайнев В.А., Дмитриев С.А. Менежмент и маркетинг в образование: науке и производстве и его информационное обеспечение. Методология и практика. М., Университет информатизации и управления. 2008- стр.

ўшимча адабиётлар

Бакирова Г.Х. Психология развития и мотивации персонала. Учебное пособие. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009 — 439 стр.

Дафт Р. Менеджмент.8-е изд./Пер. с англ. Под ред. С.К.Мордовина.- СПб: Питер, 2009.-800 с.

Саидов М.Х. Олий ўув муассасаларини молиялаштириш.-Т.: Молия, 2001.

Саидов М.Х. Экономика, инвестиции и маркетинг высшего образования. -Т.: Молия, 2002

Панкрухин А.П. Маркетинг образовательных услуг: методология, теория и практика. М.: Академия. 2007.

Шепел В.М. “Человековедческая компетентность менеджера. Управленческая антропология” М.: “Народное обозрение”. 1999 г.

Фарберман Б.Л..Передовые педагогические технологии. Т. Фан. 2000 89 стр.

Таълим ва тарбия сифати ва ирралари. Т., “Фан ва технология”. 2004

Итисодиёт ва Таълим. Илмий журнали.-Т.: ТДИУ.

Интернет сайтлари:

www.bilimdon uz. -Ўзбекистон республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг веб сайти.

www.pedagog.uz. – ТДПУ сайти

www.newhorizons.org. -Таълимнинг янги уфлари.Похожие работы:

«Сценарий 1 сентября Все классы выстраиваются на линейку, звучит музыка. Слем саан, мектебім Слем білім ордасы Жасыл баты кктемім Жасты шаты ордасы Оу айта басталды Мектебіміз арсы алды оырауды дауысы Кумбірлетті аспанды. 2 ведущий Здравствуй, школьное утро! Здравствуй, школьный звонок! Ты проснувшись, как будто Вновь зове...»

«Имеют ли SPOC перспективы в школьном образовании? Дацун Н.Н., Уразаева Л.Ю. (nndatsun@inbox.ru, delovoi2004@mail.ru) Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ), г. Пермь Сургутский государственный педагогический университет (СурГПУ),...»

«"ШКОЛЬНАЯ СТРАНА"СЦЕНАРИЙ ДНЯ УЧИТЕЛЯ Педагог-организатор Копытова И.Н. Звучат позывные, означающие начало праздника гаснет в зале свет СВЕТ: на сцене свет приглушен, все внимание на экран ФОНОГРАММА: Гладков "А ты любишь просто так ходить по городу?"ЭКРАН: крупным планом дети рассуждают : "Моя учительн...»

«Праздник 1 сентября. 2 класс Календарь свой лист теряет, Школа двери раскрывает Для девчонок и мальчишек, Для серьёзных и шалунишек, Для весёлых, для забавных, И для ваших папы с мамой. У: Здравствуйте, дорогие ребята! Уважаемые взрос...»

«Особливості організації діяльності методичної ради навчального закладу в умовах реформування освітнього простору Ткачук П.С., методист НМЦ менеджменту та координації діяльності РМК/ММК Дончак Ю.О., методист НМЦ менеджменту та координації діяльнос...»

«СЦЕНАРИЙ "МОЙ КРАЙ МОЯ ГОРДОСТЬ И ПЕСНЯ!" Мероприятие посвящено 85-летию Ханты-Мансийского Автономного Округа – ЮГРА Дата и время проведения: 4 декабря 2015 года, 18.00 час. Место проведения: МБОУБСОШ (...»

«ГБОУ СОШ №13 г.о. Чапаевска Самарской области СП "Детский сад №29 "Кораблик" Всероссийский конкурс педагогического мастерства "ПРОФИ" Конкурсный тур "Прогрессивные технологии в образовательном процессе" Категория: педагогический проект Проект "Правил дорожных на свете не мало. Все бы их выучить нам н...»

«ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ (РУССКИЙ ЯЗЫК; БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК) Наименование научной школы Теория и методика обучения и воспитания (русский язык) Научное направление Наименование научного направления, пер...»

«РАЗБУДИ МЕНЯ В 4:20" Этот текст ДОЛЖНЫ ПРОЧЕСТЬ ВСЕ РОДИТЕЛИ, чтобы успеть спасти своих детей от рокового шага, чтобы научиться распознавать малейшие симптомы надвигающейся трагедии, чтобы подсказать другим родителям, учителям. В этом тексте вы найдете подробную инструкцию, в которой важны все детали. В России с ноября 201...»

«Министерство культуры КБР Кабардино-Балкарская республиканская детская библиотека им. Б. Пачева    Отдел обслуживания читателей   А.И.Солженицын "Один день Ивана Денисовича" Рекомендательный список...»
 
2018 www.info.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - интернет документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.