WWW.INFO.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Интернет документы
 


«2017 жылы 27 суірдегі № 196 бйрыына 187-осымша техникалы жне ксіптік білім беруді ЛГІЛІК ОУ ЖОСПАРЫ Білім беру коды жне бейіні: 1500000 – Ауыл шаруашылыы, ветеринария жне экология ...»

азастан Республикасы

Білім жне ылым министріні

2017 жылы 27 суірдегі

№ 196 бйрыына 187-осымша

техникалы жне ксіптік білім беруді

ЛГІЛІК ОУ ЖОСПАРЫ

Білім беру коды жне бейіні: 1500000 – Ауыл шаруашылыы, ветеринария жне экология

Мамандыы: 1513000 – Ветеринария

Біліктіліктер: 151301 2 - Жануарларды ветеринарлы деу жніндегі оператор

151302 2 - Жануарлар мен старды жасанды рытандыру операторы

151306 3 – Ветеринарлы техник

Оыту нысаны: кндізгі

Оытуды нормативтік мерзімі: 3 жыл 10 ай

негізгі орта білім базасында

Индексі Циклдер, пндер/модульдер, практикалар атауы Баылау нысаны Оу уаытыны клемі

(сааттар) Семестрлер бойынша блу

Емтихан Сына Баылау

жмысы БАРЛЫЫ

Оны ішінде: Теориялы оыту Практикалы оыту ндірістік оыту 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ЖБП 00 Жалпы білім беретін пндер 1448 1-3

ЖГМ 00 Жалпы гуманитарлы модульдер (ксіптік аза (орыс) тілі, ксіптік шетел тілі, дене трбиесі) 362 3-8

ЭМ 00 леуметтік-экономикалы модульдер

(философия негіздері, экономика негіздері, ы негіздері, саясаттану жне леуметтану негіздері, мдениеттану) 180 7-8

ЖКМ 00 Жалпы ксіптік модульдер 980 534 446 2-7

ЖКМ 01 Аналитикалы химия + 70 20 50 ЖКМ 02 Табиат пайдалануды экологиялы негіздері + 30 22 8 ЖКМ 03 Азы ндірісі негіздерімен ботаника + 42 26 16 ЖКМ 04 Ебекті орау+ 32 22 10 ЖКМ 05 Зоология + + 56 36 20 ЖКМ 06 Цитология, эмбриология, гистология + + 70 42 28 ЖКМ 07 Жануарларды анатомиясы мен физиологиясы + + 192 116 76 ЖКМ 08 Латын тілі + 28 28 0 ЖКМ 09 Генетика + 42 20 22 ЖКМ 10 Рецептурамен фармакология + 104 46 58 ЖКМ 11 Мал шаруашылыы + 64 36 28 ЖКМ 12 А/ш жануарларын азытандыру + 48 22 26 ЖКМ 13 Зоогигиена жне ветеринарлы санитария + 42 26 16 ЖКМ 14 Ксіби ызметтегі апаратты технологиялар + 64 28 36 ЖКМ 15 Менеджмент + 30 18 12 ЖКМ 16 Нарыты экономика негіздері + + 30 20 10 ЖКМ 17 Мемлекеттік тілде іс ааздарын жргізу 36 6 30 АМ 00 Арнайы модульдер 1542 330 492 720 3-8

"»151302 2 Жануарлар мен старды жасанды рытандыру операторы"» біліктілігі АМ 01 Жануарларды жыныс мшесіндегі функционалды жне морфологиялы згерістер + 158 38 48 72 АМ 02 Акушерлік жне гинекологиялы кмек крсету, жасанды рытандыру жне аталыты анытап, дайындау. + 162 34 56 72 "»151301 2 Жануарларды ветеринарлы деу жніндегі оператор"» біліктілігі АМ 03 Ауру жануарларды тексеру, ауру себептерін талдау, диагноз ою, терапиялы техниканы мегеру жне Жпалы емес ауру боланда профилактикалы шараларды жасатау + 266 64 94 108 АМ 04 Жануарлардан адама жатын аурулармен кресу бойынша іс-шаралар жргізу, жануарларды, старды жне блмелерді деу + 134 30 32 72 "151306 3 -Ветеринарлы техник" біліктілігі АМ 05 Хирургиялы ауруларды алдын алу жне емдеу + 168 30 66 72 АМ 06 Жпалы ауруларды диагностикасы + 264 66 90 108 АМ 07 Жануарларды инвазивтік ауруларын емдеу + 202 38 56 108 АМ 08 Ветеринарлы-санитарлы сараптама + 188 30 50 108 БАМ Білім беру йымы анытайтын модульдер 60 1-7

КП 00 Ксіптік практика 864 3-8

КП 01 Оу-таныстыру практикасы 72 КП 02 Жмыс біліктілігін алуа ндірістік практикасы 504 КП 03 Технологиялы (диплом алды) практикасы 288 АА Аралы аттестаттау 252 А 00 орытынды аттестаттау 72 А 01 Білім беру йымдарындаы аттестаттау 48 А 02 Ксіптік даярлы дегейін баалау жне біліктілікті беру 24 Міндетті оыту жиыны 5760 К Консультациялар оу жылына 100 сааттан арты емес Ф Факультативтік сабатар теориялы оыту кезінде аптасына 4 сааттан арты емес Барлыы: 6588 Ескерту:

ЖБП - жалпы білім беретін пндер;

ЖГМ - жалпы гуманитарлы модульдер;

ЭМ - леуметтік-экономикалы модульдер;

ЖКМ - жалпы ксіптік модульдер;

АМ - арнайы модульдер;

БАМ - білім беру йымдары анытайтын модульдер;

КП - ксіптік практика;

АА - аралы аттестаттау;

А - орытынды аттестаттау;

К - консультациялар;

Ф - факультативтер.

азастан Республикасы

Білім жне ылым министріні

2017 жылы 27 суірдегі

№ 196 бйрыына 188-осымша

техникалы жне ксіптік білім беруді

ЛГІЛІК ОУ ЖОСПАРЫ

Білім беру коды жне бейіні: 1500000 – Ауыл шаруашылыы, ветеринария жне экология

Мамандыы: 1513000 – Ветеринария

Біліктіліктер: 151301 2 - Жануарларды ветеринарлы деу жніндегі оператор

151302 2 - Жануарлар мен старды жасанды рытандыру операторы

151306 3 – Ветеринарлы техник

Оыту нысаны: кндізгі

Оытуды нормативтік мерзімі: 2 жыл 10 ай

жалпы орта білім базасында

Индексі Цикл, пндер/модульдер, практикалар атауы Баылау нысаны Оу уаытыны клемі

(сааттар) Семестрлер бойынша блу

Емтихан Сына Баылау

жмысы БАРЛЫЫ

Оны ішінде: Теориялы оыту Практикалы оыту ндірістік оыту 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ЖГМ 00 Жалпы гуманитарлы модульдер (ксіптік аза (орыс) тілі, ксіптік шетел тілі, дене трбиесі, азастан тарихы) 442 1-6

ЭМ 00 леуметтік-экономикалы модульдер

(философия негіздері, экономика негіздері, ы негіздері, саясаттану жне леуметтану негіздері, мдениеттану) 180 5-6

ЖКМ 00 Жалпы ксіптік модульдер 980 534 446 1-5

ЖКМ 01 Аналитикалы химия + 70 20 50 ЖКМ 02 Табиат пайдалануды экологиялы негіздері + 30 22 8 ЖКМ 03 Азы ндірісі негіздерімен ботаника + 42 26 16 ЖКМ 04 Ебекті орау+ 32 22 10 ЖКМ 05 Зоология + + 56 36 20 ЖКМ 06 Цитология, эмбриология, гистология + + 70 42 28 ЖКМ 07 Жануарларды анатомиясы мен физиологиясы + + 192 116 76 ЖКМ 08 Латын тілі + 28 28 0 ЖКМ 09 Генетика + 42 20 22 ЖКМ 10 Рецептурамен фармакология + 104 46 58 ЖКМ 11 Мал шаруашылыы + 64 36 28 ЖКМ 12 А/ш жануарларын азытандыру + 48 22 26 ЖКМ 13 Зоогигиена жне ветеринарлы санитария + 42 26 16 ЖКМ 14 Ксіби ызметтегі апаратты технологиялар + 64 28 36 ЖКМ 15 Менеджмент + 30 18 12 ЖКМ 16 Нарыты экономика негіздері + + 30 20 10 ЖКМ 17 Мемлекеттік тілде іс ааздарын жргізу 36 6 30 АМ Арнайы модульдер 1542 330 492 720 1-6

"»151302 2 Жануарлар мен старды жасанды рытандыру операторы"» біліктілігі АМ 01 Жануарларды жыныс мшесіндегі функционалды жне морфологиялы згерістер + 158 38 48 72 АМ 02 Акушерлік жне гинекологиялы кмек крсету, жасанды рытандыру жне аталыты анытап, дайындау. + 162 34 56 72 "»151301 2 Жануарларды ветеринарлы деу жніндегі оператор"» біліктілігі АМ 03 Ауру жануарларды тексеру, ауру себептерін талдау, диагноз ою, терапиялы техниканы мегеру жне Жпалы емес ауру боланда профилактикалы шараларды жасатау + 266 64 94 108 АМ 04 Жануарлардан адама жатын аурулармен кресу бойынша іс-шаралар жргізу, жануарларды, старды жне блмелерді деу + 134 30 32 72 "151306 3 -Ветеринарлы техник" біліктілігі АМ 05 Хирургиялы ауруларды алдын алу жне емдеу + 168 30 66 72 АМ 06 Жпалы ауруларды диагностикасы + 264 66 90 108 АМ 07 Жануарларды инвазивтік ауруларын емдеу + 202 38 56 108 АМ 08 Ветеринарлы-санитарлы сараптама + 188 30 50 108 БАМ Білім беру йымы анытайтын модульдер 60 1-5

КП 00 Ксіптік практика 864 1-6

КП 01 Оу-таныстыру практикасы 72 КП 02 Жмыс біліктілігін алуа ндірістік практикасы 504 КП 03 Технологиялы (диплом алды) практикасы 288 АА Аралы аттестаттау 180 А 00 орытынды аттестаттау 72 А 01 Білім беру йымдарындаы аттестаттау 48 А 02 Ксіптік даярлы дегейін баалау жне біліктілікті беру 24 Міндетті оыту жиыны 4320 К Консультациялар оу жылына 100 сааттан арты емес Ф Факультативтік сабатар теориялы оыту кезінде аптасына 4 сааттан арты емес Барлыы: 4960 Ескерту:

ЖГМ - жалпы гуманитарлы модульдер;

ЭМ - леуметтік-экономикалы модульдер;

ЖКМ - жалпы ксіптік модульдер;

АМ - арнайы модульдер;

БАМ - білім беру йымдары анытайтын модульдер;

КП - ксіптік практика;

АА - аралы аттестаттау;

А - орытынды аттестаттау;

К - консультациялар;

Ф - факультативтер.

азастан Республикасы

Білім жне ылым министріні

2017 жылы 27 суірдегі

№ 196 бйрыына 189-осымша

техникалы жне ксіптік білім беруді

ЛГІЛІК ОУ БАДАРЛАМАСЫ

Білім беру коды жне бейіні: 1500000 – Ауыл шаруашылыы, ветеринария жне экология

Мамандыы: 1513000 – ВетеринарияБіліктіліктер: 151301 2 - Жануарларды ветеринарлы деу жніндегі оператор

151302 2 - Жануарлар мен старды жасанды рытандыру операторы

151306 3 – Ветеринарлы техник

Базалы жне ксіптік зыреттер Модульді атауы Модульді ысаша шолуы Оытуды нтижелері жне баалау лшемдері

Жалпы гуманитарлы модульдер

Б 1. Ксіптік ызмет аясында атынасу шін аза/орыс/шетел тілдерінде ауызша жне жазбаша арым-атынаса тсу дадыларын олдану ЖГМ 01. Ксіптік аза/орыс тілі Осы модуль аза/орыс тілінде ауызша жне жазбаша атынасуа жне ксіптік ызмет аясында олдануа ажетті білімдерді, іскерліктер мен дадыларды сипаттайды.

Модульді игеру нтижесінде білім алушылар іскери аза/орыс тіліні жне ксіптік лексика негіздерін мегеруі ажет.

Модульді игеру барысында білім алушылар ксіптік баыттаы мтіндерді оуа жне аударуа (сздікпен) ажетті аза/орыс тіліні лексикалы (1200 -1400 лексикалы бірлік) жне грамматикалы минимумына ие болуы тиіс. Оыту нтижесі: 1) Ксіптік ызмет аясында атынасу шін аза/орыс тіліні терминологиясын білу.

Баалау лшемдері: Маманды бойынша ксіптік тілдесуге ажетті лексикалы-грамматикалы материалды біледі.

Маманды бойынша терминологияны біледі.

Оыту нтижесі: 2) Ксіптік баытталан мтіндерді аудару (сздікпен) техникасын игеру.

Баалау лшемдері: Ксіптік баыттаы мтіндерді ои алады жне аудара алады (сздікпен).

Оыту нтижесі 3) Монолог жне диалог жргізе алу.

Баалау лшемдері: Жадайа байланысты исынды рі ретімен сйлей алады.

Ксіптік тілдесу барысында диалог жргізе алады.

ЖГМ 02. Ксіптік шетел тілі Осы модуль зіні ксіптік ызметі саласында шетел тілінде тілдесуге ажетті білімдерді, іскерліктер мен дадыларды сипаттайды.

Модульді игеру нтижесінде білім алушылар іскери шетел тіліні жне ксіптік лексика негіздерін мегеруі ажет.

Модульді игеру барысында білім алушылар: ксіптік баыттаы мтіндерді оуы жне аударуы (сздікпен); ксіптік тілдесу дерісінде монолог жне диалог жргізуі тиіс.

Оыту нтижесі: 1) з ксіптік ызметі аясында тілдесу шін шет тілі терминологиясын білу.

Баалау лшемдері: Маманды бойынша ксіптік тілдесуге ажетті лексикалы-грамматикалы материалды біледі.

Маманды бойынша терминологияны біледі

Оыту нтижесі: 2) Ксіптік баытталан мтіндерді аудару (сздікпен) техникасын білу.

Баалау лшемдері: Ксіптік баыттаы мтіндерді ои алады жне аудара алады (сздікпен).

Оыту нтижесі: 3) Монолог жне диалог жргізе алу.

Баалау лшемдері: Жадайа байланысты исынды рі ретімен сйлей алады.

Ксіптік тілдесу дерісінде диалог жргізе алады.

Б 2. Физикалы жетілу,салауатты мір салты аидаттарын жне жмыса абілеттілікті сатау ептілігі мен дадыларына ие болу ЖГМ 03. Дене трбиесі Осы модуль дене ммкіндіктерін жне олармен байланысты абілеттерді жетілдіру шін ажетті білімдерді, іскерліктер мен дадыларды сипаттайды.

Модульді игеру нтижесінде білім алушылар: дене трбиесіні леуметтік-биологиялы жне психофизиологиялы негіздерін; физикалы жне спортты зін-зі жетілдіру негіздерін; салауатты мір салты негіздерін мегеруі ажет.

Модульді игеру барысында білім алушылар: озалыс абілеттері мен дадыларын немі жетілдіру жадайында денсаулыты ныайту; ксіптік маызды физикалы жне психомоторлы абілеттерді дамыту; зін зі баылау жне организмні функционалды жадайына баалау дадыларына ие болуы тиіс.

Оыту нтижесі: 1) Дене шынытыру-спорт ісін денсаулыты ныайту шін жне салауатты мір салты аидаттарын сатау шін олдану.

Баалау лшемдері: Салауатты мір салтыны негіздері мен мдениетін, денсаулыты ныайту мен сатау, дене бітімін дамыту мен жетілдіру туралы біледі.

Блшы етке кш салу барысында тыныс алу жйелері, ан айналымы жне энергиямен амтамасыз ету негіздерін біледі.

Жалпы дене даярлыы бойынша жаттыулар кешенін орындай алады.

Кнделікті мірде салауатты мір салты мдениетін олданады.

Оыту нтижесі: 2) Дене бітімі мен психофизикалы ммкіндіктерді дамыту жне жетілдіру шін дене трбиесі ралдарын олдану.

Баалау лшемдері: Командалы спортты ойындарды ережелерін біледі.

Дене жктемесі мен оны реттеу тсілдері негіздерін біледі.

Жаттыу орындау техникасын біледі.

Оу ойынында оыан ойын тсілдері мен жеке тактикалы міндеттерді олданады.

Бадарламада ескерілген баылау нормативтері мен тесттерін орындайды.

Оыту нтижесі: 3) Дене трбиесі, озалыс белсенділігі икемдері мен дадылары жйесін білу.

Баалау лшемдері: Дене трбиесіні негізгі аидаттарын біледі.

Дене жаттыуларын орындау кезінде организмні физиологиялы ерекшеліктерін біледі.

Дене жаттыуларын орындаанда организмні функционалды жадайын баылап, реттей алады.

Оыту нтижесі: 4) Жараат аланда жне айылы оиалар орын аланда дрігерге дейінгі алашы медициналы кмек крсету.

Жаттыу жасау барысындаы жарааттарды пайда болу себептерін, жараат алмау тсілдерін біледі.

Жараат алан кезде алашы медициналы кмек крсете алады.

Б 3. аза халыны тарихын, лемдік ауымдастытаы азастанны рлі мен орнын тсіну ЖГМ 04. азастан тарихы Осы модуль лтты сананы дамытуа, ежелгі дуірден азіргі кезеге дейін орын алан тарихи оиаларды мні мен задылытарын тсінуге ажетті білімдерді, іскерліктер мен дадыларды сипаттайды.

Модульді игеру нтижесінде білім алушылар: азастан тарихыны негізгі тарихи кезедеріні хронологиялы шекаралары жне аза халыны алыптасу кезедерін; кшпелі ркениетті рлі мен маызы, лемдік ркениетке осан лесін; азастанны Ресей империясына осылу, Ресей империясыны азастанды басып алу жне отарлау себептері мен салдарларын; Кеес кіметіні алашы жылдарындаы этно-демографиялы жадай, шет елдерде аза диаспорасыны рылуын; лт-азатты ктерілістерді жне аза халыны туелсіздік шін кресіні тарихы: себебі, барысы, 18-19 асырдаы ірі лт-азатты ктерілістерді салдарларын; 20-асырды басы мен кейінгі кезедердегі азастанны саяси партияларыны мнін; 1986 жылы Алматы жне азастанны алаларында болан желтосан озалысыны себебі, барысы жне салдарларын; туелсіздік аланнан кейінгі азастан Республикасындаы саяси жне оамды згерістерін; туелсіз азастанны жетістіктерін мегеруі ажет. Оыту нтижесі: 1) аза халы алыптасуыны негізгі кезедерін білу.

Баалау лшемдері: азастан тарихыны жне туелсіздігі алыптасуыны негізгі кезедерін біледі.

аза халыны жалпытрік оамдаы, кшпелі ркениет жйесіндегі, Еуразия лемі халытарыны тарихи-мдени ауымдастыыны дамуындаы рлі мен орнын аша біледі.

Туелсіздік аланнан кейінгі азастан Республикасында болып жатан саяси жне оамды згерістерді мні мен баытын тсінеді.

Туелсіз азастанны жетістіктерін біледі.

Оыту нтижесі: 2) азастанды отансйгіштікті алыптастыруа тырысу.

Баалау лшемдері: Адамны моральды жне рухани асиеттеріне негізделетін рухани ндылытарды мні мен мазмнын тсінеді.

аза халыны, сонымен атар азастанда трып жатан баса да лттарды мдени дстрлерін біледі.

Оыту нтижесі: 3) Тарихи оиаларды себеп-салдар байланысын анытау

Баалау лшемдері: азастан тарихыны толыандылыы мен жйелілігін крсететін жне сипаттайтын фактілерді, дерістер мен былыстарды біледі.

Тарихи дереккздермен жмыс жасай алады.

леуметтік-экономикалы модульдер

БК 4. ы негіздерін тсіну, зін, оамдаы з орнын тани жне сезіне білу, леуметтік, саяси, этникалы, конфессионалды жне мдени ерекшеліктерге толеранттылы таныту ЭМ 01. Философия негіздері Осы модуль лемні философиялы бейнесін зерттеу негізінде ойлау мдениетін алыптастыруа ажетті білімдерді, іскерліктер мен дадыларды сипаттайды.

Модульді игеру нтижесінде білім алушылар: адам мен оам міріндегі философияны рлін; философиялы дамуды тсініктері мен задылытарын; философиялы білімні дереккздері мен даму кезедерін; ркениет дамуындаы ылым мен техниканы рлі жне олармен байланысты леуметтік жне этикалы мселелерді мегеруі ажет.

Модульді игеру барысында білім алушылар: негізгі философиялы тсініктермен жмыс жасай білуі;

философияны негізгі мселесі мен диалектика задарын тсінуі;

оамны жмыс істеу жне даму задарын, адамзатты орта жне маызды мселелерін тсінуі;

шынайылыты трлі былыстарыны арасындаы зара байланысты ашуы, оршаан шынайылыты айшылытарын талдауы тиіс.

Оыту нтижесі: 1) Жалпы философиялы мселелерге баытталу.

Баалау лшемдері: Негізгі философиялы тсініктерді біледі.

Философия тарихындаы танымды дерісті мні мен танымды деріске деген трлі кзарастарды тсінеді.

«Болмыс», «материя», «озалыс», «кеістік жне уаыт» ымдарыны мнін біледі.

Философияны негізгі категорияларыны мні мен зара байланысын айындайды.

лемні ылыми, философиялы, діни крінісіні ерекшеліктерін тсінеді.

Оыту нтижесі: 2) оамдаы адамдар арасындаы арым-атынастарды реттейтін нормалар мен ндылытарды сатау шін философия мнін анытау.

Баалау лшемдері: Тарихи даму дерісіні задылытары мен озаушы кштерін біледі.

оамдаы адамдар арасындаы арым-атынастарды реттейтін адамгершілік нормаларды біледі.

оамны, леуметтік дерістерді жмыс істеуі мен дамуыны негізгі мселелерін тсінеді.

Оыту нтижесі: 3) Адам міріндегі еркіндік пен жауапкершілік, материалды жне рухани ндылытар секілді философиялы категорияларды араатынасын анытау.

Баалау лшемдері: мірді, мдениетті жне оршаан табии ортаны сатауа деген тланы жауапкершілігі дрежесін біледі жне тсінеді.

ылымны, техника мен технологиялар жетістіктеріні дамыумен жне оларды олданумен байланысты леуметтік жне этикалы мселелерді мнін тсінеді.

Адам міріндегі материалды жне рухани ндылытарды араатынасы туралы жеке кзарасты алыптастыра біледі.

Шынды категориясы мен мірді мніне деген трлі кзарастарды талдайды жне осы тсініктер бойынша жеке кзарасын алыптастырады.

ЭМ 02. Мдениеттану Осы модуль мдениетті мні мен баытын, оамдаы мдени былыстарды, оиаларды жне дерістерді маызын тсінуге ажетті білімдерді, іскерліктер мен дадыларды сипаттайды.

Модульді игеру нтижесінде білім алушылар: мдениеттануды негізгі мселелерін; лем мдениеттері мен ркениеттерін; отанды мдениетті; мдениет дамуындаы лемдік діндерді рлін мегеруі ажет.

Модульді игеру барысында білім алушылар: леуметтік контекстіде з азаматты станымын білдіре алуы;

лемдік ркениеттегі азастан Республикасы халытары мдениетіні рлі мен орнын сараптауы; жалпы адамгершілік-адами ндылытар мен гуманистік дниетаным негізінде толеранттылы таныта білуі;

адам баласын жек крушілік, экстремистік, радикалды жне террористік идеологияларды мойындамауы тиіс. Оыту нтижесі: 1) лемдік ркениеттегі азастан Республикасы халытары мдениетіні рлі мен орнын тсіну.

Баалау лшемдері: Ел мдениетіні тарихын, аза дстрлі мдениетіні ндылытарын біледі.

азастан Республикасы халытары мдениетіні лемдік ркениеттегі рлі мен орнын біледі.

Оыту нтижесі: 2) Толеранттылы пен белсенді тлалы позициясын алыптастыратын ндылытар мен нормаларды тсіну.

Баалау лшемдері: Трлі мдениеттер мен ркениеттер формасын, типі мен тарихын біледі.

лемдік жне дстрлі діндер тарихы мен азіргі жайынан хабардар.

Экстремистік, радикал жне террористік идеологияны ара-жігін ажырата алады.

леуметтік, этникалы, конфессионалды жне мдени ерекшеліктерге толеранттылы таныта біледі.

ЭМ 03. ы негіздері Осы модуль азаматты ытар мен міндеттерді сатауа, занаманы мірлік іс-рекетті трлі салаларында жне тікелей ксіптік ызметте тжірибе жзінде олдануа ажетті білімдерді, іскерліктер мен дадыларды сипаттайды.

Модульді игеру нтижесінде білім алушылар: мемлекет, ы, мемлекеттік-ыты атынастар мен былыстар жйесі туралы негізгі тсініктерін; ыты негізгі салаларын; азаматты ытары мен міндеттерін мегеруі ажет.

Модульді игеру барысында білім алушылар: ыты мдениетті алыптастырушы ндылытар мен нормаларды сараптауы; азаматты ы пен еркіндікті саналы трде олдануы; олданыстаы ы нормалары негізінде з кзарасын танытуы жне стануы; ызметкер мен жмыс берушіні материалды жне тртіптік жауапкершілігін айыра білуі; нормативтік-ыты актілерді ксіптік ызметте олдануы; ы нормаларын сатауы; ыбзушылы фактілерін сараптауы тиіс. Оыту нтижесі: 1) ы пен мемлекеттік-ыты былыстар туралы негізгі ымдарды білу.

Баалау лшемдері: ыты мні мен негізгі белгілерін тсінеді.

Задылы пен ы тртібі ымы мен аидаттарын біледі

Оыту нтижесі: 2) Негізгі ы салаларын білу.

Баалау лшемдері: азастан Республикасы Конституциясыны ережелеріне сйкес тланы ыты мртебесін тсінеді.

кімшілік реттеу дістерін біледі.

кімшілік жне жеморлытар ыбзушылытара байланысты жауапкершілікті тсінеді.

Азаматты жне отбасы ыыны негізгі ережелерін біледі.

Салы трлері туралы біледі.

ылмысты жауапкершілік пен оны орын алу негіздерін тсінеді.

Оыту нтижесі: 3) Ебек занамасына сйкес з ытарын орай білу.

Баалау лшемдері: Ебек кодексіне сйкес, ызметкерді ытары мен міндеттерін біледі.

ызметкер мен жмыс берушіні материалды жне тртіптік жауапкершілігін ажырата алады.

олданыстаы занама негізінде ебек дауларын шеше алады.

ЭМ 04. Саясаттану жне леуметтану Осы модуль оам дамуыны задылытары мен болашаын, азіргі заманны леуметтік-саяси дерістеріні даму рдістерін ынуа ажетті білімдерді, іскерліктер мен дадыларды сипаттайды.

Модульді игеру нтижесінде білім алушылар: леуметтану мен саясаттануды негізгі ымдарын;

азаматтар мен саясатты баса да субъектілеріні оамдаы арым-атынастары жйесіні жмыс істеуін мегеруі ажет.

Модульді игеру барысында білім алушылар: леуметтік зара рекеттестік барысында алыптасатын леуметтік жне саяси атынастар жйесіне бейімделе алуы; ксіптік ызметте саясаттанушылы жне леуметтанушылы білімдерді олдануы тиіс. Оыту нтижесі: 1) леуметтану мен саясаттануды негізгі ымдарын білу.

Баалау лшемдері: Саясаттануды негізгі уымдарын біледі: билік, саяси жйе, саяси режім, мемлекет, мемлекеттік басару формалары, мемлекеттік рылыс формалары, саяси партиялар, партиялы жйелер, саяси элита, саяси кшбасшылы, геосаясат.

леуметтануды негізгі уымдарын біледі: леуметтік арым-атынас, леуметтік былыс, леуметтік деріс, леуметтік ілгерілеу.

Жалпы леуметтік жне саяси дерістерді жеке фактілермен араатынасын белгілей алады.

Оыту нтижесі: 2) Халыаралы саяси дерістерді, геополитикалы жадаятты тсіну.

Баалау лшемдері: азастанны азіргі лемдегі орны мен рлін біледі.

Саяси мдениетті жмыс істеу мні мен задылытары туралы біледі.

Б 5. азіргі заманы экономикалы жйені жмыс істеу задылытары мен тетіктері туралы кешенді тсінікке ие болу ЭМ 05. Экономика негіздері Осы модуль заманауи экономикалы жйені задылытары мен тетіктері, мемлекеттік реттеуді нарыты тетіктері мен дістері туралы кешенді кріністі алыптастыруа ажетті білімдерді, іскерліктер мен дадыларды сипаттайды.

Модульді игеру нтижесінде білім алушылар: экономикалы теория негіздерін; экономикалы жйелерді жалпы негіздерін; макроэкономика негіздерін; экономиканы зекті мселелерін; «Жасыл экономиканы» негізгі міндеттерін мегеруі ажет.

Модульді игеру барысында білім алушылар: негізгі экономикалы мселелерді, экономика теориясы мен бизнес негіздеріні тжырымды ережелерін тсінуі;

мемлекетті леуметтік-экономикалы дамуыны басым баыттарын анытауы тиіс. Оыту нтижесі: 1) Экономикалы мселелер мен бизнес негіздерін тсіну.

Баалау лшемдері: Экономикалы терминдерді, нарыты экономика задылытары мен аидаттарын біледі.

ндіріс пен ттыну экономикасы негіздерін біледі.

Ксіпкерлікті йымдастырушылы-ыты негіздерін біледі.

Инфляция кздерін жне оны салдарларын біледі.

Оыту нтижесі: 2) Ксіпорынны меншік формасы мен трін, жоспары трін, негізгі экономикалы крсеткіштерін анытау.

Баалау лшемдері: Жоспарлауды негізгі кезедері мен мазмнын біледі.

Математикалы дістерді олдана отырып, ажетті экономикалы есептеулер жргізеді.

Ксіпорынны негізгі экономикалы крсеткіштерін анытайды.

Оыту нтижесі: 3) лемдік экономиканы даму рдістерін, мемлекетті «жасыл» экономикаа туіні негізгі міндеттерін білу.

Баалау лшемдері: лемдік экономиканы даму тенденциясын біледі.

Мемлекетті «жасыл» экономикаа туіні негізгі міндеттерін біледі.

Жалпы ішкі нім мен жалпы лтты німді есептеуді негізгі дістерін біледі.

Оыту нтижесі: 4) Ксіпкерлік ызметті табыса ие болу жне туекелге бару ммкіндіктерін анытайды.

Баалау лшемдері: Ксіпкерлікті масаттарын, даму факторлары мен шарттарын біледі.

азастандаы ксіпкерлік ызметті заманауи йымдастырушылы-ыты формаларын біледі.

Ксіпкерлік ызметті жетістігін анытайтын факторларды біледі

Бизнес жоспарды ру негіздерін біледі.

Жалпы ксіптік модульдер

Б 6. Заттарды аниондарына талдау жргізу, гравиметриялы жне титриметриялы талдау, ышыл-сілтілік, тотытыру, алпына келтіруі талдауы, тндыру жне титрлеу жргізу. ЖКМ 01. Аналитикалы химия Сапалы талдау негіздері: катиондарды аналитикалы топтары. Санды талдау негіздері жне оны негізгі дістері. Талдауды физикалы- химиялы дістері (колориметрия, фотоколориметриялы, хроматография)

Оыту нтижесі: 1) Сапалы талдау негіздері

Баалау лшемдері: Су ерітінділерді асиеттерін біледі

Катиондар мен аниондарды сипаттамаларын біледі

Кристалл жне аморфты шгінділерді тндыру жадайларын біледі

Оыту нтижесі: 2) Санды талдау негіздері жне оны негізгі дістері

Баалау лшемдері: Ионды тедеулерді жасай алады

з білімін сапалы міндеттерді шешу шін пайдалана алады

Гравиметриялы операцияларды жргізе алады

Стандартты жне стандартталан ерітінділерді дайындайды

Б 7. Табии байлыты сатау жне отайлы пайдалану жолдарын білу ЖКМ 02.Табиатты пайдалану-ды экология-лы негіздері Азаларды жне тіршілік ортасыны зара байланысы. Экожйені траты жадайы жне экологиялы дадарысты пайда болу себептері. азастанны табии ресурстары жне оршаан орта мониторингі. Табиатты отайлы пайдалануды экологиялы аидаттары. Оыту нтижесі: 1) Экологияны негізгі ымдары мен задары

Баалау лшемдері: Экологияны негізгі задарын біледі

Экологиялы факторларды жне оларды тірі азалара серін біледі

Оыту нтижесі: 2) Жйелі экологияны негізгі ымдары

Баалау лшемдері: Жйелі экологияны негізгі ымдарын біледі

2. Экожйені траты жай-кйіні шарттарын жне экологиялы дадарысты пайда болу себептерін біледі;

3. азастанны табии ресурстарын жне оршаан орта мониторингін біледі;

4. Азаларды жне тіршілік ортасыны зара байланысын анытай алады;

5. Табиатты отайлы пайдалануды экологиялы аидаттарын сипаттай алады.

Б 8. Азыты сімдіктерді жне жануарларды пайдалы шаруашылы белгілерін, заманауи дайындау технологиясын анытау, азыты сапасын, саталуын жне пайдаланылуын баалау. ЖКМ 03. Азы ндірісі негіздері-мен ботаника Егіншілік негіздері. сімдіктерді рылысы жне тіршілігі. Топыра жне оны нарлыы. Ауыспалы егістер, топыраты деу. Тыайтыштар. Тым, себу. Арамшптер. Мелиорациялы іс-шаралар. Егіншілік жйесі. Азы ндірісі. Днді даылдар. Днді-брша даылдар. рама жем жне оларды ндіру. Тамыр-тйнекті жемістер, баша, срленген даылдар, егілген шптер, шабындытар, жайылымдар. Азы дайындау технологиясы.

Оыту нтижесі: 1) Азыты сімдіктерді жне жануарларды пайдалы шаруашылы белгілерін, заманауи дайындау технологиясын анытау, азыты сапасын, саталуын жне пайдаланылуын баалау.

Баалау лшемдері: 1. Егіншілік негіздерін біледі;

2. сімдіктерді рылысын жне тіршілігін біледі;

3. Топыраты деуді, тыайтыштарды, тымдарды, себуді, арамшптерді, днді, днді-брша даылдарды біледі

4. Тамыр-тйнекті жемістерді, баша, срленген даылдарды, егілген шптерді, шабындытарды, жайылымдарды біледі.

5. Мелиорациялы шараларды ткізуді біледі;

азы ндірісін жргізу;

6. рама жем оспаларын ндіруді біледі;

7. Тамыр-тйнекті жемістерді, баша, срлем даылдарын сіруді, шп егуді, шабындытарды, жайылымдарды пайдалануды біледі;

8. Азыты дайындау технологиясын амтамасыз етуді біледі.

Б 9. з денсаулыына жауапты болу, Практикалы жмыстарды орындау кезінде ауіпсіздік техникасы аидасын стану ЖКМ 04. Ебек орауБерілген модуль ебек ауіпсіздігі жне ебекті орау, ебекті ораудаы ызметкерді ытарына берілетін кепілдіктер саласындаы мемлекеттік саясатты принциптерін сатау шін ажетті жмыс нтижелілігі, білім мен дадыларын сипаттайды.

Білім алушылар модульді оыту кезінде мынадай білімдерді мегеруі тиіс:

ызметкерді ебек ауіпсіздігі мен ебекті орау ыын реттейтін АЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ Конституциясыны, "Ебек Кодексіні" негізгі ережелерін; ебекті орау туралы занаманы; мемлекеттік басару, адаалау жне баылау саласындаы ебек ауіпсіздігі мен ебекті орауды; орман шаруашылыындаы ебек ауіпсіздігі жне ебекті орау бойынша йым ызметін; жараат алу, тергеу жне жазатайым оиаларды есепке алуды игеруі тиіс.

Ксіби ызметте адары мен нормативтік актілерді басшылыа ала алады. Ксіпорынны кзет ызметімен, ауіпсіздігі жне ебекті орау бойынша мемлекеттік инспекциямен, баылау жне адаалау органдарымен тыыз арым-атынас орнату.

Оыту нтижесі: 1) арамаындаы жмысшылара кіріспе, алашы, жмыс орнындаы нсаулыты жргізеді.

Баалау лшемдері: ауіпсіздік техникасы ережелерін біледі.

ауіпсіздік техникасы бойынша бастапы нсаулыты ткізеді.

ауіпсіздік техникасыны талаптарын орындайды

Оыту нтижесі: 2) Ебекті орау бойынша задарды жне нормативті-ыты актілерді білу.

Баалау лшемдері: йым ызметіне таралатын ебекті орауды мемлекеттік нормативтік талаптарынан тратын задар мен зге де нормативтік ыты актілерді біледі.

Ебек орау саласында ызметкерлерді ытары мен міндеттерін біледі.

Оыту нтижесі: 3) ндірістік санитарияны негіздері.

Баалау лшемдері: Ебек гигиенасы мен ндірістік санитарияны сратарын біледі.

Жмыста арнайы киім мен жеке ораныс ралдарын олданады.

Жараат аландара дрігерге дейінгі кмек крсете алады.

зіні ксіптік ызметінде санитарлы нормалар мен аиданы олдана алады.

Оыту нтижесі: 4) Ебек ауіпсіздігі.

Баалау лшемдері: ауіпсіз ебекті амтамасыз ететін, ндірістік жабдытар мен ндірістік процестерді ауіпсіздік жадайыны сратарын біледі.

Жмыстарды ауіпсіздік техникасын ескере отырып (орман шаруашылы, ааш дайындаушы, шін тымдар мен жемістерді жинау жне деу бойынша, кліктік) орындайды.

ауіпті ндірістік фактор мен ауіпті айматы анытай біледі.

Б 10. Жануарларды зінддік ерекшеліктерін жне оларды баса жануарлар трлеріне айырмашылытарын зерттеу. Заттар мен энергияны биологиялы айналымын

даы, сімдіктерді тозадандырудаы, шабындытар мен жайылымдар

ды жасартудаы жануарларды рлі. ЖКМ 05. Зоология Білім алушылар модульді оыту кезінде мынадай білімдерді мегеруі тиіс:

Зоология, жануарлар туралы ылымдар жйесі ретінде. Жануарларды зіндік ерекшеліктері жне оларды баса жануарлар трлеріне айырмашылытары. Заттар мен энергияны биологиялы айналымындаы, сімдіктерді тозадандырудаы, шабындытар мен жайылымдарды жасартудаы жануарларды рлі. Омыртасыз жануарлар. Омыртасыз жануарларды жалпы сипаттамасы. Трі -арапайым, талшыты, жаланаяты, споралы жне инфузориялар. Губка жне ішекуысты трлері. Жалпа рттар немесе рсатылар. Жмыр рттар немесе алшы ауыздылар. Жмыр рттар немесе екінші ауыздылар. Буынаятылар. Омырталы жануарлар.

Хордалылар трі. Бассйексіз жне омырталы ішкі трлері. Балытар класы. Шеміршекті жне сйекті балытар класы. осмекенділер трі немесе амфибиялар. Бауырымен жоралаушылары жне рептилиялар. стар трі. Сторектілер трі.

Білім алушыларды тмендегілерге ол жеткізуге ммкіндік беретін жмыстарды орындауы маызды:

Омыртасыз жануарларды жалпы сипаттамасын жне рылысын зерттеу.

Омырталы жануарларды зерттеу Оыту нтижесі: 1) Омыртасыз жануарларды жалпы сипаттамасын жне рылысын зерттеу.

Баалау лшемдері: 1.Омыртасыз жануарларды жалпы сипаттамасын біледі. Талшыты, жаланаяты, споралы жне инфузорияларды рылысын жне тіршілік циклдарын, губкалылар жне ішекуыстарылар трлерін біледі. Буынаятылар.

2.Жалпа, жмыр, буылты рттарды сырты, ішкі рылысымен паразитті трлеріні материалында танысан.

3.Жануарларды гельминтоздармен ауруын туызатын жмыр рттарды тани алады.

Оыту нтижесі: 2) Омырталы жануарларды зерттеу.

Баалау лшемдері: 1.Хордалыларды шыу тегін жне оларды жіктелуін, балытар кіші класын, осмекенділер мен амфибиялар класын, рлытаы арапаым омырталылар рылысыны жне тіршілігіні ерекшеліктерін, бауырымен жоралаушылар немесе рептилиялар класын, стар класын, старды шыу тегін жне кбеюін біледі. сімдіктермен оректенетін жндіктерді жне кеміргіштерді жоюдаы старды лесі.

2.Сторектілер класын омырталы жануарларды е жоары тобы ретінде біледі. Сторектілерді ми рылысыны ерекшеліктері жне рекеті. Сторектілерді кбею, даму ерекшеліктері жне шыу тегі.

3.Бассйексіз жне омырталы жануарларды сырты жне ішік рылысын тани алады.

4.Зоологиялы лкетану мражайларыны материалдары бойынша жабайы жануарлар фаунасымен таныс

Б 11. Тірі жасушаны рылысы мен рамын, тіндерді орналасуын, жыныс жасушаларыны эмбрионды дамуын анытау, гистопрепараттарды дайындау ЖКМ 06. Цитология, эмбриоло-гия, гистология Осы модуль жмыс нтижелілігін, жабды пен материалдарды жеткізу шін ажетті білім мен дадыларды біледі.

Білім алушылар модульді оыту кезінде мынадай білімдерді мегеруі тиіс:

Цитология жне эмбриология негіздерімен жалпы гистология. Жасушаларды рылысы. Жасушаны блінуі. (митоз, амитоз) Эмбриология, жыныс жасушаларыны рылысы жне дамуы, рытану.

Білім алушыларды тмендегілерге ол жеткізуге ммкіндік беретін жмыстарды орындауы маызды:

Оыту нтижесі: 1) Жасушаларды тіндерді жне эмбрионны рылысы жне дамуы, оларды тіршілік абілеті.

Баалау лшемдері: 1.Жануарлар жасушасыны рылысын, оларды микроскопиялы рылсын жне функционалды маызын біледі. Жасушаны химиялы рамы жне оны тіршілік асиеттері. Тіндер туралы ым, жалпы жіктелуі жне сипаттамасы.

2.Микроскоппен жмыс істей білу,

3.Гистопрепараттарды дайындайды. Жасушаны рылысын зерттеу.

4.Тірі жасушаны рылысын жне рамын, тіндерді орналасуын анытайды.

Оыту нтижесі: 2) Жасушаларды, тіндерді функцияларын анытау, сторектілер мен старды жыныс жасушаларын эмбрионалды барлау

Баалау лшемдері: 1.Жыныс жасушаларыны жалпы биологиялы ымын, рылысы мен дамуын, рытану кезедерін, жасушаларды тіршілік абілетін біледі.

2.Зертханалы-практикалы жмыстарды нтижелерін жазып алады,

3.Жыныс жасушаларды рылысын, эмбрионалды дамуын, оларды сапасын, сондай-а жасушаларда болатын згерістерді анытайды.

Б 12. Жануарларды дене бліктерін анытау, органдарды рылысы мен орналасуын білу, жйелер мен жекелеген органдарды функцияларын, сондай-а морфологиялы згерістерді анытау. ЖКМ 07. Жануарларды анатомия-сы мен физиоло-гиясы Осы модуль жмыс нтижелілігін, жабды пен материалдарды жеткізу шін ажетті білім мен дадыларды біледі.

Білім алушылар модульді оыту кезінде мынадай білімдерді мегеруі тиіс:

Тірек-имыл жйесі, тері жабыны. Ас орыту, тыныс алу, зр шыару жне кбею жйелері. ан-лимфа айналымы жйесі, сырты секреция бездері, жйке жйесі жне сезім мшелері (анализаторлар). й стары рылыстарыны ерекшеліктері

Білім алушыларды тмендегілерге ол жеткізуге ммкіндік беретін жмыстарды орындауы маызды:

Жануарларды дене бліктерін анытау, органдарды рылысы мен орналасуын білу, жйелер мен жекелеген органдарды функцияларын, сондай-а морфологиялы згерістерді анытау.

Оыту нтижесі: 1) Микроскоптарды гистологиялы кесінділерді зерттеу шін олдану

Баалау лшемдері: 1.Микроскопты рылысын жне микроскоппен жмыс істеу ережелерін білу

2.Гистологиялы кесінділерді микроскоппен арай білу

Оыту нтижесі: 2) Тірі жасушаны рылысын зерттеу

Баалау лшемдері: 1.Гистологиялы препараттарды дайындай алады

2.Эпителий, днекер, блшыет, жйке тіндеріні гистологиялы рылысын білу.

3.Гистологиялы кесінділерді дайындау шін материалды тыыздау жне рату тсілдерін мегеру.

4.Гистологиялы кесінділерді дайындау жне бояу

Оыту нтижесі: 3) Жануарлароргандары жйесіні салыстырмалы ерекшеліктерін анытау

Баалау лшемдері: 1.Трлі жануарларды органдарыны орналасуын анытайды.

2.Блшыеттерді, буындарды, органдар жйесіні жне тері жабыныны топографиясын біледі.

Б 13. Рецепті латынша блігін рсімдеу ережелерін біледі. Дрілік заттарды, стандартты рецептуралы формулаларды жне жекелеген сйлемдерді жазу кезіндегі ысартулар. Анатомиялы-гистология

лы, клиникалы жне фармацевтикалы номенклатуралы атаулар рылымы

ны ерекшелігі ЖКМ 08. Латын тілі Осы модуль жмыс нтижелілігін, жабды пен материалдарды жеткізу шін ажетті білім мен дадыларды біледі.

Білім алушылар модульді оыту кезінде мынадай білімдерді мегеруі тиіс:

-латын тіліні пайда болуы туралы ысаша тарихи анытама, сондай-а латын медициналы-ветеринариялы терминологиясыны алыптасуындаы рлі. Латын алфавиті. Дыбыстарды жіктелуі. Рецепті латынша блігін рсімдейді.

Білім алушыларды тмендегілерге ол жеткізуге ммкіндік беретін жмыстарды орындауы маызды:

Рецепті латынша блігін рсімдеу ережелерін біледі. Дрілік заттарды, стандартты рецептуралы формулаларды жне жекелеген сйлемдерді жазу кезіндегі ысартулар. Анатомиялы-гистологиялы, клиникалы жне фармацевтикалы номенклатуралы атаулар рылымыны ерекшелігі

Оыту нтижесі: 1)

Баалау лшемдері: 1.Латын тіліні пайда болуы туралы ысаша тарихи анытаманы, сондай-а латын медициналы-ветеринариялы терминологиясыны алыптасуындаы рлін біледі. Латын алфавиті. Дыбыстарды жіктелуі: дауысты, дауыссыз. Дауыстыларды айтылуы. Дифтонгтер. Дауыссыздарды айтылуы. Дыбыс тіркесі

2.Рецепті латынша блігін рсімдейді.

3.Дрілік заттарды, стандартты рецептуралы формулаларды жне жекелеген сйлемдерді жазу кезіндегі ысартуларды біледі. Анатомиялы-гистологиялы, клиникалы жне фармацевтикалы номенклатуралы атаулар рылымыны ерекшелігі.

Б 14. Жануарлар сіп-нуіні генетикалы негіздерін білеу, срыптау мен іріктеу жргізу, тымды жмыс жоспарында кзделген іс-шараларды орындау ЖКМ 09. Генетика Осы модуль жмыс нтижелілігін, жабды пен материалдарды жеткізу шін ажетті білім мен дадыларды біледі.

Білім алушылар модульді оыту кезінде мынадай білімдерді мегеруі тиіс:

А/ш жануарлары генетикасыны негіздері, тым уалаушылыты цитологиялы жне биохимиялы негіздері. Жынысты кбею/менделизм кезінде белгілерді тым уалау задылытары. Микроазаларды генетикасы жне генетикалы инженерия. Иммуногенетика. згергіштік жне оны трлері А/ш жануарларыны тым уалайтын аурулары жне кемтарлыы, аурулара тзімділікке іріктеу

Жануарлар сіп-нуіні генетикалы негіздерін білу,

Білім алушыларды тмендегілерге ол жеткізуге ммкіндік беретін жмыстарды орындауы маызды:

-Іріктеу жне тадау жргізу, асылдандыру жмыс жоспарында кзделген іс-шараларды орындау. Тым уалаушылы белгілерін анытау. Азаны тзімділігін, физикалы, химиялы жне биологиялы агенттерді ауруларын анытау Оыту нтижесі: 1) Жануарлар сіп-нуіні генетикалы негіздерін білеу, срыптау мен іріктеу жргізу, тымды жмыс жоспарында кзделген іс-шараларды орындау

Баалау лшемдері: 1.Тым уалаушылы белгілерін анытайды. Жануарларды селекциялы срыптау кезінде генетикалы задылы жмыстарына баа береді.

2.Азаны жынысты кбеюі кезінде морфологиялы жне физиологиялы ерекшеліктеріне талдау жргізеді.

3.згергіштікті зерттеу дістерін біледі. Модификациялы згергіштік. Тым уалайтын мутация трлері. Тым уалайтын згергіштік кезінде гомологиялы атарды сипаттамасы. Тікелей жне жанама мутацияны трлері. Хромосомалы згергіштік

4.Азаны тзімділігін, физикалы, химиялы жне биологиялы агенттерді ауруларын анытайды.

5. Тым уалаушылыты оздырыштарды асиеттерін анытайды.

6.Тым уалайтын ауруларды генетикалы бейімделгіштігін зерттеу дістерін біледі.

Б 15. Трлі дрілік заттара рецепттер жазу, дрілік заттарды негізгі тсілдермен енгізу. ЖКМ 10. Рецептурамен фармакология Осы модуль жмыс нтижелілігін, жабды пен материалдарды жеткізу шін ажетті білім мен дадыларды біледі.

Білім алушылар модульді оыту кезінде мынадай білімдерді мегеруі тиіс:

Фармакология пні жне міндеттері. Емдік, дрілік заттар жне дрілік препараттар туралы ым.

Фармакологияны негізгі рамдас бліктері: фармакодинамика, фармакотерапия жне рецептура. Фармакология жне токсиколоия. Дрілік заттарды улы, кшті сер етуші жне т.б. деп блінуі.

Жалпы рецептура. Дрілік трлері. Жалпы жне жеке фармакология.

Білім алушыларды тмендегілерге ол жеткізуге ммкіндік беретін жмыстарды орындауы маызды:

Трлі дрілік заттара рецепттер жазу, дрілік заттарды негізгі тсілдермен енгізу. Фармакологиялы заттармен улану кезінде кмек крсету.

Оыту нтижесі: 1) Трлі дрілік заттара рецепттер жазу, дрілік заттарды негізгі тсілдермен енгізу.

Баалау лшемдері: 1.Рецепт жазуды жне ысартуды трлі тсілдерін, есірткілі, токсикологиялы, сондай-а кшті сер ететін заттара рецепт жазу ережелерін, дрілік заттарды енгізу жолдарын біледі.

2.Сйы, атты жне жмса препараттардан дрілер дайындайды.

3.Дрілерді трлі жолмен жануарды азасына енгізеді.

4.Дріханалы жаттарды, рецепттерді толтырады.

5.Трлі дрілік заттара рецепттер жазады, дрілік заттарды негізгі тсілдермен енгізеді.

Оыту нтижесі: 2) Фармакологиялы заттармен улану кезінде кмек крсету.

Баалау лшемдері: 1.Ауыр металдар, нитраттар, фосфоорганикалы, хлорорганикалы осылыстар препараттарыны, улы сімдіктерді, азытар мен тама нерксібі алдытарыны токсикологиясы туралы мліметтерді біледі.

2.Улы сімдіктермен, дрілік заттармен жне сапасыз азыпен улану кезінде кмек крсетеді.

3.Дрілік заттарды уланан жануарды азасына трлі тсілдермен енгізеді.

4.Фармакологиялы заттармен улану кезінде кмек крсету.

Б 16. німділік есебін жргізу, жануарларды тегі жне рпаыны сапасы бойынша баалау, тымны тзілісі трін анытау, будандастыру схемаларын жасау ЖКМ 11. Мал шаруашы-лыы

Осы модуль жмыс нтижелілігін, жабды пен материалдарды жеткізу шін ажетті білім мен дадыларды біледі.

Білім алушылар модульді оыту кезінде мынадай білімдерді мегеруі тиіс:

Мал шаруашылыыны халы шаруашылыындаы мні. Пн тарихыны негізгі кезедері жне отанды алымдарды мал шаруашылыын дамытудаы рлі. Ауыл шаруашылыы жануарларын сіру, жеке зоотехния (мал шаруашылыы, ой шаруашылыы, шоша шаруашылыы, жылы шаруашылыы, тйе шаруашылыы, с шаруашылыы).

Білім алушыларды тмендегілерге ол жеткізуге ммкіндік беретін жмыстарды орындауы маызды:

німділік есебін жргізу, жануарларды тегі жне рпаыны сапасы бойынша баалау, тымны тзілісі трін анытау, будандастыру схемаларын жасау. Мал шаруашылыы німдерін ндіру жне деу бойынша жекелеген технологиялы операцияларды орындау.

Оыту нтижесі: 1) німділік есебін жргізу, жануарларды тегі жне рпаыны сапасы бойынша баалау, тымны тзілісі трін анытау, будандастыру схемаларын жасау

Баалау лшемдері: 1.Ауылшаруашылы жануарларыны тымдарыны сипаттамасын,

2.жануарларды конституциялы жне экстерьерлік ерекшеліктерін, оларды німділігін,, ет сапасын, мал шаруашылыындаы асылдандыру жмысын, жануарларды асыл тымды жне сіп-ну сапасын пайдалану жне жетілдіру жолдарын біледі.

3.Жануарларды нмірін ои білу.

4.Табалау жргізу;

5.Бастапы, асыл тымды жне зоотехникалы есепке алу нысандарын толтырады;

6.Жануарлара іріктеу жргізеді, оларды нерксіптік технология жадайында пайдалануа жарамдылыын анытайды;

7.Ауылшаруашылы жануарларыны трлерін здіксіз толыанды жне немді азытандыруды йымдастырады.

8.Срыптау жргізеді.

9.Ауылшаруашылы жануарлары мен старыны трлерін німділігін бойынша баалайды;

Оыту нтижесі: 2) Мал шаруашылыы німдерін ндіру жне деу бойынша жекелеген технологиялы операцияларды орындау.

Баалау лшемдері: 1.ышыл ст німдерін, майлар мен ірімшікті дайындау технологиясын; ст деуді жанама німдеріні химиялы рамын жне таамды ндылыын жне оларды мал шаруашылыында пайдаланылуын; стті мал шаруашылыы ызметкерлеріні жеке гигиена ереелерін; азіргі сатып алу (тапсыру) баалары бойынша сатылан німді есепке алу жне есеп айырысу тртібін; ет дейтін ксіпорындарды сипаттамасын жне жануарлар мен сою німдерін бастапы деу технологиясын; трлі жануарлар етіні химиялы рамын біледі.

2.Жануарларды семіздігін анытауды жне сойыс салмаы мен сойыс німін есептеуді, нім сапасына баылау жргізуді біледі;

3.Сауыс бойынша стті орташа сынамасын алу жне оны консервілеу;

4.Стті жне одан ндірілетін німдерге органолептикалы баалау жргізеді;

5.Тыыздыын, ышылдыын, майды, ауызды, ра затты, ра майсыздандырылан ст алдыыны млшерін, стті тазалы дегейін жне бактериялы себіндісін анытайды;

6.Стті жаландыын анытайды жне ауру жануарлардан алынан стті анытайды.

7.Стті алашы деуді, стті тартуды жне берілген майлылыпен кілегей алуды орындайды;

8.Май балансын жасайды.

9.Мал шаруашылыы німдерін ндіру жне деу бойынша жекелеген технологиялы операцияларды орындайды.

Б 17. Жануарлар

ды негізгі оректік заттара ажеттілігін анытау, оларды сапасын, нарлылы

ын баалау жне рациондарды жасау ЖКМ 12. Жануарларды азытан

дыру Осы модуль жмыс нтижелілігін, жабды пен материалдарды жеткізу шін ажетті білім мен дадыларды біледі.

Білім алушылар модульді оыту кезінде мынадай білімдерді мегеруі тиіс:

"Ауылшаруашылы жануарларын азытандыру", оны мні, міндеттері, оыту дістемесі жне оу жоспарыны баса пндерімен байланысы.

Ауылшаруашылы жануарларын азытандыруды мал шаруашылыы німдері ндірісін арттырудаы рлі. Азыты нарлылыын баалау. Азы туралы ым. Ауылшаруашылы жануарларын азытандыру.

Білім алушыларды тмендегілерге ол жеткізуге ммкіндік беретін жмыстарды орындауы маызды:

Азытара зоотехникалы талдау жргізу. Жануарларды отайлы азытандыруды амтамасыз ету.

Оыту нтижесі: 1) Азытара зоотехникалы талдау жргізу

Баалау лшемдері: 1.Зоотехникалы талдау дістерін жне азыты нарлылыын баалау тсілдерін, жануарларды азасы шін жекелеген оректік жне биологиялы белсенді заттарды маызын жне оларды німділігіне, денсаулы жадайына, нім сапасына ыпалын; азытарды технологиялы асиеттерін, азыты сатауды жне жануарларды азытандыруа дайындауды заманауи жне перспективалы технологияларын; азыты сапасын баалау дістерін; жануарларды толыанды азытандыруды баылау дістерін; трлі жануарларды рациондарындаы оректік заттарды отайлы атынасын; трлі жануарларды алыпты азытандыру аидаттарын; ауылшаруашылы жануарларыны толыанды жне тедестірілген азытандыруды экономикалы тиімділігін біледі.

2.ндірістік жадайларда азыты орташа сынамасын іріктеуді біледі.

3.лгілерді зертханаа жіберу кезінде ілеспе жаттарды рсімдейді.

4.Азытарды талдауа дайындайды, бастапы жне гигроскопиялы ылалды, дымыл клді, шикі протеинді, нитраттарды, шикі майды, шикі жасуныты, кальцийді, фосфорды, магнийді, каротинді, азотсыз экстрактілік заттарды анытайды; жекелеген заттарды бастапы ылалдыын, ауа-ра жне абсолютті ра заттарды есептейді.

5.Азытар мен рациондарды нарлылыына кешенді баалау жргізеді.

6.Азыты сапасы жне нарлылыы туралы орытынды береді.

7.Трлі німділік кезінде жануарларды азытандыру нормасын анытайды.

Оыту нтижесі: 2) Жануарларды отайлы азытандыруды амтамасыз ету.

Баалау лшемдері: 1.ртрлі жануарларды азытандыру жне ктіп-стау ерекшеліктеріне байланысты нерксіптік технологияны ерекшелігін; берік азы базасын жасау жне жануарларды толыанды оректендіру жолдарын біледі.

2.Азытарды сапасы мен орын анытайды.

3.Трлі жастаы жас малды сіру шін ажетті жадай жасай алады.

4.Ауылшаруашылы жануарлары німділігіні есебін жргізеді.

5.Азытарды нарлылыына кешенді баалау жргізеді.

6.Азыты жекелеген трлеріні жануарларды німділігіне ыпалын біледі.

7.Азыты сапасы жне оларды пайдалану ммкіндігі туралы орытынды береді.

8.Трлі жануарлар шін азытандыру рационын жасайды.

9.Жануарларды азытандыру нормалары туралы орытынды береді;

10.Нормативті амтаасыз ету бойынша алдын алу шараларын жргізеді.

Б 18. Жануарларды фермада ктіп стауды зоогигиеналы нормаларын сатау жне жануарлар

ды ауруларыны жне ліміні алдын алу бойынша алдын алу жне емдеу іс-шараларын ткізуге атысу ЖКМ 13. Зоогигиена жне ветеринар-лы санитария Осы модуль жмыс нтижелілігін, жабды пен материалдарды жеткізу шін ажетті білім мен дадыларды біледі.

Білім алушылар модульді оыту кезінде мынадай білімдерді мегеруі тиіс:

Ауа ортасына, топыраа, оны санитариялы орауа, азыа жне азытандыруа, орынжайлара, ауылшаруашылы жануарларын ктіп стауа, сумен жабдытауа, суара жне ктім жасауа жне оларды тасымалдауа ойылатын зоогигиеналы талаптар. Ірі ара малды, шошаны, ойды, жылыларды, ауылшаруашылы старыны жне ояндарды гигиенасы.

Білім алушыларды тмендегілерге ол жеткізуге ммкіндік беретін жмыстарды орындауы маызды:

Трлі жануарларды стауа арналан орынжайлардаы микроклиматты анытау. Су мен азыты сапасын рі арай анытау арылы сынамаларын алу. Жануарларды жне старды стау, азытандыру жне ктім жасауа отайлы жадайларды амтамасыз ету.

Оыту нтижесі: 1) Трлі жануарларды стауа арналан орынжайлардаы микроклиматты анытау

Баалау лшемдері: 1.Орынжайлардаы ау озалысын, ылалдыты, температураны, газдылыын жне т.б. анытайды.

2.Мал шаруашылыы орынжайларындаы микроклиматты анытауа арналан трлі аспаптармен жмыс істей алады

3.Трлі жануарлар мен старды стауа арналан мал шаруашылыы орынжайларындаы микроклимат параметрлерін біледі

4.Зоогигиеналы іс-шараларды ткізілгені туралы актілерді рсімдейді.

Оыту нтижесі: 2) Су мен азыты сапасын рі арай анытау арылы сынамаларын алу.

Баалау лшемдері: 1.Суды жне азыты сынамаларын алу техникасын мегерген.

2.Суды сапасын анытайды.

3.Азыты сапасын анытайды.

4.Суды жне азыты сапа нормаларын біледі.

Оыту нтижесі: 3) Жануарларды жне старды стау, азытандыру жне ктім жасауа отайлы жадайларды амтамасыз ету

Баалау лшемдері: 1.Жануарларды жне старды стау, азытандыру жне ктім жасау бойынша зоогигиеналы нормаларды біледі

2.Жануарларды стау, ктім жасау жне азытандыруды санитарлы-гигиеналы жадайына баалау жргізеді.

3.Мал шаруашылыы объектілеріне санитарлы-гигиеналы баалау жргізе алады

Б 19. Бадарламалы жасатамалар

ды, компьютерлік жне телекоммуникациялы ралдарды ксіби ызметте олдану ЖКМ 14. Ксіби ызметтегі апаратты технологиялар Осы модуль жмыс нтижелілігін, жабды пен материалдарды жеткізу шін ажетті білім мен дадыларды біледі.

Білім алушылар модульді оыту кезінде мынадай білімдерді мегеруі тиіс:

Апаратты технологиялар негіздері: апаратты технологияларды негізгі міндеттері, аидаттары, дістері жне асиеттері, оларды ксіпорынны йымды жмысындаы тиімділігі, маызы; технологиялы ндіріс процестерінде олданылуы. Апаратты технологияларды жіктелуі. МАЖ туралы ым. Ауылшаруашылы жануарларын сйкестендіру. Апаратты-аналитикалы жйе

Білім алушыларды тмендегілерге ол жеткізуге ммкіндік беретін жмыстарды орындауы маызды:

Бадарламалы жасатамаларды ксіби ызметте пайдалану. Компьютерлік жне телекоммуникациялы ралдарды ксіби ызметте олдану.

Оыту нтижесі: 1) Бадарламалы жасатамаларды ксіби ызметт

Баалау лшемдері: 1.Апаратты технологияларды негіздерін біледі: апаратты технологияларды негізгі міндеттері, аидаттары, дістері жне асиеттері, оларды ксіпорынны йымды жмысындаы тиімділігі, маызы; технологиялы ндіріс процестерінде олданылуы. Апаратты технологияларды жіктелуі.

2.Заманауи компьютерді стандартты бадарламалы пакеттерімен жмыс істей алады.(MS Word, Excel, PowerPoint жне т.с.с.)

3.Ксіби ызметте дниежзілік, жаанды желіні, сондай-а жергілікті желіні олданады.

Оыту нтижесі: 2) Компьютерлік жне телекоммуникациялы ралдарды ксіби ызметте олдану.

Баалау лшемдері: 1.Ауылшаруашылы жануарларын сйкестендіру туралы ымды біледі. МАЖ. Анытамалар, ысартулар, аббревиатуралар. Пайдаланушыны негізгі интерфейсі.

2.Ішкі жйеде авторизациялауды орындайды. Ішкі жйеге кіру дегейі. Порталмен жмысты іске осу жне бастау. Кері байланыс шін байланыс апараты.

3.Жануарды есепке оюды жне есепте алуды, жанурады карточкасын арауды жргізеді.

4.Жаа ЖСН беру. Алдын алу шараларын тіркеу. Кепілдіктен алу.

5.www.plem.kz сайты туралы апараты біледі, Тіркеуге тінімді алай беруге болады? Электронды-цифрлы олтабаны алай алады? Электронды-цифрлы олтабаны интернет-браузерге алай орнатуа болады?

6.Жйеге, операторды автоматтандырылан жмыс орнына кіруді, авторизация кезінде ателіктерді тзетуді орындайды

7.Mozilla Firefox браузеріне алдын ала баптау жргізеді. ауіпсіздік ерекшелігіне осады.

Б 20. Трлі німдер шыаруды жне ызметтерді жзеге асыратын шаруашылытарда болып жатан трлі процестерді басару ЖКМ 15. Менедж-ментБілім алушылар модульді оыту кезінде мынадай білімдерді мегеруі тиіс:

Агронерксіп кешенін басаруды принциптері, дістері жне функциялары Менеджмент басару туралы ылым ретінде. Агронерксіп кешенін мні мен халы шаруашылыындаы мні. ндірісті басаруды экономикалы дістері.

Жаа ауыл шаруашылыы рылымдарын басаруды дістері мен йымдастыру жйесі. оамды ндірісті тиімділігіні теориялы негіздері. Нарыты экономика талаптарына ауысу жадайындаы агро нерксіптік кешенді дамытуды мемлекеттік реттеу. Маркетингті мні мен ерекшеліктері. Жоспарлау стратегиясы мен маркетингті баылау Оыту нтижесі: 1) Агронерксіптік менеджментті мні мен халы шаруашылыындаы маызын тсіну

Баалау лшемдері: 1. Ауыл шаруашылы ксіпорындарындаы менеджменті ызмет саласын; менеджмент дегейлерін; менеджемент функцияларын; менеджментті азіргі заманы мселелерін біледі 2. Агронерксіптіктік менеджмент жйесіні стандартты моделі рылысыны схемасын біледі

3. Ауыл шаруашылы ксіпорындарына ішкі фактор серлерін талдай алады

Оыту нтижесі: 2) лестіру жне тауар озалысын йымдастыруды, нарыты мнісін, азіргі маркетингті теориясын жне мнін тсіну

Баалау лшемдері: 1. Маркетингті леуметтік негіздерін; тауар, нары туралы тсінікті; маркетингті басаруды біледі

2. ндіріс пен тауарларды жетілдіруді тжырымдылы сипаттамасын растыра алады

3. Жадайлы міндеттерді олдана отырып бсекелестік ортаны, жеткізушілерді зерттей алады

Б 21. Экономикалы атынастарды жне олара тн задарды, шаруашылы дамуыны жадайын жне рдістерін зерттеу. ЖКМ 16. Нарыты экономика негіздері «нерксіптік экономика, ндірісті жоспарлау жне йымдастыру» модулі білі алушылара ксіпорын ресурстарын тиімді олдану жне оны жмысын жоспарлау жніндегі есептеулерді орындау шін ажетті білімді алыптастыруды арастырады.

Білім алушылар модульді оыту кезінде мынадай білімдерді мегеруі тиіс: саланы дамуыны негізгі аспектілері; ндірістік жне технологиялы рдістерді рылымы жне йымдастырылуы; материалды-техникалы, ебек жне аржы ресурстары; бааны белгілеу механизмдері жне ебекаыны тлеу нысандары; йымдарды (ксіпорындарды) йымды-кімдік нысандары; материал орларын жне шыынын млшерлеу; жк айналымы жне жк аыны ымдары, делдал трлері; аидалары, басару ызметтері, басару рылымы; йымды (ксіпорынды) басаруды йымды рылымыны трлері, оларды ерекшеліктері, артышылытары жне кемшіліктері; йымны (ксіпорынны) млігі мен капиталыны рамы жне ымы; негізгі жне айналым капиталы ымы, негізгі орларды рылымы, ымы жне оларды тиімділігін арттыруды тсілдері; темпл ымы, темпл нормасы, темплды есептеу дістері Оыту нтижесі: 1) нерксіпті халы шаруашылыы жйесіндегі жетекші рлін білу.

Баалау лшемдері: 1. Ксіпорынны ндірістік рылымын жне

клік ксіпорныны материалды-техникалы базасын зерттейді;

2. Негізгі орларды жіктелуі туралы, кадрларды рылымы туралы, німді тасымалдау жне сатау жмыстарыны зіндік ныны млшері туралы біледі;

3. Ксіпорындаы ылыми-техникалы прогресті негізгі баыттарын зерттейді

Оыту нтижесі: 2) Теориялы білімді тжірибелік ызметте олдану

Баалау лшемдері: 1 Ебек німділігін жне ксіпорынны табыстылыын есептеу;

2. Кесімді нарыты, жмысшыларды ебекаысын тлеу орын есептей алады;

ызметкерлерді санын есептей алады;

Арнайы модульдер

"»151302 2 Жануарлар мен старды жасанды рытандыру операторы"» біліктілігі

К 1. Жануарларды жыныс мшесіндегі функционалды жне морфологиялы згерістерді зерттеу. АМ 01. Жануарларды жыныс мшесін-дегі функционалды жне морфологиялы згерістер Осы модуль жмыс нтижелілігін, жабды пен материалдарды жеткізу шін ажетті білім мен дадыларды біледі.

Білім алушылар модульді оыту кезінде мынадай білімдерді мегеруі тиіс:

Жалпы патологиялы физиология. Жрек-антамыр, тыныс алу, ас орыту, уы-жыныс жйелеріні, жйке жйесіні жне ішкі секреция бездеріні патологиясы. Жануарларды жпайтын ауруларын патологоанатомиялы диагностикалау. Жануарларды жпалы ауруларын патологоанатомиялы диагностикалау. Жануарларды инвазивтік ауруларын патологоанатомиялы диагностикалау. Жануарларды лексесін ашу.

Білім алушыларды тмендегілерге ол жеткізуге ммкіндік беретін жмыстарды орындауы маызды: Патологоанатомиялы ашу дістері мен техникасын біледі; уысты тілу тсілдері, трлі жануарларды органдарын лексе материалынан алу жне зерттеу. Бактериологиялы, гистологиялы жне химиялы зерттеу шін патологиялы материалды алу, оны зертханаа жіберу шін консервациялау, орау жне ілеспе жат рсімдеу.

Оыту нтижесі: 1) Жалпы патологиялы процестерді зерттеу

Баалау лшемдері: 1.лексе материалындаы, срыптау конфискаттарында, гистологиялы жне мражай препараттарында анайналым бзылыстарын крсетеді.

2.Гистологиялы препараттар, кестелер, суреттер, диапозитивтер бойынша, мржай препараттары бойынша жне срыптау конфискаттарында нектроздар мен атрофияа зерттеу жргізу.

3.Жануарларды лексесін ашу кезінде лім белгілерін жне лгеннен кейінгі згерістерді зерттейді. Зертханалы зерттеу шін патологилы материалды алу тсілдерін крсетеді.

4.Ауру жануарлардаы жне лексе материалындаы органдар мен тіндердегі абыну процестеріне зерттеу жргізеді.

5.Гистологиялы препараттар бойынша абыну трлерін зерттейді.

Оыту нтижесі: 2) Жрек-антамыр, тыныс алу, ас орыту, уы-жыныс жйелеріні, жйке жйесіні жне ішкі секреция бездеріні патологиясын зерттеу

Баалау лшемдері: 1.Жрек-антамыр жйесіні жне ан тзу жне ан жйесі органдарыны патологиясын біледі.

2.Тыныс алу жне ас орыту, уы-жынс жйелері органдарыны, эндрокринді жйені, жйке жйесіні патологиясын зерттейді.

3.Срыптау материалында, ра жне тегіс препараттарда суреттер бойынша улану трлеріне зерттеу жргізеді.

Оыту нтижесі: 3) Жануарларды жпайтын, жпалы жне инвазивтік ауруларына патологоанатомиялы диагностика жргізу

Баалау лшемдері: 1.Жпалы ауруларды жалпы клиникалы-анатомиялы сипаттамасын, жергілікті жне жалпы згерістер жне оларды диагностикалы маызын біледі.

2.Бактериялардан, вирустардан, арапайым саыраулатардан туындайтын ауруларды патологиялы анатомиясыны ерекшеліктерін зерттейді.

3.Патологоанатомиялы згерістерді зерттейді жне диагноз ояды

Оыту нтижесі: 4) Жануарларды лексесін ашуды жргізу

Баалау лшемдері: 1.Патологоанатомиялы ашу дістері мен техникасын білу

2.уысты тілуді техникалы тсілдерін, трлі жануарларды органдарын лексе материалынан алуды жне зерттеуді крсетеді.

3.Бактериологиялы, гистологиялы жне химиялы зерттеу шін патологиялы материал алу.

4.Зертханаа жіберу шін консервациялау, орауды жргізу жне ілеспе жатты рсімдеу.

К 2. Акушерлік жне гинекологиялы кмек крсету, аналытарды рытандыруа дайындау жне жануарларды жасанды рытандыру. Аталыты анытап жне дайындауды йымдастыру

АМ 02. Акушерлік жне гинекологиялы кмек крсету, жасанды рытандыру жне аталыты анытап, дайындау.

Білім алушылар модульді оыту кезінде мынадай білімдерді мегеруі тиіс:

Аналытар мен аталытарды жыныс органдарыны анатомиясы жне физиологиясы. Ветеринарлы акушерлік. Тлдерді, ст безіні аурулары жне гинекология. Жануарларды жасанды рытандыру.

Білім алушыларды тмендегілерге ол жеткізуге ммкіндік беретін жмыстарды орындауы маызды: Буаз жануарларды ауруларын диагностикалау жне емдеу Маститтерді диагностикасы жне емдеу. Мал шаруашылыыда аналытарды жасанды рытандыруды йымдастыру жне жргізу

Оыту нтижесі: 1) Аналытар мен аталытарды жыныс органдарыны анатомиясы жне физиологиясын зерттеу.

Баалау лшемдері: 1.Сиырды, ойды, биені, шошаны жыныс органдарыны рылысын біледі.

Оыту нтижесі: 2) Акушерлік ауруларды диагностикасы жне емдеу.

Баалау лшемдері: 1.Оу шаруашылыы жадайында буаз жануарларды ауруларына диагностика жргізеді. Емдік кмек крсету тсілдерін крсету.

1.рытандыру кнін жне буазды мерзімін ескере отырып, шаруашылыта кнтізбелік тлдеу жоспарын жасайды. Тлдеу блімшесін дайындай алады. Тлдеу нышандары мен белгілерін біледі. Тл мен тлдеген жануара ктім жасай алады. Шуын арайды жне жояды.

2.рыты е жиі кездесетін дрыс орналаспауын, позицияларын жне мшесіні орналасуын зерттеу шін фетотоммен жмыс істеу. Оларды тзету дадыларын йренеді.

3. Эндометритті, шала салдануды, шуды кешігуін диагностикалау, емдеу дадыларын йрену шін оу шаруашылыында жмыс істейді.

Оыту нтижесі: 3) Тлдерді, ст бездеріні жне гинекология ауруларын зерттеу.

Баалау лшемдері: 1.Жаа туан тлді тіршілік абілетін анытау. Анал тесігіні жотыын ота жасау жолымен емдеу. Ішті атуын емдеу. Жаа туан тлдерді ауруларыны алдын алу.

2.Ст безін зерттеу. Желінге дрілік заттарды - антибиотиктерді, мастисанды, мастицидті, мастикурды енгізу масатында емшекті катетерлеу техникасын игеру. Жасырын маститтерді диагностикалау.

3.Аналытарды жне аталытарды гинекологиялы зерттеу дістерін игеру. Жануарларды акушерлік-гинекологиялы диспансерлеу жргізу.

Оыту нтижесі: 4) Жануарларды жасанды рытандыру жргізу

Баалау лшемдері: 1.Ерітінділерді, материалдарды жне ралдарды дайындай алады.

2.рыты алу жне аталытарды пайдалану

3.Мал шаруашылыында аналытарды жасанды рытандыруды йымдастыру жне жргізу.

1.Буаз аналытарды жыныс органдарын біледі/сойылан материалда, мражай препараттарында крсету/.

2.рыты жасын анытайды. Буаз жануарларды стауа, ктім жасауа, азытандыруа жне шаруашылыта пайдалануа баылау жргізеді.

3.Сиырлара ректалды тексеру жргізеді.

"151301 2 Жануарларды ветеринарлы деу жніндегі оператор" біліктілігі

К 3. Ауру жануарларды тексеру, ауру себептерін талдау, диагноз ою, терапиялы техниканы мегеру.

АМ 03. Ауру жануарларды тексеру, ауру себептерін талдау, диагноз ою, терапия-лы техниканы мегеру жне Жпалы емес ауру боланда профилак

тикалы шараларды жасатау

Білім алушылар модульді оыту кезінде мынадай білімдерді мегеруі тиіс:

Ауру жануарларды жалпы клиникалы тексеру. Жйелерді, органдарды жне зат алмасуды зерттеу. Жалпы алдын алу жне терапия, терапиялы техника жне ауылшаруашылы жануарларыны ішкі органдарыны аурулары. Тлді, старды, мамы жнді адарды аурулары жне жануарларды диспансерлеу.

Білім алушыларды тмендегілерге ол жеткізуге ммкіндік беретін жмыстарды орындауы маызды: Зерттеуді клиникалы дістерін игеру. Ауылшаруашылы жануарларыны жпайтын ішкі ауруларды диагностикасы жне емдеу. Диспансерлеу жргізу. Дрілік заттарды енгізу.

Оыту нтижесі: 1) Ауру жануарлара жалпы клиникалы тексеру жргізу

Баалау лшемдері: 1.Зерттеуді клиникалы дістерін біледі.

2.Жануарларды ыайын табу, клиникалы зерттеулер кезінде ауылшаруашылы жануарларын байлау жне жуасыту.

3.Зерттеуді клиникалы дістерін жргізеді: тексеру, пальпация, перкуссия, аускультация жне жануарларды ызуын лшеу.

Оыту нтижесі: 2) Жйелерге, органдара, зат алмасуа жне ішкі секреция бездерін зерттеу жргізу.

Баалау лшемдері: 1.Тыныс алу, ас орыту, зр шыару органдарына, жрек-антамыр жйесіне зерттеу жргізеді.

2.Зат алмасуа зерттеу жргізеді.

Оыту нтижесі: 3) Жалпы алдын алу жне ішкі органдар ауруларына терапия жргізеді.

Баалау лшемдері: 1.Ауылшаруашылы жануарларыны жпайтын ішкі ауруларын алдын алуды жне емдеуді жалпы дістерін біледі.

2.Ауылшаруашылы жануарларыны жпайтын ішкі ауруларына диагностика жне емдеу жргізеді.

3.Терапиялы техниканы мегерген.

Оыту нтижесі: 4) Тлді, старды, мамы жнді адарды ауруларын зерттеу жне жануарларды диспансерлеу.

Баалау лшемдері: 1.Диспансерлеу жргізеді.

2.Диспепсияа, гастроэнтеритке жне т.с.с. шалдыан ауруларды крсету, дрілік заттарды енгізу.

3.Зат алмасуы бзылан мамы жнді адарды жне старды крсетеді. Зертханада зерттеу шін материалды іріктеу.

К 4. Жануарлардан адама жатын аурулармен кресу бойынша іс-шаралар жргізу, жануарларды жне старды деу АМ 04. Жануарлардан адама жатын аурулармен кресу бойынша іс-шаралар жргізу, жануарларды, старды жне блмелерді деу

Білім алушылар модульді оыту кезінде мынадай білімдерді мегеруі тиіс:

азахстан Республикасыдаы ветеринарлы істі негіздері, Занама, ветеринарлы ызметті йымдастыру. Жануарларды каратин немесе шектеу енгізілетін аурулары. Жпалы аурулара шалдыан жануарлармен жмыс істеу кезіндегі ауіпсіздік техникасы. Ветеринариялы-санитариялы адаалауды йымдастыру. Ветеринарлы ызметті материалды-техникалы амтамсыз ету, ветеринарлы істегі есепке алу жне есептілік. Жануарларды жне старды деу. Дезинфекция, дезинсекция жне дератизация.

Білім алушыларды тмендегілерге ол жеткізуге ммкіндік беретін жмыстарды орындауы маызды: азахстан Республикасыдаы ветеринарлы істі негіздерін білу, Занама, ветеринарлы ызметті йымдастыру. Жануарларды каратин немесе шектеу енгізілетін ауруларын зерттеу Ветеринариялы-санитариялы адаалау жргізеді Ветеринарлы істе есеп жне есептілікті жргізу. Жануарларды жне старды деу жргізу. Дезинфекция, дезинсекция жне дератизация.

Оыту нтижесі: 1) азахстан Республикасындаы ветеринарлы істі негіздерін білу, Занама, ветеринарлы ызметті йымдастыру

Баалау лшемдері: 1.азастан Республикасыны Ветеринариялы жарысын, оны масаттары мен мнін біледі.

2.Шаруашылы, мекеме басшыларыны, азаматтарды жануарларды аурудан орау бойынша міндеттерін біледі. Ветеринарлы мамандарды жануарларды жпалы ауруларыны алдын алу жне жою бойынша міндеттері, ытары жне жауапкершілігі.

3.Ветеринариялы жары талаптарыны орындалуына Мемлекеттік баылау жргізуді біледі. Ветеринария мселелері бойынша занаманы бзушылы шін жауапкершілік алу.

4.Мал шаруашылыы кешені цехтарыны біріне ызмет крсететін ветеринарлы фельдшерді жмыс жоспарын зірлейді. Мал шаруашылыы кешеніні бір цехы шін биологиялы препараттара, дезралдара жылды ажеттілігіні есебін жргізеді.

Оыту нтижесі: 2) Жануарларды каратин немесе шектеу енгізілетін ауруларын зерттеу

Баалау лшемдері: 1.Карантин немесе шектеулер енгізілетін айрыша ауіпті ауруларды тізбесін біледі.

2.Фермада жануарларды жпайтын ауруларыны алдын алу жоспарын зірлейді. Акті жасай отырып, фермаларды ветеринариялы-санитариялы тексеру.

3.Шаруашылытаы эпизоотияа арсы алдын алу іс-шараларыны жоспарын зірлейді.

4.Диагностиклы зерттеулерге немесе жануарларды вакцинациялауа акті жасайды.

Оыту нтижесі: 3) Ветеринариялы-санитариялы адаалау жргізеді

Баалау лшемдері: 1.Мал, с жне шикі жануарлар німі саудасына ветеринариялы-санитариялы адаалау жргізе алады.

2.Базарларда ветеринариялы-санитариялы сараптама жмыстарын жргізу.

3.Ет комбинаттарында жне баса да деу ксіпорындарында, клікте жне мемлекеттік шекараларда ветеринариялы-санитариялы кадаалауды йымдастырады.

Оыту нтижесі: 4) Жпалы аурулара шалдыан жануарлармен жмыс істеу кезінде ауіпсіздік техникасын сатау

Баалау лшемдері: 1.Жпалы аурулара шалдыан жануарлармен жмыс істеу кезінде ауіпсіздік техникасын игеру.

Оыту нтижесі: 5) Ветеринарлы істе есеп жне есептілікті жргізу.

Баалау лшемдері: 1.№1 – вет А. жне №2-вет. нысандары бойынша жануарларды жпайтын жне жпалы аурулары бойынша есеп жасайды.

2.Жануарларды ауруынан келтірілетін экономикалы шыынды есептеуді орындайды.

3.Жануарларды жпалы аурулары кезінде ветеринарлы іс-шараларды экономикалы тиімділігін анытайды

4.Ветеринарлы препараттара тінімдер, ветеринарлы учаскені немесе пунктті шыыстар сметасын жасайды.

Оыту нтижесі: 6) Жануарларды жне старды деу жргізу. Дезинфекция, дезинсекция жне дератизация.

Баалау лшемдері: 1.Дезинфекциялауа арналан аппараттады, механикаландырылан ондырыларды жне олармен жмыс істеу ережелерін біледі.

2.Дезинфекция жргізу шін дералдара ажеттілікті анытайды. Е кп тараан дезинфекциялаушы заттарды олданылатын ерітінділерін дайындайды.

3.Жануарлара арналан орынжайлара механикалы тазалау, дезинфекция, дезинсекция жне дератизация жргізу. Мал шаруашылыы орынжайларын дезинфекциялау сапасын бактериологиялы баылау шін сынамалар алу жне деу.

4.Жпалы аурулардан лген жануарларды лексесін пайдаа асыру, жою дістерін жне орданы зарарсыздандыру ережелерін біледі.

5.Жргізілген дезинфекция туралы актілер жасайды.

«151306 3 - Ветеринарлы техник» біліктілігі

К 5. Хирургиялы ауруларды диагностикалау, алдын алу жне емдеу, жануарларды кастрациялау.

АМ 05. Хирургия-лы аурулар-ды алдын алу жне емдеу

Білім алушылар модульді оыту кезінде мынадай білімдерді мегеруі тиіс:

Жалпы микробиология жне вирусология негіздері. Жалпы эпизоотология негіздері. й жануарларыны барлы немесе бірнеше тріне орта аурулар. Ауылшаруашылы жануарларды тлдеріні жпалы аурулары. Кйіс айыратын жануарларды жпалы аурулары. Шошаларды жпалы аурулары. Жылыларды жпалы аурулары. старды жпалы аурулары. са жануарларды, араларды жне балытарды жпалы аурулары.

Білім алушыларды тмендегілерге ол жеткізуге ммкіндік беретін жмыстарды орындауы маызды:

Жалпы эпизоотология, микробиология жне вирусология негіздерін білу й жануарларыны барлыына немесе бірнеше тріне орта ауруларды зерттеу. Ауылшаруашылыы жануарларыны жпалы ауруларын диагностикалау, емдеу жне алдын алу дістерін игеру.

Оыту нтижесі: 1) Жалпы эпизоотология, микробиология жне вирусология негіздерін білу.

Баалау лшемдері: 1.Микроскоппен жмыс істей біледі. Жаындыларды арапайым жне крделі дістермен дайындау жне бояу.

2.Зертханалы ыдыстарды, ралдарды жне оректік орталарды дайындау жне стерильдеу жргізеді.

3.Микробтарды арапайым оректік ортаа себуді жргізеді. Себінділерді оректік ортада суін баылау.

4.Зертханалы жануарларды лексесін ашу техникасын біледі, органдар мен тіндерден жаындылар дайындайды.

5.Даылдара, тіндерге жне тауы эмбриондарына вирустарды сіруді жргізеді.

6.Реакцияларды оюды жргізеді: комплементтік байланысу, преципитация жне агглютинация.

7.Инфекция оздырышыны кзін анытайды. Инфекцияны оздырыштарын беру тетігі.

8.Эпизоотияа арсы іс-шараларды жргізу кезінде олданылатын ралдарды біледі.

9.Зерттеулер жргізілгені жне жануарлара екпе егілгені туралы жаттарды рсімдейді. Инфекциялы аурулар кезіндегі есептілік нысандарын біледі.

Оыту нтижесі: 2) й жануарларыны барлыына немесе бірнеше тріне орта ауруларды зерттеу.

Баалау лшемдері: Патологиялы материалды алу техникасын мегерген жне оны зертханаа жіберу (жпайтын аурудан лген жануарды лексесімен немесе срыпталан материалмен жмыс істеу). Дайын препараттарды микроскоппен зерттеу.

Сібір жарасы бойынша олайсыз елді мекенге (шаруашылы1) эпизоотологиялы тексеру жргізеді, тексеру актісін жасайды жне ауруды алдын алу жне онымен кресу бойынша іс-шаралар жоспарын зірлейді.

Трлі жануарлара кзге жне тері ішіне туберкулинизация жргізеді; тауытарды туберкулинизациялау.

Жануарлардан ан алу, аллерген енгізу техникасын мегерген, бруцеллеза вакцинасын іс жзінде олданады. Бруцеллез бойынша олайсыз шаруашылыта сауытыру іс-шараларыны жоспарын жасайды.

Оыту нтижесі: 3) Ауылшаруашылы жануарлары тлдеріні жпалын ауруларын диагностикалуа, емдеу жне алдын алу жргізеді.

Баалау лшемдері: Ауылшаруашылы жануарлары тлдеріні жпалы ауруларына диагностика жне сараланан диагностика жргізеді.

Малшаруашылыы ожалыыны ветеринариялы-санитариялы жадайына тексеру жргізеді (тлдеу блімшесі, профилактория, бзау ора). Сарысуларды, глобулиндерді, вакциналарды, бактериофагтарды олданады.

Оыту нтижесі: 4) Кйіс айыратын жануарларды жпалы ауруларын диагностикалау, емдеу жне алдын алу дістерін игеру

Баалау лшемдері: Реконвалесценттерді сарысуын жне анын дайындау жне олдану, жануарлара аусыла арсы вакциналарды енгізу техникасын мегерген.

Эмфизематозды кршиан оздырышыны дайын жаындыларын микроскоппен зерттеу жргізеді. Паратуберкулезді аллергиялы диагностикасын жргізеді. Паратуберкулезге кмндану кезінде патологиялы материал алу техникасын мегерген. Оу орындары орналасан аймата жиі кездесетін жпалы аурулар бойынша эпизоотологиялы міндеттерді шешеді.

Оыту нтижесі: 5) Шошаларды жпалы ауруларын диагностикалау, емдеу жне алдын алу дістерін игеру

Баалау лшемдері: Шошаларда тілме кезінде алдын алу жне емдеу шін олданылатын биопрепараттар мен антибиотиктерді біледі.

Тілмеге, обаа жне шошаларды баса да жпалы ауруларына арсы вакцинация техникасын мегерген.

Шошаларды аурулары бойынша олайсыз шаруашылыта сауытыру іс-шараларыны жоспарын жасайды. Эпизоотологиялы міндеттерді шешеді.

Оыту нтижесі: 6) Жылыларды жпалы ауруларын диагностикалау, емдеу жне алдын алу дістерін игеру

Баалау лшемдері: Жылыларда мааа клиникалы тексеру, кз маллеинизациясын жргізеді, серологиялы зерттеулер шін ан алады.

Дайын жаындыларды - жылыларда саау оздырышын зерттейді. Саауды емдеу дістерін мегерген.

Жылыларды инфекциялы анемияа клиникалы жне гематологиялы зерттеу дістерін мегерген.

Оыту нтижесі: 7) старды жпалы ауруларын диагностикалау, емдеу жне алдын алу дістерін игеру

Баалау лшемдері: старда пуллорозды, сзекті диагностикалау шін агглютинацияны антамшы реакциясын жргізеді.

старды шешегі, Ньюкасл ауруы, сальмонелласы кезінде вакцинация техникасын мегерген.

Оыту нтижесі: 8) са жануарларды, араларды жне балытарды жпалы ауруларын диагностикалау, емдеу жне алдын алу дістерін игеру

Баалау лшемдері: Миксоматозды вирусологиялы зерттеу жргізеді.

Иттерді обасы кезінде вакцинация техникасын біледі.

Араларды ауруларын анытау шін биологиялы зерттеу жргізеді.

Балытарды ауруларын диагностикалау шін биологиялы жне патанатомиялы зерттеулер жргізеді.

К 6. Жануарларды жпалы ауруларын диагностикалау, алдын алу, емдеу жне жою АМ 06. Жпалы аурулар-ды диагности-касы

Білім алушылар модульді оыту кезінде мынадай білімдерді мегеруі тиіс:

Жалпы паразитология негіздері. Ветеринарлы гельминтология. Ветеринарлы арахноэнтомология. Ветеринарлы протозоология.

Білім алушыларды тмендегілерге ол жеткізуге ммкіндік беретін жмыстарды орындауы маызды:

Паразитке арсы іс-шараларды жоспарлау жне жргізу.

Жануарларды лекселерін, органдарын гельминтокопрологиялы зерттеу жне гельмитологиялы ашу дістерін игеру.

Жануарларды инвазиялы ауруларын диагностикалау, емдеу жне алдын алу дістерін игеру

Оыту нтижесі: 1) Жалпы паразитология негіздерін білу.

Баалау лшемдері: Паразиттерді жіктелуін біледі.

Паразиттік аурулардан келтірілетін экономикалы шыынды анытайды.

ан жаындыларын дайындау шін шыны дайындайды. анны боялан жаындыларын микроскоппен арау техникасын мегерген.

Паразитке арсы іс-шараларды жоспарлайды жне жргізеді.

Оыту нтижесі: 2) Гельминттерден туындайтын ауруларды диагностикалау, емдеу жне алдын алу дістерін игеру.

Баалау лшемдері: Инсектицидтеді трлі нысандарын біледі, ерітінділер, эмульсиялар, суспензиялар, аэрозольдер дайындайды.

Жануарларды инсектицидтермен деу жргізеді.

Жануарларды лекселерін, органдарын гельминтокопрологиялы зерттеу жне гельмитологиялы ашу дістерін мегерген.

Гельминттерді, патологиялы материалды жинауды жне саралау мен диагностикалау шін зертханаа жіберуді жргізеді. Трлі жануарларды тік ішегінен нжіс сынамаларын алу дістерін мегерген.

Жануарларды трематодоздар, цестодоздар, нематодоздар оздырыштарыны анатомиялы-морфологиялы белгілерін, оларды аралы жне осымша иелерін біледі.

Оыту нтижесі: 3) Буынаятылардан туындайтын ауруларды диагностикалау, емдеу жне алдын алу дістерін игеру.

Баалау лшемдері: Иксодалы, аргасты жне гамазодты, акариформалы кенелерді, оларды жмырталарыны, дернсілдеріні жне нимфаларыны анатомиялы- морфологиялы белгілерін біледі.

Жануарлар терісіні ырындыларын дайындайды жне оларда кенелерді болуын зерттейді.

Жндіктерді, оларды жмырталарыны, дернсілдеріні, уыршатарыны анатомиялы-морфологиялы белгілерін зерттеу.

Араларды варрозын, акарапизодын, балытарды лернеозын жне аргулезін диагностикалау дістеріне мегерген.

Оыту нтижесі: 4) арапайымдылардан туындайтын ауруларды диагностикалау, емдеу жне алдын алу дістерін игеру.

Баалау лшемдері: анны жаындысын дайындайды, бекіту жне Романовский бойынша/Гимза бояуымен бояу. Пироплазмидоздр кезінде ан жаындыларыны микроскопиясын жргізеді.

Химиятерапиялы препараттарды ерітінділерін дайындайды жне оларды протозойлы аурулар кезінде олдана алады.

Эймериоздарды диагностикалау кезінде трлі жануарларды нжістерін зерттейді.

Дарлинг жне Фюллеборн дістерімен ояндарды, озыларды жне тауытарды нжістеріне зерттеу жргізеді.

К 7. Паразитке арсы іс-шаралар жргізу, жануарларды инвазивтік ауруларын диагностикалау жне емдеу. АМ 07. Жануарларды инвазивтік ауруларын емдеу Білім алушылар модульді оыту кезінде мынадай білімдерді мегеруі тиіс:

Хирургиялы инфекцияны алдын алу негіздері жне хирургиялы жмыстарды йымдастыру. Заымданулар, хирургиялы инфекциялар жне жануарларды хирургиялы аурулары. Тятарды жне кз аурулары.

Білім алушыларды тмендегілерге ол жеткізуге ммкіндік беретін жмыстарды орындауы маызды:

Тау материалын жне хирургиялы жайманы дайындау жне зарарсыздандыру. ралдарды жне тігуге арналан материалды зарарсыздандыру. олды операцияа дайындау. Операциялы айматы дайындау.

Хирургиялы операцияны техниксын игеру.

Кастрация техникасына машытану

Таалау ралдарымен жне оларды масатымен танысу; тяты таадан ажырату жне тазарту дадыларын мегеру.

Оыту нтижесі: 1) Хирургиялы инфекцияны алдын алу жне хирургиялы жмыстарды йымдастыруды жргізу.

Баалау лшемдері: Тау материалын жне хирургиялы жайманы дайындауды жне зарарсыздандыруды жргізеді. ралдарды жне тігуге арналан материалды зарарсыздандырады.

олдарын операцияа дайындауды жне операциялы айматы дайындауды жргізеді.

Жануарларды байлау дістемесін жне хирургиялы операциялар техникасын мегерген.

Тігіс салу жне тау бойынша практикалы дадыларды мегерген

Аталытарды ашы жне жабы тсілдермен кастрациялау техникасын мегерген;

Оыту нтижесі: 2) Заымдануларды, хирургиялы инфекцияларды жне жануарларды хирургиялы ауруларын зерттеу.

Баалау лшемдері: Жараланан жануарды зерттеу дістерін жне жараны тау техникасын біледі.

Жоары жа (жылы, ірі ара мал) жне мадай (ірі ара мал) ойнауларын трепанациялау техникасын мегерген.

Жануарларда трахеотомия дістемесін мегерген.

Торайларда кіндік жарыын диагностикалауды жргізеді жне оларды операциямен емдеу техникасын мегерген.

Жаа туан торайларда немесе бзауларда тік ішекті тсуі жне арты тесігіні болмауы кезінде операция техникасын мегерген.

рса абырасын, соыр ішекті тесу техникасын мегерген. Осы операциялар шін крсеткіштерді зерттейді.

Оыту нтижесі: 4) Тятар мен кзді ауруларын зерттеу.

Баалау лшемдері: Таалау ралдарын жне оларды масатын біледі;

Тятарды таадан босатады жне тазартады.

Тя аурулары бар жануарларды зерттеу тртібін біледі;

Жануара операция алдындаы дайындау жргізеді; циркулярлы жне инфильтративтік анестезия жасайды.

Жануарларды кзін зерттеу дістемесін мегерген.

Ауру кзді зерттеу жне емдеу кезінде дрілік заттарды олдану техникасы бойынша практикалы дадылара ие болды.

К 8. Мал шаруашылытарында, ет жне с дейтін ксіпорындарда, асапханаларда, базарларда, жануарлар жне сімдік тектес шикізатты дайындау, сатау жне айта деу ксіпорындарында ветеринарлы - санитарлы зерттеулер жргізу.

АМ 08. Ветеринар-лы-санитарлы сараптама Білім алушылар модульді оыту кезінде мынадай білімдерді мегеруі тиіс:

Ет німділігіне, мал сою жне ет деу ксіпорындарына ыпал ететін факторлар, малды жне сты тасымалдау, союа дайындау жне бастапы деу техникасы. Ет, тушаны жне органдарды союдан кейін ветеринарлы-санитарлы сараптау, инфекциялы, паразитарлы жне жпайтын аурулар кезінде, таамды токсикоинфекциялар жне токсикоздар

Етті жне ет німдерін консервілеу кезіндегі ветеринарлы-санитарлы жне ндірістік баылау, сою німдерін айта деу, техникалы масаттаы шикізатты, старды жмырталарын деу жне оларды сараптау. Базардаы стті, ст жне тама німдеріні гигиенасы, технологиясы жне ветеринарлы-санитарлы сараптамасы.

Білім алушыларды тмендегілерге ол жеткізуге ммкіндік беретін жмыстарды орындауы маызды:

Мал шаруашылыы ожалытарында, мал сою жне ет деу ксіпорындарныда, тасымалдау кезінде ветеринарлы-санитарлы зерттеулер жргізу, жануарларды союа дайындау жне мал мен сты бастапы деу техникасы

Мал шаруашылыы ожалытарында, мал сою жне ет деу ксіпорындарныда, тасымалдау кезінде ветеринарлы-санитарлы зерттеулер жргізу, жануарларды союа дайындау жне мал мен сты бастапы деу техникасы

Етті жне ет німдерін консервілеу кезінде ветеринарлы-санитарлы жне ндірістік баылау жргізу, сойыс німдерін айта деу, техникалы масаттаы шикізатты, старды жмырталарын деу жне оларды сараптау, етті жне ет німдерін консервілеу кезінде ветеринарлы-санитарлы жне ндірістік баылау, сойыс німдерін айта деу, техникалы масаттаы шикізатты, старды жмырталарын деу жне оларды сараптау

Базарларда ст, стті жне тама жне сімдік німдеріне ветеринарлы-санитарлы сараптама жргізу.

Оыту нтижесі: 1) Мал шаруашылыы ожалытарында, мал сою жне ет деу ксіпорындарныда, тасымалдау кезінде ветеринарлы-санитарлы зерттеулер жргізу, жануарларды союа дайындау жне мал мен сты бастапы деу техникасы

Баалау лшемдері: Мал саю пункттеріні, ет комбинатыны жне с комбинатыны рылымын жне ызетін біледі.

Етті зерттеуді негізгі химиялы дістерін біледі.

Гликогенге сапалы реакция, преципитацияа реакция жргізеді.

Ауру жануарларды етін биохимиялы, органолептикалы жне бактериоскопиялы дістерімен анытайды.

Трлі жануарларды етін сйектерді анатомиялы рылысы бойынша анытайды.

Оыту нтижесі: 2) Мал шаруашылыы ожалытарында, мал сою жне ет деу ксіпорындарныда, тасымалдау кезінде ветеринарлы-санитарлы зерттеулер жргізу, жануарларды союа дайындау жне мал мен сты бастапы деу техникасы

Баалау лшемдері: Тсті тотытыру реакциясы бойынша етті бактериялы ластануын анытау дістерін біледі.

Зерттеу нтижелері бойынша етті санитарлы баалау, етті табалау жргізеді.

арапайым діспен жне блшыет кесінділерін осымша деу арылы етте трихинеллаларды болуына зерттеу жргізеді.

Финдерді тіршілік абілетін анытайды. Етті аэробты микроазаларды -негізгі инфекцияларды оздырыштарыны болуына (бруцеллез жне актиномикоз оздырыштарыны болуына, анаэробтарды болуын1) тексереді.

Оыту нтижесі: 3) Етті жне ет німдерін консервілеу кезіндегі ветеринарлы-санитарлы жне ндірістік баылау, сою німдерін айта деу, техникалы масаттаы шикізатты, старды жмырталарын деу жне оларды сараптау жргізу

Баалау лшемдері: Шжыты технохимиялы тексеру, консерві банкілерін сырты баылау жргізеді жне консервілерді ауа кірмейтіндігін тексереді.

Балытарды тексереді жне оларды срыбын жне санитарлы сапасын белгілейді.

Жмырталара тауартанушылы жне санитарлы тексеру жргізеді.

Шжы німдеріні сапасын анытайды.

Оыту нтижесі: 4) Базарларда ст, стті жне тама жне сімдік німдеріне ветеринарлы-санитарлы сараптама жргізу.

Баалау лшемдері: Стті орташа сынамасын алуды біледі жне оны органолептикалы, физикалы-химиялы асиеттерін (тазалы дегейін, ышылдыын, тыыздыын, майлылыын анытау) анытайды.

Маститке шалдыан сиырларды стін анытау дістерін біледі. Стті пастерлеу сапасына баылау жргізу.

Ара балындаы ылалды млшерін, диастазды белсенділікті, крахмалды, сахарозаны анытайды.

сімдік німдеріне органолептикалы жне зертханалы зерттеулермен ветеринарлы-санитарлы сараптама жргізеді.

Ксіптік практика

КП 01. Оу-таныстыру практикасы

Шаруашылыпен, емдеу мекемесімен таныстыру жне ауіпсіздік техникасы бойынша нсама

Шаруашылыты эпизоотиялы жадайымен, табии-климатты жадайымен жне экономикалы жадайымен танысу,

ауіпсіздік техникасы бойынша жалпы нсама

Оыту нтижесі: 1) Шаруашылыты ерекшелігімен танысу

Баалау лшемдері: Шаруашылыпен, емдеу мекемесімен танысады

Шаруашылыты эпизоотиялы жадайымен, табии-климатты жадайымен жне экономикалы жадайымен танысады.

ауіпсіздік техникасы бойынша жалпы нсамадан теді

Жмыс орнымен танысады жне лауазымды нсаулыты оып біледі: жануарларды жне старды жасанды рытандыру жніндегі оператор, жануарларды ветеринарлы деу операторы жне ветеринарлы техник

КП 02. Технологиялы практика

Алан жмысшы ксібіне сйкес жмыс орындарындаы жмыс.

Фермада жануарларды жасанды рытандыруа атысу, жануарларды жасанды рытандыру бойынша есепке алу жне есептілік жаттарын рсімдеу.

Ветеринар дрігерді кмекшісі ретінде жмыс істеу

Ауру жануарларды абылдауа, тіркеуге атысу жне емдеу-алдын алу шараларын жргізу.

Оыту нтижесі: 1) Ветеринар дрігерді кмекшісі ретінде жмыс істеу

Баалау лшемдері: Алан жмысшы ксібіне сйкес жмыс орындарында жмыс істейді.

Фермада жануарларды жасанды рытандыруа, жануарларды жасанды рытандыру бойынша есепке алу жне есептілік жаттарын рсімдеуге атысады.

Ветеринар дрігерді кмекшісі ретінде жмыс істейді

Ауру жануарларды абылдауа, тіркеуге жне емдеу-алдын алу шараларын жргізуге атысады.

КП 03. Диплом алдындаы практика

Тадаулы маманды бойынша жне оамды-саяси практика бойынша йымдастырушылы жмыс дадыларын йрену.

Ксіпорындарда жне мекемелерде олданыстаы ішкі тртіп ережелерін орындау.

Ветеринарлы, емдеу мекемелеріндегі жмыса тікелей атысу, жасанды рытандыру жргізу, ауыран жануарлара ызмет крсету шін шаырулара, шаруашылытаы эпизоотияа арсы жне алдын алу шараларыны жоспарын зірлеуге орындауа атысу.

Шаруашылытаы мал шаруашылыны жадайын, оны экономикасын талдауды йрену, мал шаруашылыыны німділігін азайтатын кемшіліктерді ашып крсету.

Оыту нтижесі: 1) Шаруашылытаы алдын алу жне эпизоотияа арсы шаралар жоспарын зірлейді жне орындайды

Баалау лшемдері: Тадаулы маманды бойынша жне оамды-саяси практика бойынша йымдастырушылы жмыс дадыларын йренеді.

Ксіпорындарда жне мекемелерде олданыстаы ішкі тртіп ережелерін орындайды;

Ветеринарлы емдеу мекемелеріні жмысына жне ауыран жануарлара ызмет крсету шін шаырулара тікелей атысады.

Жасанды рытандыру жргізеді.

Шаруашылытаы алдын алу жне эпизоотияа арсы шаралар жоспарын зірлеуег жне орындауа атысады;

Шаруашылытаы мал шаруашылыны жадайын, оны экономикасын, мал шаруашылыыны німділігін талдауды йренеді.

Ескерту:

Б - базалы зырет;

К - ксіптік зырет;

ЖГМ - жалпы гуманитарлы модульдер;

ЭМ - леуметтік-экономикалы модульдер;

ЖКМ - жалпы ксіптік модульдер;

АМ - арнайы модульдер;

КП - ксіптік практика.

Похожие работы:

«Новаториум Поселение позиционируется как кохаузинговая община для совместного проживания. По организационно-правовой форме поселение является потребительским обществом в рамках сельхозкооператива, который максимально испо...»

«МБОУ" Костинологовская СОШ" Мамонтовского района, Алтайского края.Согласованно: Утверждено: Заместитель Директор школы Директора поУВР _ И.Н.Шуллер Протокол№ Приказ № И.С.Тормина от " " августа 2015года От " " августа 2015года Рабочая программа по учебному предмету химия для обучающ...»

«Контрольная работа по биологии 9 класс за сентябрь Темы: Биология – наука о живом мире. Общие свойства живых организмов. Многообразие форм живых организмов. Основы учения о клетке. Цитология...»

«Арт-клуб "Stego" Познавательноразвлекательный кинотеатр Созве3Dие Познавательное кино для детей школьного возраста тематический каталог 8-914-205-10-09 Таблица заказов познавательных 3D-фильмов по окружающему миру, природоведению, биологии, географии, истории, астрономии, МХК Образовательное учреждение: Ф.И....»

«О воде с надеждой и тревогой Приднестровская Молдавская Республика, г.Рыбница, МОУ "Рыбницкий теоретический лицекомплекс". Вода – неоценимое благо, где вода там и жизнь. А.Н.Рябинин. Ключевые слова: проблема, человечество, Земля, экология. Сегодня перед человечеством стоит множес...»

«2540043815Районная научно практическая конференция учащихся 2014 Предмет " Биология" Номинация "Реферат проблемно поискового характера" Тема: "Платовская лесная дача как культурное наследие родного края" Автор: Спирина...»

«Направление 06.06.01Биологические науки Профиль Паразитология Блок "Протозоология" Пироплазмоз крупного рогатого скота, определение болезни, экономический ущерб. Возбудители, биология развития, эпизоотоло...»

«МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕСРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 "СОГЛАСОВАНО" " УТВЕРЖДЕНО" зам. директора по УВР Директор Н.В. Завалишина МБОУ СОШ № 1 И.В. Ефремова " _" _ 2015г. " _" 2015г. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по химии для 10 класса Учитель биологии: Азарова Елена Владимировна г. о. Кол...»

«Информация о выполнении проекта по Соглашению с Минобрнауки России о предоставлении субсидии № 14.607.21.0098 от 27.11.2014 за 3-й этап работНаименование организации Получателя субсидии: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химической биологии и...»

«Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение, средняя общеобразовательная школа № 11 н.п.Зареченск "Рассмотрена" "Утверждаю" на заседании педагогического совета Директор школы: Денисова Л.А протокол № от " " 2016 г приказ № от "_" 2016 г. Ра...»

«ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту решения Думы города Нижневартовска "О Правилах благоустройства города Нижневартовска" город Нижневартовск 16 марта 2016 годаПРИСУТСТВОВАЛИ: Председатель: Левкин Сергей Анатольевич Секретарь: Туниеков Андрей Александрович Член...»

«Аннотация рабочей программы дисциплины С2.Б.6. Анатомия человека, топографическая анатомия Специальность 32.05.01 Медико-профилактическое дело С.2 Математический, естественнонаучный и медико-биологический цикл Базовая часть Место дисциплины в учебном плане: цикл, в каких семестрах изучается, количество з.е.; количество...»

«Билеты поБИОЛОГИИ (самообразование) 2015-2016 год Билеты для сдачи экзамена по биологии 11 класс Билет № 11. История развития биологии. Методы исследования в биологии.2. Половое размножение. Развитие пол...»

«Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Дыренская средняя общеобразовательная школа" 671631,Республика Бурятия, с. Алла, ул.Ленина,43,тел.8(30149) 95243, факс 95243 Аналитическая справка по ГИА Анализ результатов г...»

«Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 110"УТВЕРЖДАЮ Директор МАОУ "СОШ № 110" _А.И. Васькова приказ № 232 от 01.09.14 г. Программа рекомендован...»

«ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Факультативный курс Земля – наш дом родной разработан на основе авторской программы Вахрушева А.А. по образовательной программе Школа 2100. В целом факультативный курс позволяет углубит...»

«Урок биологии в 7 классе Раздел "Типы Плоские, Круглые и Кольчатые черви" Тема  "Тип Круглые черви"  Тип урока: комбинированный. Цель: Изучить Тип Круглые черви.Задачи: 1) Образовательные:рассмотреть особенности организации круглых червей, многообразие их видов;выявить черты высокой организации круглых червей по сравнению с плоскими; 2) Восп...»

«АЛМАТЫ АЛАСЫНЫ БАСТЫ ЗЕНДЕРІНІ ЭКОЛОГИЯЛЫ МОНИТОРИНГЫ Бегимбетова Г.А., Алимова Н.Е. С.Д. Асфендияров атындаы аза лтты медицина университеті Бл жмыста Алматы аласы арылы аып тетін басты зендер лкен Алматы, Кіші Алматы жне Есентай зендеріні 2009-10 жж. аралыында су сапасыны ластану дегейі мен ШЖК млшерін жоарылатушы ластаушы заттарды...»

«Вопросы к дифференцированному зачету по предмету "Фармакология" для группы 11 М очной формы обучения. Наука "фармакология" и ее задачи. Достижения современной фармакологии. Значение те...»

«ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ИНТЕРНОВ ПО КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКЕ. Раздел 1. Общие вопросы.1.Укажите основные направления использования химико-токсикологического анализа:а) анализ фармацевтических препаратовб) судебно-химическая экспертизав) аналитическая диагностика наркомании и токсикоманийг)анализ пищевых п...»

«Классификация желез организма человека.-857885368301) Железы внутренней секреции (эндокринные) не имеют выводных протоков и выделяют свои секреты непосредственно в кровь. Эти секреты называются гормонами и обл...»

«Кафедра биологии СтГМУМетодическая разработка практического занятия для студентов направления подготовки 020400.62 "Биология" Граф-логическая структура к занятию № 5 по теме Плоские черви Тип, общая характеристика типа Плоские черви (Plathelminthes) Тело листовидное или лентовидное, обычно сплющено в дорсо-вентральном направлении...»
 
2018 www.info.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - интернет документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.