WWW.INFO.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Интернет документы
 


«Бегимбетова Г.А., Алимова Н.Е. С.Д. Асфендияров атындаы аза лтты медицина университеті Бл жмыста Алматы аласы арылы аып тетін басты зендер лкен Алматы, Кіші Алматы жне Есентай ...»

АЛМАТЫ АЛАСЫНЫ БАСТЫ ЗЕНДЕРІНІ ЭКОЛОГИЯЛЫ МОНИТОРИНГЫ

Бегимбетова Г.А., Алимова Н.Е.

С.Д. Асфендияров атындаы аза лтты медицина университеті

Бл жмыста Алматы аласы арылы аып тетін басты зендер лкен Алматы, Кіші Алматы жне Есентай зендеріні 2009-10 жж. аралыында су сапасыны ластану дегейі мен ШЖК млшерін жоарылатушы ластаушы заттарды рамы туралы баяндалады.

Тйінді сздер: экологиялы мониторинг, зендер. Алматы аласы

Елімізді е лкен аласы Алматыны су ресурстарыны (зендері, клдері, тоандары т.б) азіргі экологиялы жадайын айта келе, оларды тазалауды тиімді жолдарын арастыру.

Алматы аласында 22 зен жне 4 жасанды арналы су оймалары орналасан. зендерді арналарыны жалпы зындыы 220,8 км, су оры айналарыны жалпы ауданы -1116 га. Алматыдаы е лкен зендер: лкен Алматы зені (29 ш), Кіші Алматы зені (28 ш). Одан кейінгі лкен зен – Есентай (25 ш) зендері. аланы сумен амтамасыз ету кздері жер сті кздері - бл лкен жне Кіші Алматы клдері, жер асты кздері - Алматы, Талар, Кіші Алматы кен орындары.

Соларды арайсысына жеке тоталып, талдайтын болса аскелен зеніні о жа саасы – лкен Алматы зені. Оны азаша атауы - Жасылкл, аудармасы Ккпебек кл дегенді білдіреді. Іле Алатауыны орта блігінде орналасан, 2511м биіктігінде, оны тередігі 35 м, зындыы 1 шаырым шамасында, кедігі 500 м дейін жетеді. Жазда суды температурасы 10 - 12 градусты райды. зен жаасыны айналасындаы кз тартатын тау шыдары ашылады. зенні ар жаында Совет жне Озерная шыдары отстігінде, ал солтстігінде жарлы лкен Алматы шыы орналасан. зенні жалпы зындыы 96 км, су жинау аумаы 425 км. ш лкен мздаты астынан еріп шыып пайда болан суларыны жиынтыынан пайда болатын зен. аланы тасаннан орау шін зен бойынан биіктігі 40 м темір-бетон тосын жне Сайран су оймасы орнатылан.

лкен Алматы зені бойында олдан жасалан Сайран су оймасы

Физико-географиялык сипаттамасы бойынша лкен Алматы зені - таулы, тегіс жне тпелі ыратты айматар арылы аып теді. Суды жинатаушы таулы айма болып саналады, ол зен территориясыны 46 % райды. Бл аймата суды тазалыы жоары дегейде болып келеді. зен суы Алматы аласыны кіреберіс жерінен бастап урбанизациялы жне техногендік факторларды кері тигізу серінен крт ластана бастайды.

1-кесте. 2009-10 жж. лкен Алматы суыны 2009-2010 жж. ластану дегейі

Су объектісіні атауы

Су ластануыны индексі (СЛИ) – Су сапасыны сипаттамасы ШЖК млшерін жоарылатушы ластаушы заттарды рамы, 2010 жыла арналан

2009 ж. 2010 ж. оспалар Орташа шоыр-лану, мг/л ШЖКктерілуіні еселігі

лкен Алматы зені

1,43

(3 кл.)

Орташа

ластанан 1,53

(3 кл.)

Ластан

ан мыс

орта

темір 0,0049

0,80 4,9

1,1

1-кестеде крсетілгендей 2009 жылы лкен Алматы зен суыны сапа крсеткіші 1,43 (3 кл.), яни орташа сипаттаы дегейге ие. Ал, 2010 жылы бл крсеткіш 1,53 (3 кл.), «ластану» дегейіні ктерілгендігін байауа болады.

2010 жыла арналан ШЖК млшерін жоарылатушы ластаушы заттарды рамы бойынша оспалардан мыс пен темірді млшері 0,0049 жне 0,80мг/л тиесілінше. ШЖК ктерілуіні еселігі - 4,9жне 1,1 тиесілінше те.

ала маында Іле Алатауыны негізгі тізбегінен солтстікке арай Озерная жне Теріскей Талар зендеріні бассейндерін блетін ауымды Кіші Алматы сілемі созылып жатыр. Бірнеше шаырымнан кейін, Туристер асуынан солтстікке арай, ол екіге – шыыс жне батс тарматара блініп кетеді, осылайша Тйысу атындаы Алматы мздытарыны ланайыр циркі ралады. Кіші Алматы зені ш ландшафты аймата орналасан: таулы, ырытты жне тегіс. зенні таулы айматаы блігі анарлым иректелген. 083185зенні ені 3-13 м; терередігі 0,15-0,5 м; зенні орташа кпжылды жылды су шыыны 0,32 м/с райды.

Кіші Алматы зені шаталдан шыаберісте Есентай (Весновка), Жарбулак (Казачка) жне Кіші Алматинка зендеріне тарматалады. Кіші Алматы зені аланы о жа шыыс блігімен аады. зенні бассейінінде 46 клдер, су оймалары бар, оларды жалпы клемі 2,5 км2.

зен алаа кіргеннен кейін шамамен Абай даылынан бастап жер асты бырымен аады. Бл зен суыны 2009-10 жж.-ы жалпы тазалыы 2-кестеде келтірілген. 2-кестеде крсетілгендей Кіші Алматы зен суыны ластануыны индексі (СЛИ) 2009 ж.-1,68 (3кл), ал 2010 ж. 1,47 те. Бл Су сапасыны сипаттамасы бойынша тиесілінше «орташа ластанан» дегейді крсетеді.

. 2-кесте. 2009-10 жж. Кіші Алматы суыны 2009-2010 жж. ластану дегейі

Су объектісіні атауы

Су ластануыны индексі (СЛИ) – Су сапасыны сипаттамасы ШЖК млшерін жоарылатушы ластаушы заттарды рамы, 2010 жыла арналан

2009 ж. 2010 ж. оспалар Орташа шоыр-лану, мг/л ШЖКктерілуіні еселігі

Кіші Алматы зені 1,68

(3 кл.)

Орташа

ластанан 1,47

(3 кл.)

Орташа ластанан Мыс

Фторидтер

Нитриттік азот

0,0043

0,92

0,021 4,3

1,2

1,1

2010 жыла арналан ШЖК млшерін жоарылатушы ластаушы заттарды рамы бойынша оспаларды орташа шоырлану крсеткіші бойынша е жоары орын фторитке (0,92 мг/л), содан кейін нитритік азота (0,21 мг/л), е аз млшері мыса (0,0043 мг/л) тиесілі.

Келесі зерттеу объектіміз Есентай (Весновка) – Іле алабындаы зен, Кіші Алматы зеніні сол жа саласы. Бастауын Іле Алатауыны солтстік баурайынан алып Алматы. арылы аып теді. зындыы 43 км. Жылды орташа су аымы 0,06 м3/с. Жалпы зындыы 19 км болатын 8 саласы бар. зен бойында 7 тоан салынан. Мамыр – маусым айларында суы тасиды. ар, жауын-шашын суларымен толыады. ала ішіндегі жаалауы бетонмен апталан. Алматы аласыны трындарын сумен амтамасыз етеді.

лкен жне Кiшi Алматы зен сулары лi кнге шейiн тау бктерiндегi су тартыштар арылы Алматы аласын сумен амтамасыз етiп келедi. Бл сулар ауыз су талаптарына сйкес. Бiра, зендердi сулары таулы аудандардан шыысымен-а бiрден сапасын тмендетедi. Соы жылдары жеке рылыстар салуды нтижесiнде зен арналары топырапен кмiлiп, оларды арнасы табии бзылуда. Кнделiктi пайдаланып жрген ауыз суымыза жмыр басты пенделер де сер етiп, техногендiк апат туызып отыр. 

3-кесте. 2009-10 жж. Есентай зен суыны 2009-2010 жж. ластану дегейі

Су объектісіні атауы

Су ластануыны индексі (СЛИ) – Су сапасыны сипаттамасы ШЖК млшерін жоарылатушы ластаушы заттарды рамы, 2010 жыла арналан

2009 ж. 2010 ж. оспалар Орташа шоыр-лану, мг/л ШЖКктерілуіні еселігі

Есентай

зені

1,58

(3 кл.)

Орташа

ластанан 1,56

(3 кл.)

Ластан

ан Мыс

0,0051

5,1

Аталан зендерде 2005 -2010 жылдар аралыында ауыр металдарды (Cd, Pb, Cu, Zn) болу динамикасы мен жиналу дегейі зерттеліп, шеуінде де бар екендігі аныталан. Мысалы: мыс – барлы жылда ШЖК-дан 11-ден 12-ге дейін артан. орасынмен ластану байалан Кіші Алматы зенінде (1,1 ШЖК), лкен Алматыда (1,9 ШЖК). алан ауыр металдарды млшері ШЖК-дан тмен болан.

2010 жылы есептеулер бойынша Кіші Алматы, лкен Алматы жне Есентай клдеріні сулары сапасы жаынан «орташа-ластанан» деп есептелінеді (3 класс, ИЗВ – 1,47-1,56). Барлы клдерде мысты ммкіншілік млшері адааланды, шамамен  4,3-5,1 ШЖК. Кіші Алматы клінде 1 ШЖК-дан асатын фторид жне нитридтік азот млшерлері баылауа алынды, лкен Алматы клінде  1,1 ШЖК, темір млшері (Кіші Алматы клінде ластану индексі-1,68, Есентай- 1,58, лкен Алматы- 1,43).

Соы деректер бойынша Алматы зендерiнi суын орау аймаына 1252 нысан орналасыпты. Оларды iшiнде 1090 – трын й, 3 – АЖБ, 11 – ТЖО, 27 – кафе, 20 – дкен, 5 – жел рлеу бекеттерi, 45 – гараж, 26 – ксiпорын мен йымдар бар екен. Осыдан келiп Алматы зендерiнi бактериологиялы ластану дегейi жоары дегейге жеткен. Мысалы, лкен Алматы мен Есентай зендерiнде мыс бойынша рсат етiлетiн шектi жоары шоырлану млшерi (РШМ) – 3 есе, Кiшi Алматы зенiнде мыс РШМ – 2,5 есе, фенол РШМ – 2 еседен асып тсетiн дрежеге жетiптi. Санамалай берсе бдан да сораы жайлар кездеседi.

2011 жылды 1 жартысында лкен Алматы,Кіші Алматы жне Есентай зендеріні су сапасы алдыымен салыстыранда тмендеп кеткен. Су объектілеріні жадайын жне сумен амтамасыз ету жйесін жасарту шін «Бастау» жне «Су желісі» мемлекеттік ксіпорындары рылыларды жаарту, апатты жадайдаы трубаларды ауыстыру сияты іс-шараларды ткізуде.

аланы орталы жне отстік аудандарындаы кіші зендерді бойларын кркейту баытында ерекше кіл блініп отыраны рас, керісінше, тменгі ауматардаы су бойларында техногендік ауіп лайып келеді. зен бойларында оыстар, суды кейбір бліктері оршалып алан, су сапасы кн сайын тмендеп барады, е бастысы суды тменгі аыс бойлары аланы жер стіндегі кір суларымен осылып лайлануда.

Алматы зендері ала кркіні сніне сн осып ана тран жо, е бастысы, су бойларына жаын орналасан аудан трындарыны денсаулыы мен мір сру сапасыны ахуалын анытайтын оршаан ортаны маызды блшегі. кінішке орай, соы жылдары ала аумаындаы кіші зендерді жадайы аншалыты абылданан шешімдері бола тра, крделі кйінде алып отыр. Мндай жадай аланы солтстік блігіндегі зен бойларында ерекше байалады.

Осыан орай су ресурстарын орауа баытталан біратар іс-шаралар, аулы-арарлар абылданды. Су ресурстарын пайдалану жне оларды ораудаы зады жаттарды бірі- ол 2003 жылы абылданан «Су кодексі». Мндаы крсетілген азастан Республикасындаы су задарыны міндеттері- халыты, экономика салаларыны суды тымды пайдалануын амтамасыз ету, су ресурстарын ластанудан, былану мен сарылудан орау, суды зиянды ыпалын болдырмау жне оны жою масатында су атынастарын реттеп отыру, су атынастары саласындаы задылыты ныайту болып табылады.

азастан Республикасыны Су кодексінде жаалау учаскелерін пайдалануды ерекше шараларын жасау арастырылан. Мндай учаскелер ыты реттелетін, адамны шаруашылы рекеттеріне шектеу ойылатын ерекше зоналара жатады. Су обьектілеріні жне сушаруашылы ондырыларыны санитарлы-эпидемиологиялы жне экологиялы талаптара сай болуы шін, ластану мен оыс тастаудан, жануарлар мен сімдіктер дниесін сатау масатында су орау айматары рылады.

зендерді экологиялы жадайын жасарту масатында аза табиат орау оамы, «азэкология» Алматы аласыны зендеріні бойларын тазалауа байланысты экологиялы акция жиі йымдастырылып отырса. Осы акциялара экология, орша орта жне денсаулы пнін оитын студенттер атысса оларды практикалы сабата ткізілетін таырыптарына практикалы дадыларына осымша материал болар еді.

Алматы аласыны кіші зендері мен жаын айматарын тазалау жобасыны масаты – ала зендеріні экологиялы жадайын баылау арылы жасарту. Оны басты баыты жастара экологиялы трбие беру жне алалытарды оршаан ортаа аса жауапкершілікпен назарын аудартуды алыптастыру. Су байлытарын сатау- бкілхалыты іс екенін мытпауымыз керек. Себебі, су бірінші ажеттілік жне бізді таптырмайтын байлыымыз.

Мынбаева Б.Н. Мониторинг загрязнения рек г. Алматы тяжелыми металлами // Вода: химия и экология. — 2011. — № 6. — c. 20-24.

Информационно- аналитический отчет по контрольной и правоприменительной деятельности экологической инспекции по г. Алматы за I – полугодие 2011 года

азастан Республикасыны Экологиялы кодексі. 2007.

азастан Республикасыны Су кодексі. 2003ж.

Экология А.Ж.Акбасова; Г..Саинова

Экологический мониторинг основных рек города Алматы

Г.А. Бегимбетова, Н.Е.Алимова

В статье рассматриваются экологические проблемы рек г. Алматы и пути их решения.

Ключевые слова: экологический мониторинг, реки, г. Алматы

Ecological monitoring of basic rivers Almaty

G.A. Begimbetova, N.E. Alimova

Issue reviewed the ecological problems of Almaty rivers and the routes by their decision.

Keywords: ecological monitoring, rivers, Almaty city

Похожие работы:

«2540043815Районная научно практическая конференция учащихся 2014 Предмет " Биология" Номинация "Реферат проблемно поискового характера" Тема: "Платовская лесная дача как культурное наследие родного края" Автор: Спирина Ксения уча...»

«Вечерний Новосибирск, 26 апреля 2001 г. left0http://www.vn.ru/010426/0426-17-08.html Ушел из жизни Виктор Степанович Гребенников, художник, энтомолог, эколог, астроном, писатель. Человек, который сумел сделать столько, что другим не хватило бы на эт...»

«1. ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ А. клиническая смерть Б. отсутствие сознания В. анафилаксия Г. биологическая смерть2. СООТНОШЕНИЕ ЧАСТОТЫ КОМПРЕССИЙ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ К ВДОХАМ ПРИ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ ДВУМЯ СПАСАТЕЛЯМИ СОСТАВЛЯЕТА. 30:2Б. 5:1В. 15:2 Г. 15:1 3. П...»

«Пояснительная запискаРабочая программа составлена на базе программ и методических пособий: художественно – экологической программы по изобразительному искусству "Природа и художник" (авт. Т.А. Копцев...»

«21.05.2017Глас Народа: Сегодня в Костромской области в акватории Костромского разлива Горьковского водохранилища прошел турнир по вылову браконьерских сетей "Чистые водоемы". Участие в экологической акции принял губернатор Костромской области Сергей Ситников. Турнир в рамках Года Эк...»

«ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ИНТЕРНОВ ПО КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКЕ. Раздел 1. Общие вопросы.1.Укажите основные направления использования химико-токсикологического анализа:а) анализ фармацевтических препаратовб) судебно-химическая экспертизав) аналитическая диагности...»

«Объявление о проведении закупа товаров способом запроса ценовых предложений согласно правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих...»

«РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА учителя Черкашиной Т.Ф. первая квалификационная категория по курсу биологии  для 9  класса базовый уровень 2012-2013 уч.год. Рабочая  программа по биологии для 9 класса2. Пояснительная записка Рабочая программа построена на основе Федерального Государственного стандарта, Примерной программы основного...»

«Пояснительная запискаИзучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истори...»

«МБУК ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА МР БЛАГОВАРСКИЙ РАЙОНМЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬНОВЫЕ КНИГИ ЗА 2 КВАРТАЛ 2015 года с. ЯЗЫКОВО, 2015г. 28БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 28.69(2Р=Б) Животный мир Башкортостана[ Текст] /Под ред. Ж 67 М.Г. Баянова,Е.В. Кучерова.-2-е изд.перераб. и доп. Уфа:Кит...»
 
2018 www.info.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - интернет документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.